31.05.2012

Регламент прокуратури Львівської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом прокурора Львівської області від
15 травня 2012 року № 86, зі змінами і доповненнями, внесеними Наказами прокурора Львівської області від 7 березня 2013 року № 36, від 30 квітня 2013 р. № 60, від 27 серпня 2013 р. №123, від 25 жовтня 2013 р. № 151, від 3 грудня 2013 р.№ 177, від 23 грудня 2014 №147, від 25 вересня 2015 №223, від 29 вересня 2015 №225, від 03.03.2016 №59
 
 
Р Е Г Л А М Е Н Т
прокуратури Львівської області
 
 
1. Загальні положення
 
1.1.      Організація, засади і порядок діяльності прокуратури Львівської області визначаються Конституцією України, Законом України “Про прокуратуру”, іншими законодавчими актами, міжнародно-правовими договорами, наказами, розпорядженнями, вказівками, інструкціями  Генерального прокурора України та прокурора області, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.
Діяльність прокуратури міста Львова та районів міста окрім вищезгаданої нормативної бази також визначається Регламентом прокуратури міста Львова, який затверджується прокурором міста, примірник якого упродовж 5 робочих днів скеровується до прокуратури області.
1.2.      Керівництво прокуратурою Львівської області здійснює прокурор Львівської  області.
1.3.      Заступники прокурора Львівської області організовують, спрямовують та контролюють роботу структурних підрозділів на закріплених за ними напрямах прокурорсько-слідчої діяльності, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції.
1.4.      Розподіл службових обов’язків між керівництвом прокуратури Львівської області та взаємозамінність визначаються наказом прокурора області.
1.5.      Координацію діяльності заступників прокурора Львівської області, структурних підрозділів з питань, вирішення яких потребує комплексного підходу, здійснює прокурор Львівської області, а за його відсутності - перший заступник прокурора області, якщо інше не передбачено конкретною вказівкою чи дорученням прокурора області.
1.6.      Начальники структурних підрозділів прокуратури Львівської області, їх заступники є безпосередніми організаторами роботи у підрозділах.
1.7. Проекти наказів, інструкцій, положень, розпоряджень, вказівок прокурора Львівської області, зміни та доповнення до них готуються структурними підрозділами відповідно до напрямів прокурорсько-слідчої діяльності за погодженням із заступниками прокурора області та організаційно – контрольним відділом. Їх оформлення здійснюється у порядку, встановленому Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України.
1.8.      Зміни та доповнення до Регламенту прокуратури Львівської області вносяться відповідним наказом прокурора області, що готується організаційно – контрольним відділом на підставі обґрунтованих пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, завізованих заступниками прокурора області.
1.9.      Проекти наказів щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури Львівської області і підпорядкованих прокуратур готуються структурними підрозділами та подаються на підпис прокурору області після погодження з відповідними заступниками прокурора області та відділом роботи з кадрами. Проекти наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності за вчинення проступку, який ганьбить працівника прокуратури, візуються старшим прокурором прокуратури області з питань внутрішньої безпеки.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
1.10.    Пропозиції щодо змін і доповнень до структури  прокуратури Львівської області готуються за поданням заступників прокурора області відділом роботи з кадрами за участі організаційно-контрольного відділу.
1.11. Пропозиції щодо штатної чисельності апарату прокуратури Львівської області розробляються  відділом роботи з кадрами на підставі пропозицій заступників прокурора області, які погоджуються з організаційно-контрольним відділом.
1.12.    Відділ роботи з кадрами невідкладно доводить до відома керівників самостійних структурних підрозділів та підпорядкованих прокурорів про зміни у структурі прокуратури Львівської  області, призначення, переміщення керівних кадрів, а в необхідних випадках – накази прокурора Львівської області про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників.
1.13.    Внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників прокуратури Львівської області.
1.14.    Здійснення представництва прокуратури Львівської області та її службових осіб у судах в порядку цивільного, адміністративного, господарського судочинства, у справах, у яких прокуратура області та її службові особи виступають як сторони або треті особи, встановлюється прокурором області.
(пункт 1.14 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
1.15.    Перший заступник або заступник  прокурора Львівської області згідно з розподілом обов’язків є повноважними особами для підписання довіреностей, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, які подаються в порядку цивільного, адміністративного, господарського судочинства, де прокуратура області, її службові особи виступають як сторони, треті особи або суб’єкти оскарження.
Право внесення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у вищевказаних справах надається прокуророві Львівської області. 
(пункт 1.15 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
1.16.    Діяльність прокуратури Львівської області здійснюється в умовах гласності. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені прокуратури Львівської області надсилаються прес-секретарем прокурора області за погодженням із прокурором області. Персональну відповідальність за достовірність і повноту наданих відомостей несуть заступники прокурора області, керівники самостійних структурних підрозділів, прес-секретар прокурора області.
1.17.    Прокуратура Львівської області має офіційний web-сайт, на якому розміщується інформація про діяльність органів прокуратури області, документи нормативного характеру, відомості, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації», а також офіційні повідомлення для засобів масової інформації. Порядок розміщення матеріалів на офіційному web-сайті встановлюється розпорядженням прокурора області.
 
2. Організація роботи структурних підрозділів прокуратури Львівської області
 
2.1.      Самостійний структурний підрозділ прокуратури Львівської області – це Управління, відділ, старший прокурор прокуратури області, що відповідно до затвердженої структури прокуратури області не входять до складу інших підрозділів і підпорядковуються безпосередньо заступнику прокурора області або прокурору області. 
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
2.2.      Завдання і функції самостійного структурного підрозділу, права та обов’язки його працівників визначаються у Положеннях, які