02.06.2017

ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2016 р.

                  коди
                   
Установа Прокуратура Львівської області за ЄДРПОУ 02910031
Територія 79005,м.Львів,пр-т Шевченка17,19 за КОАТУУ 4610136600
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ 425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  90 Генеральна прокуратура України    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 901010 Здiйснення прокурорсько-слiдчої дiяльностi, пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв прокуратури
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів - -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    
Періодичність: квартальна, річна                  
Одиниця виміру: грн коп.                  
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 108 121 193,00 108 121 193,00 - 106 492 737,86 106 492 737,86 108 549 534,61 -
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 108 121 193,00 - - 106 492 737,86 106 492 737,86 108 549 534,61 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 95 884 503,00 - - 95 884 503,00 95 884 503,00 95 884 503,00 -
Оплата праці  2110 040 78 750 586,00 78 750 586,00 - 78 750 586,00 78 750 586,00 78 750 586,00 -
  Заробітна плата 2111 050 78 750 586,00 - - 78 750 586,00 78 750 586,00 78 750 586,00 -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 17 133 917,00 17 133 917,00 - 17 133 917,00 17 133 917,00 17 133 917,00 -
Використання товарів і послуг 2200 080 9 503 980,00 - - 8 381 676,35 8 381 676,35 10 438 473,10 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 2 159 359,00 - - 1 561 315,33 1 561 315,33 3 618 112,08 -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 2 478 440,00 - - 1 997 629,22 1 997 629,22 1 997 629,22 -
Видатки на відрядження 2250 130 287 836,00 - - 287 836,00 287 836,00 287 836,00 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 4 578 345,00 4 578 345,00 - 4 534 895,80 4 534 895,80 4 534 895,80 -
  Оплата теплопостачання 2271 160 2 146 361,00 - - 2 107 366,12 2 107 366,12 2 107 366,12 -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 97 238,00 - - 92 783,68 92 783,68 92 783,68 -
  Оплата електроенергії 2273 180 885 595,00 - - 885 595,00 885 595,00 885 595,00 -
  Оплата природного газу 2274 190 1 449 151,00 - - 1 449 151,00 1 449 151,00 1 449 151,00 -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - -
Стипендії  2720 340 - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 2 732 710,00 - - 2 226 558,51 2 226 558,51 2 226 558,51 -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 7 658 345,00 X X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - - -

кількість переглядів: 347