Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

Регламент Львівської обласної прокуратури

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника Львівської обласної прокуратури
29 липня 2022 року № 80
 
 
РЕГЛАМЕНТ
Львівської обласної прокуратури
 
(Зі змінами, внесеними наказами керівника Львівської обласної прокуратури від 19.04.2023 № 57, від 06.06.2023 № 96, від 19.09.2023 № 150, від­­­ 04.04.2024 № 34 )
1.       Загальні положення
1.1. Регламент Львівської обласної прокуратури (далі – Регламент) регулює основні процедурні питання організації та порядку роботи Львівської обласної прокуратури.
1.2. Організація та порядок діяльності Львівської обласної прокуратури (далі – обласна прокуратура) визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», іншими законодавчими актами, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, наказами Генерального прокурора, керівника обласної прокуратури, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.
1.3.    Керівництво обласною прокуратурою здійснює керівник Львівської обласної прокуратури (далі – керівник обласної прокуратури).
1.4.    Керівник обласної прокуратури, перший заступник та заступники керівника обласної прокуратури організовують, спрямовують і контролюють роботу структурних підрозділів на закріплених за ними напрямах прокурорської діяльності, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції.
1.5.    Розподіл обов’язків між керівником обласної прокуратури, його першим заступником та заступниками, а також їх взаємозамінність визначаються наказом керівника обласної прокуратури.
У разі відсутності керівника обласної прокуратури його повноваження відповідно до вимог частини третьої статті 11 Закону України «Про прокуратуру» здійснює перший заступник керівника обласної прокуратури, а в разі його відсутності – один із заступників керівника обласної прокуратури.
(Доповнено абзацом такого змісту відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.04.2023 № 57)
1.6.    Координацію діяльності першого заступника, заступників керівника обласної прокуратури та структурних підрозділів здійснює керівник обласної прокуратури, якщо інше не передбачено його наказом.
1.7.    Керівники структурних підрозділів обласної прокуратури, їх заступники безпосередньо організовують роботу очолюваних підрозділів.
1.8. За необхідності, питання організації роботи з певних напрямів прокурорської діяльності визначаються окремими наказами керівника обласної прокуратури.
Проєкти наказів керівника обласної прокуратури, зміни до них готуються структурними підрозділами за напрямами діяльності за погодженням із заінтересованими самостійними структурними підрозділами, першим заступником та заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом обласної прокуратури (далі – першим заступником та заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків) і підрозділом організаційного та правового забезпечення. Їх оформлення здійснюється згідно з вимогами, встановленими організаційно-розпорядчими актами Офісу Генерального прокурора з питань діловодства в органах прокуратури.
У такому ж порядку здійснюється опрацювання проєктів спільних з іншими органами та відомствами наказів, а також тих, які надійшли до обласної прокуратури для погодження.
Контроль за своєчасністю підготовки проєктів та перегляду відповідних наказів покладається на керівників самостійних структурних підрозділів, до компетенції яких віднесено їх розроблення.
1.9.    Накази з основних питань діяльності обласної прокуратури оприлюднюються на офіційному вебсайті обласної прокуратури у порядку, визначеному Інструкцією про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генерального прокурора від 06.08.2020 № 363, із додержанням вимог режиму таємності.
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.04.2023 № 57)
Контроль за своєчасністю та повнотою оприлюднення наказів керівника обласної прокуратури покладається на керівників самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури, якими забезпечується їх реєстрація згідно з вимогами організаційно – розпорядчого акту Офісу Генерального прокурора з питань діловодства в органах прокуратури.
Тексти наказів керівника обласної прокуратури в день їх підписання в електронному вигляді (у форматі «Word») розробниками надаються до підрозділів, в яких реєструються такі документи. Розробники наказів несуть відповідальність за відповідність тексту електронного документа підписаному акту.
(Доповнено абзацами такого змісту відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96)
1.10.  Зміни до Регламенту обласної прокуратури вносяться наказом керівника обласної прокуратури, що готуються підрозділом організаційного та правового забезпечення на підставі обґрунтованих пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків.
1.11.  Проєкт дисциплінарної скарги про вчинення прокурором окружної чи обласної прокуратури дисциплінарного проступку та відповідні матеріали готуються та збираються першим заступником, заступниками керівника обласної прокуратури, керівниками самостійних структурних підрозділів у разі виявлення ними підстав, передбачених ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», або ж за дорученням керівника обласної прокуратури.
Після підписання дисциплінарної скарги та направлення її до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, копії відповідних матеріалів передаються до кадрового підрозділу.
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.04.2023 № 57)
1.12. Підготовка проєктів подань про затвердження або внесення змін до структури та штатної чисельності працівників обласної прокуратури здійснюється кадровим підрозділом за участі підрозділу організаційного та правового забезпечення, а в необхідних випадках - підрозділу забезпечення охорони державної таємниці, на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків, та керівників окружних прокуратур.
Проєкти наказів про заохочення працівників органів обласної прокуратури, застосування до них дисциплінарних стягнень готуються кадровим підрозділом у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Офісу Генерального прокурора з питань організації кадрової роботи в органах прокуратури.
1.13. Пропозиції щодо змін до структури чи штатної чисельності працівників обласної та окружних прокуратур готуються кадровим підрозділом на підставі пропозицій першого заступника, заступника керівника обласної прокуратури, керівників самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури та керівників окружних прокуратур і за поданням керівника обласної прокуратури надсилаються до кадрового підрозділу Офісу Генерального прокурора.
Підготовка проєктів подань про затвердження або внесення змін до структури та штатної чисельності працівників обласної прокуратури здійснюється кадровим підрозділом, а в необхідних випадках також за участю підрозділів організаційного та правового забезпечення та забезпечення охорони державної таємниці, на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків, та керівників окружних прокуратур.
1.14.  Кадровий підрозділ невідкладно доводить до відома першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури, керівників відповідних самостійних структурних підрозділів та окружних прокуратур про зміни у структурі та штатному розписі органів обласної прокуратури, призначення на адміністративні посади, які здійснюються Генеральним прокурором та керівником обласної прокуратури, а за дорученням керівника обласної прокуратури – також інші накази з кадрових питань.
1.15.  Внутрішній службовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Кодексом законів про працю України, Законами України «Про прокуратуру», «Про державну службу» та іншими законодавчими актами, організаційно-розпорядчими документами Офісу Генерального прокурора, правилами внутрішнього службового розпорядку прокурорів та державних службовців, правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників, які виконують функції з обслуговування, та робітників обласної прокуратури.
1.16.  Порядок здійснення представництва в суді обласної прокуратури, її посадових та службових осіб у справах, в яких обласна прокуратура та її посадові чи службові особи є стороною або третьою особою, встановлюється керівником обласної прокуратури та Генеральним прокурором.
1.17.  Керівник обласної прокуратури, перший заступник та заступники керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків є повноважними особами для підписання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, а також інших процесуальних документів. Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами вносити за підписом керівника обласної прокуратури.
У справах, у яких обласна прокуратура, її посадові та службові особи беруть участь як сторони або треті особи (самопредставництво) особою, уповноваженою на підписання процесуальних та інших документів, є керівник обласної прокуратури (або виконувач його обов’язків).      
Участь у розгляді справ в адміністративному, господарському, цивільному судочинстві в порядку самопредставництва органів прокуратури, посадових і службових осіб, які діють від імені органу прокуратури, що є  стороною або третьою особою у справах, зокрема участь у судових засіданнях, організацію, підготовку та подання у таких справах відзивів на позовні заяви, відповідей на відзиви, пояснень, заяв, клопотань, заперечень, апеляційних, касаційних скарг, інших процесуальних документів, реалізацію інших прав і обов’язків, передбачених законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство, здійснювати працівникам підрозділів з питань представництва в суді обласної прокуратури, працівникам окружних прокуратур за довіреністю та відповідно до положень про такі структурні підрозділи.
1.18.  Діяльність обласної прокуратури здійснюється в умовах прозорості. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені органів обласної прокуратури надсилаються відділом інформаційної політики обласної прокуратури за погодженням із керівником обласної прокуратури на підставі інформацій, наданих керівниками окружних прокуратур, самостійними структурними підрозділами обласної прокуратури згідно з компетенцією, завізованих їх керівниками, першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків.
1.19.  Обласна прокуратура має офіційний вебсайт, на якому розміщується інформація про діяльність органів обласної прокуратури, офіційні повідомлення для засобів масової інформації, а також відомості, передбачені Законами України «Про прокуратуру», «Про доступ до публічної інформації» з додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, статті 296 Цивільного кодексу України, Законів України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних», а також інших нормативно-правових актів, які містять обмеження щодо поширення інформації.
Розміщення матеріалів на офіційному вебсайті обласної прокуратури здійснюється в порядку, визначеному Інструкцією про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генерального прокурора від 06.08.2020 № 363.
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.04.2023 № 57)
1.20.  Організаційні та навчально-методичні заходи (наради, семінари тощо) за участі керівників та працівників окружних прокуратур за необхідності можуть проводитися обласною прокуратурою з використанням засобів відеоконференцзв’язку.
 
2.       Організація роботи структурних підрозділів обласної прокуратури
2.1.    Самостійні структурні підрозділи обласної прокуратури – це управління, відділи, інші підрозділи на правах відділів, що відповідно до структури обласної прокуратури не входять до складу інших підрозділів і підпорядковуються безпосередньо керівнику обласної прокуратури, його першому заступнику або заступникам. 
2.2.    Завдання і функції самостійних структурних підрозділів, права та обов’язки їх працівників визначаються у положеннях, які затверджуються наказами керівника обласної прокуратури.
Проєкти положень, наказів про їх затвердження, а також про внесення змін до них готуються самостійними структурними підрозділами, візуються їх керівниками, заінтересованими самостійними структурними підрозділами, першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків та керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення. Оригінали цих документів невідкладно, після затвердження передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
2.3.    Розподіл обов’язків між прокурорами, у тому числі керівництвом підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів, здійснюється їх безпосередніми керівниками за погодженням із керівниками самостійних структурних підрозділів і затверджується  першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків. Розподіл обов’язків у самостійних структурних підрозділах, підпорядкованих керівнику обласної прокуратури, проводиться їх керівниками та затверджується керівником обласної прокуратури.
У цих документах визначаються службові обов’язки кожного прокурора, закріплюються за ними напрями роботи, а також залежно від покладених повноважень – окружні прокуратури, передбачається взаємозамінність.
2.4. Посадові обов’язки державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування, закріплюються у посадових інструкціях. Посадові інструкції державних службовців розробляються                                         їх безпосередніми керівниками, керівників самостійних структурних підрозділів – кадровим підрозділом, затверджуються                                     керівником прокуратури, а працівників, які виконують функції з обслуговування, – керівником самостійного структурного підрозділу.
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.09.2023 № 150)
2.5.    Робота структурних підрозділів обласної прокуратури організовується, як правило, за територіальним та функціональним (предметним) принципами, з урахуванням теоретичної підготовки та практичного досвіду працівників, із закріпленням за ними спеціалізації, окружних прокуратур та конкретних напрямів.
2.6.    Прокурори структурних підрозділів обласної прокуратури у межах повноважень забезпечують:
-         вжиття заходів до підвищення ефективності роботи окружних прокуратур на закріплених напрямах, усунення наявних недоліків, у тому числі шляхом підготовки листів орієнтовного та інформаційного характеру, листів із зауваженнями, ініціювання обговорення проблемних питань прокурорської діяльності на нарадах в обласній прокуратурі, виїздів до окружних прокуратур для перевірок та надання практичної допомоги їх керівникам;
-         надання практичної та методичної допомоги працівникам закріплених прокуратур, їх стажування у структурних підрозділах обласної прокуратури.
2.7.    Структурні підрозділи обласної прокуратури організовують роботу на відповідних напрямах діяльності з урахуванням наказів, інших організаційно-розпорядчих документів, планів роботи Офісу Генерального  прокурора та обласної прокуратури, рішень нарад, доручень керівництва Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури.
2.8.    Узгодженість у роботі структурних підрозділів обов’язкова при здійсненні спільних заходів, зокрема:
-     виконанні наказів, інших організаційно-розпорядчих документів, завдань і доручень Офісу Генерального прокурора;
-     розробці проєктів наказів, інших організаційно-розпорядчих документів обласної прокуратури та їх виконанні;
-   плануванні роботи, підготовці планових і позапланових завдань або доручень керівникам окружних прокуратур;
-     підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів для участі керівника обласної прокуратури у засіданнях Львівської обласної ради, обласних органів державної влади, матеріалів до нарад у керівництва Офісу Генерального прокурора, а також інших заходів за його участі;
-  підготовці матеріалів, організації та проведенні нарад у керівника обласної прокуратури, а також інших заходів за його участі, виконанні прийнятих за їх результатами рішень;
-     вивченні та узагальненні практики прокурорської діяльності;
-     організації та проведенні виїздів до окружних прокуратур;
-     підготовці документів до органів державної влади, у тому числі правоохоронних, та інших органів;
-     розгляді звернень та запитів, вирішення яких належить до компетенції кількох самостійних структурних підрозділів;
-     підготовці пропозицій щодо оптимальної структури та штатної чисельності обласної прокуратури та окружних прокуратур;
-  опрацюванні та підготовці пропозицій до проєктів законів та інших нормативно-правових актів, інформаційних листів, листів орієнтовного характеру, пам’яток.
2.9. Забезпечення комплексного підходу при плануванні роботи, проведенні нарад у керівника обласної прокуратури, здійсненні контролю виконання, організації виїздів працівників кількох самостійних структурних підрозділів до окружних прокуратур, а також в інших випадках за дорученням керівника обласної прокуратури здійснюється підрозділом організаційного та правового забезпечення. 
2.10. Семінари та інші навчально-методичні заходи за участі працівників окружних прокуратур проводяться самостійними структурними підрозділами обласної прокуратури відповідно до планів роботи, рішень нарад в обласній прокуратурі.
В інших випадках такі заходи здійснюються за рапортом першого заступника або заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків, погодженим із керівником обласної прокуратури.
Порядок організації та проведення семінарів, навчально-методичних заходів та інших колективних форм навчання визначається Положенням про систему підвищення кваліфікації прокурорів, затвердженим наказом Генерального прокурора від 15.06.2021 № 200.
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.04.2023 № 57)
3.       Планування роботи
3.1.    План роботи обласної прокуратури складається на квартал. У плані відповідно до покладених функцій та наданих законом повноважень з урахуванням стану законності в регіоні та планових заходів Офісу Генерального прокурора, поширеності порушень прав і свобод громадян та інтересів держави, визначених пріоритетів передбачаються конкретні заходи з актуальних питань виконання завдань органів прокуратури, зокрема перевірки стану додержання вимог законодавства, стану організації роботи на окремих напрямах в окружних прокуратурах, структурних підрозділах обласної прокуратури, а також надання практичної допомоги керівникам окружних прокуратур, заходи аналітичного та навчально-методичного характеру.
До плану роботи додаються список працівників органів прокуратури, які викликаються на стажування та графік виїздів працівників обласної прокуратури до окружних прокуратур.
3.2.    Обґрунтовані пропозиції до плану роботи, списку працівників, які викликаються на стажування та графіка виїздів працівників обласної прокуратури до окружних прокуратур подаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення не пізніше 20 числа останнього місяця поточного кварталу керівниками самостійних структурних підрозділів за погодженням із першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків.
Якщо запропонований захід належить до компетенції кількох самостійних структурних підрозділів, ініціатором попередньо погоджується з іншими підрозділами, які залучаються до виконання включення його до плану, про що зазначається у пропозиціях.
3.3.    При плануванні заходів застосовується диференційований підхід до залучення окружних прокуратур, виходячи зі стану законності, поширеності порушень прав і свобод громадян та інтересів держави на відповідній території, а також з урахуванням їх загального навантаження.  
3.4.    За наслідками опрацювання пропозицій підрозділом організаційного та правового забезпечення не пізніше 30 числа останнього місяця поточного кварталу формується проєкт плану роботи обласної прокуратури, в якому визначаються конкретні заходи, самостійні структурні підрозділи, відповідальні за їх здійснення, а також строки виконання.
Проєкт плану візується керівниками самостійних структурних підрозділів, залучених до його виконання, першими заступниками та заступниками керівника обласної прокуратури, підписується керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення та затверджується керівником обласної прокуратури.
3.5.    План роботи разом зі списком працівників органів прокуратури, які підлягають стажуванню та графіком виїздів працівників обласної прокуратури до окружних прокуратур підрозділом організаційного та правового забезпечення невідкладно передається для організації виконання першому заступнику та заступникам керівника обласної прокуратури, керівникам самостійних структурних підрозділів і надсилається до окружних прокуратур.
3.6.    Оперативне корегування плану упродовж кварталу здійснюється на підставі рапорту першого заступника або заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо керівнику обласної прокуратури, погодженого з керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення.
Копія такого рапорту невідкладно передається до цього підрозділу, яким про зміни у плані роботи обласної прокуратури інформуються відповідні окружні прокуратури. 
3.7.    Виконання планового заходу завершується:
-  перевірка додержання вимог законодавства – складанням доповідної записки керівнику обласної прокуратури за підписом першого заступника або заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо керівнику обласної прокуратури;
-     вивчення проблемних питань прокурорської діяльності – складанням доповідної записки керівнику обласної прокуратури (у разі її підготовки самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим йому безпосередньо), першому заступнику або заступнику керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків за підписом керівника самостійного структурного підрозділу; аналізу чи узагальнення за підписом керівника самостійного структурного підрозділу, затвердженого керівником обласної прокуратури (у разі складання такого документа самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим йому безпосередньо), першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури, відповідно до розподілу обов’язків;
-     перевірка стану організації роботи на певних напрямах в окружних прокуратурах чи надання практичної допомоги їх керівникам – складанням доповідної записки керівнику обласної прокуратури, його першому заступнику або заступнику відповідно до розподілу обов’язків за підписом працівника (працівників), яким (якими) здійснювався виїзд;
-     навчально-методичні заходи – складанням рапорту про їх проведення керівнику обласної прокуратури за підписом першого заступника чи заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків або керівника самостійного структурного підрозділу, безпосередньо підпорядкованого керівнику обласної прокуратури.
3.8.    Доповідні записки, аналітичні та інші документи про виконання планових заходів повинні містити конкретні пропозиції щодо їх реалізації (обговорення на нараді, надсилання листів керівникам окружних прокуратур, внесення документів реагування, інформування органів державної влади, правоохоронних органів тощо).
3.9.    Доповідь керівнику обласної прокуратури про результати виконання планових заходів здійснюється за рішенням першого заступника або заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків у разі виявлення суттєвих порушень вимог законодавства, недоліків у роботі окружних прокуратур або у зв’язку з необхідністю розгляду питання на рівні керівника обласної прокуратури, прийняття ним управлінського рішення або ініціювання застосування заходів впливу.
У цих випадках перший заступник або заступники керівника обласної прокуратури чи керівники безпосередньо підпорядкованих йому самостійних структурних підрозділів доповідають керівнику обласної прокуратури особисто з внесенням відповідних пропозицій.
3.10.  Виконання планового заходу в повному обсязі завершується у місяці, визначеному у плані.
У разі неможливості виконання заходу у встановлений строк рішення про його продовження приймається в порядку, визначеному пунктом 3.6 цього Регламенту.
3.11.  Контроль за своєчасним, повним і якісним виконанням планових заходів здійснюється керівником обласної прокуратури, першим заступником та заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків, щодо стажування працівників органів прокуратури – кадровим підрозділом, а загальний контроль – підрозділом організаційного та правового забезпечення.
3.12.  Після завершення виконання планового заходу керівниками самостійних структурних підрозділів забезпечується невідкладне, але не пізніше трьох робочих днів, надання копій відповідних документів (доповідних записок, узагальнень, аналізів, рапортів, листів, інформацій, протоколів нарад, унесених документів реагування тощо) до підрозділу організаційного                            та правового забезпечення, а щодо стажування працівників органів      прокуратури – до кадрового підрозділу.
Контроль за виконанням планового заходу завершується цими підрозділами лише після передачі копій усіх документів, що свідчать про його остаточну реалізацію.
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.09.2023 № 150)
4.       Порядок надсилання листів та завдань (доручень) до окружних прокуратур
4.1.    З метою організації виконання плану роботи обласної прокуратури, самостійними структурними підрозділами готуються завдання, які надсилаються до окружних прокуратур за підписом керівника обласної прокуратури, його першого заступника або заступників відповідно до розподілу обов’язків у строк, необхідний для якісного виконання, але, як правило, не пізніше ніж за місяць до встановленого строку.
Якщо плановий захід стосується компетенції кількох структурних підрозділів, надсилається одне спільне завдання, відповідальність за підготовку якого покладається на першого виконавця, визначеного планом.
4.2.    Позапланові завдання та інші доручення із контрольним строком їх виконання надаються окружним прокуратурам (прокуратурі) тільки за підписом керівника обласної прокуратури. Якщо листи орієнтовного, інформаційного характеру або листи із зауваженнями містять конкретні доручення або визначають строки виконання, вони надсилаються на місця у такому ж порядку.
4.3.    За підписом першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків можуть також надсилатися:
-         завдання на виконання рішень нарад у Генерального прокурора та керівника обласної прокуратури;
-         завдання на виконання доручень керівника обласної прокуратури, у тому числі для забезпечення належної підготовки матеріалів до нарад у керівника обласної прокуратури;
-         листи орієнтовного та інформаційного характеру, а також про надання пропозицій чи інформації у зв’язку з проведенням                              навчально-методичних заходів тощо;
-         листи із зауваженнями, у тому числі за результатами виїздів до окружних прокуратур;
-         листи про виклик заступників керівників або працівників окружних прокуратур, а також за дорученням керівника обласної прокуратури – керівників окружних прокуратур для участі в організаційних та навчально-методичних заходах обласної прокуратури; 
-         доручення щодо розгляду звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, комітетів, тимчасових слідчих та тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України, депутатів місцевих рад, повідомлень медіа у конкретних провадженнях (справах).
(До пункту внесено зміни відповідно до наказів керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96, від 19.09.2023 № 150)
4.4.    Листи та доручення з питань, передбачених пунктами 7.32, 7.33 цього Регламенту, можуть надсилатися за підписом керівників окремих самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури та їх заступників.
4.5.    Усі завдання (доручення) та листи, зазначені у пунктах 4.1-4.3, до підпису у керівництва обласної прокуратури візуються виконавцями та керівниками самостійних структурних підрозділів, після чого надаються для опрацювання до підрозділу організаційного та правового забезпечення (крім зазначених в останньому абзаці пункту 4.3, листів про виклик керівників, заступників керівників, начальників відділів та працівників окружних прокуратур для проходження стажування, а також листів із зауваженнями у конкретних справах чи провадженнях).
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від ­­04.04.2024 № 34)
4.6.    Працівники підрозділу організаційного та правового забезпечення з’ясовують, чи додержано вимоги цього Регламенту при оформленні документа, чи відповідає його зміст положенням законодавства, а також організаційно-розпорядчим документам Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури та за відсутності зауважень візуються. Після підпису і реєстрації таким документам присвоюється порядковий номер із відміткою «окв».
Перший примірник такого документа не пізніше наступного дня після відправлення передається до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
4.7.    Витребування від прокуратур нижчого рівня інформації, що міститься у статистичній звітності та інформаційних системах органів прокуратури, не допускається.
4.8.    За необхідності систематичного одержання від окружних прокуратур відомостей з окремих питань прокурорської діяльності або інших даних за підписом керівника обласної прокуратури їм надсилаються завдання з періодичними строками інформування обласної прокуратури. Проєкт такого завдання подається на підпис у порядку, встановленому пунктом 4.2 цього Регламенту.
4.9. Про результати виконання завдань із встановленою ними періодичністю перший заступник або заступники керівника обласної прокуратури, керівники безпосередньо підпорядкованих йому самостійних структурних підрозділів доповідають керівнику обласної прокуратури.
4.10. Виконання завдань із періодичними строками інформування обласної прокуратури припиняється за рішенням керівника обласної прокуратури на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків та керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення із викладенням узагальненої інформації про результати його реалізації. 
4.11. Підрозділ організаційного та правового забезпечення систематизує відомості щодо скерованих до окружних прокуратур завдань із періодичними строками інформування обласної прокуратури та вносить відповідні пропозиції.
4.12.  Надсилання документів, передбачених пунктами 4.1, 4.2, абзацами другим-шостим пункту 4.3 та пунктом 4.8, без реєстрації підрозділом організаційного та правового забезпечення забороняється.
Про листи, завдання, доручення, надані для скерування до окружних прокуратур з порушенням установлених цим Регламентом вимог, підрозділ документального забезпечення повідомляє підрозділ організаційного та правового забезпечення і повертає такі документи до структурних підрозділів, якими їх підготовлено.
4.13.  За наявності інформації про направлення листів, завдань та доручень усупереч встановленому порядку чи таких, що не відповідають вимогам організаційно-розпорядчих документів Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури, керівник підрозділу організаційного та правового забезпечення доповідає керівнику обласної прокуратури для вирішення питання щодо їх відкликання та вжиття відповідних заходів реагування.
5.       Організація проведення оперативних нарад
5.1.    Керівництвом обласної прокуратури, структурних підрозділів проводяться оперативні наради за потреби обговорення проблемних питань додержання вимог законів, стану організації діяльності органів прокуратури на окремих напрямах, у тому числі виконання організаційно-розпорядчих актів Генерального прокурора, організації роботи структурних підрозділів обласної прокуратури та окружних прокуратур, результатів перевірок, надання практичної допомоги, заходів аналітичного характеру, виконавської та трудової дисципліни тощо.
5.2.    За необхідності до участі у нарадах запрошуються керівники та працівники прокуратур нижчого рівня, а також за згодою – керівники і посадові особи інших державних органів.
5.3.    Періодично на нарадах у керівника обласної прокуратури, у тому числі за участі керівників окружних прокуратур, підбиваються підсумки роботи. У прийнятих рішеннях визначаються заходи з найважливіших питань діяльності органів прокуратури та основні завдання на наступний період.
5.4.    Організація підготовки та проведення оперативних нарад у керівника обласної прокуратури здійснюється підрозділом організаційного та правового забезпечення або за дорученням керівника обласної прокуратури – іншими самостійними структурними підрозділами.
5.5.    Після прийняття керівником обласної прокуратури рішення про проведення оперативної наради, у тому числі за результатами розгляду доповідних записок, аналізів, узагальнень чи інших документів, час, дату та коло її учасників відповідальний структурний підрозділ готує проєкт порядку денного наради та інші необхідні матеріали (план підготовки до наради, довідки, об’єктивні дані про роботу окружних прокуратур, списки запрошених та осіб, виступи яких пропонується заслухати, тези до виступу, схему розсадки запрошених у залі та учасників у президії тощо).
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96)
5.6.    Матеріали для розгляду на оперативній нараді у керівника обласної прокуратури, у тому числі щодо візуалізації даних (графіки, діаграми, слайди), відповідними самостійними структурними підрозділами за погодженням із першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури згідно з розподілом обов’язків подаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення наради або у строк, визначений окремим дорученням керівника обласної прокуратури.
У разі проведення нарад із використанням системи мультимедійного супроводу графічний дизайн та комп’ютерна демонстрація (презентація) відповідних матеріалів здійснюється підрозділом інформаційних технологій.
5.7.    Результати оперативної наради у разі прийняття рішень та визначення конкретних заходів оформлюються протоколом упродовж п’яти робочих днів із часу проведення наради. Якщо такі рішення не приймалися та заходи не визначалися, у книзі обліку нарад фіксується дата проведення наради, склад учасників, розглянуті питання.
Проєкти протоколів нарад у керівника обласної прокуратури готуються підрозділом організаційного та правового забезпечення або за дорученням керівника обласної прокуратури – іншим самостійним структурним підрозділом.
5.8.    Оформлення протоколів нарад у першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури здійснюється працівниками структурних підрозділів, відповідальних за їх підготовку і проведення.
5.9.    Контроль за своєчасністю, якістю та ефективністю виконання рішень оперативних нарад у керівника обласної прокуратури покладається на першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури, підрозділ організаційного та правового забезпечення; у першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури – на керівників самостійних структурних підрозділів; у структурних підрозділах – на їх керівників.
Документи щодо реалізації рішень, прийнятих нарадами у керівника обласної прокуратури, у визначені ними строки надаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
5.10.  Рішення оперативних нарад, проведених у керівника обласної прокуратури, знімаються з контролю на підставі доповідної записки першого заступника або заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо керівнику обласної прокуратури, завізованої керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення.
5.11.  Якщо контроль за виконанням рішення наради покладався на кількох заступників керівника обласної прокуратури або здійснювався безпосередньо керівником обласної прокуратури така доповідна записка готується підрозділом організаційного та правового забезпечення на підставі інформацій та пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків.
5.12.  Рішення нарад у першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури, керівників структурних підрозділів знімаються з контролю за доповідними записками тих працівників, на яких покладався контроль.
5.13.  З контролю знімаються повно та всебічно виконані рішення нарад з урахуванням ефективності їх реалізації. У разі незабезпечення належного виконання, прийнятого нарадою рішення або окремих заходів, контроль у цій частині продовжується в такому ж порядку.
5.14.  Проєкти листів керівникам окружних прокуратур про зняття рішень оперативних нарад у керівника обласної прокуратури з контролю чи його продовження готуються підрозділом організаційного та правового забезпечення або іншим самостійним структурним підрозділом, яким за дорученням керівника обласної прокуратури здійснювалася організація проведення наради, а нарад у першого заступника і заступників керівника обласної  прокуратури – відповідними самостійними структурними підрозділами.
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.09.2023 № 150)
5.15. Облік оперативних нарад, проведених керівником обласної прокуратури, здійснюється підрозділом організаційного та правового забезпечення.
У разі організації проведення наради у керівника обласної прокуратури за його дорученням іншим структурним підрозділом для забезпечення її обліку відповідні документи (протокол наради, інформації, довідки тощо) невідкладно надаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
У структурних підрозділах ведеться облік оперативних нарад, проведених першим заступником та заступниками керівника обласної прокуратури, а також керівництвом структурного підрозділу.
5.16.  Організація та проведення оперативних нарад із питань здійснення прокурорами повноважень в окремих кримінальних провадженнях, а також контроль за їх виконанням здійснюються з додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України.
5.17.  Керівником обласної прокуратури, його першим заступником та заступниками можуть проводитися робочі зустрічі, підготовка, проведення, оформлення та облік яких здійснюється у порядку, передбаченому цим Регламентом для оперативних нарад.
(Доповнено пунктом такого змісту відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.09.2023 № 150)
5.18. Матеріально-технічне забезпечення нарад та інших заходів під головуванням або за участі керівника обласної прокуратури, його першого заступника та заступників, які проводяться у приміщеннях обласної прокуратури, здійснюється підрозділом матеріально-технічного забезпечення.  
(Змінено нумерацію пункту 5.18 відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.09.2023 № 150)
6. Організація проведення координаційних і спільних нарад
6.1.    Керівником обласної прокуратури, його першим заступником та заступниками відповідно до розподілу обов’язків здійснюється координація діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності.
6.2.    Основною формою координації є проведення координаційних нарад із керівниками правоохоронних органів. Порядок та інші форми  координації визначаються наказом Генерального прокурора.
6.3.    Координаційні наради керівників правоохоронних органів у сфері протидії злочинності проводяться під головуванням керівника обласної прокуратури або виконувача його обов’язків.
Спільні наради із керівництвом правоохоронних та інших державних органів проводяться під головуванням керівника обласної прокуратури, його першого заступника та заступників згідно з розподілом обов’язків з метою обговорення та узгодження спільних заходів з окремих питань запобігання та протидії злочинності, порушенням законодавства у певних сферах.
6.4.    Організаційне забезпечення підготовки та проведення координаційних і спільних нарад у керівника обласної прокуратури покладається на підрозділ організаційного та правового забезпечення, яким ця робота здійснюється у взаємодії з іншими самостійними структурними підрозділами обласної прокуратури згідно з компетенцією.
Організаційне забезпечення підготовки і проведення спільних нарад у першого заступника чи заступників керівника обласної прокуратури здійснюється за їх дорученням самостійним структурним підрозділом обласної прокуратури, до повноважень якого належать питання, що виносяться на обговорення.
6.5.    Організаційне забезпечення проведення координаційних та спільних нарад, зокрема, передбачає:
-         підготовку матеріалів для обговорення (доповідних записок, довідок, інформаційно-аналітичних матеріалів із візуалізацією відповідних даних), списку запрошених осіб, проєктів порядку денного та постанови наради;
-         забезпечення участі у координаційній чи спільній нараді запрошених осіб;
-         після проведення наради за необхідності доопрацювання постанови, її підписання головою та учасниками наради, надсилання  виконавцям, а також складання протоколу координаційної чи спільної наради.
Документи, що виносяться на розгляд наради у керівника обласної прокуратури, погоджуються першим заступником та/або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків і надаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
У необхідних випадках складається план підготовки до проведення координаційної або спільної наради під головуванням керівника обласної прокуратури.
6.6.    Постанови координаційних і спільних нарад підписуються головуючим та учасниками наради упродовж 7 робочих днів із дня проведення наради. Підписані постанови невідкладно надсилаються для організації виконання учасникам наради та керівникам окружних прокуратур.
6.7.    Загальний облік координаційних та спільних нарад, проведених керівником обласної прокуратури, його першим заступником та заступниками, здійснюється підрозділом організаційного та правового забезпечення.
Для забезпечення ведення такого обліку самостійним структурним підрозділом, яким організовувалося проведення спільної наради під головуванням першого заступника або заступника керівника обласної прокуратури, до цього підрозділу упродовж трьох робочих днів із дня підписання надаються копії постанови та протоколу наради.
6.8. Контроль за своєчасністю та повнотою виконання органами прокуратури постанов координаційних та спільних нарад, проведених під головуванням керівника обласної прокуратури, покладається на його перших заступників та заступників згідно з розподілом обов’язків та підрозділ організаційного та правового забезпечення, а під головуванням першого заступника чи заступників керівника обласної прокуратури – на керівників відповідних самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури.
6.9.    Виконання узгодженого заходу у повному обсязі завершується в тому місяці, який визначено у постанові наради. 
У разі неможливості виконання заходу у строк, передбачений постановою наради, його може бути продовжено керівником обласної прокуратури на підставі поданого не пізніше ніж за сім робочих днів до завершення такого строку обґрунтованого рапорту першого заступника або заступників керівника обласної прокуратури чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо керівнику обласної прокуратури, який визначено першим виконавцем, погодженого з начальником відділу організаційного та правового забезпечення.
Копія такого рапорту невідкладно передається до цього підрозділу для забезпечення інформування відповідних правоохоронних та інших державних органів.
Продовження виконання заходу, передбаченого постановою спільної наради, проведеної першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури, здійснюється ним не пізніше ніж за пять робочих днів до завершення відповідного строку за обґрунтованим рапортом керівника самостійного структурного підрозділу, визначеного першим виконавцем, про що невідкладно інформуються правоохоронні та інші державні органи, залучені до реалізації цього заходу.
(Доповнено абзацами такого змісту відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96)
6.10. Доповідні записки про стан виконання рішень координаційних і спільних нарад, проведених під головуванням керівника обласної прокуратури, погоджені першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків, у визначені постановами строки передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
6.11 Рішення координаційної чи спільної наради, проведеної під головуванням керівника обласної прокуратури, знімається з контролю на підставі обґрунтованої доповідної записки керівника підрозділу організаційного та правового забезпечення, погодженої першим заступником та/або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків.
Рішення спільних нарад, проведених першим заступником чи заступниками керівника обласної прокуратури знімаються з контролю на підставі доповідних записок керівників самостійних структурних підрозділів, до повноважень яких належать питання, що обговорювалися.
6.12. З контролю знімаються повно та всебічно виконані заходи з урахуванням ефективності їх реалізації. У разі неналежного виконання рішень нарад або окремих заходів контроль у цій частині продовжується у порядку, визначеному наказом Генерального прокурора.
6.13.  Листи керівникам правоохоронних та інших державних органів, керівникам окружних прокуратур про зняття з контролю постанов координаційних або спільних нарад, проведених керівником обласної прокуратури, або про його продовження готуються підрозділом організаційного та правового забезпечення, спільних нарад, проведених під головуванням першого заступника або заступників керівника обласної прокуратури – самостійним структурним підрозділом обласної прокуратури, до компетенції якого належать розглянуті питання.
6.14. Підрозділом організаційного та правового забезпечення у взаємодії з іншими самостійними структурними підрозділами періодично вивчається практика координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та її ефективність, вносяться пропозиції щодо удосконалення координаційної діяльності.
7.       Організація розгляду документів
7.1.    Приймання, реєстрація, розгляд та проходження документів, звернень і запитів, порядок доступу до публічної інформації в обласній  прокуратурі здійснюється відповідно до вимог законодавства,                        відомчих організаційно-розпорядчих документів Офісу Генерального прокурора з питань діловодства в органах прокуратури, розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури, запитів на інформацію, а також цього Регламенту.
Робота зі службовими документами в обласній прокуратурі ведеться із застосуванням інформаційної системи «Система електронного документообігу органів прокуратури України».
7.2.    Заяви і повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, заяви та клопотання учасників кримінального провадження, скарги на рішення, дії чи бездіяльність органу досудового розслідування або прокурора у кримінальному провадженні вирішуються в обласній прокуратурі відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства та нормативних актів Генерального прокурора.
Повідомлення викривачів про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» розглядаються з урахуванням особливостей, визначених цим законом.
(До пункту внесено зміни відповідно до наказів керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96, 19.09.2023 № 150)
7.3.    Усі звернення та запити, що надійшли до обласної прокуратури, крім усних звернень, вирішених на особистому прийомі, підлягають попередньому розгляду. Після реєстрації в підрозділі документального забезпечення звернення та запити передаються до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів. Працівники цього підрозділу перевіряють правильність оформлення звернень та запитів, належність порушених у них питань до компетенції органів прокуратури.
7.4.    Звернення громадян, оформлені без додержання вимог                          статті 5 Закону України «Про звернення громадян», із відповідними роз’ясненнями підрозділом з організації  прийому громадян, розгляду звернень та запитів повертаються заявникам.
7.5.    Звернення громадян із питань, які не належать до повноважень органів прокуратури, підрозділом з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів надсилаються за належністю до відповідного органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно цим підрозділом у встановлений законом строк повертається громадянину з відповідним роз’ясненням.
7.6.    Звернення громадян, за результатами розгляду яких не приймалися рішення керівниками окружних прокуратур і у яких не оскаржуються дії чи рішення працівників обласної прокуратури, підрозділом з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів чи іншим підрозділом у строк не більше ніж п’ять днів надсилаються для розгляду до окружних прокуратур, якщо вирішення порушених у зверненнях питань належить до їх компетенції.
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96)
7.7.    За зверненнями, розгляд яких належить до компетенції обласної прокуратури, підрозділ з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів визначає структурний підрозділ (структурні підрозділи), уповноважений (уповноважені) на вирішення порушених питань, після чого повертає їх до підрозділу документального забезпечення для подальшого спрямування.
7.8.    У разі неправильного визначення структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у зверненні питань та за умови відсутності співвиконавців, таке звернення на підставі рапорту (службової записки) виконавця, погодженого безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу або його заступником, з обґрунтуванням прийнятого рішення невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня отримання, повертається до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96)
Якщо першим виконавцем встановлено відсутність належних для вирішення питань, звернення у такому самому порядку не пізніше двох робочих днів передається наступному визначеному виконавцю для підготовки відповіді (повідомлення) заявнику. У необхідних випадках перший виконавець готує повідомлення заявнику про продовження строку розгляду його звернення.
(Доповнено абзацом такого змісту відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96 та внесено до нього зміни згідно з наказом керівника обласної прокуратури від 19.09.2023 № 150)
Депутатські звернення та запити у разі неправильного визначення структурного підрозділу на підставі рапорту (службової записки) керівника самостійного структурного підрозділу та резолюції першого заступника чи заступників керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків невідкладно передаються безпосередньо до структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у них питань. Копія рапорту (службової записки) одночасно направляється до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96)
7.9.    Адвокатські запити у разі неправильного визначення виконавця на підставі рапорту (службової записки) виконавця, погодженого керівником структурного підрозділу або його заступником, невідкладно передаються до підрозділу, до компетенції якого належить їх розгляд. Копія рапорту (службової записки) одночасно направляється до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.09.2023 № 150)
7.10.  У спірних випадках підрозділом з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів звернення і запити передаються керівнику обласної прокуратури або його першому заступнику для встановлення порядку їх розгляду.
7.11.  Первинний розгляд документів здійснюється керівництвом обласної прокуратури, керівниками самостійних структурних підрозділів, як правило, у день їх надходження, але не пізніше наступного робочого дня. За результатами вчиняються резолюції, в яких визначаються виконавці, чіткий порядок розгляду, а за потреби – строк виконання.
7.12.  Керівнику обласної прокуратури документи подаються, як правило, через підрозділ організаційного та правового забезпечення, а звернення та запити через підрозділ з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
7.13. Керівнику обласної прокуратури або виконувачу його обов’язків подаються на розгляд:
-         документи і звернення, що надійшли від Президента України, Керівника Офісу Президента України та його заступників, Голови Верховної Ради України та його заступників, Генерального прокурора, його першого заступника та заступників, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністрів України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника та заступників, Голови Конституційного Суду України та його заступника, Голови Верховного Суду та його заступників, Голови та членів Вищої ради правосуддя, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників, Голови Центральної виборчої комісії України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, уповноважених Президента України, голів Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, їх заступників, Директора Національного антикорупційного бюро України та його заступників, Директора Державного бюро розслідувань та його заступників, Бюро економічної безпеки, Голови Служби безпеки України та його заступників, Голови Національної поліції України та його заступників, керівників і заступників, керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, голів обласних рад і державних адміністрацій, перших керівників інших органів влади і управління обласного рівня, керівників державних установ іноземних країн і міжнародних організацій (їх представництв), Голови Ради прокурорів України, Голови та членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
(До абзацу внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.04.2023 № 57)
-         документи та звернення, що надійшли від голів апеляційних, адміністративних та господарських судів, керівників правоохоронних органів регіонального рівня;
-         запити та звернення народних депутатів України, депутатів обласних рад, голів комітетів, тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України та обласних рад;
(Внесено зміни до абзацу відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96)
-         звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни;
-         скарги на дії та рішення першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури;
-        документи з кадрових питань;
-         інформації на листи та відповіді про розгляд документів, що були підписані керівником обласної прокуратури;
-         інші документи і звернення з актуальних питань, що викликали підвищену увагу громадськості та медіа;
(Внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96)
-         документи, які надійшли з органів влади і управління, у тому числі правоохоронних органів обласного рівня щодо запрошення керівника обласної прокуратури для участі у різноманітних заходах (нарадах) тощо;
-         листи ініціативного характеру до державних органів, органів місцевого самоврядування вищого рівня.
          (Доповнено абзацом такого змісту відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96)
7.14.  Після вчинення резолюції документи, виконання яких керівником обласної прокуратури взято на особливий контроль чи контроль (крім тих, що бере на контроль підрозділ з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів), невідкладно передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення для відповідного обліку і контролю, а після цього – виконавцям.
7.15.  Першому заступнику та заступникам керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків подаються на розгляд:
-         документи та звернення від керівників самостійних структурних підрозділів, інших працівників Офісу Генерального прокурора; керівників структурних підрозділів: Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, державних комітетів, інших центральних органів виконавчої влади; заступників керівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування; заступників голів апеляційних, адміністративних та господарських судів, заступників керівників правоохоронних органів регіонального рівня;
-         звернення керівників окружних прокуратур про внесення документів реагування чи листів до державних органів, інших відомств обласного рівня;
-         доповідні записки, інформації керівників окружних прокуратур на виконання завдань, листів, доручень та рішень оперативних, координаційних нарад, які знаходяться у них на контролі;
-         копії позовів, заяв, скарг до суду, у яких обласна прокуратура або її посадові особи є відповідачами чи суб’єктами оскарження;
-         відповіді на підписані ними документи прокурорського реагування, повідомлення про найбільш суттєві порушення законів;
-         скарги на рішення керівників самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури та керівників окружних прокуратур.
7.16.  Документи і звернення, передбачені пунктом 7.15 цього Регламенту, вирішення яких належить до компетенції кількох структурних підрозділів, підпорядкованих різним заступникам керівника обласної прокуратури, передаються на розгляд першому заступнику керівника обласної прокуратури (за винятком тих, що у встановленому порядку надаються для розгляду керівнику обласної прокуратури), який визначає виконавців.
Якщо один із структурних підрозділів, що є співвиконавцем розгляду таких документів чи звернень, перебуває у безпосередньому підпорядкуванні керівника обласної прокуратури, порядок їх розгляду визначається керівником обласної прокуратури.
(Доповнено абзацом такого змісту відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96)
7.17. Керівникам самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури згідно з компетенцією передаються на розгляд інші документи, що надійшли до обласної прокуратури, а також повторні звернення, звернення щодо дій чи рішень, прийнятих підлеглими працівниками, керівниками окружних прокуратур, адвокатські запити, звернення, які потребують вирішення у порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (у тому числі звернення, у яких містяться вимоги про притягнення до кримінальної відповідальності, внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань).
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96)
7.18.  До підрозділу організаційного та правового забезпечення передаються для організації вивчення копії планів роботи окружних прокуратур (у разі їх складання), протоколів підсумкових нарад, постанов координаційних та спільних нарад, наказів про розподіл обов’язків між працівниками окружних прокуратур, доповідні записки про виконання рішень нарад у керівника обласної прокуратури.
У разі необхідності цим підрозділом готуються проєкти доручень керівництва обласної прокуратури про порядок та строки опрацювання вказаних документів, з ними ознайомлюються структурні підрозділи обласної прокуратури.
7.19.  Надходження документів та звернень від керівництва обласної прокуратури до безпосередніх виконавців не повинно перевищувати двох робочих днів, а звернень і запитів народних депутатів України забезпечується невідкладно.
7.20.  У разі визначення у резолюції кількох виконавців документа, своєчасне та якісне виконання, продовження строків виконання, підготовка відповіді та її підписання у керівництва обласної прокуратури покладаються на першого виконавця.
7.21.  Документи, звернення та запити  розглядаються у строки, визначені законодавством та організаційно-розпорядчими актами Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури. Документи, у яких не вказано строк виконання, або ті, строк виконання яких безпосередньо не визначено законодавством, виконуються упродовж 30 календарних днів із моменту їх реєстрації в обласній прокуратурі.
Якщо з поважних причин рішення не може бути прийнято у визначений строк, керівником самостійного структурного підрозділу, який є виконавцем (першим виконавцем), візується та подається керівництву обласної прокуратури рапорт про продовження строку виконання, готується попередня відповідь.
Частини до відповіді першому виконавцю надаються виконавцями не пізніше ніж за 3 робочі дні до закінчення визначеного у резолюції строку або строку надання відповіді, а у випадках стислих термінів виконання – невідкладно або у строк, визначений першим виконавцем.
7.22.  У разі несвоєчасного надання частини до документа із контрольним строком виконання одним із визначених у резолюції виконавців, на нього покладається обов’язок продовження строку розгляду, а за рішенням керівництва обласної прокуратури – підготовка, візування та подання на підпис загальної інформації чи відповіді заявнику.
7.23.  У разі тимчасової відсутності працівника обласної прокуратури службові документи, звернення і запити, провадження за якими не закінчено, а при звільненні чи переведенні до іншого структурного підрозділу або органу прокуратури усі наявні документи, звернення і запити передаються для виконання іншим працівникам у порядку, визначеному організаційно-розпорядчими документами Офісу Генерального прокурора з питань діловодства в органах прокуратури.
7.24.  Документи, крім звернень і запитів, з одного самостійного структурного підрозділу до іншого передаються невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів від дня надходження до підрозділу, за рапортом (службовою запискою) працівника, якому доручено розгляд, погодженим керівником самостійного структурного підрозділу, а в спірних випадках – за дорученням керівника обласної прокуратури, його першого заступника чи заступника відповідно до розподілу обов’язків.
Якщо відсутність повноважень самостійного структурного підрозділу щодо розгляду документу встановлено безпосередньо його керівником, такий документ ним повертається до підрозділу документального забезпечення.
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.09.2023 № 150)
7.25.  Передача документів, порядок розгляду яких визначено керівником обласної прокуратури, його першим заступником чи заступниками, у тому числі зі встановленням контролю, здійснюється лише за їх погодженням.
(Пункт викладено в такій редакції відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.09.2023 № 150)
7.26.  Документи, що подаються на підпис керівництву обласної прокуратури, мають бути завізовані безпосередніми виконавцями, керівниками самостійних структурних підрозділів, іншими працівниками, визначеними керівництвом обласної прокуратури, а керівнику обласної прокуратури – також першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків (крім самостійних структурних підрозділів, підпорядкованих безпосередньо керівнику обласної прокуратури), у визначених цим Регламентом випадках – начальником відділу організаційного та правового забезпечення.
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.09.2023 № 150)
7.27.  Документи, у яких містяться пропозиції щодо змін до законодавства, попередньо погоджуються в підрозділі організаційного та правового забезпечення, а в разі наведення статистичних даних – також у підрозділі ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи. 
7.28. Відповіді на звернення, розглянуті керівником обласної прокуратури, на запити народних депутатів України, депутатів обласної ради, а також документи, підготовлені на ім’я керівників центральних та обласних органів державної влади, правоохоронних та контролюючих органів, надсилаються за підписом керівника обласної прокуратури.
7.29.  Документи, що потребують особистої доповіді, подаються на підпис керівнику обласної прокуратури його першим заступником чи заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів, а також в окремих випадках тими працівниками, яким керівник обласної прокуратури надавав конкретні доручення. 
7.30. За відсутності потреби в особистій доповіді зазначені документи після візування у встановленому порядку та долучення необхідних матеріалів надаються на підпис керівнику обласної прокуратури через підрозділ організаційного та правового забезпечення.
7.31.  Першим заступником та заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до їх компетенції підписуються документи, інформації та відповіді на звернення, визначені у пункті 7.15 цього Регламенту.
Документи, адресовані на ім’я Генерального прокурора, його перших заступників та заступників, скеровуються виключно за підписом керівника обласної прокуратури або виконувача обов’язків. Документи, адресовані на ім’я керівників самостійних структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора, можуть скеровуватись за підписами першого заступника та заступника керівника обласної прокуратури.
7.32.  Керівниками самостійних структурних підрозділів та їх заступниками підписуються:
-     листи та інші документи, адресовані окремим першим заступникам та заступникам керівників окружних прокуратур у конкретних цивільних, господарських та адміністративних справах, кримінальних провадженнях щодо матеріалів та звернень із встановленням строку інформування обласної прокуратури або без такого;
(До абзацу внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96)
-  листи та інші документи адресовані органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також контролюючим та правоохоронним органам, установам, відомствам та організаціям регіонального рівня без зазначення посадової особи – адресата;
-  листи про надіслання до обласної прокуратури для вивчення наглядових проваджень за зверненнями;
-  супровідні листи до документів, підписаних керівництвом обласної прокуратури;
-  відповіді на повторні звернення, звернення з приводу рішень, прийнятих підлеглими працівниками, звернення, які потребують вирішення у порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, задоволені звернення громадян, про надання їм роз’яснень вимог чинного законодавства, а також у випадках, коли розгляд звернення припинено.
Керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення  підписуються листи керівникам окружних прокуратур про зняття з контролю рішень оперативних нарад (робочих зустрічей), проведених під головуванням керівника обласної прокуратури, або його продовження.
(Доповнено абзацом такого змісту відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 04.04.2024 № 34)
Керівником підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів також підписуються листи про направлення належним розпорядникам запитів на публічну інформацію, відповіді за результатами розгляду таких запитів.
7.33.  Керівниками підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів, їхніми заступниками підписуються:
- за дорученням першого заступника чи заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків листи та інші документи, адресовані установі, відомству, організації без зазначення посадової особи – адресата (за винятком органів обласного рівня, що підписуються керівником самостійного структурного підрозділу);
- за дорученням першого заступника чи заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків листи та інші документи, адресовані окремим першим заступникам та заступникам керівника окружних прокуратур без встановлення контролю, а також про надання інформації щодо стану досудового розслідування у конкретних кримінальних провадженнях, розгляду судами окремих справ, виконання рішень судів за позовами, які перебувають на контролі обласної прокуратури;
- відповіді на задоволені звернення громадян, про надання їм роз’яснень, а також у випадках, коли розгляд звернення припинено.
7.34.  Прокурорами відділів підписуються:
- процесуальні документи, винесені у процесі виконання повноважень, передбачених статтею 36 Кримінального процесуального кодексу України, за результатами розгляду клопотань, скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування;
- відповіді на звернення у випадках, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.
7.35.  Документи, передані та прийняті факсимільним зв’язком або електронною поштою, підлягають обов’язковій реєстрації. Оригінали переданих факсимільним зв’язком або електронною поштою документів надсилаються адресату в порядку, встановленому організаційно-розпорядчим документом Генерального прокурора з питань діловодства в органах прокуратури.
7.36.  Матеріали кримінальних проваджень надсилаються до Офісу Генерального прокурора супровідним листом за підписом керівника обласної прокуратури, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов’язків.
7.37. Матеріали кримінальних проваджень надсилаються окружними прокуратурами та іншими правоохоронними органами до обласної прокуратури на підставі листів за підписом керівника обласної прокуратури, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов’язків, на яких покладено обов’язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні, та з дотриманням вимог КПК України.
Повноваження прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, повинен мати повний доступ до матеріалів, документів та відомостей, що стосуються кримінального провадження, реалізуються відповідно до частини 2 статті 36 КПК України.
7.38.  Передача матеріалів кримінальних проваджень, інформації про стан досудового розслідування та процесуального керівництва у них до структурних підрозділів, на які безпосередньо не покладено обов’язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні, здійснюється за обґрунтованим рапортом заступнику керівника обласної прокуратури, який відповідає за організацію роботи підрозділу, до компетенції якого належать ці питання, з додержанням вимог, зазначених у пункті 7.37 Регламенту.
7.39.  Матеріали кримінальних проваджень, які надійшли у зв’язку із реалізацією прокурором повноважень, передбачених КПК України, реєструються у відповідних книгах обліку, передбачених організаційно-розпорядчим документом Офісу Генерального прокурора з питань діловодства в органах прокуратури.
7.40   У разі доставки матеріалів кримінальних проваджень кур’єром, передача їх із рук у руки без відповідної реєстрації та обліку забороняється.
7.41.  Повернення матеріалів кримінальних проваджень окружним прокуратурам та правоохоронним органам здійснюється з обов’язковим додержанням зазначеного порядку обліку.
7.42.  Кримінальні провадження, в яких проводиться досудове розслідування та особі повідомлено про підозру, можуть перебувати на вивченні не більше 10 календарних днів з дня надходження у підрозділ, до компетенції якого належить безпосереднє вивчення кримінальних проваджень, за винятком випадків, коли кримінальним процесуальним законодавством встановлені більш стислі строки прийняття відповідних процесуальних рішень, а кримінальні провадження, у яких особам не повідомлено про підозру, – не більше 15 календарних днів.
За умови значного обсягу матеріалів у цих провадженнях строк їх вивчення може бути продовжено першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури, до компетенції якого належить організація нагляду за додержанням законів при їх провадженні, на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, в якому кримінальне провадження перебуває на вивченні, але не більше ніж 25 календарних днів.
7.43.  Строк перебування на вивченні закритих кримінальних проваджень або тих, досудове розслідування у яких зупинено, не може перевищувати                     30 календарних днів.
7.44.  Матеріали кримінальних проваджень, за результатами вивчення яких прийняті рішення, що не переривають перебіг процесуальних строків або наслідком яких є відновлення досудового розслідування, повертаються органам, від яких вони надійшли, не пізніше наступної доби з часу прийняття цих рішень.
7.45.  Контроль за виконанням прийнятих рішень та наданих вказівок у кримінальних провадженнях до їх повного виконання забезпечується  керівниками відповідних структурних підрозділів та прокурорами, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у порядку, визначеному КПК України.
7.46.  Керівниками самостійних структурних підрозділів до першого числа кожного місяця першому заступнику та заступникам керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків подаються списки кримінальних проваджень, матеріали яких перебували на вивченні, із зазначенням дати їх надходження та повернення.
7.47.  За необхідності здійснення подальшого контролю наглядові провадження, заведені на підставі повідомлень про резонансні кримінальні правопорушення, які взято на контроль керівництвом обласної прокуратури, передаються від одного структурного підрозділу до іншого через працівника, відповідального за ведення діловодства у структурному підрозділі, за рапортом, погодженим керівником самостійного структурного підрозділу, який розглядається невідкладно.
7.48.  Наглядове провадження, заведене у підрозділі міжнародно-правового співробітництва за матеріалами кримінального провадження стосовно особи, виданої в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, у тому числі тимчасово виданої особи, за рапортом керівника цього підрозділу, погодженого першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків, передається до відповідного структурного підрозділу обласної прокуратури для забезпечення прийняття законного процесуального рішення у такому кримінальному провадженні.
7.49.  Наглядові провадження, матеріали та інші документи, необхідні для вивчення, доповіді керівництву обласної прокуратури або зняття з контролю, у встановлений строк та з додержанням вимог законодавства надаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення, кадрового підрозділу, підрозділів з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, документального забезпечення, а також працівникам, які проводять службові розслідування згідно з вимогами організаційно-розпорядчих документів Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури. Відповідальність за своєчасність надання документів і матеріалів покладається на керівників структурних підрозділів.
8.       Організація контролю за виконанням                                                  
8.1.    З метою забезпечення своєчасності, повноти та якості виконання організаційних заходів та розгляду документів в апараті обласної прокуратури встановлюється контроль. Його здійснення передбачає невідкладне доведення завдань, доручень та документів до відома виконавців, обов’язковість інформування відповідного керівника про хід та результати виконання, зняття виконання з контролю та облік цієї роботи.  
8.2.    Про контроль за виконанням обов’язково зазначається в організаційно-розпорядчих документах, планах роботи, постановах координаційних та спільних нарад, протоколах оперативних нарад у керівництва обласної прокуратури і керівників структурних підрозділів.
8.3.    Керівником обласної прокуратури, його першим заступником та заступниками встановлюється контроль за виконанням організаційно-розпорядчих актів, завдань, доручень та інших документів, які видаються (підписуються) або розглядаються ними у порядку, встановленому цим Регламентом.
8.4.    Керівником обласної прокуратури може встановлюватися особливий контроль за розглядом документів, що надійшли від Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та в інших випадках.
8.5.    Відповідальність за організацію, своєчасність і повноту розгляду документів, узятих на особливий контроль, покладається згідно з  компетенцією на першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури, керівників самостійних структурних підрозділів, підпорядкованих безпосередньо керівнику обласної прокуратури.
8.6.    Про виконання документів, узятих на особливий контроль, перший заступник, заступники керівника обласної прокуратури, керівники самостійних структурних підрозділів, підпорядкованих керівнику обласної прокуратури, доповідають йому не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення встановленого строку їх розгляду. За результатами доповіді керівник обласної прокуратури приймає рішення про зняття документа з контролю або його продовження.
8.7.    Контроль за станом досудового розслідування та судового розгляду у кримінальних провадженнях встановлюється керівником обласної прокуратури, його першим заступником чи заступниками згідно з компетенцією з огляду на забезпечення повноважень, передбачених частинами п’ятою та шостою статті 36 КПК України, актуальність та суспільну значимість вчиненого кримінального правопорушення, його резонанс. Цими ж особами вирішується питання про припинення встановленого контролю.
8.8. Керівниками самостійних структурних підрозділів може також встановлюватися контроль за виконанням документів та звернень, розгляд яких віднесено до їх компетенції відповідно до Регламенту. У цьому випадку порядок здійснення контролю ними визначається самостійно.
8.9.    Контроль за своєчасністю, якістю та повнотою розгляду і вирішення звернень і запитів у структурних підрозділах обласної прокуратури здійснюється їхніми керівниками або заступниками керівників.
Забезпечення загального контролю за дотриманням порядку і строків вирішення звернень і запитів народних депутатів України, звернень комітетів, тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України, адвокатських запитів, звернень осіб, щодо яких законом встановлено особливий порядок розгляду, звернень з особистого прийому керівництва обласної прокуратури покладається на підрозділ з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
(До абзацу внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.09.2023 № 150)
8.10.  Підрозділ документального забезпечення здійснює контроль за станом діловодства у структурних підрозділах обласної прокуратури та окружних прокуратурах відповідно до організаційно-розпорядчих документів з питань діловодства в органах прокуратури.
8.11.  Усі документи, взяті керівником обласної прокуратури на особливий контроль та контроль, обліковуються підрозділами організаційного та правового забезпечення, організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів відповідно до компетенції, після чого через підрозділ документального забезпечення обласної прокуратури невідкладно передаються виконавцям.
8.12.  Документи, за виконанням яких встановлено контроль, обліковуються також у структурних підрозділах. Безпосереднє виконання контрольних документів забезпечується керівником структурного підрозділу.
8.13.  Узятий на контроль документ вважається виконаним, якщо порушені у ньому питання вирішено у повному обсязі, зроблено доповідь керівництву обласної прокуратури, вжито необхідних заходів реагування, надіслано відповідь.
У день виконання або не пізніше наступного робочого дня копії матеріалів, які засвідчують виконання документа, передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення для зняття з контролю.
8.14.  Підрозділом організаційного та правового забезпечення щотижнево керівництву обласної прокуратури надається інформація про стан виконання документів, узятих керівником обласної прокуратури на особливий контроль та контроль, а підрозділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів – щодо вирішення депутатських звернень і запитів.
8.15.  Матеріали розгляду депутатських звернень і запитів, звернень комітетів, тимчасових слідчих та тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України, адвокатських запитів, звернень осіб, щодо яких законом встановлено особливий порядок розгляду, звернень з особистого прийому керівництва обласної прокуратури у день виконання або не пізніше наступного робочого дня передаються до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів для зняття з контролю або його продовження, про що робиться запис на копії відповіді.
(До абзацу внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96)
Цей підрозділ інформує відповідних керівників самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури про суттєві порушення порядку та строків розгляду і вирішення зазначених звернень і запитів, а в разі виявлення систематичності таких порушень – керівника обласної прокуратури, його першого заступника чи заступника відповідно до розподілу обов’язків.
9.       Організація виїздів та викликів працівників прокуратур
9.1.    Виїзди до окружних прокуратур для перевірок стану організації роботи на певних напрямах проводяться відповідно до планів роботи обласної прокуратури, рішень нарад у керівника обласної прокуратури з урахуванням ефективності виконання конкретною прокуратурою покладених законом функцій.
Такі перевірки плануються (передбачаються) і проводяться лише за наявності достатніх даних, що свідчать про суттєві недоліки, або якщо застосовані раніше заходи не сприяли досягненню реальних результатів.
9.2.    Практична допомога керівникам окружних прокуратур надається відповідно до планів роботи обласної прокуратури, рішень нарад у керівника обласної прокуратури, як правило, з урахуванням стану справ у прокуратурі, зокрема нетривалого перебування на посаді, недостатнього практичного досвіду роботи керівництвом прокуратури чи відповідного структурного підрозділу, а також за ініціативою керівників прокуратур, які її потребують.
9.3.    Позапланові виїзди з метою проведення перевірок стану організації роботи на певних напрямах в окружних прокуратурах чи піднаглядних їм органах та установах здійснюються тільки за рішенням (дорученням) керівника обласної прокуратури або за рапортом першого заступника чи заступника керівника обласної прокуратури, погодженим керівником обласної прокуратури.
Такий рапорт попередньо узгоджується з керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення, а після погодження керівником обласної прокуратури – невідкладно передається до цього підрозділу для забезпечення обліку виїздів працівників обласної прокуратури до окружних прокуратур.
9.4.    Виїзди для перевірок за зверненнями громадян, зверненнями та запитами народних депутатів України, повідомленнями у медіа про порушення законів, з метою вивчення матеріалів кримінальних проваджень здійснюються за рішенням керівника обласної прокуратури, його першого заступника або заступників відповідно до розподілу обов’язків на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу.
(До абзацу внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96)
У такому ж порядку здійснюються виїзди з метою реалізації повноважень прокурора з питань нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності, у кримінальному провадженні, підтримання публічного обвинувачення в судах, участі у розгляді справ у порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства, у навчальних заходах.
9.5.    Виїзд до окружної прокуратури для перевірки стану організації роботи із кількох напрямів чи/або для надання практичної допомоги працівниками різних самостійних структурних підрозділів, а також для приймання-передачі справ, документів та майна окружних прокуратур здійснюється, як правило, одночасно згідно з наказом керівника обласної прокуратури, проєкт якого готується підрозділом  організаційного та правового забезпечення за пропозиціями керівників самостійних структурних підрозділів.
9.6.    При призначенні перевірки стану організації роботи на основних напрямах в окружній прокуратурі керівником обласної прокуратури визначається керівник групи працівників обласної прокуратури, як правило, перший заступник або заступник керівника обласної прокуратури, а також заступник керівника такої групи.
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від ­­04.04.2024 № 34)
За погодженням із керівником такої групи на підставі листа керівництва обласної прокуратури, адресованого керівнику окружної прокуратури, до проведення перевірки можуть залучатися працівники окружних прокуратур.
9.7.    Плановий виїзд працівника (працівників) одного самостійного структурного підрозділу здійснюється на підставі рапорту його керівника за погодженням керівника обласної прокуратури, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов’язків. Рапорти про виїзди для проведення перевірок або надання практичної допомоги попередньо погоджуються у підрозділі організаційного та правового забезпечення.
Після підписання такі рапорти невідкладно передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
9.8.    Організація виїздів працівників самостійних структурних підрозділів покладається на їх керівників, керівників груп, перших заступників або заступників керівника обласної прокуратури, які відповідають за якість виїздів, належну і своєчасну підготовку документів за їх результатами.
9.9.    До початку виїзду для проведення перевірки, надання практичної допомоги складається план. План перевірки стану організації роботи на основних напрямах затверджується керівником групи, в інших випадках – першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури чи керівником самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо керівнику обласної прокуратури.
9.10.  Необхідність складання планів проведення виїздів, передбачених пунктом 9.4, а також пунктом 9.5 Регламенту у частині                           приймання-передачі справ, документів та майна окружних прокуратур, визначається у кожному конкретному випадку керівником обласної прокуратури, його першим заступником або заступником відповідно до розподілу обов’язків.
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 06.06.2023 № 96)
9.11.  Інструктаж працівників, які відряджаються, здійснюється керівником групи, а в разі виїзду працівника (працівників) одного самостійного структурного підрозділу – його керівником.
9.12.  Результати перевірок, надання практичної допомоги оформлюються доповідними записками, в яких у стислій формі викладається: об’єктивна оцінка стану справ у прокуратурі; окреслюються наявні тенденції; причини виявлених недоліків; особиста роль та вплив керівництва прокуратури та структурних підрозділів; реально надана практична допомога; висновки, конкретні пропозиції та рекомендації до їх усунення. До таких документів можуть долучатися статистичні дані та інші необхідні матеріали.
9.13.  За наслідками спільного виїзду працівників кількох самостійних  структурних підрозділів для проведення перевірки чи надання практичної допомоги складаються окремі доповідні записки. 
9.14.  За результатами перевірки стану організації роботи в окружній прокуратурі на основних напрямах, а також при здійсненні інших виїздів, об’єднаних спільною метою, на підставі довідок за окремими напрямами складається зведена доповідна записка, яка підписується керівником та членами групи.
9.15.  Про проведення та результати перевірки органів та установ, піднаглядних окружній прокуратурі, працівник обласної прокуратури обов’язково письмово інформує керівника відповідної прокуратури.
9.16.  З доповідною запискою (довідкою) за результатами перевірки, надання практичної допомоги під підпис ознайомлюється керівник прокуратури, якому вручається її примірник.
При відмові керівника окружної прокуратури від підписання доповідної записки (довідки) працівник, яким здійснюється виїзд, зазначає про це у такому документі та невідкладно доповідає керівництву обласної прокуратури.
У разі незгоди керівника прокуратури з викладеними фактами чи висновками та надання письмових заперечень вони долучаються до доповідної записки (довідки). 
9.17.  Результати перевірок стану організації роботи на певних напрямах та надання практичної допомоги керівникам окружних прокуратур, як правило, обговорюються на оперативних нарадах у керівників відповідних окружних прокуратур, а перевірок, передбачених пунктом 9.6, – у першого заступника чи заступника керівника обласної прокуратури, якого визначено керівником групи. За матеріалами щодо результатів виїзду, у тому числі наданими запереченнями, упродовж трьох робочих днів здійснюється доповідь керівництву обласної прокуратури для прийняття рішення щодо його остаточної реалізації.
(До абзацу внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від 19.09.2023 № 150)
Керівнику обласної прокуратури доповідаються результати виїздів, проведених під керівництвом перших заступників або заступників обласної прокуратури. Матеріали за іншими виїздами керівниками самостійних структурних підрозділів доповідаються керівництву обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків. За результатами доповіді керівник обласної прокуратури, його перший заступник або заступники приймають рішення щодо остаточної реалізації результатів виїздів.
Упродовж трьох робочих днів після доповіді копії доповідних записок, а також інші матеріали щодо реалізації виїздів (протокол оперативної наради у керівника прокуратури, внесені документи реагування) передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
9.18.  Перевірки стану організації роботи у структурних підрозділах обласної прокуратури проводяться за наказом керівника обласної прокуратури з додержанням вимог, передбачених пунктами 9.9, 9.11, 9.12, 9.14, 9.16 цього Регламенту.
9.19.  Виїзди працівників обласної прокуратури у закордонні службові відрядження здійснюються згідно з організаційно-розпорядчим документом Офісу Генерального прокурора з питань організаційно-протокольного забезпечення заходів міжнародного співробітництва в органах прокуратури.
9.20. Працівники обласної прокуратури, яким надано допуск та доступ до державної таємниці, письмово повідомляють керівника обласної прокуратури та режимно-секретну частину обласної прокуратури про виїзд у службове відрядження та у приватних справах за кордон із зазначенням мети відрядження. Упродовж трьох робочих днів після повернення з відрядження вони з’являються до режимно-секретної частини обласної прокуратури для проведення співбесіди.
Інструктаж таких працівників перед виїздом за кордон та співбесіди після повернення проводяться керівником режимно-секретної частини обласної прокуратури.
9.21.  Виклик до обласної прокуратури керівників окружних прокуратур здійснюється згідно з листом за підписом керівника обласної прокуратури.
9.22.  Виклик до обласної прокуратури заступників керівників окружних прокуратур, керівників їх структурних підрозділів та інших працівників окружних прокуратур здійснюється першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків у порядку, передбаченому пунктом 4.3 цього Регламенту, а в разі ініціювання виклику підрозділами, безпосередньо підпорядкованими керівнику обласної прокуратури, – керівником обласної прокуратури (окрім виклику для проходження стажування, який здійснюється керівниками таких самостійних структурних підрозділів).
(До пункту внесено зміни відповідно до наказу керівника обласної прокуратури від ­­04.04.2024 № 34)
10. Робота щодо методичного забезпечення прокурорської діяльності
10.1. Організація роботи щодо впровадження методичних документів у практичну діяльність покладається на першого заступника, заступника керівника обласної прокуратури, керівників самостійних структурних підрозділів у межах повноважень.
10.2. Керівники структурних підрозділів обласної прокуратури після надходження методичних рекомендацій, підготовлених Офісом Генерального прокурора, забезпечують їх тиражування і розповсюдження серед працівників обласної прокуратури та скерування до окружних прокуратур.
10.3. Під час виїздів до окружних прокуратур для проведення перевірок чи надання практичної допомоги працівники обласної прокуратури вивчають стан забезпечення належного впровадження методичних документів у практичну діяльність.
10.4. Структурні підрозділи обласної прокуратури в межах компетенції за участі окружних прокуратур, з урахуванням наявних у прокурорській діяльності проблем та на підставі попередньо проведеного ґрунтовного вивчення, можуть готувати пропозиції до Офісу Генерального прокурора та ініціювати розробку документів методичного спрямування з певної тематики прокурорської діяльності.
 
11.     Робота з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури». Забезпечення статистичною інформацією
11.1.  Керівники структурних підрозділів обласної прокуратури у межах компетенції:  
-         забезпечують контроль за своєчасним, повним і достовірним внесенням до інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури» відомостей про прокурорську діяльність та її результати; об’єктивним відображенням у Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового розслідування процесуальних рішень;
-         організовують перевірки об’єктивності показників звітності про прокурорську роботу обласної прокуратури, їх відповідності даним інформаційних систем.  
11.2.  Підрозділом ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи обласної прокуратури в порядку контролю здійснюються перевірки стану ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформаційної системи щодо обліку роботи прокурора, звітності обласної прокуратури.
11.3.  Цим підрозділом періодично формуються аналітично-статистичні збірники про стан та структуру кримінальних правопорушень у Львівській області, результати прокурорської роботи, примірники яких надаються керівництву обласної прокуратури, керівникам самостійних структурних підрозділів, а керівникам інших структурних підрозділів – відповідна статистична інформація, що стосується діяльності на певному напрямі.
11.4.  При здійсненні виїздів до підпорядкованих прокуратур, підготовці до проведення нарад у керівництва обласної прокуратури та в інших необхідних випадках підрозділом ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи готуються відповідні статистичні дані, у тому числі в порівнянні із загальнодержавними та/або із попереднім періодом.
11.5.  Звітність про стан кримінальної протиправності, результати роботи органів прокуратури, інформаційно-аналітичні матеріали з цих питань щомісячно оприлюднюються на офіційному вебсайті Львівської обласної прокуратури.
 
Відділ організаційного
та правового забезпечення
Львівської обласної прокуратури                                                                            

кількість переглядів: 5371