31.05.2012

Регламент прокуратури Львівської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом прокурора Львівської області від
15 травня 2012 року № 86, зі змінами і доповненнями, внесеними Наказами прокурора Львівської області від 7 березня 2013 року № 36, від 30 квітня 2013 р. № 60, від 27 серпня 2013 р. №123, від 25 жовтня 2013 р. № 151, від 3 грудня 2013 р.№ 177, від 23 грудня 2014 №147, від 25 вересня 2015 №223, від 29 вересня 2015 №225, від 03.03.2016 №59
 
 
Р Е Г Л А М Е Н Т
прокуратури Львівської області
 
 
1. Загальні положення
 
1.1.      Організація, засади і порядок діяльності прокуратури Львівської області визначаються Конституцією України, Законом України “Про прокуратуру”, іншими законодавчими актами, міжнародно-правовими договорами, наказами, розпорядженнями, вказівками, інструкціями  Генерального прокурора України та прокурора області, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.
Діяльність прокуратури міста Львова та районів міста окрім вищезгаданої нормативної бази також визначається Регламентом прокуратури міста Львова, який затверджується прокурором міста, примірник якого упродовж 5 робочих днів скеровується до прокуратури області.
1.2.      Керівництво прокуратурою Львівської області здійснює прокурор Львівської  області.
1.3.      Заступники прокурора Львівської області організовують, спрямовують та контролюють роботу структурних підрозділів на закріплених за ними напрямах прокурорсько-слідчої діяльності, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції.
1.4.      Розподіл службових обов’язків між керівництвом прокуратури Львівської області та взаємозамінність визначаються наказом прокурора області.
1.5.      Координацію діяльності заступників прокурора Львівської області, структурних підрозділів з питань, вирішення яких потребує комплексного підходу, здійснює прокурор Львівської області, а за його відсутності - перший заступник прокурора області, якщо інше не передбачено конкретною вказівкою чи дорученням прокурора області.
1.6.      Начальники структурних підрозділів прокуратури Львівської області, їх заступники є безпосередніми організаторами роботи у підрозділах.
1.7. Проекти наказів, інструкцій, положень, розпоряджень, вказівок прокурора Львівської області, зміни та доповнення до них готуються структурними підрозділами відповідно до напрямів прокурорсько-слідчої діяльності за погодженням із заступниками прокурора області та організаційно – контрольним відділом. Їх оформлення здійснюється у порядку, встановленому Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України.
1.8.      Зміни та доповнення до Регламенту прокуратури Львівської області вносяться відповідним наказом прокурора області, що готується організаційно – контрольним відділом на підставі обґрунтованих пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, завізованих заступниками прокурора області.
1.9.      Проекти наказів щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури Львівської області і підпорядкованих прокуратур готуються структурними підрозділами та подаються на підпис прокурору області після погодження з відповідними заступниками прокурора області та відділом роботи з кадрами. Проекти наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності за вчинення проступку, який ганьбить працівника прокуратури, візуються старшим прокурором прокуратури області з питань внутрішньої безпеки.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
1.10.    Пропозиції щодо змін і доповнень до структури  прокуратури Львівської області готуються за поданням заступників прокурора області відділом роботи з кадрами за участі організаційно-контрольного відділу.
1.11. Пропозиції щодо штатної чисельності апарату прокуратури Львівської області розробляються  відділом роботи з кадрами на підставі пропозицій заступників прокурора області, які погоджуються з організаційно-контрольним відділом.
1.12.    Відділ роботи з кадрами невідкладно доводить до відома керівників самостійних структурних підрозділів та підпорядкованих прокурорів про зміни у структурі прокуратури Львівської  області, призначення, переміщення керівних кадрів, а в необхідних випадках – накази прокурора Львівської області про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників.
1.13.    Внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників прокуратури Львівської області.
1.14.    Здійснення представництва прокуратури Львівської області та її службових осіб у судах в порядку цивільного, адміністративного, господарського судочинства, у справах, у яких прокуратура області та її службові особи виступають як сторони або треті особи, встановлюється прокурором області.
(пункт 1.14 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
1.15.    Перший заступник або заступник  прокурора Львівської області згідно з розподілом обов’язків є повноважними особами для підписання довіреностей, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, які подаються в порядку цивільного, адміністративного, господарського судочинства, де прокуратура області, її службові особи виступають як сторони, треті особи або суб’єкти оскарження.
Право внесення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у вищевказаних справах надається прокуророві Львівської області. 
(пункт 1.15 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
1.16.    Діяльність прокуратури Львівської області здійснюється в умовах гласності. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені прокуратури Львівської області надсилаються прес-секретарем прокурора області за погодженням із прокурором області. Персональну відповідальність за достовірність і повноту наданих відомостей несуть заступники прокурора області, керівники самостійних структурних підрозділів, прес-секретар прокурора області.
1.17.    Прокуратура Львівської області має офіційний web-сайт, на якому розміщується інформація про діяльність органів прокуратури області, документи нормативного характеру, відомості, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації», а також офіційні повідомлення для засобів масової інформації. Порядок розміщення матеріалів на офіційному web-сайті встановлюється розпорядженням прокурора області.
 
2. Організація роботи структурних підрозділів прокуратури Львівської області
 
2.1.      Самостійний структурний підрозділ прокуратури Львівської області – це Управління, відділ, старший прокурор прокуратури області, що відповідно до затвердженої структури прокуратури області не входять до складу інших підрозділів і підпорядковуються безпосередньо заступнику прокурора області або прокурору області. 
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
2.2.      Завдання і функції самостійного структурного підрозділу, права та обов’язки його працівників визначаються у Положеннях, які затверджуються наказами прокурора Львівської області. Положення про самостійні структурні підрозділи прокуратури Львівської області попередньо візуються їх начальниками, начальником організаційно – контрольного відділу і відповідними заступниками прокурора області. Оригінали цих документів після затвердження передаються до організаційно – контрольного відділу.
2.3.      Розподіл функціональних обов’язків між працівниками структурних підрозділів проводиться їх керівниками за погодженням з начальниками самостійних структурних підрозділів та затверджується відповідними заступниками прокурора області. В структурних підрозділах, підпорядкованих прокурору області розподіл проводиться їх начальниками та затверджується прокурором області. При розподілі враховується теоретична підготовка, практичний досвід, індивідуальні нахили та здібності працівників.
2.4. Робота структурних підрозділів обласного апарату організовується, як правило, за зонально-предметним принципом з використанням спеціалізації працівників, закріплення за ними зон і предметів (тем) як дієвого засобу підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності. За кожним працівником структурного підрозділу визначаються функціональні обов’язки та права, закріплюються прокуратури районного рівня та предметні напрями роботи, встановлюється обов’язковий перелік інформації, документів, матеріалів і статистичних даних, необхідних для виконання покладених на нього завдань.
2.5.      Зональні прокурори забезпечують:
- належний вплив на стан справ у закріплених прокуратурах та ефективність роботи з відповідного напряму діяльності;
-   формування накопичувальних справ, у яких зосереджуються матеріали, що характеризують стан законності на предметних напрямах, території та об’єктах, піднаглядних закріпленим прокуратурам;
-  методичне керівництво роботою закріплених прокуратур на певному напрямі, оперативний контроль за своєчасним і повним виконанням управлінських рішень;
-    вивчення якості актів прокурорського реагування, інших документів та вжиття заходів до усунення недоліків при їх підготовці, надання працівникам підпорядкованих прокуратур фахової практичної допомоги;
- періодичне вивчення з виїздами на місця стану справ у підпорядкованих прокуратурах у порядку, встановленому розділом 9 Регламенту.
2.6.      Структурні підрозділи прокуратури області роботу на своїх напрямах організовують з урахуванням галузевих наказів Генерального прокурора України, основного плану роботи, рішень колегії, нарад, доручень, вказівок, інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України та прокуратури області.
2.7.      Узгодженість у роботі структурних підрозділів обов’язкова при здійсненні спільних заходів, зокрема:
-           розробці наказів, розпоряджень, вказівок прокурора області та їх виконанні;
-           плануванні роботи, підготовці планових і позапланових завдань підпорядкованим прокурорам;
-           вивченні та узагальненні практики прокурорської діяльності, у тому числі при комплексному опрацюванні тем, пріоритетних у прокурорсько-слідчій діяльності;
-           організації та проведенні виїздів до підпорядкованих прокуратур;
-           підготовці документів до органів влади, правоохоронних та інших органів;
-           розробці методичних рекомендацій, пам’яток, інформаційних листів;
-           підвищенні ділової кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.
2.8.      Забезпечення комплексного підходу щодо вирішення питань при плануванні роботи, проведенні засідань колегії та нарад у прокурора Львівської області, контролю виконання, організації виїздів працівників кількох самостійних структурних підрозділів до підпорядкованих прокуратур, а також в інших випадках за вказівкою прокурора області, здійснює організаційно-контрольний відділ.
 
3. Планування роботи
 
3.1.      План роботи прокуратури області складається на півріччя з визначенням у ньому першочергових та перспективних заходів, які щоквартально корегуються. У плані передбачаються заходи з урахуванням їх відповідності вимогам часу, цілеспрямованості, конкретності і реальності визначених заходів.
3.2.      Пропозиції до плану роботи, графіку виїздів, орієнтовного графіку проведення засідань колегії, координаційних і міжвідомчих нарад, списку осіб, які викликаються на стажування, вносяться до організаційно-контрольного відділу не пізніше 10  числа останнього місяця поточного кварталу керівниками самостійних структурних підрозділів за попереднім погодженням із відповідними заступниками прокурора області. Зазначені пропозиції повинні містити обґрунтування доцільності проведення перевірок підпорядкованих прокуратур, структурних підрозділів, надання практичної допомоги, заходів навчального і методичного характеру, стажування прокурорсько-слідчих працівників.
3.3.      За наслідками опрацювання пропозицій організаційно-контрольним відділом формується проект плану роботи прокуратури області. Узгоджений із заступниками прокурора області план подається начальником організаційно-контрольного відділу для затвердження прокурору області. Протиріччя щодо  обґрунтованості  окремих  пропозицій організаційно-контрольним відділом вирішуються з відповідними заступниками  прокурора  області, а  при необхідності - прокурором області.
3.4. Не пізніше 25 числа останнього місяця поточного кварталу план роботи разом з графіком виїздів та списком осіб, які викликаються на стажування, орієнтовним графіком проведення засідань колегії, координаційних і міжвідомчих нарад організаційно-контрольним відділом надсилається підпорядкованим прокурорам та передається для організації виконання заступникам прокурора області, начальникам самостійних структурних підрозділів, старшим прокурорам прокуратури області.
3.5.      Щоквартальне корегування плану роботи здійснюється наказом прокурора області. Упродовж кварталу зміни до плану, за необхідності, вносяться у такому ж порядку на підставі мотивованого рапорту відповідного заступника прокурора області за погодженням з організаційно-контрольним відділом. Про внесення змін відповідальний структурний підрозділ невідкладно інформує підпорядкованих прокурорів. 
3.6.      Науково-практичні конференції, семінари, інші навчальні заходи за участі працівників підпорядкованих прокуратур проводяться самостійними структурними підрозділами прокуратури області відповідно до плану роботи прокуратури області, рішень колегії та нарад у прокурора області. В інших випадках такі заходи здійснюються лише за рапортом відповідного заступника прокурора області, погодженим із прокурором області.
3.7.      Виконання планового заходу завершується:
            - проведення перевірок організації виконання галузевих та інших наказів Генерального прокурора України в органах прокуратури чи надання їм практичної допомоги – складанням доповідної записки на ім’я прокурора області за підписом виконавця, погодженої безпосереднім керівником, керівником самостійного структурного підрозділу і відповідним заступником прокурора області;
            -           проведення семінарів, науково-практичних конференцій – складанням рапорту на імя прокурора області про їх проведення за підписом відповідного заступника прокурора області;
- розробка проектів документів методичного характеру – складанням проектів таких документів з передачею їх у встановленому порядку на розгляд методичної ради прокуратури  області.
            Керівники структурних підрозділів, підпорядкованих прокурору області, складають відповідні документи за своїм підписом.
3.8.      Доповідні записки та інші документи про виконання планових заходів повинні містити конкретні пропозиції щодо їх реалізації (розгляду на засіданні колегії, координаційній, міжвідомчій чи оперативній нараді, надсилання інформаційних листів, листів орієнтовного характеру, листів-зауважень, внесення документів прокурорського реагування тощо).
3.9. Про виконання планового заходу заступники прокурора області, керівники підрозділів, підпорядкованих прокурору області, особисто доповідають прокурору області з внесенням пропозицій щодо шляхів реалізації відповідних матеріалів.
3.10.    Виконання планового заходу у повному обсязі повинно бути завершено у тому місяці, який визначено у плані. У разі неможливості виконання заходу в установлений термін відповідний заступник прокурора області не пізніше ніж за тиждень до кінця місяця звертається з мотивованим рапортом до прокурора області про продовження строку виконання. Дата реалізації планових заходів шляхом розгляду відповідного питання на засіданні колегії чи нараді визначається прокурором області.
3.11. Контроль за своєчасним, повним і якісним виконанням планових заходів покладається на заступників прокурора області та організаційно-контрольний відділ, а щодо стажування працівників підпорядкованих прокуратур – на відділ роботи з кадрами.
3.12. Після виконання планового заходу керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують невідкладну передачу до організаційно-контрольного відділу рапорту з відповідною резолюцією прокурора області про зняття з контролю даного заходу та копій відповідних документів, що свідчать про кінцеву реалізацію заходу (рішення колегії, постанови координаційної чи міжвідомчої наради, протоколу оперативної наради, направлених на місця листів, унесених актів прокурорського реагування, доповідних записок тощо).  Лише після цього організаційно-контрольний відділ завершує контроль за виконанням планового заходу.
 3.13. Організаційно-контрольний відділ зобов’язаний активно впливати на стан планування роботи, вивчати обґрунтованість пропозицій самостійних структурних підрозділів та їх відповідність вимогам наказів Генерального прокурора України та цього Регламенту, вносити пропозиції щодо удосконалення якості та процедури планування, надавати прокурору області інформацію про стан виконання планових заходів.
(Розділ 3 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 27 серпня 2013 р. №123)
 
4. Порядок надіслання завдань, доручень та листів підпорядкованим прокурорам
 
4.1.      Завдання та доручення підпорядкованим прокурорам надсилати на підставі плану роботи Генеральної прокуратури України, рішень колегій Генеральної прокуратури України та прокуратури області, нарад у Генерального прокурора, його заступників, прокурора області, у термін, необхідний для якісного виконання, але не пізніше ніж за місяць до встановленого строку, за підписом прокурора області чи його заступників.  
Якщо листи орієнтовного характеру містять конкретні доручення чи вказівки або визначають терміни виконання, вони надсилаються на місця у такому ж порядку.
4.2.      В інших випадках завдання і доручення надсилати на місця виключно за погодженням з прокурором області.
4.3.      За підписом заступників прокурора області можуть також надаватися та надсилатися:
-           листи-зауваження, у тому числі за наслідками виїздів до підпорядкованих прокуратур;
-           листи орієнтовного та інформаційного характеру, а також про надання пропозицій чи інформації у зв’язку з проведенням навчально-методичних заходів, внесенням змін до чинного законодавства;
-           доручення щодо проведення перевірок звернень громадян, народних депутатів України, за матеріалами ревізій, аудиту, перевірок конкретних органів державного контролю і управління, заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, повідомлень у засобах масової інформації та у конкретних провадженнях.
4.4. Лише за підписом прокурора області підпорядкованим прокурорам можуть надсилатися доручення про перевірку інформації щодо вчинення працівниками прокуратури злочинів, корупційних діянь, інших зловживань та ганебних вчинків,  отриманої на «телефон довіри».
4.5.      Усі завдання та листи, зазначені у пунктах 4.1-4.3 (крім зазначених в останньому абзаці пункту 4.3), до підпису керівництвом прокуратури області надаються для опрацювання редактору, а також для вивчення до організаційно-контрольного відділу.
4.6.      Працівники організаційно-контрольного відділу з’ясовують, чи дотримано вимоги Регламенту при оформленні документа, чи відповідає його зміст критеріям, визначеним галузевими наказами Генерального прокурора України, та в разі відсутності зауважень візують, а після підпису та реєстрації відповідним підрозділом присвоюють порядковий номер з відміткою “окв”. Перший примірник документа разом з його електронною копією того ж дня передається до організаційно-контрольного відділу. Неналежно оформлені документи повертаються виконавцям, про що повідомляється відповідному заступнику прокурора області.
4.7.      Витребовування від підпорядкованих прокуратур інформації, а також даних, що не пов’язані з прокурорсько-слідчою діяльністю та звітністю,  не допускається.
4.8.      Надіслання документів, передбачених пунктами 4.1, 4.2, абзацами першим і другим пункту 4.3, без реєстрації в організаційно-контрольному відділі забороняється. Листи, завдання, доручення, підготовлені з порушенням установлених Регламентом вимог, секретаріатом прокуратури області повертаються виконавцям. 
4.9.      За наявності інформації про направлення завдань та листів усупереч встановленому порядку чи таких, що не відповідають вимогам організаційно-розпорядчих документів Генерального прокурора України, начальник організаційно-контрольного відділу негайно доповідає прокурору області для вирішення питання щодо їх відкликання та вжиття відповідних заходів реагування.
4.10.  За необхідності систематичного одержання від підпорядкованих прокурорів відомостей про проведену роботу їм надсилаються завдання з періодичними термінами інформування прокуратури області. За минуванням потреби виконання таких завдань припиняється за рішенням прокурора області на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого з відповідним заступником прокурора області та завізованого в організаційно-контрольному відділі.
(Розділ 4 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 27 серпня 2013 р. №123)
 4.11. Контроль за своєчасністю та якістю виконання підпорядкованими прокурорами завдань і доручень, скерованих за ініціативи прокурора області на місця з відміткою «окв», покладається на працівників структурних підрозділів, якими такі документи підготовлено, керівників цих структурних підрозділів та заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
Прокурором області може бути встановлений спеціальний контроль за скерованими на місця з його ініціативи завданнями і дорученнями.
Зняття з контролю таких завдань і доручень здійснюється прокурором області на підставі рапорту заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.»
(Розділ 4 доповнено пунктом 4.11. згідно Наказу прокурора Львівської області  від 25 вересня 2015 р. №223)
 
5. Організація роботи колегії прокуратури Львівської області
 
5.1.      У прокуратурі Львівської області діє колегія у складі прокурора    області (голова),    його    першого    заступника, заступників, начальників організаційно – контрольного відділу, роботи з кадрами, прокурора міста Львова, інших визначених наказом Генерального прокурора України керівних працівників органів прокуратури області.
            5.2.      Відповідно до статті 18 Закону України “Про прокуратуру” колегія прокуратури області є дорадчим органом, який спрямовує наглядову роботу органів прокуратури України. Рішення колегії у необхідних випадках реалізуються наказами прокурора області.
5.3.      На розгляд колегії після ретельного вивчення виносяться найбільш важливі питання, що стосуються додержання законності, стану правопорядку, діяльності органів прокуратури, виконання наказів Генерального прокурора України, підсумків роботи за планово-звітні періоди, організаційні, кадрові та інші питання, що потребують колегіального вирішення.
5.4.      Підсумкові засідання колегії за участі підпорядкованих прокурорів проводяться, як правило, двічі на рік. У прийнятих рішеннях визначаються пріоритетні напрями прокурорсько-слідчої діяльності на наступний період та завдання апарату.
5.5.      Засідання колегії призначаються прокурором області за обґрунтованими пропозиціями його заступників або з власної ініціативи у термін, необхідний для якісної підготовки матеріалів та їх вивчення членами колегії, а щодо кадрових питань – за пропозицією керівника відділу роботи з кадрами чи з власної ініціативи.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 30 квітня 2013 р. №60)
5.6.      Доповідна записка, аналіз чи узагальнення з пропозиціями щодо розгляду питання на колегії заступниками прокурора області надаються прокурору області, який приймає рішення про час і дату проведення засідання колегії та коло його учасників.
5.7. Після прийняття такого рішення відповідальний структурний підрозділ, за необхідності, складає план підготовки засідання колегії, готує проект рішення та необхідні матеріали (довідки, об’єктивні дані про роботу підпорядкованих прокуратур (об’єктивки), проекти наказів, списки запрошених та осіб, виступи яких пропонується заслухати, інші документи).
5.8.      Під час підготовки до розгляду на засіданні колегії з кадрових питань відповідні документи відділом роботи з кадрами надаються для опрацювання у межах компетенції до організаційно-контрольного відділу (документи щодо призначення прокурорів районного рівня на новий термін повноважень). За вказівкою прокурора області з кандидатами на посади членами колегії, керівниками структурних підрозділів можуть проводитися співбесіди. З цією метою відділом роботи з кадрами особам, які проводять співбесіди, надаються матеріали, які характеризують кандидатів на посади.
(зі змінами згідно Наказів прокурора Львівської області  від 30 квітня 2013 р. №60, від 3 грудня 2013 р.№ 177)
5.9. Матеріали на розгляд колегії відповідними структурними підрозділами подаються до організаційно – контрольного відділу не пізніше як за п’ять діб (за винятком питань щодо кадрових призначень) до дати проведення засідання. Вони повинні містити характеристику стану законності та об’єктивну (як позитивну, так і критичну) оцінку прокурорсько-слідчої діяльності підпорядкованих прокуратур, що ґрунтується на критеріях, визначених галузевими наказами Генерального прокурора України. У проекті рішення також мають бути вказані причини недоліків і прорахунків, конкретні завдання, способи та строки їх виконання, перелік виконавців та особа, на яку покладається контроль. За наявності підстав у проекті рішення зазначаються пропозиції щодо відповідальності конкретних посадових осіб або винесення на розгляд атестаційної комісії питання про їх відповідність займаній посаді.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 30 квітня 2013 р. №60)
5.10.    Документи, що виносяться на розгляд колегії, візуються виконавцями, начальниками самостійних структурних підрозділів, відповідними заступниками прокурора області, а ті, що містять статистичні дані, – начальником відділу статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратури області. Зазначені особи несуть відповідальність за якість, достовірність, об’єктивність і повноту підготовлених матеріалів.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
5.11.    Відповідальний структурний підрозділ забезпечує ознайомлення керівників підпорядкованих прокуратур, звіти яких пропонується заслухати на колегії, зі змістом критичних зауважень, що викладені у матеріалах колегії.
5.12.    У випадках розробки діаграм, графіків, таблиць для супроводження доповідей, графічний дизайн та комп’ютерна демонстрація здійснюється відділом інформатизації у взаємодії з відповідними структурними підрозділами.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
5.13. Організаційно - контрольний відділ готує порядок денний, що затверджується прокурором області, план проведення колегії та надає членам колегії систематизовані матеріали за три дні (за винятком питань щодо кадрових призначень) до засідання. Матеріали з кадрових питань після затвердження прокурором області порядку денного засідання колегії організаційно - контрольним відділом надаються членам колегії невідкладно.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 30 квітня 2013 р. №60)
5.14.    Організаційно-контрольним відділом здійснюється контроль за повнотою і якістю документів, що подаються на розгляд колегії. У разі неякісної підготовки матеріалів за рапортом начальника організаційно-контрольного відділу матеріали повертаються виконавцям на доопрацювання, одночасно прокурором області може бути прийнято рішення щодо перенесення дати проведення засідання.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 30 квітня 2013 р. №60)
5.15. До участі в роботі колегії за рішенням прокурора області запрошуються керівники і посадові особи державних органів, працівники апарату прокуратури області, підпорядковані прокурори.                    Запрошення зазначених осіб на засідання колегії та ознайомлення їх з необхідними документами забезпечують начальники структурних підрозділів, які готували питання до розгляду, а на підсумкові засідання – організаційно – контрольний відділ. Відповідальність за запрошення представників засобів масової інформації та вирішення питань щодо їх участі у засіданнях колегії покладається на прес-секретаря прокурора області.
5.16.    Якщо питання готують кілька підрозділів обласного апарату, організація його підготовки покладається на першого виконавця. Організація підготовки підсумкових засідань колегії покладається на організаційно – контрольний відділ та заступників прокурора області.
5.17.    Засідання колегії проводяться за наявності більшості її членів. Головує на засіданнях прокурор області, а за його відсутності – виконувач обов’язків. Хід засідання колегії може стенографуватися, за рішенням голови колегії може також проводитися аудіо- чи відеозапис.
5.18. На засіданнях колегії, як правило, доповідають заступники прокурора області або начальники самостійних структурних підрозділів. Виступи мають бути чіткими і стислими, з викладенням причин порушень, з відповідними висновками та конкретними пропозиціями. Тривалість доповідей, звітів, інформацій встановлюється головуючим.
5.19. Розглянуті колегією матеріали у разі не