Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
19.04.2018

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д) станом на 01 квiтня 2018 р.

      Додаток 7 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов`язкового державного
соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
     
     
                     
Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д)
станом на 01 квiтня 2018 р.
                         
                         
Установа: 00774 Прокуратура Львівської області   Коди  
Територія: 79005 м.Львів пр-т.Шевченка 17/19 за ЄДРПОУ 02910031
Організаційно-правова форма господарювання: Державна організація (установа,заклад) за КОАТУУ 4610136600
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету: 090 Генеральна прокуратура України за КОПФГ 425
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету: 0901010 Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури      
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: ______________________________________________________      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)** _______________________________      
Періодичність: квартальна        
Одиниця виміру: грн коп.      
       
Показники КЕКВ Код рядка Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість Зареєстровані бюджетні фінансові зобовязання на кінець звітного періоду (року)
на початок звітного року, усього на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року на початок звітного року, усього на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року
усього з неї прострочена усього з неї
прострочена термін оплати якої не настав
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доходи х 010               Х   Х
Видатки - усього на утримання установи х 020 64 965,09 48 723,81                
у тому числі:
Поточні видатки
2000 030 64 965,09 48 723,81                
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 040                    
Оплата праці 2110 050                    
Заробітна плата 2111 060                    
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 070                    
Нарахування на оплату праці 2120 080                    
Використання товарів і послуг 2200 090 64 965,09 48 723,81                
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 64 965,09 48 723,81                
Медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 110                    
Продукти харчування 2230 120                    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130                    
Видатки на вiдрядження 2250 140                    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150                    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160                    
Оплата теплопостачання 2271 170                    
Оплата водопостачання та водовiдведення 2272 180                    
Оплата електроенергiї 2273 190                    
Оплата природного газу 2274 200                    
Оплата iнших енергоносіїв 2275 210                    
Оплата енергосервісу 2276 220                    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230                    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240                    
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250                    
Обслуговування боргових зобовязань 2400 260                    
Обслуговування внутрішніх боргових зобовязань 2410 270                    
Обслуговування зовнішніх боргових зобовязань 2420 280                    
Поточнi трансферти 2600 290                    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300                    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310                    
Поточнi трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320                    
Соціальне забезпечення 2700 330                    
Виплата пенсiй i допомоги 2710 340                    
Стипендiї 2720 350                    
Інші виплати населенню 2730 360                    
Інші поточнi видатки 2800 370                    
Капiтальнi видатки 3000 380                    
Придбання основного капiталу1 3100 390                    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400                    
Капiтальне будiвництво (придбання) 3120 410                    
Капітальне будiвництво (придбання) житла 3121 420                    
Капітальне будівництво (придбання) інших обєктів 3122 430                    
Капiтальний ремонт 3130 440                    
Капiтальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450                    
Капiтальний ремонт iнших об`єктiв 3132 460                    
Реконструкція та реставрація 3140 470                    
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480                    
Рекострукція та реставрація інших обїєктів 3142 490                    
Реставрація памяток культури, історії та архітектури 3143 500                    
Створення державних запасiв i резервiв 3150 510                    
Придбання землi та нематерiальних активiв 3160 520                    
Капiтальнi трансферти 3200 530                    
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 3210 540                    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550                    
Капiтальнi трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560                    
Капiтальнi трансферти населенню 3240 570                    
                         
                         
Керівник __________________________________ Голомша А.М.            
                         
                         
Головний бухгалтер _________________________ Углик Н.В.        
                         
                       

кількість переглядів: 872