10.08.2016

Положення про Консультативну раду (групу) громадських фахівців при прокуратурі Львівської області

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказом прокурора Львівської області                                              
старшого радника юстиції
Квятківського Ю.В.                                                          
за №159 від 01.08.2016 р.
 
Рішенням Консультативної ради (групи) громадських
фахівців при прокуратурі Львівської області
від 14 липня 2016 року
Голова Консультативної ради
Гарат І.В.
                                                                                            
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Консультативну раду (групу) громадських фахівців
при прокуратурі Львівської області
 
Розділ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Консультативна рада (група) громадських фахівців при прокуратурі Львівської області (далі – Консультативна рада (група)) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним з урахуванням вимог ст.ст. 3,6 Закону України «Про прокуратуру», реалізуючи принцип гласної діяльності, належного інформування громадськості про стан законності в області та заходи щодо її зміцнення, для забезпечення участі громадян у здійсненні громадського контролю за станом законності і дотримання правопорядку, налагодження ефективної взаємодії прокуратури з громадськістю, врахування громадської думки.
1.2. Основними завданнями Консультативної ради (групи) є:
- сприяння у здійсненні громадського контролю за станом законності і дотримання правопорядку, забезпечення ефективного здійснення працівниками прокуратури своїх професійних обов’язків на підставі додержання принципів верховенства права, законності, суспільної моралі та високої культури, з додержанням гарантій незалежності прокуратури у здійсненні повноважень, передбачених ст. 7 Закону України «Про прокуратуру»;
- налагодження системного діалогу та ефективної взаємодії прокуратури із громадськістю, підвищення авторитету органів прокуратури та сприяння зміцненню довіри громадян до них;
- узагальнення громадської думки задля необхідності застосування заходів спрямованих на зміцнення стану законності;
- сприяння у створенні умов, які унеможливлюють використання органів прокуратури для обмеження прав і свобод громадян, а також в інтересах окремих осіб, політичних партій, громадських організацій.
1.3. Консультативна рада (група) керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про прокуратуру», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію»  та іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами, а також організаційно-розпорядчими документами Генерального прокурора України, прокурора області та цього Положення.
1.4. Консультативна рада (група) здійснює свою діяльність на громадських засадах, на добровільній,  безоплатній основі, без статусу юридичної особи за індивідуальним членством. Офіційні комунікації з  суб’єктами владних повноважень рада має право вести через прокуратуру області.
1.5. До складу Консультативної ради (групи) можуть входити представники інститутів громадянського суспільства, а саме громадських організацій, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, вищих навчальних закладів та інших непідприємницьких товариств і установ (окрім політичних партій і рухів), легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства). Персональний склад затверджується прокурором області відповідно до поданих пропозицій.
Не можуть бути включені до складу ради особи:
- які мають судимість, що не погашена або не знята у встановленому порядку, крім реабілітованих;
- які протягом останнього року притягувались до адміністративної відповідальності за скоєння корупційних правопорушень.
- діючі працівники органу прокуратури.
1.6. Положення про Консультативну раду (групу), а також зміни і доповнення, які в подальшому вноситимуться до нього, схвалюються на засіданні Консультативної ради (групи) та затверджуються прокурором області.
 
Розділ IІ
Порядок утворення КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ (ГРУПИ)
 
2.1. Кількісний склад Консультативної ради (групи) формується на зборах шляхом відкритого голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Консультативної ради (групи) та внесені  інститутами громадянського суспільства.
До складу Консультативної ради (групи) може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства на засадах індивідуальної участі.
2.1.1. Для формування складу Консультативної ради (групи) прокуратура утворює ініціативну групу з підготовки зборів за участю представників інститутів громадянського суспільства.
2.1.2. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
2.1.3. До заяви додаються:
- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.
2.1.4. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що прокуратура повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
2.1.5. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія.
2.1.6. Відомості про склад Консультативної ради (групи) прокуратура оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
2.1.7. Склад  і чисельність Консультативної ради (групи)  формується на підставі протоколу установчих зборів і затверджується прокурором області.
2.1.8. Установчі збори Консультативної ради вважаються легітимними, коли на них присутня більшість від кількісного складу Консультативної ради.
2.2. На першому засіданні Консультативної ради (групи) обираються її керівні органи (голова та секретар).
2.2.1. Для підрахунку голосів, попередньо обирається лічильна комісія.
2.3. Голова і секретар Консультативної ради (групи) обираються рейтинговим, відкритим  голосуванням терміном на один рік. Обраним вважається той член Консультативної ради (групи), що набрав найбільшу кількість голосів від складу присутніх.
Заступник(-ки) голови Консультативної ради (групи) обирається її засіданні за поданням голови відкритим голосуванням.
Одночасне зайняття посади голови комісії та заступника голови Консультативної ради не допускається.
2.4. Повноваження голови Консультативної ради (групи) можуть бути припинені за рішенням Консультативної ради (групи) як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні, так і при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (настання кримінальної відповідальності, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний тощо).
До  переобрання голови його обов’язки виконує заступник голови.
2.5. На випадок неможливості виконання своїх обов’язків головою,  секретарем і заступником голови одночасно, виконання їх обов’язків тимчасово покладається на одного з членів ради (групи) на підставі рішення прокурора області – до вирішення цього питання на найближчому засіданні Консультативної ради (групи).
2.8. Термін повноважень складу Консультативної ради (групи) складає – два роки.
 
Розділ IІІ
ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ (ГРУПИ)
 
3.1. Сфера повноважень Консультативної ради (групи) охоплюється територією  Львівської області.
3.2. Консультативна рада (група), відповідно до покладених на неї завдань:
3.2.1. Готує і подає прокуратурі пропозиції щодо необхідності інформування громадськості про стан законності, а також щодо проведення консультацій з громадськістю про вжиття заходів до її зміцнення;
3.2.2. Готує і подає прокуратурі пропозиції щодо реалізації принципу гласності в діяльності прокуратури;
3.2.3. Подає прокуратурі обов'язкові для розгляду пропозиції щодо удосконалення роботи;
3.2.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням прокуратурою пропозицій та зауважень громадськості щодо  стану законності в області, у тому числі у сфері запобігання та протидії корупції;
3.2.5. Обов’язково інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання, розміщуючи відповідні повідомлення через засоби масової інформації, на офіційному веб-сайті прокуратури та у інший прийнятний спосіб;
3.2.6. Збирає, узагальнює та надає прокуратурі інформацію щодо пропозицій інститутів громадянського суспільства стосовно вирішення питань, які мають важливе суспільне значення в області;
3.2.7. Організовує публічні науково-практичні заходи для обговорення актуальних питань розвитку і діяльності прокуратури, правової просвіти населення;
3.3. Консультативна рада (група)  відповідно до визначених  завдань та повноважень має право:
3.3.1. З числа власних членів утворювати секції, комісії, експертні та робочі групи тощо;
3.3.2. У встановленому порядку залучати до роботи Консультативної ради (групи) працівників прокуратури за дорученням прокурора області (виконуючого обов’язки прокурора області); запрошувати представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців за їх згодою;
3.3.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, форуми, круглі столи та інші заходи;
3.3.4. Отримувати в установленому порядку від прокуратури інформацію, необхідну для забезпечення діяльності;
3.3.5. Подавати до прокуратури обов’язкові до розгляду рекомендації і пропозиції з питань, що належать до її компетенції;
3.3.6. Направляти представників Консультативної ради (групи) для участі в заходах (нарадах тощо), що проводяться прокуратурою, за попередньою згодою останньої, окрім випадків, коли це суперечитиме законодавству. Представники Консультативної ради мають право бути присутніми при проведенні прийому громадян органами прокуратури Львівської області за згодою заявників;
3.3.7. Взаємодіяти з інститутами громадянського суспільства, з іншими консультативно-дорадчими органами, що діють при прокуратурі, надавати їм організаційно-методичну підтримку;
3.3.8. Розглядати інші питання в межах повноважень, визначених цим Положенням.
3.3.9. Рішення  і пропозиції Консультативної ради (групи) прийняті відкритим голосуванням більшістю від кількості членів носять рекомендаційний характер і у письмовій формі за підписом голови надсилаються  для  обов'язкового розгляду у місячний термін прокурору області або у випадку невідкладності до 10 днів;.
3.4. Виключні повноваження Консультативної ради (групи):
 
3.4.2. Заслуховувати звіти створених з її членів структур про діяльність не рідше одного разу на рік;
 
3.4.3. Припиняти діяльність створених з її членів структур у випадку порушення цього Положення або чинного законодавства.
 
Розділ IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ
КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ (ГРУПИ)
 
4.1. Члени Консультативної ради (групи) мають право:
- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Консультативної ради (групи) та її робочих органів, вносити свої пропозиції;
- брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Консультативної ради (групи) та її робочих органів, членом яких є;
- інформувати Консультативну раду (групу) про свою діяльність;
- пропонувати питання до порядку денного засідання Консультативної ради (групу);
- бути членом комісії, секції (але не більше однієї), експертних чи робочих груп Консультативної ради (групи);
- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей як експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Консультативної ради (групи) та її робочих органів;
- на випадок незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Консультативної ради (групи) або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.
- за дорученням Консультативної ради (групи) та її органів брати участь у заходах (нарадах тощо), що проводяться прокуратурою за попередньою згодою та запрошенням останньої;
      - допуску до приміщень прокуратури Львівської області для участі в засіданнях Консультативної ради.
 
      4.2. Член Консультативної ради (групи) зобов'язаний:
- брати участь у засіданнях Консультативної ради (групи) та її робочих органів, бути обов’язково членом утворених робочих органів;
- дотримуватися вимог Конституції України, законів України, цього Положення;
- виконувати рішення Консультативної ради (групи) та її керівних органів;
- сприяти діяльності Консультативної ради (групи) та прокуратури;
- ініціювати, розробляти та впроваджувати силами організації, що його делегувала, проекти, заходи, спрямовані на інформування громадськості;
 
4.3. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Консультативної ради (групи) або її робочого органу, викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.
 
     4.4. Делегування права голосу члена Консультативної ради(групи) іншим особам, включно з членами Консультативної ради(групи) не допускається.
 
4.5. Члени Консультативної ради (групи) або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.
 
 
Розділ V
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЧЛЕНСТВА
 
5.1. Діяльність Консультативної ради (групи) припиняється після завершення визначеного  терміну обрання, від дня першого скликання (2 роки) або у разі дострокового припинення діяльності.
5.2. Діяльність Консультативної ради (групи)  може бути припинена достроково за її власною ініціативою, або за ініціативою прокурора області діяльність припиняється у випадках, якщо:
- Консультативна рада (група) протягом трьох місяців не скликалася;
- заяви про припинення членства в Консультативній раді (групі) подали більше половини членів від її кількісного складу;
- діяльність не відповідає визначеним завданням та повноваженням.
5.3. Членство в Консультативній раді (групі)  припиняється за рішенням ради у разі:
- подання відповідної особистої заяви;
- систематичної (більше двох разів підряд) відсутності на  засіданнях без поважних причин (за поданням голови або секретаря);
- відмова входити або працювати в створених робочих органах (за поданням голови або секретаря);
- вчинення діянь, які несумісні зі статусом члена Консультативної ради (групи) (за поданням голови або секретаря, в тому числі за зверненням прокурора області);
- порушення норм цього Положення (за поданням голови або секретаря);
- письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Консультативній раді (групі);
- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу