31.01.2020

Звіт про фінансові результати

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ (форма №2-дс д)
за     2020 р.
                   
      Коди            
Установа  00774 Прокуратура Львівської області   (рік, місяць, число) 2020 01 01        
Територія  79005 м.Львів пр-т.Шевченка 17/19   за ЄДРПОУ  02910031        
Організаційно-правова форма господарювання  Державна організація (установа,заклад) за КОАТУУ 4610136600        
Орган державного управління  Генеральна прокуратура України за КОПФГ  425        
Вид економічної діяльності  Діяльність у сфері юстиції та правосуддя  за КОДУ 75364        
    за КВЕД  84.23        
Періодичність:  річна  
Одиниця виміру: грн коп.
 
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року          
1 2 3 4            
ДОХОДИ                  
Доходи від обмінних операцій                  
Бюджетні асигнування 2010 237 024 706 243 640 082            
Доходи від наданих послуг (виконання робіт) 2020                
Доходи від продажу активів 2030 4 612 24 538            
Фінансові доходи 2040                
Інші доходи від обмінних операцій 2050                
Усього доходів від обмінних операцій 2080 237 029 318 243 664 620            
Доходи від необмінних операцій                  
Податкові надходження 2090                
Неподаткові надходження 2100                
Трансферти 2110                
Надходження до державних цільових фондів 2120                
Інші доходи від необмінних операцій 2130 232 259 22 596            
Усього доходів від необмінних операцій 2170 232 259 22 596            
Усього доходів 2200 237 261 577 243 687 216            
ВИТРАТИ                  
Витрати за обмінними операціями                  
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 234 993 430 238 010 038            
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220   26 807            
Витрати з продажу активів 2230                
Фінансові витрати 2240                
Інші витрати за обмінними операціями 2250 918 480 742 032            
Усього витрат за обмінними операціями 2290 235 911 910 238 778 877            
Витрати за необмінними операціями                  
Трансферти 2300                
Інші витрати за необмінними операціями 2310 3 549 790 4 003 630            
Усього витрати за необмінними операціями 2340 3 549 790 4 003 630            
Усього витрат 2380 239 461 700 242 782 507            
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 -2 200 123 904 709            

кількість переглядів: 315