Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
10.08.2016

Положення про Консультативну раду (групу) громадських фахівців при прокуратурі Львівської області

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказом прокурора Львівської області                                              
старшого радника юстиції
Квятківського Ю.В.                                                          
за №159 від 01.08.2016 р.
 
Рішенням Консультативної ради (групи) громадських
фахівців при прокуратурі Львівської області
від 14 липня 2016 року
Голова Консультативної ради
Гарат І.В.
                                                                                            
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Консультативну раду (групу) громадських фахівців
при прокуратурі Львівської області
 
Розділ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Консультативна рада (група) громадських фахівців при прокуратурі Львівської області (далі – Консультативна рада (група)) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним з урахуванням вимог ст.ст. 3,6 Закону України «Про прокуратуру», реалізуючи принцип гласної діяльності, належного інформування громадськості про стан законності в області та заходи щодо її зміцнення, для забезпечення участі громадян у здійсненні громадського контролю за станом законності і дотримання правопорядку, налагодження ефективної взаємодії прокуратури з громадськістю, врахування громадської думки.
1.2. Основними завданнями Консультативної ради (групи) є:
- сприяння у здійсненні громадського контролю за станом законності і дотримання правопорядку, забезпечення ефективного здійснення працівниками прокуратури своїх професійних обов’язків на підставі додержання принципів верховенства права, законності, суспільної моралі та високої культури, з додержанням гарантій незалежності прокуратури у здійсненні повноважень, передбачених ст. 7 Закону України «Про прокуратуру»;
- налагодження системного діалогу та ефективної взаємодії прокуратури із громадськістю, підвищення авторитету органів прокуратури та сприяння зміцненню довіри громадян до них;
- узагальнення громадської думки задля необхідності застосування заходів спрямованих на зміцнення стану законності;
- сприяння у створенні умов, які унеможливлюють використання органів прокуратури для обмеження прав і свобод громадян, а також в інтересах окремих осіб, політичних партій, громадських організацій.
1.3. Консультативна рада (група) керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про прокуратуру», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію»  та іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами, а також організаційно-розпорядчими документами Генерального прокурора України, прокурора області та цього Положення.
1.4. Консультативна рада (група) здійснює свою діяльність на громадських засадах, на добровільній,  безоплатній основі, без статусу юридичної особи за індивідуальним членством. Офіційні комунікації з  суб’єктами владних повноважень рада має право вести через прокуратуру області.
1.5. До складу Консультативної ради (групи) можуть входити представники інститутів громадянського суспільства, а саме громадських організацій, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, вищих навчальних закладів та інших непідприємницьких товариств і установ (окрім політичних партій і рухів), легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства). Персональний склад затверджується прокурором області відповідно до поданих пропозицій.
Не можуть бути включені до складу ради особи:
- які мають судимість, що не погашена або не знята у встановленому порядку, крім реабілітованих;
- які протягом останнього року притягувались до адміністративної відповідальності за скоєння корупційних правопорушень.
- діючі працівники органу прокуратури.
1.6. Положення про Консультативну раду (групу), а також зміни і доповнення, які в подальшому вноситимуться до нього, схвалюються на засіданні Консультативної ради (групи) та затверджуються прокурором області.
 
Розділ IІ
Порядок утворення КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ (ГРУПИ)
 
2.1. Кількісний склад Консультативної ради (групи) формується на зборах шляхом відкритого голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Консультативної ради (групи) та внесені  інститутами громадянського суспільства.
До складу Консультативної ради (групи) може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства на засадах індивідуальної участі.
2.1.1. Для формування складу Консультативної ради (групи) прокуратура утворює ініціативну групу з підготовки зборів за участю представників інститутів громадянського суспільства.
2.1.2. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
2.1.3. До заяви додаються:
- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.
2.1.4. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що прокуратура повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
2.1.5. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія.
2.1.6. Відомості про склад Консультативної ради (групи) прокуратура оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
2.1.7. Склад  і чисельність Консультативної ради (групи)  формується на підставі протоколу установчих зборів і затверджується прокурором області.
2.1.8. Установчі збори Консультативної ради вважаються легітимними, коли на них присутня більшість від кількісного складу Консультативної ради.
2.2. На першому засіданні Консультативної ради (групи) обираються її керівні органи (голова та секретар).
2.2.1. Для підрахунку голосів, попередньо обирається лічильна комісія.
2.3. Голова і секретар Консультативної ради (групи) обираються рейтинговим, відкритим  голосуванням терміном на один рік. Обраним вважається той член Консультативної ради (групи), що набрав найбільшу кількість голосів від складу присутніх.
Заступник(-ки) голови Консультативної ради (групи) обирається її засіданні за поданням голови відкритим голосуванням.
Одночасне зайняття посади голови комісії та заступника голови Консультативної ради не допускається.
2.4. Повноваження голови Консультативної ради (групи) можуть бути припинені за рішенням Консультативної ради (групи) як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні, так і при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (настання кримінальної відповідальності, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний тощо).
До  переобрання голови його обов’язки виконує заступник голови.
2.5. На випадок неможливості виконання своїх обов’язків головою,  секретарем і заступником голови одночасно, виконання їх обов’язків тимчасово покладається на одного з членів ради (групи) на підставі рішення прокурора області – до вирішення цього питання на найближчому засіданні Консультативної ради (групи).
2.8. Термін повноважень складу Консультативної ради (групи) складає – два роки.
 
Розділ IІІ
ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ (ГРУПИ)
 
3.1. Сфера повноважень Консультативної ради (групи) охоплюється територією  Львівської області.
3.2. Консультативна рада (група), відповідно до покладених на неї завдань:
3.2.1. Готує і подає прокуратурі пропозиції щодо необхідності інформування громадськості про стан законності, а також щодо проведення консультацій з громадськістю про вжиття заходів до її зміцнення;
3.2.2. Готує і подає прокуратурі пропозиції щодо реалізації принципу гласності в діяльності прокуратури;
3.2.3. Подає прокуратурі обов'язкові для розгляду пропозиції щодо удосконалення роботи;
3.2.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням прокуратурою пропозицій та зауважень громадськості щодо  стану законності в області, у тому числі у сфері запобігання та протидії корупції;
3.2.5. Обов’язково інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання, розміщуючи відповідні повідомлення через засоби масової інформації, на офіційному веб-сайті прокуратури та у інший прийнятний спосіб;
3.2.6. Збирає, узагальнює та надає прокуратурі інформацію щодо пропозицій інститутів громадянського суспільства стосовно вирішення питань, які мають важливе суспільне значення в області;
3.2.7. Організовує публічні науково-практичні заходи для обговорення актуальних питань розвитку і діяльності прокуратури, правової просвіти населення;
3.3. Консультативна рада (група)  відповідно до визначених  завдань та повноважень має право:
3.3.1. З числа власних членів утворювати секції, комісії, експертні та робочі групи тощо;
3.3.2. У встановленому порядку залучати до роботи Консультативної ради (групи) працівників прокуратури за дорученням прокурора області (виконуючого обов’язки прокурора області); запрошувати представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців за їх згодою;
3.3.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, форуми, круглі столи та інші заходи;
3.3.4. Отримувати в установленому порядку від прокуратури інформацію, необхідну для забезпечення діяльності;
3.3.5. Подавати до прокуратури обов’язкові до розгляду рекомендації і пропозиції з питань, що належать до її компетенції;
3.3.6. Направляти представників Консультативної ради (групи) для участі в заходах (нарадах тощо), що проводяться прокуратурою, за попередньою згодою останньої, окрім випадків, коли це суперечитиме законодавству. Представники Консультативної ради мають право бути присутніми при проведенні прийому громадян органами прокуратури Львівської області за згодою заявників;
3.3.7. Взаємодіяти з інститутами громадянського суспільства, з іншими консультативно-дорадчими органами, що діють при прокуратурі, надавати їм організаційно-методичну підтримку;
3.3.8. Розглядати інші питання в межах повноважень, визначених цим Положенням.
3.3.9. Рішення  і пропозиції Консультативної ради (групи) прийняті відкритим голосуванням більшістю від кількості членів носять рекомендаційний характер і у письмовій формі за підписом голови надсилаються  для  обов'язкового розгляду у місячний термін прокурору області або у випадку невідкладності до 10 днів;.
3.4. Виключні повноваження Консультативної ради (групи):
 
3.4.2. Заслуховувати звіти створених з її членів структур про діяльність не рідше одного разу на рік;
 
3.4.3. Припиняти діяльність створених з її членів структур у випадку порушення цього Положення або чинного законодавства.
 
Розділ IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ
КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ (ГРУПИ)
 
4.1. Члени Консультативної ради (групи) мають право:
- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Консультативної ради (групи) та її робочих органів, вносити свої пропозиції;
- брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Консультативної ради (групи) та її робочих органів, членом яких є;
- інформувати Консультативну раду (групу) про свою діяльність;
- пропонувати питання до порядку денного засідання Консультативної ради (групу);
- бути членом комісії, секції (але не більше однієї), експертних чи робочих груп Консультативної ради (групи);
- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей як експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Консультативної ради (групи) та її робочих органів;
- на випадок незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Консультативної ради (групи) або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.
- за дорученням Консультативної ради (групи) та її органів брати участь у заходах (нарадах тощо), що проводяться прокуратурою за попередньою згодою та запрошенням останньої;
      - допуску до приміщень прокуратури Львівської області для участі в засіданнях Консультативної ради.
 
      4.2. Член Консультативної ради (групи) зобов'язаний:
- брати участь у засіданнях Консультативної ради (групи) та її робочих органів, бути обов’язково членом утворених робочих органів;
- дотримуватися вимог Конституції України, законів України, цього Положення;
- виконувати рішення Консультативної ради (групи) та її керівних органів;
- сприяти діяльності Консультативної ради (групи) та прокуратури;
- ініціювати, розробляти та впроваджувати силами організації, що його делегувала, проекти, заходи, спрямовані на інформування громадськості;
 
4.3. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Консультативної ради (групи) або її робочого органу, викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.
 
     4.4. Делегування права голосу члена Консультативної ради(групи) іншим особам, включно з членами Консультативної ради(групи) не допускається.
 
4.5. Члени Консультативної ради (групи) або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.
 
 
Розділ V
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЧЛЕНСТВА
 
5.1. Діяльність Консультативної ради (групи) припиняється після завершення визначеного  терміну обрання, від дня першого скликання (2 роки) або у разі дострокового припинення діяльності.
5.2. Діяльність Консультативної ради (групи)  може бути припинена достроково за її власною ініціативою, або за ініціативою прокурора області діяльність припиняється у випадках, якщо:
- Консультативна рада (група) протягом трьох місяців не скликалася;
- заяви про припинення членства в Консультативній раді (групі) подали більше половини членів від її кількісного складу;
- діяльність не відповідає визначеним завданням та повноваженням.
5.3. Членство в Консультативній раді (групі)  припиняється за рішенням ради у разі:
- подання відповідної особистої заяви;
- систематичної (більше двох разів підряд) відсутності на  засіданнях без поважних причин (за поданням голови або секретаря);
- відмова входити або працювати в створених робочих органах (за поданням голови або секретаря);
- вчинення діянь, які несумісні зі статусом члена Консультативної ради (групи) (за поданням голови або секретаря, в тому числі за зверненням прокурора області);
- порушення норм цього Положення (за поданням голови або секретаря);
- письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Консультативній раді (групі);
- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Консультативної ради (групи);
5.4. На випадок  припинення членства у Консультативній раді(групі) будь-кого з її членів кворум розраховується від кількості дійсних членів, що залишилися.
5.5.   У разі систематичної (не менше двох разів поспіль без поважних причин) відсутності члена Консультативної ради на її засіданнях, він може бути виключений Рішенням голови Консультативної ради зі складу Консультативної ради.
 
Розділ VІ
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ (ГРУПИ)
 
 6.1. Консультативна рада (група) здійснює свою діяльність у формі засідань, що проводяться, як правило раз у квартал. Про час та місце засідання члени Консультативної ради інформуються не пізніше ніж за 7 (сім) днів до моменту засідання.
       Порядок денний засідання формується з урахуванням пропозицій інститутів громадянського суспільства та прокуратури.
6.1.1. У засіданнях Консультативної ради (групи) відповідно до запрошення беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважені прокурором області (виконуючим обов’язки прокурора області) представники прокуратури.
6.1.2. У  засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представники вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремі фахівці, за згодою членів ради (групи).
      Позачергове засідання Консультативної ради проводиться за ініціативою її Голови, прокурора області чи виконувача його обов'язків, а також з ініціативи більшості від затвердженого складу Консультативної ради. Про час та дату проведення позачергового засідання члени Консультативної ради повідомляються не пізніше ніж за 3 (три) дні до засідання.
6.1.3. Рішення Консультативної ради (групи) приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу.
6.1.4. Рішення, прийняті на засіданні Консультативної ради (групи), оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем, і направляється до прокуратури у триденний термін.
6.1.5. Рішення прокуратури, прийняте за результатами розгляду письмових пропозицій Консультативної ради(групи), не пізніше ніж у місячний строк після його прийняття, а у невідкладному випадку до 10 днів, в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Консультативної ради (групи).
6.1.6. Інформація про час проведення засідання Консультативної ради (групи) оприлюднюється не пізніше  п’яти  робочих днів. Засідання Консультативної ради (групи) є правочинним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів. Консультативна рада (група) проводить свої засідання відкрито. Засідання Консультативної ради (групи) веде її голова. За відсутності голови на засіданні головує секретар або заступник голови.
 
 6.2. Структура Консультативної ради (групи):
     Голова ;
     Секретар;
     Заступник (-ки) голови;
     Колегія консультативної ради (групи), яка складається з голови, секретаря, заступника (-ів)  голови,  голів відповідних робочих органів Консультативної ради (групи); 
Робочі органи Консультативної ради (групи) - секції, комісії тощо.
 
  6.3. Голова Консультативної ради (групи):
- організовує діяльність ради (групи), очолює колегію ради;
- скликає, готує  та проводить засідання ради (групи) та робочих органів;
- забезпечує планування діяльності ради (групи);
- підписує рішення ради (групи);
- контролює виконання рішень Консультативної ради (групи), її робочих органів;
- звітує про роботу Консультативної ради (групи) на її засіданнях;
- представляє раду (групу) у відносинах з прокуратурою Львівської області, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації тощо;
- на запрошення прокурора області бере участь у нарадах в прокуратурі Львівської області та ін.
- звертається  до прокуратури з метою отримання інформації, необхідної для забезпечення діяльності Консультативної ради (групи).
 
6.3.1. Голова Консультативної ради (групи), у разі невідкладності, може виступати від її імені   з питань, що не обговорювалися на засіданні Консультативної ради (групи), про що Консультативна рада (група) має бути згодом проінформована і на наступному позачерговому засіданні має бути підтверджено рішенням Консультативної ради (групи) зі складанням протоколу та мотивацією щодо невідкладності.
 
6.3.2. Повноваження Голови Консультативної ради (групи), секретаря або заступника голови припиняються в разі:
- подання відповідної заяви (за власним бажанням);
- припинення членства в Консультативній раді (групі);
- за ініціативою більшості від загального складу членів Консультативної ради (групи) (при цьому кожен член ради (групи) підписується індивідуально в зверненні.
 
6.3.3. У разі припинення повноважень Голови Консультативної ради (групи) його обов'язки до переобрання нового Голови виконує секретар або заступник голови ради.
 
6.4.  Секретар:
- здійснює підготовку порядку денного засідань ради (групи);
- веде протоколи засідання ради (групи), у триденний термін подає їх на підпис;
- оприлюднює підписані рішення ради (групи) та скеровує їх на адресу прокуратури Львівської області.
- опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення питань щодо припинення членства у Консультативної раді (групи);
- інформує заплановані засідання ради та її органів шляхом повідомлення на офіційному веб-сайті чи іншим прийнятним шляхом, а також про діяльність Консультативної ради (групи), створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Консультативної ради (групи), виконання її рішень;
- забезпечує взаємодію з прокуратурою Львівської області щодо технічної та практичної підтримки в організації засідань Консультативної ради (групи).
 
6.5. Заступник (-ки) голови Консультативної ради (групи):
- виконує функції, покладені на нього Консультативною радою (групою) та розпорядженнями голови ради.
- забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи ради;
- проводить організаційно-методичну підтримку роботи відповідних робочих органів Консультативної ради (групи);
- розглядає, за дорученням голови Консультативної ради (групи), питання, що належать до її компетенції;
- організовує вивчення та дослідження громадської думки;
- за погодженням з головою Консультативної ради (групи) залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Консультативної ради (групи) та інших осіб;
- виконує інші функції відповідно до покладених на Консультативну раду (групу) завдань і доручень ради.
 
6.6. Колегія
Для вирішення організаційних питань своєї діяльності Консультативна рада (група) утворює колегію, до складу якої входять: голова, секретар, заступник (-ки) голови ради, голови робочих органів  та інші особи за рішенням ради.
Колегія Консультативної ради (групи) проводить організаційну роботу з метою підготовки засідань ради, виносить питання на розгляд Консультативної ради, а також виконує доручення Консультативної ради (групи).
Засідання колегії проводяться за необхідністю і є правомочними за умови присутності половини її складу. У засіданні колегії можуть за запрошенням брати участь як члени Консультативної ради (групи), так й інші особи. Рішення колегії приймають  більшістю від присутніх членів колегії та оформляють протоколом, який підписує голова та секретар.
- підготовкою до проведення колегії займається голова та заступник(-ки), члени колегії отримують запрошення з порядком денним на колегію не пізніше п'яти днів до проведення для можливості проведення обговорення питань порядку денного в комісіях.
 
6.7. Робочі органи Консультативної ради (групи) -  комісії, секції тощо:
6.7.1. З метою виконання завдань та повноважень Консультативна рада (група) створює  постійні та тимчасові комісії з числа членів Консультативної ради.
6.7.2. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, та лише у межах сфери своєї діяльності (згідно затверджених  радою (групою) напрямів):
- готує та подає прокуратурі Львівської області пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
- проводить, відповідно до законодавства, громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу актів прокурорського реагування та проектів нормативно-правових актів;
- проводить громадський контроль за врахуванням прокуратурі Львівської області пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
-  інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання;
- збирає, узагальнює та подає прокуратурі Львівської області інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
-  організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі;
-  готує, подає на розгляд Консультативної ради та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
6.7.3. Робочі органи мають право :
- утворювати експертні  групи;
- залучати до роботи за попереднім погодженням працівників прокуратури, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців (за їх згодою);
-  організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші комунікативні заходи;
-  формувати через органи прокуратури або самостійно інформаційні запити до органів публічної влади та інших суб’єктів, що діють на території повноважень прокуратури Львівської області;
-  опрацьовувати та надавати, в установленому законом порядку, пропозиції з удосконалення законодавства;
- доповідати на засіданні колегії прокуратури Львівської області про ухвали комісії;
- скеровувати з урахуванням вимог цього Положення представників  для участі у заходах (нарадах тощо), що проводяться прокуратурою Львівської області та її структурними підрозділами;
- ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;
- розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції робочого органу, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;
-  ініціювати внесення пропозицій щодо винесення актів прокурорського реагування;
- розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
-  висвітлювати свою діяльність в ЗМІ;
- залучати до своєї роботи представників інститутів громадського суспільства, що не є членами Консультативної ради (групи), та визначати умови такої участі;
Робочі органи -  (комісії, секції тощо) формуються за ініціативою членів Консультативної ради (групи) у кількості не менше 3 членів  ради (групи).
Основні напрямки, засади та порядок діяльності робочий орган  визначає самостійно. Рішення, прийняті на засіданні, оформляються протоколом, який підписує її голова та секретар (за наявності).
Юридичний факт створення робочого органу, обрання чи припинення повноважень її керівних органів засвідчується протоколом за підписами осіб, які виявили бажання увійти до складу та затверджується Консультативною радою (групою). Для цього протокол подається секретарю Консультативної ради (групи).
Юридичний факт припинення діяльності робочого органу оформляється рішенням Консультативної ради (групи), в тому числі у випадку порушення правил звітності про свою діяльність.
Член робочого органу має право вийти з нього, про що повідомляє заявою на ім'я її голови. Вступити в інший робочий орган можна лише за згодою членів цього органу та з відповідною заявою.
     Письмовий звіт про свою діяльність робочого органу розміщується на сайті Консультативної ради(групи) не рідше одного разу на квартал.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ VІІ
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
      7.1. Прокуратура Львівської області створює належні умови для роботи Консультативної ради (групи), зокрема проведення її засідань, надає підтримку членам Консультативної ради (групи) щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності Консультативної ради (групи), інформацій, доступу до приміщень  тощо з урахуванням встановлених законодавством вимог щодо їх режимів.
7.2. Консультативна рада (група) інформує про свою роботу через розміщення у спеціально створеній рубриці на офіційному веб-сайті прокуратури Львівської області.
 

кількість переглядів: 3634