Регламент прокуратури Львівської області

 
РЕГЛАМЕНТ
прокуратури Львівської області
(зі змінами, внесеними наказом Прокуратури Львівської області
від 30.07.2019 №81)
                             
1.      Загальні положення
1.1.   Організація та порядок діяльності прокуратури Львівської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», іншими законодавчими актами, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, наказами Генеральної прокуратури України, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.
1.2.   Керівництво прокуратурою Львівської області здійснює прокурор Львівської області.
1.3.   Перший заступник та заступники прокурора Львівської області організовують, спрямовують і контролюють роботу структурних підрозділів на закріплених за ними напрямах прокурорської діяльності, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції.
1.4.   Розподіл обов’язків між прокурором Львівської області, його першим заступником та заступниками, а також їх взаємозамінність визначаються наказом прокурора Львівської області.
1.5.   Координацію діяльності заступників прокурора області та структурних підрозділів здійснює прокурор області, якщо інше не передбачено його наказом.
1.6.   Керівники структурних підрозділів прокуратури області, їх заступники безпосередньо організовують роботу в підрозділах.
1.7. За необхідності, питання організації роботи з певних напрямів прокурорської діяльності визначаються окремими наказами прокурора області.
Проекти наказів прокуратури області, зміни до них готуються структурними підрозділами за напрямами діяльності за погодженням із заінтересованими самостійними структурними підрозділами, першим заступником та заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом прокуратури Львівської області  (далі – першим заступником та заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків) і підрозділом організаційного та правового забезпечення. Їх оформлення здійснюється згідно з вимогами, встановленими організаційно-розпорядчими актами Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури.
У такому ж порядку здійснюється опрацювання проектів спільних з іншими органами та відомствами наказів, а також тих, які надійшли до прокуратури Львівської області для погодження.
Контроль за своєчасністю підготовки проектів та перегляду відповідних наказів покладається на керівників самостійних структурних підрозділів, до компетенції яких віднесено їх розроблення.
(пункт 1.7. зі змінами, внесеними наказом Прокуратури Львівської області від 30.07.2019 №81)
1.8.   Накази прокурора області оприлюднюються на офіційному веб-сайті прокуратури області у порядку, визначеному прокурором області, із додержанням вимог режиму таємності.
1.9.   Зміни до Регламенту прокуратури Львівської області вносяться наказом прокурора області, що готується підрозділом організаційного та правового забезпечення на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
1.10. Проекти наказів про заохочення працівників органів прокуратури Львівської області, застосування до них дисциплінарних стягнень готуються кадровим підрозділом у порядку, визначеному нормативно-правовим актом  Генеральної прокуратури України з питань організації кадрової роботи в органах прокуратури.
1.11. Структура та кількісний склад працівників прокуратури Львівської області визначається Генеральною прокуратурою України на підставі пропозицій прокуратури області і затверджується наказом Генерального прокурора.
1.12. Пропозиції до наказу Генеральної прокуратури України про затвердження або внесення змін до структури та штатної чисельності працівників прокуратури Львівської області готуються кадровим підрозділом за погодженням підрозділу організаційного та правового забезпечення, а в необхідних випадках також - підрозділу забезпечення охорони державної таємниці, на підставі пропозицій першого заступника, заступників прокурора області, керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
1.13. Кадровий підрозділ невідкладно доводить до відома першого заступника та заступників прокурора області, керівників відповідних самостійних структурних підрозділів та місцевих прокуратур про зміни у структурі та штатному розписі органів прокуратури Львівської області, призначення на адміністративні посади, які здійснюються Генеральним прокурором та прокурором області, а за дорученням прокурора області – також інші накази з кадрових питань.
1.14. Внутрішній службовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Кодексом законів про працю України, Законами України «Про прокуратуру», «Про державну службу» та іншими законодавчими актами, організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України, правилами внутрішнього службового розпорядку прокурорів та державних службовців, правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників, які виконують функції з обслуговування, та робітників прокуратури області.
(пункт 1.14 викладений в новій редакції, відповідно до наказу Прокуратури Львівської області від 30.07.2019 №81)
1.15. Порядок здійснення представництва в суді прокуратури області, її посадових та службових осіб у справах, в яких прокуратура області та її посадові чи службові особи є стороною або третьою особою, встановлюється прокурором області та Генеральним прокурором.
(пункт 1.15 викладений в новій редакції, відповідно до наказу Прокуратури Львівської області від 30.07.2019 №81)
1.16. Прокурор області, його перший заступник або заступники відповідно до розподілу обов’язків є повноважними особами для підписання довіреностей, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заяв за нововиявленими або виключними обставинами, а також інших процесуальних документів, у тому числі у справах, у яких прокуратура області, її посадові та службові особи беруть участь як сторони або треті особи.
1.17. Діяльність прокуратури області здійснюється в умовах прозорості. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені органів прокуратури Львівської області надсилаються прес-секретарем прокуратури області за погодженням із прокурором області на підставі інформацій, надан