Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
24.07.2018

Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури Львівської області

          «ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказ прокурора Львівської області
від 24  липня 2018 року №  104
 
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок забезпечення доступу до публічної інформації
в органах прокуратури Львівської області
 
І. Загальні положення
 
1. Ця Інструкція визначає процедуру оприлюднення публічної інформації та розгляду запитів на інформацію, що була отримана або створена в процесі діяльності органів прокуратури області, а також відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання та друк документів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закону) та «Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України», затвердженої наказом Генерального прокурора України № 75 від 18.04.2018 (далі – Інструкції).
2. Дія цієї Інструкції не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень під час здійснення ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, про що запитувачу надається відповідне роз’яснення не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Запит на інформацію, який подано згідно із Законом та який за своїм змістом поєднує предмет регулювання Закону України «Про звернення громадян» й Закону, розглядається у відповідних частинах у строки та порядку, передбачені відповідними законами.
3. В прокуратурі Львівської області організація доступу до публічної інформації у встановленому порядку, покладається на відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, у місцевих прокуратурах – на їх керівників.
4. Відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області, а також місцеві прокуратури, в межах компетенції, надають допомогу при оформленні запитів, здійснюють розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз запитів на інформацію, надають відповіді на такі запити, складають статистичний звіт про результати розгляду запитів на інформацію.
При цьому, відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області здійснює контроль за виконанням у самостійних структурних підрозділах прокуратури області вимог Закону, Інструкції та цієї Інструкції в порядку та строки, визначені відповідними організаційно-розпорядчими документами Генерального прокурора України та прокурора області.
5. У самостійних структурних підрозділах прокуратури області та місцевих прокуратурах відповідальність за організацію виконання вимог Закону, Інструкції та цієї Інструкції покладається на відповідних керівників.
 
ІІ. Забезпечення порядку доступу до публічної інформації
 
1. Доступ до публічної інформації в органах прокуратури області забезпечується шляхом:
1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
в офіційних друкованих виданнях;
на офіційному веб-сайті прокуратури Львівської області;
на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
на інформаційних стендах;
будь-яким іншим способом;
2) надання інформації за запитами на інформацію.
2. Обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті прокуратури Львівської області підлягає інформація, зазначена у частині першій статті 15 Закону.
Така інформація оприлюднюється невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати його оприлюднення і дати оновлення інформації.
Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, та про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.
3. Інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит, у тому числі у формі відкритих даних, у разі додержання однієї з таких умов:
персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 
фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;
обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.
4. Обов’язок оприлюднення інформації покладається на керівників самостійних структурних підрозділів прокуратури області та керівників місцевих прокуратур, у яких створено документ, що її містить.
Якщо документ створено за участі кількох самостійних структурних підрозділів, обов’язок оприлюднення інформації покладається на першого виконавця.
 
ІІІ. Організація оприлюднення публічної інформації
 
1. Розміщення публічної інформації, у тому числі у формі відкритих даних, здійснюється на офіційному веб-сайті прокуратури Львівської області та на єдиному державному порталі відкритих даних відділом матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури області.
2. Відповідальними за надання публічної інформації до відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури області є керівники самостійних структурних підрозділів прокуратури області та керівники місцевих прокуратур, до сфери діяльності яких безпосередньо належить така інформація.
Документи, що містять публічну інформацію, надаються до відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури області у письмовому (крім статистичних звітів та аналітичних збірників) та електронному вигляді невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати його оприлюднення і дати оновлення інформації.
3. Самостійні структурні підрозділи прокуратури області вживають заходів до оприлюднення інформації, у тому числі у формі відкритих даних, а саме:
3.1. Відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів щодо:
графіка прийому громадян у Генеральній прокуратурі України та прокуратурі області;
переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних;
системи обліку, видів інформації, якою володіють органи прокуратури області;
порядку складання, подання запитів на інформацію;
розташування місць, де надаються необхідні запитувачам бланки;
звітів про задоволення запитів на інформацію;
порядку оскарження рішень службових осіб прокуратури Львівської області, місцевих прокуратур, їх дій чи бездіяльності з цих питань.
3.2. Відділ організаційного та правового забезпечення щодо:
функцій та повноважень прокуратури;
наказів керівника прокуратури області з основних питань діяльності прокуратури.
3.3. Відділ роботи з кадрами щодо:
організаційної структури прокуратури області та місцевих прокуратур;
правил внутрішнього службового розпорядку прокурорів та державних службовців прокуратури області;
прізвищ, імен та по батькові керівників прокуратури області, структурних підрозділів прокуратури області, керівників місцевих прокуратур (крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом);
порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби в прокуратурі області;
вакантних посад державної служби, рішення про оголошення конкурсу та його умов;
результатів конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби;
початку проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» та її результатів стосовно посадових та службових осіб органів прокуратури області.
3.4. Відділ фінансування та бухгалтерського обліку щодо:
фінансових ресурсів (структури та обсягу бюджетних коштів, порядку та механізму їх витрачання);
звіту про використання бюджетних коштів, зокрема, за окремими бюджетними програмами.
3.5. Відділ ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи щодо:
 
статистичної інформації про стан злочинності та результати прокурорсько-слідчої діяльності (з урахуванням вимог щодо порядку обліку документів, які містять службову інформацію).
3.6. Відділ матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб щодо:
адреси офіційного веб-сайту прокуратури Львівської області;
адреси електронної пошти прокуратури області та місцевих прокуратур;
місцезнаходження (поштових адрес) прокуратури області та місцевих прокуратур;
службових номерів засобів зв’язку органів прокуратури області, місцевих прокуратур та їх керівників (крім випадків, коли такі відомості належать до інформації з обмеженим доступом), а також номерів засобів зв’язку громадської приймальні прокуратури області та «гарячих ліній» прокуратури області, місцевих прокуратур;
річних планів закупівель.
4. Самостійні структурні підрозділи прокуратури області згідно з компетенцією вживають заходів до оприлюднення інформації, у тому числі у формі відкритих даних, щодо проектів рішень та нормативно-правових актів, які підлягають обговоренню. Проекти таких рішень оприлюднюються не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду.
5. У місцевих прокуратурах керівники вживають заходів до оприлюднення публічної інформації, у тому числі у формі відкритих даних, зокрема, у межах компетенції, передбаченої п.3 даної Інструкції.
6. Контроль за своєчасністю оприлюднення достовірної, точної та повної інформації, її оновлення здійснюють керівники самостійних структурних підрозділів прокуратури області та керівники місцевих прокуратур.
7. Загальний контроль за оприлюдненням інформації у порядку, визначеному цим розділом, здійснює відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області.
 
IV. Порядок прийому, реєстрації, розгляду запитів на інформацію та надання відповідей
 
1. Організація забезпечення доступу до інформації за запитами та функціонування спеціальних місць для роботи запитувачів із документами чи їх копіями покладається в прокуратурі області - на відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, в місцевих прокуратурах – на їх керівників.
 
2. В прокуратурі області приймання запитів на інформацію здійснює відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
У місцевих прокуратурах приймання запитів на інформацію здійснюють прокурори, відповідальні за цей напрям роботи, згідно з розподілом обов’язків.
3. Письмові запити на інформацію до органів прокуратури області подаються у довільній формі поштою, факсом, телефоном, електронною поштою, на особистому прийомі (на вибір запитувача).
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів, запитувачами може використовуватися форма для подання запиту на отримання публічної інформації згідно з додатком 1 до Інструкції.
4. Прийом запитувачів інформації в прокуратурі області здійснюється відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів у робочі дні та години у приміщенні громадської приймальні, забезпечуючи при цьому необхідні умови для подання запитів особами з обмеженими фізичними можливостями.
В місцевих прокуратурах прийом запитувачів інформації здійснюється відповідно до рішень їх керівників у спеціально визначених приміщеннях, у яких створюються умови для подання запитів особами з обмеженими фізичними можливостями.
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляють працівники відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та відповідальні за цей напрям роботи прокурори місцевих прокуратур із зазначенням в запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та наданням копії запиту особі, яка його подала.
5. У запиті на інформацію зазначаються:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також контактний номер засобу зв’язку, якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі.
6. Запити на інформацію невідкладно реєструються в автоматизованій системі електронного документообігу.
В прокуратурі області реєстрацію запитів на інформацію здійснює відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, після чого невідкладно подає їх заступнику прокурора області, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за організацію роботи цього відділу і який шляхом вчинення резолюцій визначає самостійні структурні підрозділи, до компетенції яких належить запитувана інформація.
У місцевих прокуратурах реєстрацію запитів здійснюють працівники, відповідальні за ведення діловодства, після чого невідкладно подають їх керівнику, який шляхом вчинення резолюцій визначає виконавця.
7. Запити, які за своїм змістом є зверненнями, реєструються у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».
8. Після вчинення резолюції запити невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня відділом документального забезпечення надаються для організації виконання керівникам самостійних структурних підрозділів прокуратури області, а в місцевих прокуратурах працівниками, відповідальними за ведення діловодства,– виконавцю.
9. Строки підготовки запитуваної інформації у самостійних структурних підрозділах прокуратури області до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів не можуть перевищувати трьох робочих днів з дня отримання запитів (крім випадків, передбачених ч.2 ст.20 Закону).
У зазначений строк запитувану інформацію, у тому числі електронну версію, з копіями необхідних документів до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів надають за своїм підписом керівники самостійних структурних підрозділів за погодженням із заступником прокурора області.
У разі підпорядкування самостійного структурного підрозділу відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом безпосередньо прокурору області, запитувану інформацію у такому самому порядку надає за своїм підписом керівник самостійного структурного підрозділу.
Достовірність та повноту наданої інформації забезпечує відповідний самостійний структурний підрозділ, який надає інформацію для відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
10. Організацію опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відомостей за запитами на публічну інформацію здійснює начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, керівники місцевих прокуратур.
11. Підготовку проектів відповідей на запити на інформацію здійснює прокурор відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, прокурори місцевих прокуратур, відповідальні за цей напрям роботи.
12. Відповіді надаються запитувачам з копіями відповідних документів (за потреби) у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
13. У випадках, передбачених ч.2 ст.20 Закону, заступник прокурора області, відповідальний за організацію роботи відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, керівники місцевих прокуратур скорочують термін надання відповіді до 48 годин з дня отримання запиту, про що зазначається у резолюції.
14. У разі надання відповіді на запит на інформацію електронною поштою, відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, прокурори місцевих прокуратур, відповідальні за цей напрям роботи, у день реєстрації  передають відповідь засобами електронного зв’язку у форматі pdf.
Працівник, який здійснив надсилання відповіді на запит на інформацію, роздруковує звіт про відправку, в якому зазначає інформацію про відправника відповіді (електронну пошту), дату та час відправки, адресата і зміст документа, а також на зворотному боці запиту зазначає свої посаду, прізвище, ім’я, по батькові, проставляє дату, час відправлення, ставить підпис і додає роздрукований скриншот.
15. Відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів невідкладно надає копії відповідей на запити, запитувачами яких є представники засобів масової інформації, прес-секретарю прокуратури області.
16. За наявності підстав, передбачених ч.4 ст.20 Закону, заступник прокурора області, який згідно з розподілом обов’язків між керівництвом відповідає за організацію роботи відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, продовжують строк надання інформації на запит до 20 робочих днів за обґрунтованим рапортом керівника самостійного структурного підрозділу, у якому розглядається запит.
У місцевих прокуратурах продовження строку розгляду запиту з цих підстав здійснюється їх керівниками за обґрунтованим рапортом виконавця запиту.
Про продовження строку розгляду запиту запитувач повідомляється не пізніше п’яти  робочих днів з дня отримання запиту.
17. У разі надходження запитів на інформацію, якою не володіють органи прокуратури області, такі запити надсилаються належним розпорядникам у строки, визначені частинами першою та другою статті 20 Закону, з одночасним повідомленням про це запитувача.
 
V.  Відстрочка та відмова у наданні публічної інформації
 
1. Відстрочка в задоволенні запитів на інформацію допускається в разі, якщо запитувану інформацію не може бути надано для ознайомлення в передбачені Законом строки через настання обставин непереборної сили.
Про відстрочку запитувач повідомляється у письмовій формі з додержанням вимог частин шостої, сьомої статті 22 Закону з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
2. У наданні інформації на запит може бути відмовлено у разі, якщо:
органи прокуратури області не володіють і не зобов’язані володіти відповідно до компетенції запитуваною інформацією;
інформація належить до категорії з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;
запитувач не відшкодував фактичних витрат на копіювання або друк згідно зі статтею 21 Закону;
не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.
3. Не підлягає оприлюдненню та наданню на запити інформація з обмеженим доступом, до якої відповідно до статей 7 – 9 Закону належить конфіденційна, таємна і службова інформація.
4. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури, оприлюднюється у встановленому Законом, Інструкцією та цією Інструкцією порядку.
5. Таємна інформація надається у порядку, визначеному чинним законодавством.
6. Інформація, що містить відомості досудового розслідування, надається лише з письмового дозволу слідчого або прокурора у визначеному ними обсязі та у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
7. Інформація про особу надається та використовується лише з обов’язковим додержанням вимог статті 10 Закону.
Не підлягає оприлюдненню та наданню на запити інформація, якщо при цьому будуть порушені вимоги Закону України «Про захист персональних даних».
8. Ім’я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, відповідно до вимог ч.4 ст.296 Цивільного кодексу України може бути використане (обнародуване) лише в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом. Ім’я потерпілого від правопорушення може бути обнародуване лише за його згодою.
9. Керівники самостійних структурних підрозділів прокуратури області, керівники місцевих прокуратур при отриманні запитів на інформацію, віднесену до категорії з обмеженим доступом, вживають заходів щодо перевірки наявності законних підстав для обмеження доступу до такої інформації на час отримання запиту.
10. Відповідь запитувачу про відмову у задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі з додержанням вимог ч.4 ст.22 Закону.
 
VІ.  Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію
 
1. Відповіді на запити на публічну інформацію надаються безкоштовно.
2. Відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відповідно до розрахунку фактичних витрат, який здійснює відділ фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури області на підставі заявки, поданої відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, керівниками місцевих прокуратур.
3. У разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, структурний підрозділ прокуратури області, прокурор місцевої прокуратури, які надають інформацію на запит, упродовж двох робочих днів з дня отримання запиту повідомляє відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, керівника місцевої прокуратури про кількість сторінок, що підлягають оплаті запитувачем, та їх формат.
4. У разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, якщо строк розгляду такого запиту продовжено до 20 робочих днів, такі дані надаються до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів не пізніше п’яти робочих днів з дня підписання рапорту про продовження строку.
5. Відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, керівники місцевих прокуратур не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг інформації подають до відділу фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури області заявку на виписку рахунку для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію встановленого зразка згідно з додатком 2 Інструкції.
6.  Копіювання та друк документів здійснюються таким чином:
виготовлення копій з паперових носіїв шляхом їх ксерокопіювання;
виготовлення копій шляхом сканування з паперових носіїв, їх наступна комп’ютерна обробка та переведення в електронну форму;
друк електронних копій документів тощо.
7. Відділ фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури області на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію відповідно до граничних норм витрат згідно з додатком 3 Інструкції, оформляє рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, та упродовж одного робочого дня, а в разі продовження строку на надання інформації – протягом двох робочих днів передає його до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, керівнику місцевої прокуратури для надання його запитувачу інформації.
8. Оплата рахунка запитувачем інформації здійснюється у будь-якій фінансовій установі або через електронні платіжні системи.
9. Кошти, що сплачено як відшкодування витрат на копіювання або друк документів, зараховуються на реєстраційні рахунки загального фонду державного бюджету прокуратури області, відкриті в органах Державної казначейської служби України, та спрямовуються на відновлення касових видатків для придбання паперу.
10. Після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційні рахунки прокуратури області, відділ фінансування та бухгалтерського обліку надає до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, керівникам місцевих прокуратур копії раніше виписаних рахунків, що підписані відповідальною особою бухгалтерської служби, з відміткою «Оплачено» та датою надходження коштів на реєстраційні рахунки прокуратури.
11. Відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів впродовж 24 годин з часу отримання копії рахунка повідомляє підрозділ, що надає запитувану інформацію, про оплату запитувачем витрат.
Не пізніше трьох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений підрозділ надає копії документів до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
12. У разі, якщо прокуратурою області, місцевою прокуратурою не встановлено розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.
13. У разі надання особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не справляється.
 
VІІ. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності та прийняття
рішень за результатами оскарження
 
1. Рішення, дії чи бездіяльність працівників прокуратури областіта місцевих прокуратур з питань забезпечення доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені керівникам місцевих прокуратур, регіональних прокуратур, Генеральної прокуратури України або до суду.
2. Скарги на ім’я Генерального прокурора України, прокурора області та місцевих прокуратур розглядаються у порядку та строки, визначені Законом України «Про звернення громадян», з урахуванням положень Інструкції.
3. В разі подання скарг на рішення, дії чи бездіяльність працівників прокуратури області з питань забезпечення доступу до публічної інформації до суду, участь у розгляді справ, за письмовим дорученням відповідного заступника прокурора області, беруть працівники відділу забезпечення представництва в суді управління представництва інтересів громадянина або держави в суді прокуратури області із залученням у разі необхідності працівників відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, керівників місцевих прокуратур та інших працівників органів прокуратури, які створювали і надавали таку інформацію.
 
 
 
 
Відділ організації прийому громадян,
розгляду звернень та запитів
прокуратури Львівської області
 
 
 
 

кількість переглядів: 78913