Регламент прокуратури Львівської області

 
РЕГЛАМЕНТ
прокуратури Львівської області
(зі змінами, внесеними наказом Прокуратури Львівської області
від 30.07.2019 №81)
                             
1.      Загальні положення
1.1.   Організація та порядок діяльності прокуратури Львівської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», іншими законодавчими актами, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, наказами Генеральної прокуратури України, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.
1.2.   Керівництво прокуратурою Львівської області здійснює прокурор Львівської області.
1.3.   Перший заступник та заступники прокурора Львівської області організовують, спрямовують і контролюють роботу структурних підрозділів на закріплених за ними напрямах прокурорської діяльності, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції.
1.4.   Розподіл обов’язків між прокурором Львівської області, його першим заступником та заступниками, а також їх взаємозамінність визначаються наказом прокурора Львівської області.
1.5.   Координацію діяльності заступників прокурора області та структурних підрозділів здійснює прокурор області, якщо інше не передбачено його наказом.
1.6.   Керівники структурних підрозділів прокуратури області, їх заступники безпосередньо організовують роботу в підрозділах.
1.7. За необхідності, питання організації роботи з певних напрямів прокурорської діяльності визначаються окремими наказами прокурора області.
Проекти наказів прокуратури області, зміни до них готуються структурними підрозділами за напрямами діяльності за погодженням із заінтересованими самостійними структурними підрозділами, першим заступником та заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом прокуратури Львівської області  (далі – першим заступником та заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків) і підрозділом організаційного та правового забезпечення. Їх оформлення здійснюється згідно з вимогами, встановленими організаційно-розпорядчими актами Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури.
У такому ж порядку здійснюється опрацювання проектів спільних з іншими органами та відомствами наказів, а також тих, які надійшли до прокуратури Львівської області для погодження.
Контроль за своєчасністю підготовки проектів та перегляду відповідних наказів покладається на керівників самостійних структурних підрозділів, до компетенції яких віднесено їх розроблення.
(пункт 1.7. зі змінами, внесеними наказом Прокуратури Львівської області від 30.07.2019 №81)
1.8.   Накази прокурора області оприлюднюються на офіційному веб-сайті прокуратури області у порядку, визначеному прокурором області, із додержанням вимог режиму таємності.
1.9.   Зміни до Регламенту прокуратури Львівської області вносяться наказом прокурора області, що готується підрозділом організаційного та правового забезпечення на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
1.10. Проекти наказів про заохочення працівників органів прокуратури Львівської області, застосування до них дисциплінарних стягнень готуються кадровим підрозділом у порядку, визначеному нормативно-правовим актом  Генеральної прокуратури України з питань організації кадрової роботи в органах прокуратури.
1.11. Структура та кількісний склад працівників прокуратури Львівської області визначається Генеральною прокуратурою України на підставі пропозицій прокуратури області і затверджується наказом Генерального прокурора.
1.12. Пропозиції до наказу Генеральної прокуратури України про затвердження або внесення змін до структури та штатної чисельності працівників прокуратури Львівської області готуються кадровим підрозділом за погодженням підрозділу організаційного та правового забезпечення, а в необхідних випадках також - підрозділу забезпечення охорони державної таємниці, на підставі пропозицій першого заступника, заступників прокурора області, керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
1.13. Кадровий підрозділ невідкладно доводить до відома першого заступника та заступників прокурора області, керівників відповідних самостійних структурних підрозділів та місцевих прокуратур про зміни у структурі та штатному розписі органів прокуратури Львівської області, призначення на адміністративні посади, які здійснюються Генеральним прокурором та прокурором області, а за дорученням прокурора області – також інші накази з кадрових питань.
1.14. Внутрішній службовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Кодексом законів про працю України, Законами України «Про прокуратуру», «Про державну службу» та іншими законодавчими актами, організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України, правилами внутрішнього службового розпорядку прокурорів та державних службовців, правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників, які виконують функції з обслуговування, та робітників прокуратури області.
(пункт 1.14 викладений в новій редакції, відповідно до наказу Прокуратури Львівської області від 30.07.2019 №81)
1.15. Порядок здійснення представництва в суді прокуратури області, її посадових та службових осіб у справах, в яких прокуратура області та її посадові чи службові особи є стороною або третьою особою, встановлюється прокурором області та Генеральним прокурором.
(пункт 1.15 викладений в новій редакції, відповідно до наказу Прокуратури Львівської області від 30.07.2019 №81)
1.16. Прокурор області, його перший заступник або заступники відповідно до розподілу обов’язків є повноважними особами для підписання довіреностей, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заяв за нововиявленими або виключними обставинами, а також інших процесуальних документів, у тому числі у справах, у яких прокуратура області, її посадові та службові особи беруть участь як сторони або треті особи.
1.17. Діяльність прокуратури області здійснюється в умовах прозорості. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені органів прокуратури Львівської області надсилаються прес-секретарем прокуратури області за погодженням із прокурором області на підставі інформацій, наданих керівниками місцевих прокуратур, самостійними структурними підрозділами прокуратури області згідно з компетенцією, завізованих їх керівниками, першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
1.18. Прокуратура області має офіційний веб-сайт, на якому розміщується інформація про діяльність органів прокуратури Львівської області, офіційні повідомлення для засобів масової інформації, а також відомості, передбачені Законами України «Про прокуратуру», «Про доступ до публічної інформації» з додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, статті 296 Цивільного кодексу України, Законів України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних», а також інших нормативно-правових актів, які містять обмеження щодо поширення інформації.
Розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті прокуратури області здійснюється в порядку, визначеному прокурором області.
1.19. Організаційні та навчально-методичні заходи (наради, семінари тощо) за участі керівників та працівників місцевих прокуратур за необхідності можуть проводитися прокуратурою області з використанням засобів відеоконференцзв’язку.
2.      Організація роботи структурних підрозділів прокуратури Львівської області
2.1.   Самостійні структурні підрозділи прокуратури Львівської області – це управління та відділи, що відповідно до структури прокуратури області не входять до складу інших підрозділів і підпорядковуються безпосередньо прокурору області, його першому заступнику або заступникам. 
2.2.   Завдання і функції самостійних структурних підрозділів, права та обов’язки їх працівників визначаються у положеннях, які затверджуються наказами прокурора області.
Проекти положень, наказів про їх затвердження, а також про внесення до них змін готуються самостійними структурними підрозділами упродовж місяця після відповідних структурних змін, візуються їх керівниками, заінтересованими самостійними структурними підрозділами, першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків та керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення. Оригінали цих документів після затвердження передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
2.3.   Розподіл обов’язків між прокурорами (слідчими), у тому числі керівництвом підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів, здійснюється їх безпосередніми керівниками за погодженням із керівниками самостійних структурних підрозділів і затверджується  першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків. Розподіл обов’язків у самостійних структурних підрозділах, підпорядкованих прокурору області, проводиться їх керівниками та затверджується прокурором області.
У цих документах визначаються службові обов’язки кожного прокурора або слідчого, закріплюються за ними напрями роботи, а також залежно від покладених повноважень – місцеві прокуратури.
2.4. Посадові обов’язки державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування, закріплюються у посадових інструкціях. Посадові інструкції державних службовців підписуються їх безпосередніми керівниками, погоджуються керівниками самостійних структурних підрозділів, першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків та затверджуються прокурором області, а працівників, які виконують функції з обслуговування, – керівниками самостійних структурних підрозділів.
2.5.   Робота структурних підрозділів прокуратури Львівської області організовується, як правило, за територіальним та функціональним (предметним) принципами, з урахуванням теоретичної підготовки та практичного досвіду працівників, із закріпленням за ними спеціалізації, місцевих прокуратур та конкретних напрямів.
2.6.   Прокурори структурних підрозділів прокуратури області у межах повноважень забезпечують:
-        вжиття заходів до підвищення ефективності роботи місцевих прокуратур на закріплених напрямах, усунення наявних недоліків, у тому числі шляхом підготовки листів орієнтовного та інформаційного характеру, листів із зауваженнями, ініціювання обговорення проблемних питань прокурорсько-слідчої діяльності на нарадах у прокуратурі області, виїздів до місцевих прокуратур;
-        систематичне вивчення цих питань;
-        надання практичної та методичної допомоги працівникам закріплених прокуратур, їх стажування у структурних підрозділах прокуратури області.
2.7.   Структурні підрозділи прокуратури області роботу на відповідних напрямах діяльності організовують з урахуванням наказів, інших організаційно-розпорядчих документів, планів роботи Генеральної прокуратури України та прокуратури області, рішень нарад, доручень керівництва Генеральної прокуратури України та прокуратури області.
2.8.   Узгодженість у роботі структурних підрозділів обов’язкова при здійсненні спільних заходів, зокрема:
-     розробці проектів наказів, інших організаційно-розпорядчих документів прокуратури області та їх виконанні;
-     плануванні роботи, підготовці планових і позапланових завдань або доручень керівникам місцевих прокуратур;
-     підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів для участі прокурора області у засіданнях Львівської обласної ради, обласних органів державної влади, матеріалів до нарад у керівництва Генеральної прокуратури України, а також інших заходів за його участі;
-     вивченні та узагальненні практики прокурорсько-слідчої діяльності;
-     організації та проведенні виїздів до місцевих прокуратур;
-     підготовці документів до органів державної влади, у тому числі правоохоронних, та інших органів;
-     розгляді звернень та запитів, вирішення яких належить до компетенції кількох самостійних структурних підрозділів;
-     підготовці пропозицій до Генеральної прокуратури України про затвердження або внесення змін до структури та штатної чисельності працівників прокуратури Львівської області;
-     підвищенні кваліфікації прокурорів.
2.9. Забезпечення комплексного підходу при плануванні роботи, проведенні нарад у прокурора області, здійсненні контролю виконання, організації виїздів працівників кількох самостійних структурних підрозділів до місцевих прокуратур, а також в інших випадках за дорученням прокурора області здійснюється підрозділом організаційного та правового забезпечення. 
2.10. Семінари та інші навчально-методичні заходи за участі працівників місцевих прокуратур проводяться самостійними структурними підрозділами прокуратури області відповідно до планів роботи, рішень нарад у прокурора області.
В інших випадках такі заходи здійснюються за рапортом першого заступника або заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, погодженим із прокурором області.
 
3.      Планування роботи
3.1.   План роботи прокуратури Львівської області складається на квартал. У плані передбачаються перевірки стану організації роботи на окремих напрямах у місцевих прокуратурах, надання практичної допомоги їх керівникам, заходи аналітичного та навчально-методичного характеру.
До плану роботи додаються список працівників органів прокуратури, які викликаються на стажування, та графік виїздів працівників прокуратури області до місцевих прокуратур.
3.2.   Пропозиції до плану роботи, списку осіб, які викликаються на стажування, та графіка виїздів працівників прокуратури області до місцевих прокуратур подаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення не пізніше 15 числа останнього місяця поточного кварталу керівниками самостійних структурних підрозділів за погодженням із першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
Такі пропозиції повинні містити обґрунтування доцільності проведення перевірок діяльності місцевих прокуратур, надання практичної допомоги керівникам місцевих прокуратур, заходів аналітичного та навчально-методичного характеру.
Якщо запропонований захід належить до компетенції кількох самостійних структурних підрозділів, включення його до плану ініціатором попередньо погоджується з іншими підрозділами.
3.3.   При плануванні заходів застосовується диференційований підхід до залучення місцевих прокуратур, виходячи зі стану законності, поширеності порушень прав і свобод громадян та інтересів держави на відповідній території, а також з урахуванням їх загального навантаження.  
3.4.   За наслідками опрацювання пропозицій підрозділом організаційного та правового забезпечення формується проект плану роботи прокуратури області, який візується керівниками самостійних структурних підрозділів, залучених до його виконання, першим заступником та заступниками прокурора області, підписується керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення та затверджується прокурором області. 
3.5.   Не пізніше 30 числа останнього місяця поточного кварталу план роботи разом зі списком осіб, які викликаються на стажування, та графіком виїздів підрозділом організаційного та правового забезпечення передається для організації виконання першому заступнику та заступникам прокурора області, керівникам самостійних структурних підрозділів і надсилається до місцевих прокуратур.  
3.6.   Упродовж кварталу зміни до плану роботи за необхідності вносяться наказом прокурора Львівської області, який готується підрозділом організаційного та правового забезпечення на підставі рапорту першого заступника або заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо прокурору області. Про внесення змін підрозділ організаційного та правового забезпечення невідкладно інформує керівників місцевих прокуратур. 
3.7.   Виконання планового заходу завершується:
-     вивчення проблемних питань прокурорської діяльності – складанням аналітичного документа (доповідної записки, аналізу, узагальнення) за підписом виконавця, погодженого з керівником самостійного структурного підрозділу та затвердженого першим заступником або заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків. У разі складання такого документа самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим безпосередньо прокурору області, він затверджується його керівником;
-     перевірка стану організації роботи на певних напрямах у місцевих прокуратурах чи надання практичної допомоги їх керівникам – складанням доповідної записки прокурору області, його першому заступнику або заступнику відповідно до розподілу обов’язків за підписом працівника (працівників), яким (якими) здійснювався виїзд. Доповідь прокурору області про результати виконання вказаних планових заходів здійснюється за рішенням першого заступника або заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків за наявності суттєвих недоліків у роботі місцевих прокуратур або у зв’язку із внесенням пропозицій про розгляд результатів перевірки чи надання практичної допомоги керівникам місцевих прокуратур на рівні прокурора області, прийняття ним управлінського рішення або ініціювання прийняття рішення з кадрових питань;
-     навчально-методичні заходи – складанням рапорту про їх проведення прокурору області, його першому заступнику або заступнику відповідно до розподілу обов’язків за підписом керівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за здійснення заходу. 
3.8.   Доповідні записки, аналітичні та інші документи про виконання планових заходів повинні містити конкретні пропозиції щодо їх реалізації (розгляду на нараді, надсилання керівникам місцевих прокуратур листів орієнтовного та інформаційного характеру, листів із зауваженнями, внесення документів реагування, інформування органів державної влади, правоохоронних органів тощо).
3.9.   Про виконання планового заходу,  який потребує реалізації  на рівні прокурора області, його перший заступник або заступники чи керівники самостійних структурних підрозділів, безпосередньо підпорядкованих прокурору області, особисто доповідають прокурору області з внесенням відповідних пропозицій.
3.10. Виконання планового заходу в повному обсязі повинно бути завершено у місяці, визначеному у плані.
У разі неможливості виконання заходу, у тому числі у встановлений строк, керівник відповідного самостійного структурного підрозділу не пізніше ніж за 7 календарних днів до кінця місяця звертається до прокурора області з рапортом, погодженим його першим заступником або заступником відповідно  до розподілу обов’язків, для прийняття рішення про продовження строку виконання. Копія такого рапорту невідкладно передається до підрозділу організаційного та правового забезпечення.   
3.11. Контроль за своєчасним, повним і якісним виконанням планових заходів покладається на першого заступника та заступників прокурора Львівської області відповідно до розподілу обов’язків, щодо стажування працівників органів  прокуратури – на кадровий підрозділ, а загальний контроль – на підрозділ організаційного та правового забезпечення.
3.12. Після виконання планового заходу керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують невідкладну, але не пізніше трьох робочих днів, передачу до підрозділу організаційного та правового забезпечення рапорту з відповідною резолюцією прокурора області про зняття з контролю даного заходу та копій відповідних документів, що свідчать про його остаточну реалізацію (доповідних записок, узагальнень, аналізів, рапортів протоколів нарад, листів, інформацій, унесених документів реагування тощо). Лише після цього підрозділ організаційного та правового забезпечення завершує контроль за виконанням планового заходу.
4.      Порядок надсилання до місцевих прокуратур листів, завдань та доручень
4.1.    З метою організації виконання плану роботи прокуратури Львівської області самостійними структурними підрозділами готуються завдання, які надсилаються до місцевих прокуратур за підписом прокурора області, його першого заступника або заступників відповідно до розподілу обов’язків у строк, необхідний для якісного виконання, але, як правило, не пізніше ніж за місяць до встановленого терміну.
Якщо плановий захід стосується компетенції кількох структурних підрозділів, надсилається одне спільне завдання, відповідальність за підготовку якого покладається на першого виконавця, зазначеного у плані.
4.2.   Позапланові завдання та інші доручення із контрольним строком їх виконання надаються місцевим прокуратурам (прокуратурі) тільки за підписом прокурора області. Якщо листи орієнтовного, інформаційного характеру або листи із зауваженнями містять конкретні доручення або визначають строки виконання, вони розцінюються як позапланові завдання і надсилаються на місця у такому ж порядку.
4.3.   За підписом першого заступника та заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків можуть також надаватися та надсилатися:
-        завдання на виконання рішень нарад у прокурора області;
-        завдання на виконання доручень прокурора області, у тому числі для забезпечення належної підготовки до нарад у прокурора області;
-        листи орієнтовного та інформаційного характеру, а також про надання пропозицій чи інформації у зв’язку з проведенням навчально-методичних заходів;
-        листи із зауваженнями, у тому числі за результатами виїздів до місцевих прокуратур;
-        листи про надіслання загальних методичних рекомендацій для прокурорів із метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності, затверджених Генеральним прокурором, інших документів методичного характеру, скерованих з Генеральної прокуратури України;
-        листи про виклик заступників керівників або працівників місцевих прокуратур для участі в організаційних та навчально-методичних заходах прокуратури Львівської області; 
-        доручення щодо розгляду звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, повідомлень у засобах масової інформації у конкретних провадженнях (справах).
4.4.   За підписом прокурора області керівникам місцевих прокуратур можуть надсилатися доручення про перевірку інформації за фактами порушення працівниками прокуратури Присяги прокурора, правил прокурорської етики, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.
4.5.   Усі завдання та листи, зазначені у пунктах 4.1-4.3, до підпису у керівництва прокуратури області надаються для опрацювання працівнику, на якого покладено обов’язок філологічного редагування документів (за наявності такого працівника), а також (крім зазначених в останньому абзаці пункту 4.3 та листів про виклик заступників керівників і працівників місцевих прокуратур для проходження стажування) для вивчення до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
(пункт 4.5 викладений в новій редакції, відповідно до наказу Прокуратури Львівської області від 30.07.2019 №81)
4.6.   Працівники підрозділу організаційного та правового забезпечення з’ясовують, чи додержано вимоги цього Регламенту при оформленні документа, чи відповідає його зміст положенням законодавства, а також наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України та прокуратури Львівської області, та за відсутності зауважень візують, а після підпису і реєстрації відповідним підрозділом присвоюють порядковий номер із відміткою «окв».
Перший примірник такого документа не пізніше наступного дня після відправлення передається до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
4.7.   Витребування від підпорядкованих прокуратур інформації, а також даних, що містяться у статистичній звітності та інформаційних системах органів прокуратури, не допускається.
4.8.   За необхідності систематичного одержання від місцевих прокуратур відомостей про проведену роботу, за підписом прокурора області їм надсилаються завдання з періодичними строками інформування прокуратури області.
Виконання таких завдань припиняється за рішенням прокурора області на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого першим заступником або заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків та керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення.   
Підрозділ організаційного та правового забезпечення у взаємодії із самостійними структурними підрозділами прокуратури області систематично вивчає доцільність виконання завдань із періодичними строками інформування, вносить відповідні пропозиції.
4.9.   Надсилання документів, передбачених пунктами 4.1, 4.2, абзацами другим-шостим пункту 4.3 та абзацом першим пункту 4.8, без реєстрації у підрозділі організаційного та правового забезпечення забороняється. Про листи, завдання, доручення, підготовлені з порушенням установлених цим Регламентом вимог, підрозділ документального забезпечення повідомляє підрозділ організаційного та правового забезпечення і повертає такі документи виконавцям.
4.10. За наявності інформації про направлення листів, завдань та доручень усупереч встановленому порядку чи таких, що не відповідають вимогам організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України та прокуратури Львівської області, керівник підрозділу організаційного та правового забезпечення доповідає прокурору області для вирішення питання щодо їх відкликання та вжиття відповідних заходів реагування.
5.      Організація проведення нарад
5.1.   Керівництвом прокуратури області, керівниками структурних підрозділів проводяться оперативні наради за потреби обговорення питань додержання вимог законодавства та діяльності органів прокуратури, у тому числі виконання організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України, прокуратури області, організації роботи структурних підрозділів прокуратури області та місцевих прокуратур, результатів перевірок, надання практичної допомоги, заходів аналітичного характеру, звітів прокурорських працівників про виконання службових обов’язків, виконавської та трудової дисципліни, правил внутрішнього службового розпорядку тощо.
За необхідності до участі у проведенні нарад запрошуються керівники та працівники місцевих прокуратур, а також інших органів, у тому числі в режимі відеоконференцзв’язку.
5.2.   За рішенням прокурора області за участі його першого заступника та заступників, керівників самостійних структурних підрозділів та інших працівників прокуратури області проводяться апаратні  наради для визначення невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності прокуратури Львівської області.
5.3.   Періодично, як правило, двічі на рік, на нарадах, у тому числі за участі керівників місцевих прокуратур, підводяться підсумки роботи. У прийнятих рішеннях визначаються заходи з найважливіших питань діяльності органів прокуратури та завдання на наступний період.
5.4.   До участі в нарадах у керівництва прокуратури області за необхідності та за згодою запрошуються керівники і посадові особи інших державних органів.
5.5.   Проведення оперативних (апаратних) нарад у прокурора області організовується підрозділом організаційного та правового забезпечення або за його дорученням іншими структурними підрозділами.
Матеріали оперативних (апаратних) нарад готуються структурним підрозділом, якому доручено чи за ініціативи якого здійснюється розгляд питання. За три дні до наради відповідальний структурний підрозділ готує порядок денний, проект рішення наради, доповідну записку (довідку) з питання порядку денного, а також забезпечує участь у нараді запрошених осіб.
5.6.   Результати оперативної (апаратної) наради оформлюються протоколом упродовж п’яти робочих днів із часу її проведення за підписом головуючого лише у разі прийняття рішень та визначення конкретних заходів. Якщо такі рішення не приймалися та заходи не визначалися, у книзі обліку таких нарад фіксується дата проведення наради, склад учасників, розглянуті питання.
5.7.   Контроль за якісним, своєчасним виконанням рішень оперативних (апаратних) нарад у прокурора області та ефективністю їх реалізації покладається на першого заступника та заступників прокурора області, підрозділ організаційного та правового забезпечення; у першого заступника та заступників прокурора області – на керівників самостійних структурних підрозділів; у структурних підрозділах – на їх керівників.
Документи, що свідчать про остаточну реалізацію рішень, прийнятих нарадами у прокурора області, у визначені ними строки надаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
5.8.   Рішення оперативних (апаратних) нарад, проведених у  прокурора області, знімаються з контролю на підставі рапорту першого заступника або заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо прокурору області, завізованого керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення.
5.9.   Якщо контроль за виконанням рішення наради покладався на кількох заступників прокурора області або здійснювався безпосередньо прокурором області, такий рапорт готується підрозділом організаційного та правового забезпечення на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
5.10. Рішення нарад у першого заступника та заступників прокурора області, керівників структурних підрозділів знімаються з контролю на підставі рапортів тих працівників, на яких покладався контроль.
5.11. У разі неналежного виконання прийнятого нарадою рішення або окремих заходів контроль у цій частині продовжується в такому ж порядку.
5.12. Облік оперативних (апаратних) нарад, проведених прокурором області, здійснюється підрозділом організаційного та правового забезпечення.  У разі організації проведення наради у прокурора області за його дорученням іншим структурним підрозділом для забезпечення її обліку інформується підрозділ організаційного та правового забезпечення з наданням відповідних документів.
У структурних підрозділах ведеться облік оперативних нарад, проведених першим заступником та заступниками прокурора області, а також керівництвом структурного підрозділу.
5.13. Організація та проведення оперативних нарад із питань прокурорсько-слідчої діяльності в окремих кримінальних провадженнях, а також контроль за їх виконанням здійснюються з додержанням вимог                    статті 222 Кримінального процесуального кодексу України.
5.14. Прокурором області, його першим заступником та заступниками відповідно до розподілу обов’язків із метою координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності проводяться спільні наради.
5.15. Порядок організації роботи з координації діяльності правоохоронних органів, взаємодії органів прокуратури із суб’єктами протидії злочинності визначається положенням, затвердженим спільним наказом Генерального прокурора, керівників інших правоохоронних органів, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України.
5.16. За організаційне забезпечення підготовки та проведення спільних нарад у прокурора області відповідає підрозділ із питань нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні або залежно від винесених на обговорення питань – інші самостійні структурні підрозділи згідно з компетенцією.
Організаційне забезпечення підготовки і проведення таких нарад у першого заступника чи заступників прокурора області здійснює підпорядкований їм самостійний структурний підрозділ за їх дорученням.
5.17. Відповідальний самостійний структурний підрозділ організовує участь у спільній нараді запрошених осіб; після проведення наради за необхідності доопрацьовує постанову (рішення) і передає її першому заступнику або заступнику прокурора області відповідно до розподілу обов’язків для підписання головою та учасниками наради, після чого надсилає виконавцям і складає протокол.
5.18. Облік спільних нарад, проведених прокурором області, його першим заступником та заступниками, покладається на підрозділ організаційного та правового забезпечення. Для забезпечення ведення такого обліку самостійним структурним підрозділом, який організовував проведення спільної наради, у п’ятиденний строк із дня підписання до цього підрозділу надаються копії протоколу та рішення наради.
6.      Організація розгляду документів
6.1.   Приймання, реєстрація, розгляд та проходження документів, звернень і запитів, порядок доступу до публічної інформації у прокуратурі області здійснюється відповідно до вимог законодавства, організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури України, розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури, запитів на інформацію, організаційно-розпорядчих документів прокуратури області з наведених питань, а також цього Регламенту.
6.2.   Розгляд звернень та запитів народних депутатів України, звернень комітетів Верховної Ради України, депутатів обласних рад здійснюється згідно з вимогами законодавства та організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України, які регулюють порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури, а також організаційно-розпорядчих документів прокуратури області з цих питань.
6.3.   Заяви і повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та/або правопорушення, пов’язаного з корупцією, заяви та клопотання учасників кримінального провадження, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування вирішуються у прокуратурі області відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, Закону України «Про запобігання корупції», організаційно-розпорядчих документів та нормативно-правових актів Генеральної прокуратури України, а також організаційно-розпорядчих документів прокуратури області.
6.4.   Адвокатські запити розглядаються в порядку і строки, встановлені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», кримінальним процесуальним законодавством, організаційно-розпорядчими документами з питань розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури.
6.5.   Усі звернення та депутатські запити, що надійшли до прокуратури області, підлягають попередньому розгляду. Після реєстрації в підрозділі документального забезпечення звернення та запити передаються до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів. Працівники цього підрозділу перевіряють правильність оформлення звернень та запитів, належність порушених у них питань до компетенції органів прокуратури.
6.6.   Звернення громадян, оформлені без додержання вимог                          статті 5 Закону України «Про звернення громадян», із відповідними роз’ясненнями підрозділом з організації  прийому громадян, розгляду звернень та запитів повертаються заявникам.
6.7.   Звернення громадян із питань, які не належать до повноважень органів прокуратури, підрозділом з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів надсилаються за належністю до відповідного органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно цим підрозділом у встановлений законом строк повертається громадянину з відповідним роз’ясненням.
6.8.   Звернення громадян, за результатами розгляду яких не приймалися рішення керівниками місцевих прокуратур і у яких не оскаржуються дії чи рішення працівників прокуратури області, підрозділом з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів надсилаються для розгляду до місцевих прокуратур, якщо вирішення порушених у зверненнях питань належить до їх компетенції.
6.9.   За зверненнями, розгляд яких належить до компетенції прокуратури області, підрозділ з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів визначає структурний підрозділ, уповноважений на вирішення порушених питань, після чого повертає зазначені звернення до підрозділу документального забезпечення для подальшого спрямування.
6.10. У разі неправильного визначення структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у зверненні питань, таке звернення на підставі рапорту виконавця, погодженого безпосереднім керівником, з обґрунтуванням прийнятого рішення невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня отримання, повертається до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
Депутатські звернення та запити у таких випадках на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу та резолюції першого заступника чи заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків невідкладно передаються безпосередньо до структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у них питань. Копія рапорту одночасно направляється до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
6.11. Адвокатські запити у разі неправильного визначення виконавця на підставі рапорту керівника структурного підрозділу невідкладно передаються до підрозділу, до компетенції якого належить їх розгляд.
6.12. У спірних випадках підрозділом з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів звернення і запити передаються першому заступнику прокурора області для встановлення порядку їх розгляду.
6.13.  Первинний розгляд документів здійснюється керівництвом прокуратури області, керівниками самостійних структурних підрозділів, як правило, у день їх надходження, але не пізніше наступного робочого дня. На них вчиняються резолюції, в яких визначаються виконавці, строки та чіткий порядок вирішення, проставляються дата і підпис. У разі направлення документа для виконання до місцевих прокуратур та/або інших відомств за належністю, а також в інших необхідних випадках резолюція вчиняється на окремому аркуші. 
6.14. Прокурору області звернення та запити подаються, як правило, через підрозділ з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, а інші документи, як правило, через підрозділ організаційного та правового забезпечення.
6.15. Прокурору області або виконувачу його обов’язків подаються на розгляд:
-        документи і звернення, що надійшли від Президента України, Керівника Офісу Президента України та його першого заступника і заступників, Голови Верховної Ради України та його заступників, Генерального прокурора, його першого заступника та заступників, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністрів України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Голови Конституційного Суду України та його заступника, Голови Верховного Суду та його заступників, Голови та членів Вищої ради правосуддя, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників, Голови Центральної виборчої комісії України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, голів Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, їх заступників, Директора Національного антикорупційного бюро України та його заступників, Директора Державного бюро розслідувань та його заступників, Голови Служби безпеки України та його заступників, Голови Національної поліції України та його заступників, керівників і заступників керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, голів обласних рад і державних адміністрацій, перших керівників інших органів влади і управління обласного рівня, керівників державних установ іноземних країн і міжнародних організацій (їх представництв), Голови Ради прокурорів України, Голови та членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
-        документи та звернення, що надійшли від голів апеляційних, адміністративних та господарських судів, керівників правоохоронних органів обласного рівня;
-         запити та звернення народних депутатів України, депутатів обласних рад, голів комітетів і комісій Верховної Ради України та обласних рад;
-        звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни;
-        скарги на дії та рішення першого заступника та заступників прокурора області; документи з кадрових питань;
-        інформації на листи та відповіді про розгляд документів, що були підписані прокурором області;
-        інші документи і звернення з актуальних питань, що викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації;
-        документи, які надійшли з органів влади і управління,  у тому числі правоохоронних органів, обласного рівня щодо запрошення прокурора області для участі у різноманітних заходах (нарадах тощо).
(абзац 2 пункту 6.15 викладений в новій редакції, відповідно до наказу Прокуратури Львівської області від 30.07.2019 №81)
6.16. Після вчинення резолюції документи, які надійшли від Генерального прокурора та його заступників, Президента України, Голови Верховної Ради України, Керівника Офісу Президента України, Прем’єр-міністра України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а також ті, виконання яких прокурором області взято на контроль (крім тих, що бере на контроль відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів), невідкладно передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення  для постановки на контроль, після чого надаються виконавцям.
(пункт 6.16 викладений в новій редакції, відповідно до наказу Прокуратури Львівської області від 30.07.2019 №81)
6.17. Першому заступнику та заступникам прокурора області відповідно до розподілу обов’язків подаються на розгляд:
-        документи та звернення від керівників самостійних структурних підрозділів, інших працівників Генеральної прокуратури України; керівників структурних підрозділів: Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, державних комітетів, інших центральних органів виконавчої влади; заступників голів обласних рад, державних адміністрацій; голів районних державних адміністрацій і районних рад; міських голів; заступників голів апеляційних, адміністративних та господарських судів, заступників керівників правоохоронних органів обласного рівня;
-        звернення керівників місцевих прокуратур про внесення документів реагування чи листів до державних органів, інших відомств обласного рівня;
-        доповідні записки, інформації керівників місцевих прокуратур на виконання завдань, листів, доручень та рішень оперативних нарад, які знаходяться у них на контролі;
-        копії позовів, заяв, скарг до суду, у яких прокуратура області або її посадові особи є відповідачами чи суб’єктами оскарження;
-        відповіді на підписані ними документи прокурорського реагування, повідомлення про найбільш суттєві порушення законів;
-        скарги на рішення керівників самостійних структурних підрозділів прокуратури області та керівників місцевих прокуратур;
-        інші документи і звернення, за винятком тих, що передбачені  пунктами 6.15 цього Регламенту.
(пункт 6.17. зі змінами, внесеними наказом Прокуратури Львівської області від 30.07.2019 №81)
6.18. Документи і звернення, передбачені пунктом 6.17 цього Регламенту, вирішення яких належить до компетенції кількох структурних підрозділів, підпорядкованих різним заступникам прокурора області, передаються на розгляд першому заступнику прокурора області (за винятком тих, що у встановленому порядку надаються для розгляду прокурору області), який визначає виконавців.
6.19. Керівництву самостійних структурних підрозділів прокуратури області згідно з компетенцією передаються на розгляд повторні звернення, звернення з приводу рішень, прийнятих підлеглими працівниками, керівниками місцевих прокуратур, звернення, які потребують вирішення у порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, а також надання роз’яснень щодо повноважень органів прокуратури та вимог законодавства.
Цим керівникам також надаються для опрацювання рішення спільних нарад, накази про розподіл обов’язків між працівниками, копії процесуальних та інших документів, що надійшли з місцевих прокуратур.
6.20. До підрозділу організаційного та правового забезпечення передаються для організації вивчення копії планів роботи місцевих прокуратур (у разі їх складання), протоколів підсумкових нарад, наказів про розподіл обов’язків між керівництвом місцевих прокуратур, доповідні записки про виконання рішень нарад у прокурора області. У разі необхідності цим підрозділом готуються проекти доручень прокурора області про порядок та строки опрацювання вказаних документів, з ними ознайомлюються структурні підрозділи прокуратури області, які подають, за наявності, письмові зауваження до них до підрозділу організаційного та правового забезпечення для вирішення питання щодо підготовки спільних листів про усунення виявлених недоліків.
6.21. Надходження документів та звернень від керівництва прокуратури області до безпосередніх виконавців не повинно перевищувати двох робочих днів, а звернень і запитів народних депутатів України – забезпечується невідкладно.
6.22. Якщо у резолюції визначено кількох виконавців, доведення її змісту, своєчасне та якісне виконання, продовження строків, підготовка відповіді, підписання у керівництва прокуратури області покладається на першого виконавця.
6.23. Документи, звернення, депутатські запити  розглядаються у строки, визначені законодавством, організаційно-розпорядчими актами Генеральної прокуратури України та прокуратури області. Документи, у яких не вказано строк виконання, або ті, строк виконання яких безпосередньо не визначено законодавством, виконуються упродовж 30 календарних днів із моменту їх реєстрації у прокуратурі області.
Якщо з поважних причин рішення не може бути прийнято у визначений строк, керівником самостійного структурного підрозділу, який є виконавцем (першим виконавцем), візується та подається керівництву прокуратури області рапорт про продовження строку виконання, готується попередня відповідь.
Частини до відповіді надаються виконавцями першому виконавцю не пізніше ніж за 3 робочі дні до закінчення визначеного у резолюції строку або строку надання відповіді, а у випадках стислих термінів виконання – невідкладно або у строк, визначений першим виконавцем.
6.24. У разі несвоєчасного надання частини до документа із контрольним строком виконання одним із визначених у резолюції виконавців, на нього покладається обов’язок продовження строку розгляду, а за рішенням керівництва прокуратури області – підготовка, візування та подання на підпис загальної інформації чи відповіді заявнику.
6.25. У разі тимчасової відсутності працівника прокуратури області, службові документи, звернення і запити, провадження за якими не закінчено, а при звільненні чи переведенні до іншого структурного підрозділу або органу прокуратури усі наявні документи, звернення і запити передаються для виконання іншим працівникам у порядку, визначеному організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України щодо діловодства в органах прокуратури, а також організаційно-розпорядчими документами прокуратури області з цих питань.
6.26. Документи з одного самостійного структурного підрозділу до іншого передаються за згодою їх керівників за рапортом працівника, якому доручено виконання, погодженим керівником самостійного структурного підрозділу, а в разі незгоди – за письмовим дорученням прокурора області, його першого заступника чи заступника відповідно до розподілу обов’язків.
6.27. Передача документів, щодо яких контроль встановлено прокурором області, його першим заступником чи заступниками, здійснюється лише за їх погодженням.
6.28. Усі документи, що подаються на підпис керівництву прокуратури області, мають бути завізовані безпосередніми виконавцями, керівниками самостійних структурних підрозділів, іншими працівниками, визначеними керівництвом прокуратури області, а прокурору області – також першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків (крім самостійних структурних підрозділів, підпорядкованих безпосередньо прокурору області) і працівником, на якого покладено обов’язок філологічного редагування документів (за наявності такого працівника).
6.29. Листи прокуратури області до державних органів, у яких містяться пропозиції щодо змін до законодавства, попередньо погоджуються в підрозділі організаційного та правового забезпечення, а в разі наведення статистичних даних – також у підрозділі ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи. 
6.30. Відповіді на звернення, розглянуті прокурором області, на запити та звернення народних депутатів України, депутатів обласної ради, а також документи, підготовлені на ім’я керівників центральних та обласних органів державної влади, правоохоронних та контролюючих органів, надсилаються за підписом прокурора області.
За дорученням прокурора області відповіді на розглянуті ним звернення можуть надаватися за підписом його першого заступника чи заступників.
6.31.  Документи, що потребують особистої доповіді, подаються на підпис прокурору області його першим заступником чи заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів, а також в окремих випадках тими працівниками, яким прокурор області надавав конкретні доручення. 
6.32. Першим заступником та заступниками прокурора області відповідно до їх компетенції підписуються документи, інформації про розгляд та відповіді на звернення, визначені у пункті 6.17 цього Регламенту.
6.33. Керівниками самостійних структурних підрозділів та їх заступниками підписуються:
-        за дорученням першого заступника чи заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, листи та інші документи, адресовані окремим керівникам місцевих прокуратур, їх першим заступникам чи заступникам із встановленням контролю або без такого про надання інформації у конкретних цивільних, господарських та адміністративних справах, кримінальних провадженнях, а також щодо результатів розгляду звернень громадян;
-        за дорученням першого заступника чи заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, листи та інші документи, адресовані органам виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронним органам не вище обласного рівня, установам, відомствам та організаціям без зазначення посадової особи – адресата;
-        листи про надіслання до прокуратури області для вивчення наглядових проваджень за зверненнями;
-        супровідні листи до документів, підписаних керівництвом прокуратури області;
-        відповіді на повторні звернення, звернення з приводу рішень, прийнятих підлеглими працівниками, керівниками місцевих прокуратур, звернення, які потребують вирішення у порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, задоволені звернення громадян, про надання їм роз’яснень вимог чинного законодавства, а також у випадках, коли розгляд звернення припинено.
Керівником підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів також підписуються листи про направлення належним розпорядникам запитів на публічну інформацію, відповіді за результатами розгляду таких запитів.
6.34. Керівники підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів, їх заступники підписують:
- за дорученням першого заступника чи заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків листи та інші документи, адресовані окремим керівникам місцевих прокуратур, їх першим заступникам та заступникам без встановлення контролю, а також про надання інформації щодо стану досудового розслідування у конкретних кримінальних провадженнях, розгляду конкретних звернень, розгляду судами окремих справ, виконання рішень судів за позовами, які перебувають на контролі прокуратури області;
- за дорученням першого заступника чи заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків листи та інші документи, адресовані установі, відомству, організації без зазначення посадової особи – адресата (за винятком органів обласного рівня, що підписуються керівником самостійного структурного підрозділу);
- відповіді на задоволені звернення громадян, про надання їм роз’яснень, а також у випадках, коли розгляд звернення припинено.
 
6.35. Прокурори відділів підписують:
-        процесуальні документи, винесені у процесі виконання повноважень, передбачених статтею 36 Кримінального процесуального кодексу України, за результатами розгляду клопотань, скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування;
-        за письмовим дорученням керівника підрозділу – відповіді на задоволені звернення громадян, про надання їм роз’яснень, у випадках, коли розгляд звернення припинено, а також листи щодо направлення конкретних звернень до місцевих прокуратур та інших органів за належністю без зазначення посадової особи – адресата і встановлення контролю за їх розглядом.
6.36. Накази, завдання, доручення, листи та інші обов’язкові до виконання документи за підписом керівництва прокуратури області у разі необхідності негайного направлення до місцевих прокуратур передаються факсимільним зв’язком із центрального факсу або електронною поштою зі спеціально визначеної електронної адреси через підрозділ документального забезпечення. У такому ж порядку можуть передаватися відповіді за результатами розгляду електронних звернень громадян, запитів на інформацію.
6.37. Надсилання факсимільним зв’язком або електронною поштою термінових документів, які підлягають реєстрації у підрозділі організаційного та правового забезпечення, безпосередньо структурними підрозділами забороняється.
6.38.  Усі документи, передані та прийняті факсимільним зв’язком або електронною поштою, підлягають обов’язковій реєстрації. Оригінали таких документів надсилаються адресату в порядку, встановленому організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України щодо діловодства в органах прокуратури та організаційно-розпорядчими документами прокуратури області з цих питань.
6.39. Матеріали кримінальних проваджень надсилаються до Генеральної прокуратури України супровідним листом за підписом прокурора області, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов’язків.
6.40. Матеріали кримінальних проваджень надсилаються місцевими прокуратурами та іншими правоохоронними органами до прокуратури області на підставі листів за підписом прокурора області, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов’язків, на яких покладено обов’язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні, та з дотриманням вимог КПК України.
6.41. Передача матеріалів кримінальних проваджень, інформації про стан досудового розслідування та процесуального керівництва у них до структурних підрозділів, на які безпосередньо не покладено обов’язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні, здійснюється за обґрунтованим рапортом заступнику прокурора області, який відповідає за організацію роботи підрозділу, до компетенції якого належать ці питання, з додержанням вимог, зазначених у пункті 6.40 Регламенту.
6.42. Матеріали кримінальних проваджень, які надійшли у зв’язку із реалізацією прокурором повноважень, передбачених КПК України, реєструються у відповідних книгах обліку, передбачених організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України щодо діловодства в органах прокуратури.
6.43. У разі доставки матеріалів кримінальних проваджень кур’єром, передача їх із рук у руки без відповідної реєстрації та обліку забороняється.
6.44. Повернення матеріалів кримінальних проваджень місцевим прокуратурам та іншим правоохоронним органам здійснюється з обов’язковим додержанням зазначеного порядку обліку.
6.45. Кримінальні провадження, у яких проводиться досудове розслідування та особі повідомлено про підозру, можуть перебувати на вивченні не більше 10 календарних днів з дня надходження у підрозділ, до компетенції якого належить безпосереднє вивчення кримінальних проваджень, за винятком випадків, коли кримінальним процесуальним законодавством встановлені більш стислі строки прийняття відповідних процесуальних рішень, а кримінальні провадження, у яких особам не повідомлено про підозру, – не більше 15 календарних днів.
За умови значного обсягу матеріалів у цих провадженнях строк їх вивчення може бути продовжено першим заступником або заступником прокурора області, до компетенції якого належить організація нагляду за додержанням законів при їх провадженні, на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, у якому кримінальне провадження перебуває на вивченні, але не більше ніж 25 календарних днів.
6.46. Строк перебування на вивченні закритих кримінальних проваджень або тих, досудове розслідування у яких зупинено, не може перевищувати                     30 календарних днів.
6.47. Матеріали кримінальних проваджень, за результатами вивчення яких прийняті рішення, що не переривають перебіг процесуальних строків або наслідком яких є відновлення досудового розслідування, повертаються органам, від яких вони надійшли, не пізніше наступної доби з часу прийняття цих рішень.
6.48. Контроль за виконанням прийнятих рішень та наданих вказівок у кримінальних провадженнях до їх повного виконання забезпечується  керівниками відповідних структурних підрозділів та прокурорами, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у порядку, визначеному КПК України.
6.49. Керівниками самостійних структурних підрозділів до першого числа кожного місяця першому заступнику та заступникам прокурора області відповідно до розподілу обов’язків подаються списки витребуваних матеріалів кримінальних проваджень із метою забезпечення контролю за додержанням порядку їх витребування та строків вивчення.
6.50. Матеріали кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється слідчими прокуратури області, та наглядові провадження за ними для перевірок чи вивчення надаються тільки з письмового дозволу прокурора області, його першого заступника чи заступників відповідно до розподілу обов’язків та з додержанням вимог КПК України.
6.51. За необхідності здійснення подальшого контролю наглядові провадження, заведені на підставі повідомлень про резонансні злочини, які взято на контроль керівництвом прокуратури області, передаються від одного структурного підрозділу до іншого через працівника, відповідального за ведення діловодства у структурному підрозділі, за рапортом, погодженим керівником самостійного структурного підрозділу, який розглядається невідкладно.
6.52. Наглядове провадження за повідомленням компетентних органів іноземної держави про встановлення або затримання особи, яка розшукується компетентними органами України, виданої в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, у тому числі тимчасово виданої особи, за рапортом керівника цього підрозділу, погодженого першим заступником або заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, передається до відповідного структурного підрозділу прокуратури області для забезпечення прийняття законного процесуального рішення у такому кримінальному провадженні.
6.53. Наглядові провадження, матеріали перевірок та інші документи, необхідні для вивчення, доповіді керівництву прокуратури області або зняття з контролю, у встановлений строк та з додержанням вимог законодавства надаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення, кадрового підрозділу, підрозділів з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, документального забезпечення, а також працівникам, які проводять службові розслідування згідно з вимогами організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України та прокуратури області. Відповідальність за своєчасність надання документів і матеріалів покладається на керівників структурних підрозділів.
7.       Організація контролю виконання                               
7.1.   З метою забезпечення своєчасності і повноти виконання організаційних заходів та розгляду документів в апараті прокуратури області встановлюється контроль виконання. Його здійснення передбачає невідкладне доведення завдань, доручень та документів до відома виконавців, обов’язковість інформування відповідного керівника про хід та результати виконання, зняття виконання з контролю та облік цієї роботи.  
7.2.   Про встановлення контролю виконання обов’язково зазначається у планах роботи, протоколах нарад у керівництва прокуратури області і керівників структурних підрозділів. Контроль за виконанням завдань, доручень та організаційно-розпорядчих документів прокуратури області встановлюється прокурором області.
7.3.   Першим заступником та заступниками прокурора області встановлюється контроль за виконанням завдань і доручень, інших передбачених пунктом 4.3 Регламенту документів, надісланих за їх підписом до підпорядкованих прокуратур.
7.4.   Першим заступником та заступниками прокурора області, керівниками самостійних структурних підрозділів може також встановлюватися контроль за виконанням документів та звернень, розгляд яких віднесено до їх компетенції відповідно до пунктів 6.17 та 6.19 даного Регламенту. У цьому випадку ними самостійно визначається порядок здійснення контролю.
7.5.   Контроль за станом організації та здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях і підтримання у них обвинувачення встановлюється прокурором області, його першим заступником чи заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів або їх заступниками згідно з компетенцією. Питання про припинення контролю за матеріалами кримінальних проваджень вирішується цими ж особами.
7.6.   Підрозділом організаційного та правового забезпечення  здійснюється загальний контроль за виконанням документів, взятих на контроль прокурором області, а також заходів, визначених планом роботи прокуратури області, рішеннями нарад у прокурора області.
7.7.   Контроль за своєчасністю, якістю та повнотою розгляду і вирішення звернень і запитів у структурних підрозділах прокуратури області здійснюється їх керівниками.
Забезпечення загального контролю за дотриманням порядку і строків вирішення звернень і запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, звернень з особистого прийому керівництва прокуратури області покладається на підрозділ з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
7.8. Підрозділ документального забезпечення здійснює контроль за станом діловодства у структурних підрозділах прокуратури області та місцевих прокуратурах. Порядок здійснення такого контролю передбачений організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України щодо діловодства в органах прокуратури та організаційно-розпорядчими документами прокуратури області з цих питань.
7.9.   Усі документи, взяті на контроль прокурором області, беруться на облік підрозділом організаційного та правового забезпечення, після чого через підрозділ документального забезпечення невідкладно передаються виконавцям.
7.10. Документи, за виконанням яких встановлено контроль, беруться також на облік у структурних підрозділах. Безпосереднє виконання контрольних документів забезпечується керівником структурного підрозділу.
7.11. Якщо у взятих на контроль документах не встановлено строку їх виконання, вони розглядаються у визначені законодавством строки, але не більше 30 календарних днів із моменту реєстрації.
7.12. Узятий на контроль документ вважається виконаним, якщо порушені у ньому питання вирішено у повному обсязі, зроблено доповідь керівництву прокуратури області, вжито необхідних заходів реагування, надіслано відповідь. У день виконання або не пізніше наступного робочого дня копії матеріалів, які засвідчують виконання документа, передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення  для зняття з контролю, про що цим підрозділом робиться відмітка на примірнику документа.
7.13. Прокурором області може встановлюватись особливий контроль за розглядом документів, що надійшли від Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Особливий контроль може встановлюватися прокурором області і в інших випадках.
Документи, за виконанням яких встановлено особливий контроль, обліковуються підрозділом організаційного та правового забезпечення  окремо.
7.14. Відповідальність за організацію, своєчасність і повноту розгляду документів, узятих на особливий контроль, покладається безпосередньо на першого заступника та заступників прокурора області в межах компетенції.
7.15. Про виконання документів, узятих на особливий контроль, перший заступник та заступники прокурора області доповідають прокурору області не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення встановленого строку їх розгляду. За результатами доповіді прокурор області приймає рішення про зняття документа з контролю або його продовження.
7.16. Підрозділом організаційного та правового забезпечення постійно доповідається керівництву прокуратури області інформація про стан виконання документів, узятих прокурором області на особливий контроль та контроль.
7.17.  Матеріали розгляду депутатських звернень і запитів, звернень з особистого прийому керівництва прокуратури області у день виконання або не пізніше наступного робочого дня передаються до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів для зняття з контролю або його продовження, про що робиться запис на примірнику  відповіді.
Цей підрозділ щомісяця інформує відповідних керівників самостійних структурних підрозділів прокуратури області про суттєві порушення порядку та строків розгляду і вирішення зазначених звернень, а в разі виявлення систематичності таких порушень – прокурора області, його першого заступника чи заступника відповідно до розподілу обов’язків.
8.      Організація виїздів та викликів працівників регіональних прокуратур
8.1.    Виїзди до місцевих прокуратур для перевірок стану організації роботи проводяться відповідно до планів роботи прокуратури області, рішень нарад у прокурора області або за його рішенням (дорученням) з урахуванням стану справ у конкретній прокуратурі.
8.2.    Практична допомога керівникам місцевих прокуратур надається відповідно до планів роботи прокуратури області, рішень нарад у прокурора області або за його дорученням, як правило, з урахуванням стану справ у конкретній прокуратурі, зокрема нетривалого часу перебування на посаді, недостатнього практичного досвіду роботи керівника прокуратури чи відповідного структурного підрозділу, а також за ініціативою керівників прокуратур, які її потребують.
8.3.    Перевірки стану організації роботи у місцевих прокуратурах на окремих напрямах плануються і проводяться у випадках, коли наявні дані свідчать про суттєві недоліки або якщо застосовані раніше заходи не сприяли досягненню реальних результатів.
8.4.    Позапланові виїзди з метою проведення перевірок у місцевих прокуратурах чи піднаглядних їм органах та установах здійснюються тільки за рішенням (дорученням) прокурора області або за рапортом першого заступника чи заступника прокурора області, який погоджено прокурором області.
Копія такого рапорту після погодження керівництвом прокуратури області невідкладно передається до підрозділу організаційного та правового забезпечення, який веде облік виїздів працівників прокуратури області до місцевих прокуратур.
8.5.   За наявності на доповідних записках, аналізах, узагальненнях та інших матеріалах резолюції прокурора області про проведення такої перевірки, виїзд здійснюється на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, завізованого у підрозділі організаційного та правового забезпечення і погодженого першим заступником або заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
8.6.  Перевірки стану організації роботи місцевих прокуратур із кількох напрямів, а також надання практичної допомоги їх керівникам проводяться відповідними структурними підрозділами, як правило, одночасно.
8.7.   Виїзди для перевірок за зверненнями громадян, зверненнями та запитами народних депутатів України, повідомленнями у засобах масової інформації про порушення законів, з метою вивчення матеріалів кримінальних проваджень, матеріалів у цивільних, адміністративних та господарських справах та виконавчих проваджень здійснюються за рішенням прокурора області, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов’язків на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу.
8.8.   При організації перевірки у місцевій прокуратурі стану організації роботи на основних напрямах прокурором області визначається керівник відповідної групи. За рішенням керівника групи до проведення такої перевірки можуть залучатися працівники місцевих прокуратур.
8.9. Організація виїздів у відрядження працівників самостійних структурних підрозділів покладається на їх керівників, керівників груп, першого заступника або заступників прокурора області, які відповідають за якість виїздів, належну і своєчасну підготовку документів за їх результатами.
8.10. Виїзд для перевірки, надання практичної допомоги за участі працівників кількох самостійних підрозділів здійснюється за наказом прокурора області, проект якого готується підрозділом організаційного та правового забезпечення за пропозиціями керівників самостійних структурних підрозділів.
8.11. Виїзд працівника (працівників) одного самостійного структурного підрозділу здійснюється на підставі рапорту його керівника за погодженням прокурора області, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов’язків. Рапорти про виїзди для проведення перевірок або надання практичної допомоги попередньо візуються у підрозділі організаційного та правового забезпечення.
Після підписання примірники таких рапортів невідкладно передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення для забезпечення обліку виїздів.
8.12. Залучення до проведення перевірок працівників місцевих прокуратур здійснюється на підставі листа прокурора області, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов’язків або заступника, який керує виїздом, адресованого керівнику місцевої  прокуратури.
8.13.  До початку виїзду для проведення перевірки, надання практичної допомоги складається план. План перевірки стану організації роботи на кількох напрямах затверджується керівником групи, в інших випадках – першим заступником або заступником прокурора області, а для самостійних структурних підрозділів, підпорядкованих безпосередньо прокурору області, прокурором області.
8.14.  Необхідність складання планів проведення виїздів, передбачених пунктом 8.7 цього Регламенту, визначається у кожному конкретному випадку прокурором області, його першим заступником або заступником відповідно до розподілу обов’язків.
8.15.  Інструктаж працівників, які відряджаються, здійснюється керівником групи, а в разі виїзду працівника (працівників) одного самостійного структурного підрозділу – його керівником.
8.16. Результати перевірок, надання практичної допомоги відображаються у доповідних записках, а виїздів, передбачених пунктом 8.7 цього Регламенту, – у довідках. У цих документах у стислій формі викладається об’єктивна оцінка стану справ на місцях; окреслюються наявні тенденції; вказуються позитивні результати роботи, виявлені порушення, їх причини, роль та вплив керівників структурних підрозділів і прокуратур; зазначається, яку практичну допомогу реально надано; наводяться конкретні висновки та пропозиції. До них можуть долучатися статистичні дані та інші необхідні матеріали.
8.17. За наслідками спільного виїзду працівників кількох самостійних  структурних підрозділів для проведення перевірки чи надання практичної допомоги складаються окремі доповідні записки. 
8.18. За результатами перевірки стану організації роботи у місцевій прокуратурі на основних напрямах, а також при здійсненні інших виїздів, об’єднаних спільною метою, на підставі довідок за окремими напрямами керівником групи чи його заступником складається зведена доповідна записка, яка підписується керівником та членами групи.
8.19. Про проведення та результати перевірки органів та установ, піднаглядних місцевій прокуратурі, працівник прокуратури області обов’язково інформує керівника відповідної прокуратури.
8.20. З доповідною запискою (довідкою) за результатами перевірки, надання практичної допомоги під підпис ознайомлюється керівник прокуратури, якому вручається її примірник.
При відмові керівника прокуратури від підпису доповідної записки (довідки) працівник (працівники), яким (якими) здійснюється виїзд, зазначає про це у відповідному документі та невідкладно доповідає (доповідають) керівництву прокуратури області.
У разі незгоди керівника прокуратури з викладеними фактами чи висновками та надання письмових заперечень вони долучаються до доповідної записки (довідки).
8.21. Результати виїзду, як правило, розглядаються (обговорюються) на місці. За матеріалами щодо результатів виїзду, у тому числі наданими запереченнями, упродовж п’яти робочих днів здійснюється доповідь керівництву прокуратури області для прийняття остаточного рішення щодо їх реалізації.
Прокурору області доповідаються результати виїздів, проведених під керівництвом першого заступника або заступників прокурора області. Наслідки інших виїздів керівниками самостійних структурних підрозділів доповідаються керівництву прокуратури області відповідно до розподілу обов’язків. За результатами доповіді прокурор області, його перший заступник або заступники приймають рішення щодо реалізації результатів виїздів.
Упродовж трьох робочих днів після доповіді копії доповідних записок, а також інші матеріали щодо реалізації виїздів (протокол оперативної наради у керівника прокуратури, внесені документи реагування) передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
8.22. Перевірки стану організації роботи у структурних підрозділах прокуратури області проводяться за наказом прокурора області з додержанням вимог, передбачених пунктами 8.13, 8.15, 8.16, 8.18, 8.20 цього Регламенту.
8.23. Виїзди працівників прокуратури області у закордонні службові відрядження здійснюються згідно з організаційно-розпорядчим документом Генеральної прокуратури України з питань організаційно-протокольного забезпечення заходів міжнародного співробітництва в органах прокуратури.
8.24. Працівники прокуратури області, яким надано допуск та доступ до державної таємниці, письмово повідомляють прокурора області та режимно-таємну частину прокуратури області про виїзд у службове відрядження та у приватних справах за кордон із зазначенням мети виїзду. Упродовж трьох робочих днів після повернення із відрядження (приватної поїздки), вони з’являються до режимно-таємної частини прокуратури області для проведення співбесіди.
Інструктаж таких працівників перед виїздом за кордон та співбесіди після повернення проводяться керівником режимно-таємної частини прокуратури області.
8.25. Виклик до прокуратури області керівників місцевих прокуратур здійснюється лише з дозволу прокурора області на підставі відповідного листа.
8.26. Виклик до прокуратури області заступників керівників місцевих прокуратур, керівників їх структурних підрозділів та інших працівників місцевих прокуратур здійснюється першим заступником або заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків у порядку, передбаченому пунктом 4.3 цього Регламенту, а в разі ініціювання виклику підрозділами, безпосередньо підпорядкованими прокурору області, – прокурором області.
9.      Робота з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статистики. Забезпечення статистичною інформацією
9.1.   Керівники структурних підрозділів прокуратури області у межах компетенції:  
-        забезпечують контроль за своєчасним, повним і достовірним внесенням до інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури» відомостей про прокурорську діяльність та її результати; об’єктивним відображенням у Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового розслідування процесуальних рішень; надходженням інформації про судове рішення щодо особи у кримінальному провадженні;
-        організовують перевірки об’єктивності показників звітності про прокурорську та слідчу роботу органів прокуратури області, їх відповідності даним інформаційних систем.  
9.2.   Підрозділом ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи прокуратури області в порядку контролю здійснюються перевірки стану первинного обліку, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформаційної системи щодо обліку роботи прокурора, звітності органів прокуратури області.
9.3.   Цим підрозділом періодично формуються аналітично-статистичні збірники про стан та структуру кримінальних правопорушень у Львівській області, результати прокурорської роботи, примірники яких надаються керівництву прокуратури області, керівникам самостійних структурних підрозділів, а керівникам інших структурних підрозділів – відповідна статистична інформація, що стосується діяльності на певному напрямі.
9.4.   При здійсненні виїздів до підпорядкованих прокуратур, підготовці до проведення нарад у керівництва прокуратури області та в інших необхідних випадках підрозділом ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи готуються відповідні статистичні дані в порівнянні із загальнодержавними.
9.5.   Звітність про стан протидії злочинності та прокурорсько-слідчої діяльності щомісячно оприлюднюється на офіційному веб-сайті прокуратури області.
10.    Робота щодо методичного забезпечення прокурорської діяльності
10.1.  Самостійними структурними підрозділами прокуратури області можуть готуватись пропозиції щодо розробки документів методичного спрямування перед Генеральною прокуратурою України та Національною академією прокуратури України.
10.2.  За необхідності та за погодженням із відповідними підрозділами Генеральної прокуратури України, самостійні структурні підрозділи прокуратури області згідно із закріпленими напрямами діяльності можуть самостійно забезпечувати підготовку їх проектів.
10.3. Контроль за впровадженням та використанням у практичній діяльності документів методичного спрямування здійснюється самостійними структурними підрозділами прокуратури області згідно з компетенцією. Їх працівниками під час виїздів до місцевих прокуратур для проведення перевірок чи надання практичної допомоги вивчається ефективність використання документів методичного спрямування у практичній діяльності прокуратур.
(розділ 10 доповнений пунктом 10.3. відповідно до наказу Прокуратури Львівської області від 30.07.2019 №81)
 
 
Відділ організаційного
та правового забезпечення                                                                                  
прокуратури Львівської області
 

кількість переглядів: 2100