Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
15.02.2018

ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 д) за 2018р.

                Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов`язкового державного
соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
               
               
               
Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 д)
за 2018 р.
                  Коди
Установа 00774 Прокуратура Львівської області   за ЄДРПОУ 02910031
Територія 79005 м.Львів пр-т.Шевченка 17/19   за КОАТУУ 4610136600
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа,заклад)   за КОПФГ 425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 090 Генеральна прокуратура України          
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0901010 Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________________________________________  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* _______________________________________________________________________________________________________________________  
Періодичність: річна  
Одиниця виміру: грн коп.
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 198 646 030,00 198 646 030,00   195 330 469,92 195 330 469,92 0,00  
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 196 959 030,00     193 644 652,46 193 644 652,46    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 177 738 921,00     176 943 105,64 176 943 105,64    
Оплата праці 2110 040 146 374 087,00 146 374 087,00   146 374 087,00 146 374 087,00    
Заробітна плата 2111 050 146 374 087,00     146 374 087,00 146 374 087,00 0,00  
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060              
Нарахування на оплату праці 2120 070 31 364 834,00 31 364 834,00   30 569 018,64 30 569 018,64 0,00  
Використання товарів і послуг 2200 080 12 717 359,00     12 506 469,16 12 506 469,16    
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 2210 090 3 649 622,00     3 649 622,00 3 649 622,00 0,00  
Медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 100              
Продукти харчування 2230 110              
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 3 363 204,00     3 363 204,00 3 363 204,00    
Видатки на відрядження 2250 130 1 084 289,00     991 673,71 991 673,71 0,00  
Видатки на заходи спеціального призначення 2260 140              
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 4 618 444,00 4 618 144,00   4 500 169,45 4 500 169,45    
Оплата теплопостачання 2271 160 2 114 400,00     2 033 791,47 2 033 791,47 0,00  
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 74 640,00     63 187,97 63 187,97 0,00  
Оплата електроенергії 2273 180 1 069 527,00     1 069 527,00 1 069 527,00 0,00  
Оплата природного газу 2274 190 1 359 877,00     1 333 663,01 1 333 663,01 0,00  
Оплата інших енергоносіїв 2275 200              
Оплата енергосервісу 2276 210              
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 1 800,00     1 800,00 1 800,00    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230              
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 1 800,00 1 800,00   1 800,00 1 800,00 0,00  
Обслуговування боргових зобовязань 2400 250              
Обслуговування внутрішніх боргових зобовзань 2410 260              
Обслуговування зовнішніх боргових зобовзань 2420 270              
Поточні трансферти 2600 280              
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290              
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300              
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310              
Соціальне забезпечення 2700 320              
Виплата пенсій і допомоги 2710 330              
Стипендії 2720 340              
Інші виплати населенню 2730 350              
Інші поточні видатки 2800 360 6 502 750,00     4 195 077,66 4 195 077,66 0,00  
Капітальні видатки 3000 370 1 687 000,00     1 685 817,46 1 685 817,46    
Придбання основного капіталу 3100 380 1 687 000,00     1 685 817,46 1 685 817,46    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 1 537 000,00     1 536 057,13 1 536 057,13 0,00  
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400              
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410              
Капітальне будівництво (придбання) інших обєктів 3122 420              
Капітальний ремонт 3130 430 150 000,00     149 760,33 149 760,33    
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440              
Капітальний ремонт інших обєктів 3132 450 150 000,00     149 760,33 149 760,33 0,00  
Реконструкція та реставрація 3140 460              
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470              
Реконструкція та реставрація інших обєктів 3142 480              
Реставрація памяток культури, історії та архітектури 3143 490              
Створення державних запасів і резервів 3150 500              
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510              
Капітальні трансферти 3200 520              
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530              
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540              
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550              
Капітальні трансферти населенню 3240 560              
Внутрiшнє кредитування 4100 570              
Надання внутрішніх кредитів 4110 580              
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590              
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600              
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610              
Зовнiшнє кредитування 4200 620              
Надання зовнішніх кредитів 4210 630              
Інші видатки 5000 640 X 16 286 865,00 X X X X  
Нерозподілені видатки 9000 650              
                   
           
Керівник _______________________________________ Пуківський Б.В.  
                   
                   
Головний бухгалтер ______________________________ Углик Н.В.  
                   
дата 13.02.2018р.                

кількість переглядів: 1049