Регламент прокуратури Львівської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника Львівської обласної прокуратури
«__»___________  2021 року № ___
 
 
                                                            РЕГЛАМЕНТ
Львівської обласної прокуратури
                             
1.      Загальні положення
1.1.   Організація та порядок діяльності Львівської обласної прокуратури (далі – обласна прокуратура) визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», іншими законодавчими актами, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, наказами Генерального прокурора, керівника обласної прокуратури, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.
1.2.   Керівництво обласної прокуратури здійснює керівник Львівської обласної прокуратури (далі – керівник обласної прокуратури).
1.3.   Керівник обласної прокуратури, перший заступник та заступники керівника обласної прокуратури організовують, спрямовують і контролюють роботу структурних підрозділів на закріплених за ними напрямах прокурорської діяльності, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції.
1.4.   Розподіл обов’язків між керівником обласної прокуратури, його першим заступником та заступниками, а також їх взаємозамінність визначаються наказом керівника обласної прокуратури.
1.5.   Координацію діяльності першого заступника, заступників керівника обласної прокуратури та структурних підрозділів здійснює керівник обласної прокуратури, якщо інше не передбачено його наказом.
1.6.   Керівники структурних підрозділів обласної прокуратури, їх заступники безпосередньо організовують роботу в підрозділах.
1.7. За необхідності, питання організації роботи з певних напрямів прокурорської діяльності визначаються окремими наказами керівника обласної прокуратури.
Проекти наказів керівника обласної прокуратури, зміни до них готуються структурними підрозділами за напрямами діяльності за погодженням із заінтересованими самостійними структурними підрозділами, першим заступником та заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом обласної прокуратури (далі – першим заступником та заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків) і підрозділом організаційного та правового забезпечення. Їх оформлення здійснюється згідно з вимогами, встановленими організаційно-розпорядчими актами Офісу Генерального прокурора з питань діловодства в органах прокуратури.
У такому ж порядку здійснюється опрацювання проектів спільних з іншими органами та відомствами наказів, а також тих, які надійшли до обласної прокуратури для погодження.
Контроль за своєчасністю підготовки проектів та перегляду відповідних наказів покладається на керівників самостійних структурних підрозділів, до компетенції яких віднесено їх розроблення.
1.8.   Накази з основних питань діяльності обласної прокуратури оприлюднюються на офіційному вебсайті обласної прокуратури у порядку, визначеному керівником обласної прокуратури, із додержанням вимог режиму таємності.
1.9.   Зміни до Регламенту обласної прокуратури вносяться наказом керівника обласної прокуратури, що готуються підрозділом організаційного та правового забезпечення на підставі обґрунтованих пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків.
1.10. Проект дисциплінарної скарги про вчинення прокурором окружної чи обласної прокуратури дисциплінарного проступку та відповідні матеріали готуються та збираються першим заступником, заступниками керівника обласної прокуратури, керівниками самостійних структурних підрозділів у разі виявлення ними підстав, передбачених ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», або ж за дорученням керівника обласної прокуратури.
Після підписання дисциплінарної скарги та направлення її до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, копії відповідних матеріалів передаються до підрозділу роботи з кадрами.
1.11. Підготовка проектів подань про затвердження або внесення змін до структури та штатної чисельності працівників обласної прокуратури здійснюється підрозділом роботи з кадрами за участі підрозділу організаційного та правового забезпечення, а в необхідних випадках також підрозділу забезпечення охорони державної таємниці, на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків, та керівників окружних прокуратур.
Проекти наказів про заохочення працівників органів обласної прокуратури, застосування до них дисциплінарних стягнень готуються кадровим підрозділом у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Офісу Генерального прокурора з питань організації кадрової роботи в органах прокуратури.
1.12. Пропозиції щодо змін до структури чи штатної чисельності працівників обласної та окружних прокуратур готуються підрозділом роботи з кадрами на підставі пропозицій першого заступника, заступника керівника обласної прокуратури, керівників самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури та керівників окружних прокуратур і за поданням керівника обласної прокуратури надсилаються до кадрового підрозділу Офісу Генерального прокурора.
Підготовка проектів подань про затвердження або внесення змін до структури та штатної чисельності працівників обласної прокуратури здійснюється підрозділом роботи з кадрами за участі підрозділу організаційного та правового забезпечення, а в необхідних випадках також підрозділу забезпечення охорони державної таємниці, на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків, та керівників окружних прокуратур.
1.13. Кадровий підрозділ невідкладно доводить до відома першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури, керівників відповідних самостійних структурних підрозділів та окружних прокуратур про зміни у структурі та штатному розписі органів обласної прокуратури, призначення на адміністративні посади, які здійснюються Генеральним прокурором та керівником обласної прокуратури, а за дорученням керівника обласної прокуратури – також інші накази з кадрових питань.
1.14. Внутрішній службовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Кодексом законів про працю України, Законами України «Про прокуратуру», «Про державну службу» та іншими законодавчими актами, організаційно-розпорядчими документами Офісу Генерального прокурора, правилами внутрішнього службового розпорядку прокурорів та державних службовців, правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників, які виконують функції з обслуговування, та робітників обласної прокуратури.
1.15. Порядок здійснення представництва в суді обласної прокуратури, її посадових та службових осіб у справах, в яких обласна прокуратура та її посадові чи службові особи є стороною або третьою особою, встановлюється керівником обласної прокуратури та Генеральним прокурором.
1.16. Керівник обласної прокуратури, перший заступник та заступники керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків є повноважними особами для підписання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, а також інших процесуальних документів. Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами вносити за підписом керівника обласної прокуратури.
У справах, у яких обласна прокуратура, її посадові та службові особи беруть участь як сторони або треті особи (самопредставництво) особою, уповноваженою на підписання процесуальних та інших документів, є керівник обласної прокуратури (або виконувач його обов’язків).      
Участь у розгляді справ в адміністративному, господарському, цивільному судочинстві в порядку самопредставництва органів прокуратури, посадових і службових осіб, які діють від імені органу прокуратури, що є  стороною або третьою особою у справах, зокрема участь у судових засіданнях, організацію, підготовку та подання у таких справах відзивів на позовні заяви, відповідей на відзиви, пояснень, заяв, клопотань, заперечень, апеляційних, касаційних скарг, інших процесуальних документів, реалізацію інших прав і обов’язків, передбачених законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство, здійснювати працівникам підрозділів з питань представництва в суді обласної прокуратури, працівникам окружних прокуратур за довіреністю та відповідно до положень про такі структурні підрозділи.
1.17. Діяльність обласної прокуратури здійснюється в умовах прозорості. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені органів обласної прокуратури надсилаються відділом інформаційної політики обласної прокуратури за погодженням із керівником обласної прокуратури на підставі інформацій, наданих керівниками окружних прокуратур, самостійними структурними підрозділами обласної прокуратури згідно з компетенцією, завізованих їх керівниками, першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків.
1.18. Обласна прокуратура має офіційний вебсайт, на якому розміщується інформація про діяльність органів обласної прокуратури, офіційні повідомлення для засобів масової інформації, а також відомості, передбачені Законами України «Про прокуратуру», «Про доступ до публічної інформації» з додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, статті 296 Цивільного кодексу України, Законів України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних», а також інших нормативно-правових актів, які містять обмеження щодо поширення інформації.
Розміщення матеріалів на офіційному вебсайті обласної прокуратури здійснюється в порядку, визначеному керівником обласної прокуратури.
1.19. Організаційні та навчально-методичні заходи (наради, семінари тощо) за участі керівників та працівників окружних прокуратур за необхідності можуть проводитися обласною прокуратурою з використанням засобів відеоконференцзв’язку.
2.      Організація роботи структурних підрозділів обласної прокуратури
2.1.   Самостійні структурні підрозділи обласної прокуратури – це управління, відділи, інші підрозділи на правах відділів, що відповідно до структури обласної прокуратури не входять до складу інших підрозділів і підпорядковуються безпосередньо керівнику обласної прокуратури, його першому заступнику або заступникам. 
2.2.   Завдання і функції самостійних структурних підрозділів, права та обов’язки їх працівників визначаються у положеннях, які затверджуються наказами керівника обласної прокуратури.
Проекти положень, наказів про їх затвердження, а також про внесення до них змін готуються самостійними структурними підрозділами упродовж місяця після відповідних структурних змін, візуються їх керівниками, заінтересованими самостійними структурними підрозділами, першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків та керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення. Оригінали цих документів невідкладно, після затвердження передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
2.3.   Розподіл обов’язків між прокурорами, у тому числі керівництвом підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів, здійснюється їх безпосередніми керівниками за погодженням із керівниками самостійних структурних підрозділів і затверджується  першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків. Розподіл обов’язків у самостійних структурних підрозділах, підпорядкованих керівнику обласної прокуратури, проводиться їх керівниками та затверджується керівником обласної прокуратури.
У цих документах визначаються службові обов’язки кожного прокурора, закріплюються за ними напрями роботи, а також залежно від покладених повноважень – окружні прокуратури, передбачається взаємозамінність.
2.4. Посадові обов’язки державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування, закріплюються у посадових інструкціях. Посадові інструкції державних службовців підписуються їх безпосередніми керівниками, погоджуються керівниками самостійних структурних підрозділів, першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків та затверджуються керівником обласної прокуратури, а працівників, які виконують функції з обслуговування, – керівниками самостійних структурних підрозділів.
2.5.   Робота структурних підрозділів обласної прокуратури організовується, як правило, за територіальним та функціональним (предметним) принципами, з урахуванням теоретичної підготовки та практичного досвіду працівників, із закріпленням за ними спеціалізації, окружних прокуратур та конкретних напрямів.
2.6.   Прокурори структурних підрозділів обласної прокуратури у межах повноважень забезпечують:
-        вжиття заходів до підвищення ефективності роботи окружних прокуратур на закріплених напрямах, усунення наявних недоліків, у тому числі шляхом підготовки листів орієнтовного та інформаційного характеру, листів із зауваженнями, ініціювання обговорення проблемних питань прокурорської діяльності на нарадах в обласній прокуратурі, виїздів до окружних прокуратур;
-        систематичне вивчення цих питань;
-        надання практичної та методичної допомоги працівникам закріплених прокуратур, їх стажування у структурних підрозділах обласної прокуратури.
2.7.   Структурні підрозділи обласної прокуратури роботу на відповідних напрямах діяльності організовують з урахуванням наказів, інших організаційно-розпорядчих документів, планів роботи Офісу Генерального  прокурора та обласної прокуратури, рішень нарад, доручень керівництва Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури.
2.8.   Узгодженість у роботі структурних підрозділів обов’язкова при здійсненні спільних заходів, зокрема:
-     виконанні наказів, інших організаційно-розпорядчих документів, завдань і доручень Офісу Генерального прокурора;
-     розробці проектів наказів, інших організаційно-розпорядчих документів обласної прокуратури та їх виконанні;
-     підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів для участі керівника обласної прокуратури у засіданнях Львівської обласної ради, обласних органів державної влади, матеріалів до нарад у керівництва Офісу Генерального прокурора, а також інших заходів за його участі;
-  підготовці матеріалів, організації та проведенні нарад у керівника обласної прокуратури, а також інших заходів за його участі, виконанні прийнятих за їх результатами рішень;
-     вивченні та узагальненні практики прокурорської діяльності;
-     організації та проведенні виїздів до окружних прокуратур;
-     підготовці документів до органів державної влади, у тому числі правоохоронних, та інших органів;
-     розгляді звернень та запитів, вирішення яких належить до компетенції кількох самостійних структурних підрозділів;
-     підготовці пропозицій щодо оптимальної структури та штатної чисельності обласної прокуратури та окружних прокуратур;
-  опрацюванні та підготовці пропозицій до проектів законів та інших нормативно-правових актів, інформаційних листів, листів орієнтовного характеру, пам’яток;
-     підвищенні кваліфікації прокурорів.
2.9. Забезпечення комплексного підходу при плануванні роботи, проведенні нарад у керівника обласної прокуратури, здійсненні контролю виконання, організації виїздів працівників кількох самостійних структурних підрозділів до окружних прокуратур, а також в інших випадках за дорученням керівника обласної прокуратури здійснюється підрозділом організаційного та правового забезпечення. 
2.10. Семінари та інші навчально-методичні заходи за участі працівників окружних прокуратур проводяться самостійними структурними підрозділами обласної прокуратури відповідно до планів роботи, рішень нарад в обласній прокуратурі.
В інших випадках такі заходи здійснюються за рапортом першого заступника або заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків, погодженим із керівником обласної прокуратури.
3.      Планування роботи
3.1.   План роботи обласної прокуратури складається на квартал з урахуванням заходів, визначених Офісом Генерального прокурора та стану законності в регіоні. У плані відповідно до покладених функцій та наданих законом повноважень передбачаються заходи з найбільш актуальних питань та щодо виконання завдань органів прокуратури, зокрема перевірки стану додержання вимог законодавства, стану організації роботи на окремих напрямах в окружних прокуратурах, структурних підрозділах обласної прокуратури, а також надання практичної допомоги керівникам окружних прокуратур, заходи аналітичного та навчально-методичного характеру.
До плану роботи додаються список працівників органів прокуратури, які викликаються на стажування, та графік виїздів працівників обласної прокуратури до окружних прокуратур.
3.2.   Пропозиції до плану роботи, списку осіб, які викликаються на стажування, та графіка виїздів працівників обласної прокуратури до окружних прокуратур подаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення не пізніше 20 числа останнього місяця поточного кварталу керівниками самостійних структурних підрозділів за погодженням із першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків.
Такі пропозиції повинні містити обґрунтування доцільності проведення перевірок стану додержання вимог законодавства, перевірок діяльності окружних прокуратур, структурних підрозділів обласної прокуратури, надання практичної допомоги керівникам окружних прокуратур, заходів аналітичного, навчально-методичного характеру, стажування працівників органів обласної прокуратури.
Якщо запропонований захід належить до компетенції кількох самостійних структурних підрозділів, включення його до плану ініціатором попередньо погоджується з іншими підрозділами.
3.3.   При плануванні заходів застосовується диференційований підхід до залучення окружних прокуратур, виходячи зі стану законності, поширеності порушень прав і свобод громадян та інтересів держави на відповідній території, а також з урахуванням їх загального навантаження.  
3.4.   За наслідками опрацювання пропозицій підрозділом організаційного та правового забезпечення формується проект плану роботи обласної прокуратури, який візується керівниками самостійних структурних підрозділів, залучених до його виконання, першим заступником та заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків, підписується керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення та затверджується керівником обласної прокуратури. 
3.5.   Не пізніше 30 числа останнього місяця поточного кварталу план роботи разом зі списком осіб, які викликаються на стажування, та графіком виїздів підрозділом організаційного та правового забезпечення передається для організації виконання першому заступнику та заступникам керівника обласної прокуратури, керівникам самостійних структурних підрозділів і надсилається до окружних прокуратур.  
3.6.   Упродовж кварталу зміни до плану роботи за необхідності вносяться наказом керівника обласної прокуратури, який готується підрозділом організаційного та правового забезпечення на підставі рапорту першого заступника або заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо керівнику обласної прокуратури. Про внесення змін підрозділ організаційного та правового забезпечення невідкладно інформує керівників окружних прокуратур. 
3.7.   Виконання планового заходу завершується:
-  перевірка додержання вимог законодавства – складанням доповідної записки керівнику обласної прокуратури за підписом першого заступника або заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо керівнику обласної прокуратури;
-     вивчення проблемних питань прокурорської діяльності – складанням аналітичного документа (доповідної записки, аналізу, узагальнення) за підписом виконавця, погодженого з керівником самостійного структурного підрозділу та затвердженого першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків. У разі складання такого документа самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим безпосередньо керівнику обласної прокуратури, він затверджується його керівником;
-     перевірка стану організації роботи на певних напрямах в окружних прокуратурах чи надання практичної допомоги їх керівникам – складанням доповідної записки керівнику обласної прокуратури, його першому заступнику або заступнику відповідно до розподілу обов’язків за підписом працівника (працівників), яким (якими) здійснювався виїзд. Доповідь керівнику обласної прокуратури про результати виконання вказаних планових заходів здійснюється за рішенням першого заступника або заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків за наявності суттєвих недоліків у роботі окружних прокуратур або у зв’язку із внесенням пропозицій про розгляд результатів перевірки чи надання практичної допомоги керівникам окружних прокуратур на рівні керівника обласної прокуратури, прийняття ним управлінського рішення або ініціювання прийняття рішення з кадрових питань;
-     навчально-методичні заходи – складанням рапорту про їх проведення керівнику обласної прокуратури, за підписом керівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за здійснення заходу, погодженого із першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків.
3.8.   Доповідні записки, аналітичні та інші документи про виконання планових заходів повинні містити конкретні пропозиції щодо їх реалізації (розгляду на нараді, надсилання керівникам окружних прокуратур листів орієнтовного та інформаційного характеру, листів із зауваженнями, внесення документів реагування, інформування органів державної влади, правоохоронних органів тощо).
3.9.   Про виконання планового заходу,  який потребує реалізації  на рівні керівника обласної прокуратури, його перший заступник або заступники чи керівники самостійних структурних підрозділів, безпосередньо підпорядкованих керівнику обласної прокуратури, особисто доповідають керівнику обласної прокуратури з внесенням відповідних пропозицій.
3.10. Виконання планового заходу в повному обсязі повинно бути завершено у місяці, визначеному у плані.
У разі неможливості виконання заходу, у тому числі у встановлений строк, керівник відповідного самостійного структурного підрозділу не пізніше ніж за 7 календарних днів до кінця місяця звертається до керівника обласної прокуратури з рапортом, погодженим його першим заступником або заступником відповідно  до розподілу обов’язків, для прийняття рішення про продовження строку виконання. Копія такого рапорту невідкладно передається до підрозділу організаційного та правового забезпечення.   
3.11. Контроль за своєчасним, повним і якісним виконанням планових заходів покладається на першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків, щодо стажування працівників органів прокуратури – на кадровий підрозділ, а загальний контроль – на підрозділ організаційного та правового забезпечення.
3.12. Після виконання планового заходу керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують невідкладну, але не пізніше трьох робочих днів, передачу до підрозділу організаційного та правового забезпечення рапорту з відповідною резолюцією керівника обласної прокуратури про зняття з контролю даного заходу та копій відповідних документів, що свідчать про його остаточну реалізацію (доповідних записок, узагальнень, аналізів, рапортів протоколів нарад, листів, інформацій, унесених документів реагування тощо). Лише після цього підрозділ організаційного та правового забезпечення завершує контроль за виконанням планового заходу.
4.      Порядок надсилання до окружних прокуратур листів, завдань та доручень
4.1.    З метою організації виконання плану роботи обласної прокуратури, рішень нарад у Генерального прокурора, керівника обласної прокуратури самостійними структурними підрозділами готуються завдання, які надсилаються до окружних прокуратур за підписом керівника обласної прокуратури, його першого заступника або заступників відповідно до розподілу обов’язків у строк, необхідний для якісного виконання, але, як правило, не пізніше ніж за місяць до встановленого терміну.
Якщо плановий захід стосується компетенції кількох структурних підрозділів, надсилається одне спільне завдання, відповідальність за підготовку якого покладається на першого виконавця, зазначеного у плані.
4.2.   Позапланові завдання та інші доручення із контрольним строком їх виконання надаються окружним прокуратурам (прокуратурі) тільки за підписом керівника обласної прокуратури. Якщо листи орієнтовного, інформаційного характеру або листи із зауваженнями містять конкретні доручення або визначають строки виконання, вони розцінюються як позапланові завдання і надсилаються на місця у такому ж порядку.
4.3.   За підписом першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків можуть також надаватися та надсилатися:
-        завдання на виконання плану роботи обласної прокуратури, рішень нарад у Генерального прокурора, керівника обласної прокуратури;
-        завдання на виконання доручень керівника обласної прокуратури, у тому числі для забезпечення належної підготовки до нарад у керівника обласної прокуратури;
-        листи орієнтовного та інформаційного характеру, а також про надання пропозицій чи інформації у зв’язку з проведенням                              навчально-методичних заходів;
-        листи із зауваженнями, у тому числі за результатами виїздів до окружних прокуратур;
-        листи про надіслання загальних методичних рекомендацій для прокурорів із метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності, затверджених Генеральним прокурором, інших документів методичного характеру, скерованих з Офісу Генерального прокурора;
-        листи про виклик заступників керівників або працівників окружних прокуратур для участі в організаційних та навчально-методичних заходах обласної прокуратури; 
-        доручення щодо розгляду звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, повідомлень у засобах масової інформації у конкретних провадженнях (справах).
4.4.   За підписом керівника обласної прокуратури керівникам окружних прокуратур можуть надсилатися доручення про перевірку інформації за фактами порушення працівниками прокуратури Присяги прокурора, правил прокурорської етики, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.
4.5.   Усі завдання та листи, зазначені у пунктах 4.1-4.3, до підпису у керівництва обласної прокуратури візуються виконавцями та керівниками самостійних структурних підрозділів, після чого надаються для вивчення до підрозділу організаційного та правового забезпечення (крім зазначених в останньому абзаці пункту 4.3 та листів про виклик заступників керівників, начальників відділів та працівників окружних прокуратур для проходження стажування).
4.6.   Працівники підрозділу організаційного та правового забезпечення з’ясовують, чи додержано вимоги цього Регламенту при оформленні документа, чи відповідає його зміст положенням законодавства, а також наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури, та за відсутності зауважень візують, а після підпису і реєстрації відповідним підрозділом присвоюють порядковий номер із відміткою «окв».
Перший примірник такого документа не пізніше наступного дня після відправлення передається до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
4.7.   Витребування від підпорядкованих прокуратур інформації, а також даних, що містяться у статистичній звітності та інформаційних системах органів прокуратури, не допускається.
4.8.   За необхідності систематичного одержання від окружних прокуратур відомостей про проведену роботу, за підписом керівника обласної прокуратури їм надсилаються завдання з періодичними строками інформування обласної прокуратури.
Виконання таких завдань припиняється за рішенням керівника обласної прокуратури на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків та керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення.  
Підрозділ організаційного та правового забезпечення у взаємодії із самостійними структурними підрозділами обласної прокуратури систематично вивчає доцільність виконання завдань із періодичними строками інформування, вносить відповідні пропозиції.
4.9.   Надсилання документів, передбачених пунктами 4.1, 4.2, абзацами другим-шостим пункту 4.3 та абзацом першим пункту 4.8, без реєстрації у підрозділі організаційного та правового забезпечення забороняється. Про листи, завдання, доручення, підготовлені з порушенням установлених цим Регламентом вимог, підрозділ документального забезпечення повідомляє підрозділ організаційного та правового забезпечення і повертає такі документи виконавцям.
4.10. За наявності інформації про направлення листів, завдань та доручень усупереч встановленому порядку чи таких, що не відповідають вимогам організаційно-розпорядчих документів Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури, керівник підрозділу організаційного та правового забезпечення доповідає керівнику обласної прокуратури для вирішення питання щодо їх відкликання та вжиття відповідних заходів реагування.
5.      Організація проведення нарад
5.1.   Керівництвом обласної прокуратури, керівниками структурних підрозділів проводяться оперативні наради за потреби обговорення питань додержання вимог законодавства та діяльності органів прокуратури, у тому числі виконання організаційно-розпорядчих документів Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури, організації роботи структурних підрозділів обласної прокуратури та окружних прокуратур, результатів перевірок, надання практичної допомоги, заходів аналітичного характеру, звітів прокурорських працівників про виконання службових обов’язків, виконавської та трудової дисципліни, правил внутрішнього службового розпорядку тощо.
За необхідності до участі у проведенні нарад запрошуються керівники та працівники окружних прокуратур, а також інших органів, у тому числі в режимі відеоконференцзв’язку.
Порядок денний оперативної наради складається та підписується відповідальною за організацію її проведення особою.
5.2.   За рішенням керівника обласної прокуратури за участі його першого заступника та заступників, керівників самостійних структурних підрозділів та інших працівників обласної прокуратури проводяться апаратні  наради для визначення невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності обласної прокуратури.
5.3.   Періодично, як правило, двічі на рік, на нарадах, у тому числі за участі керівників окружних прокуратур, підводяться підсумки роботи. У прийнятих рішеннях визначаються заходи з найважливіших питань діяльності органів прокуратури та завдання на наступний період.
5.4.   До участі в нарадах у керівництва обласної прокуратури за необхідності та за згодою запрошуються керівники і посадові особи інших державних органів.
5.5.   Проведення оперативних (апаратних) нарад у керівника обласної прокуратури організовується підрозділом організаційного та правового забезпечення або за його дорученням іншими структурними підрозділами.
Матеріали оперативних (апаратних) нарад готуються структурним підрозділом, якому доручено чи за ініціативи якого здійснюється розгляд питання. За три дні до наради відповідальний структурний підрозділ готує порядок денний, проект рішення наради, доповідну записку (довідку) з питання порядку денного, а також забезпечує участь у нараді запрошених осіб.
5.6.   Результати оперативної (апаратної) наради оформлюються протоколом упродовж п’яти робочих днів із часу її проведення за підписом головуючого лише у разі прийняття рішень та визначення конкретних заходів. Якщо такі рішення не приймалися та заходи не визначалися, у книзі обліку таких нарад фіксується дата проведення наради, склад учасників, розглянуті питання.
5.7.   Контроль за якісним, своєчасним виконанням рішень оперативних (апаратних) нарад у керівника обласної прокуратури та ефективністю їх реалізації покладається на першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури, підрозділ організаційного та правового забезпечення; у першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури – на керівників самостійних структурних підрозділів; у структурних підрозділах – на їх керівників.
Документи, що свідчать про остаточну реалізацію рішень, прийнятих нарадами у керівника обласної прокуратури, у визначені ними строки надаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
5.8.   Рішення оперативних (апаратних) нарад, проведених у  керівника обласної прокуратури, знімаються з контролю на підставі рапорту першого заступника або заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо керівнику обласної прокуратури, завізованого керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення.
5.9.   Якщо контроль за виконанням рішення наради покладався на кількох заступників керівника обласної прокуратури або здійснювався безпосередньо керівником обласної прокуратури, такий рапорт готується підрозділом організаційного та правового забезпечення на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків.
5.10. Рішення нарад у першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури, керівників структурних підрозділів знімаються з контролю на підставі рапортів тих працівників, на яких покладався контроль.
5.11. У разі неналежного виконання прийнятого нарадою рішення або окремих заходів контроль у цій частині продовжується в такому ж порядку.
Рішення про зняття з контролю або ж про продовження контролю виконання визначених заходів приймається у місячний строк від передбаченої у протоколі оперативної (апаратної) наради останньої дати.
5.12. Облік оперативних (апаратних) нарад, проведених керівником обласної прокуратури, здійснюється підрозділом організаційного та правового забезпечення.  У разі організації проведення наради у керівника обласної прокуратури за його дорученням іншим структурним підрозділом для забезпечення її обліку інформується підрозділ організаційного та правового забезпечення з наданням відповідних документів.
У структурних підрозділах ведеться облік оперативних нарад, проведених першим заступником та заступниками керівника обласної прокуратури, а також керівництвом структурного підрозділу.
5.13. Організація та проведення оперативних нарад із питань прокурорської діяльності в окремих кримінальних провадженнях, а також контроль за їх виконанням здійснюються з додержанням вимог                    статті 222 Кримінального процесуального кодексу України.
5.14. Керівником обласної прокуратури з метою координації діяльності правоохоронних органів Львівської області з питань протидії злочинності проводяться координаційні наради. З метою обговорення та узгодження спільних заходів з окремих питань запобігання та протидії злочинності, порушення вимог законодавства у певних сферах за ініціативною та під головуванням керівника обласної прокуратури, його першого заступника та заступника відповідно до розподілу обов’язків проводяться спільні наради.
5.15. Порядок організації роботи з координації діяльності правоохоронних органів, взаємодії органів прокуратури із суб’єктами протидії злочинності та інші форми координації затверджуються наказом Генерального прокурора.
5.16. За організаційне забезпечення підготовки та проведення координаційних та спільних нарад у керівника обласної прокуратури відповідає підрозділ нагляду у кримінальному провадженні обласної прокуратури або залежно від винесених на обговорення питань – інші самостійні структурні підрозділи обласної прокуратури згідно з компетенцією чи вказівкою керівника обласної прокуратури. Організаційне забезпечення підготовки і проведення таких нарад у першого заступника чи заступника керівника обласної прокуратури здійснює відповідний самостійний структурний підрозділ за їх дорученням.
5.17. Підрозділ нагляду у кримінальному провадженні обласної прокуратури або інші самостійні структурні підрозділи обласної прокуратури згідно з компетенцією чи вказівкою керівника обласної прокуратури готують проект постанови координаційної та спільної наради, необхідні матеріали, у тому числі аналітичні та статистичні (об’єктивні дані про роботу правоохоронних органів регіону та їх структурних чи територіальних підрозділів, списки учасників та запрошених осіб, інформації яких пропонується заслухати, інші документи). Вказані матеріали повинні містити характеристику стану протидії злочинності, об’єктивну (як позитивну, так і критичну) оцінку ефективності правоохоронної діяльності, наявні у ній проблемні питання та запропоновані шляхи їх вирішення.
5.18. Матеріали підготовки до координаційних та спільних нарад під головуванням керівника обласної прокуратури підписуються виконавцями, візуються керівниками самостійних структурних підрозділів, першим заступником чи заступником керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків, а ті, що містять статистичні дані, – також керівником підрозділу з питань статистики. Зазначені особи несуть відповідальність за якість, достовірність, об’єктивність і повноту підготовлених матеріалів.
5.19. Відповідальний самостійний структурний підрозділ організовує участь у координаційній та спільній нараді запрошених осіб. Після проведення наради за необхідності доопрацьовує постанову (рішення) і передає її першому заступнику чи заступнику керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків для підпису головуючим та учасниками наради.
5.20. Постанови координаційних та спільних нарад підписуються головуючим та іншими учасниками наради упродовж 7 робочих днів із дня проведення наради. Підписані головою та учасниками наради постанови невідкладно надсилаються керівникам правоохоронних, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та окружних прокуратур для організації виконання узгоджених заходів.
Примірник постанови координаційної та спільної наради упродовж п’яти робочих днів з моменту підписання надсилається до відповідного підрозділу Офісу Генерального прокурора. Одночасно з постановою координаційної та спільної наради виготовляється та підписується протокол наради.
5.21. Постанови координаційних та спільних нарад, проведених під головуванням керівника обласної прокуратури, підписуються ним після візування відповідним першим заступником та заступниками керівника обласної прокуратури, а також керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення.
5.22. У постановах нарад повинні передбачатися конкретні та, як правило, спільні узгоджені заходи, строки і органи, на які покладається їх виконання.
5.23. Контроль за своєчасним і якісним виконанням постанов координаційних та спільних нарад, проведених під головуванням керівника обласної прокуратури, покладається на першого заступника та заступника керівника обласної прокуратури, підрозділ організаційного та правового забезпечення, а спільних нарад під головуванням першого заступника та заступника керівника обласної прокуратури – на керівників самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури. У відповідних самостійних структурних підрозділах на кожну постанову координаційної та спільної наради заводиться окрема контрольна справа, в якій акумулюються всі матеріали, що стосуються контролю за виконанням розроблених заходів (аналізи, статистичні дані, інформації від правоохоронних та інших органів, доповідні записки, рапорти тощо).
5.24. Виконання узгодженого заходу у повному обсязі має бути завершено у тому місяці, який визначено у постанові.
5.25. Повно та всебічно виконані постанови координаційних та спільних нарад під головуванням керівника обласної прокуратури знімаються з контролю керівником обласної прокуратури або виконувачем його обов’язків на підставі обґрунтованого рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого відповідним першим заступником та заступниками керівника обласної прокуратури, керівником підрозділу організаційного та правового забезпечення, а спільних нарад, проведених під головуванням першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури, – цими заступниками на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу.
5.26. У випадку неналежного виконання узгоджених заходів, термін їх виконання у такому ж порядку може бути продовжений керівником обласної прокуратури, виконувачем його обов’язків або першим заступником чи заступником керівника обласної прокуратури, який головував на нараді.
 Рішення про зняття з контролю або продовження контролю виконання визначених заходів приймається у місячний строк від передбаченої у ньому остаточної дати виконання.
5.27. Листи керівникам правоохоронних, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та окружних прокуратур про зняття з контролю постанов координаційних та спільних нарад під головуванням керівника обласної прокуратури або його продовження готує підрозділ нагляду у кримінальному провадженні чи інший самостійний структурний підрозділ обласної прокуратури згідно з компетенцією чи вказівкою керівника обласної прокуратури. Листи про зняття з контролю чи продовження строку виконання постанов спільних нарад, проведених під головуванням першого заступника або заступника керівника обласної прокуратури, готуються самостійними структурними підрозділами обласної прокуратури згідно з компетенцією чи дорученням цих заступників.
5.28. Облік координаційних та спільних нарад, проведених керівником обласної прокуратури, його першим заступником та заступником, покладається на підрозділ організаційного та правового забезпечення. Для належного ведення такого обліку самостійним структурним підрозділом, який організовував проведення координаційної та спільної наради, у п’ятиденний строк з дня підписання до підрозділу організаційного та правового забезпечення надаються копії рішень та протоколів нарад.
6.      Організація розгляду документів
6.1.   Приймання, реєстрація, розгляд та проходження документів, звернень і запитів, порядок доступу до публічної інформації в обласній  прокуратурі здійснюється відповідно до вимог законодавства,                       організаційно-розпорядчих документів Офісу Генерального прокурора з питань діловодства в органах прокуратури України, розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури, запитів на інформацію, організаційно-розпорядчих документів обласної прокуратури з наведених питань, а також цього Регламенту.
6.2.   Розгляд звернень та запитів народних депутатів України, звернень комітетів Верховної Ради України, депутатів обласних рад здійснюється згідно з вимогами законодавства та організаційно-розпорядчими документами Офісу Генерального прокурора, які регулюють порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури, а також                                                           організаційно-розпорядчих документів обласної прокуратури з цих питань.
6.3.   Заяви і повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та/або правопорушення, пов’язаного з корупцією, заяви та клопотання учасників кримінального провадження, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування вирішуються в обласній прокуратурі відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, Закону України «Про запобігання корупції», організаційно-розпорядчих документів та нормативно-правових актів Офісу Генерального прокурора, а також організаційно-розпорядчих документів обласної прокуратури.
6.4.   Адвокатські запити розглядаються в порядку і строки, встановлені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», кримінальним процесуальним законодавством, організаційно-розпорядчими документами з питань розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури.
6.5.   Усі звернення та депутатські запити, що надійшли до обласної прокуратури, підлягають попередньому розгляду. Після реєстрації в підрозділі документального забезпечення звернення передаються до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів. Запити на інформацію реєструються у відділі  організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів. Працівники цього підрозділу перевіряють правильність оформлення звернень та запитів, належність порушених у них питань до компетенції органів прокуратури.
6.6.   Звернення громадян, оформлені без додержання вимог                          статті 5 Закону України «Про звернення громадян», із відповідними роз’ясненнями підрозділом з організації  прийому громадян, розгляду звернень та запитів повертаються заявникам.
6.7.   Звернення громадян із питань, які не належать до повноважень органів прокуратури, підрозділом з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів надсилаються за належністю до відповідного органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно цим підрозділом у встановлений законом строк повертається громадянину з відповідним роз’ясненням.
6.8.   Звернення громадян, за результатами розгляду яких не приймалися рішення керівниками окружних прокуратур і у яких не оскаржуються дії чи рішення працівників обласної прокуратури, підрозділом з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів надсилаються для розгляду до окружних прокуратур, якщо вирішення порушених у зверненнях питань належить до їх компетенції.
6.9.   За зверненнями, розгляд яких належить до компетенції обласної прокуратури, підрозділ з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів визначає структурний підрозділ, уповноважений на вирішення порушених питань, після чого повертає зазначені звернення до підрозділу документального забезпечення для подальшого спрямування.
6.10. У разі неправильного визначення структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у зверненні питань, таке звернення на підставі рапорту виконавця, погодженого безпосереднім керівником, з обґрунтуванням прийнятого рішення невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня отримання, повертається до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
Депутатські звернення та запити у таких випадках на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу та резолюції першого заступника чи заступників керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків невідкладно передаються безпосередньо до структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у них питань. Копія рапорту одночасно направляється до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
6.11. Адвокатські запити у разі неправильного визначення виконавця на підставі рапорту керівника структурного підрозділу невідкладно передаються до підрозділу, до компетенції якого належить їх розгляд.
6.12. У спірних випадках підрозділом з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів звернення і запити передаються керівнику обласної прокуратури або його першому заступнику для встановлення порядку їх розгляду.
6.13.  Первинний розгляд документів здійснюється керівництвом обласної прокуратури, керівниками самостійних структурних підрозділів, як правило, у день їх надходження, але не пізніше наступного робочого дня. На них вчиняються резолюції, в яких визначаються виконавці, строки та чіткий порядок вирішення, проставляються дата і підпис. У разі направлення документа для виконання до окружних прокуратур та/або інших відомств за належністю, а також в інших необхідних випадках резолюція вчиняється на окремому аркуші. 
6.14. Керівнику обласної прокуратури звернення та запити подаються, як правило, через підрозділ з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, а інші документи, як правило, через підрозділ організаційного та правового забезпечення.
6.15. Керівнику обласної прокуратури або виконувачу його обов’язків подаються на розгляд:
-        документи і звернення, що надійшли від Президента України, Керівника Офісу Президента України та його першого заступника і заступників, Голови Верховної Ради України та його заступників, Генерального прокурора, його першого заступника та заступників, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністрів України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Голови Конституційного Суду України та його заступника, Голови Верховного Суду та його заступників, Голови та членів Вищої ради правосуддя, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників, Голови Центральної виборчої комісії України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, голів Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, їх заступників, Директора Національного антикорупційного бюро України та його заступників, Директора Державного бюро розслідувань та його заступників, Голови Служби безпеки України та його заступників, Голови Національної поліції України та його заступників, керівників і заступників керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, голів обласних рад і державних адміністрацій, перших керівників інших органів влади і управління обласного рівня, керівників державних установ іноземних країн і міжнародних організацій (їх представництв), Голови Ради прокурорів України, Голови та членів відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження;
-        документи та звернення, що надійшли від голів апеляційних, адміністративних та господарських судів, керівників правоохоронних органів обласного рівня;
-         запити та звернення народних депутатів України, депутатів обласних рад, голів комітетів і комісій Верховної Ради України та обласних рад;
-        звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни;
-        скарги на дії та рішення першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури;
-        документи з кадрових питань;
-        інформації на листи та відповіді про розгляд документів, що були підписані керівником обласної прокуратури;
-        інші документи і звернення з актуальних питань, що викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації;
-        документи, які надійшли з органів влади і управління,  у тому числі правоохоронних органів, обласного рівня щодо запрошення керівника обласної прокуратури для участі у різноманітних заходах (нарадах) тощо.
6.16. Після вчинення резолюції документи, які надійшли від Генерального прокурора та його заступників, Президента України, Голови Верховної Ради України, Керівника Офісу Президента України,                        Прем’єр-міністра України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а також ті, виконання яких керівником обласної прокуратури взято на контроль (крім тих, що бере на контроль відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів), невідкладно передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення  для постановки на контроль, після чого надаються виконавцям.
6.17. Першому заступнику та заступникам керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків подаються на розгляд:
-        документи та звернення від керівників самостійних структурних підрозділів, інших працівників Офісу Генерального прокурора; керівників структурних підрозділів: Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, державних комітетів, інших центральних органів виконавчої влади; заступників керівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування; заступників голів апеляційних, адміністративних та господарських судів, заступників керівників правоохоронних органів обласного рівня;
-        звернення керівників окружних прокуратур про внесення документів реагування чи листів до державних органів, інших відомств обласного рівня;
-        доповідні записки, інформації керівників окружних прокуратур на виконання завдань, листів, доручень та рішень оперативних нарад, які знаходяться у них на контролі;
-        копії позовів, заяв, скарг до суду, у яких обласна прокуратура або її посадові особи є відповідачами чи суб’єктами оскарження;
-        відповіді на підписані ними документи прокурорського реагування, повідомлення про найбільш суттєві порушення законів;
-        скарги на рішення керівників самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури та керівників окружних прокуратур;
-        інші документи і звернення, за винятком тих, що передбачені  пунктами 6.15 цього Регламенту.
6.18. Документи і звернення, передбачені пунктом 6.17 цього Регламенту, вирішення яких належить до компетенції кількох структурних підрозділів, підпорядкованих різним заступникам керівника обласної прокуратури, передаються на розгляд першому заступнику керівника обласної прокуратури (за винятком тих, що у встановленому порядку надаються для розгляду керівнику обласної прокуратури), який визначає виконавців.
6.19. Керівництву самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури згідно з компетенцією передаються на розгляд повторні звернення, звернення з приводу рішень, прийнятих підлеглими працівниками, керівниками окружних прокуратур, звернення, які потребують вирішення у порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, а також надання роз’яснень щодо повноважень органів прокуратури та вимог законодавства.
Цим керівникам також надаються для опрацювання рішення спільних нарад, накази про розподіл обов’язків між працівниками, копії процесуальних та інших документів, що надійшли з окружних прокуратур, а також інформації на виконання завдань, листів, доручень та рішень оперативних нарад.
6.20. До підрозділу організаційного та правового забезпечення передаються для організації вивчення копії планів роботи окружних прокуратур (у разі їх складання), протоколів підсумкових нарад, наказів про розподіл обов’язків між працівниками окружних прокуратур, доповідні записки про виконання рішень нарад у керівника обласної прокуратури. У разі необхідності цим підрозділом готуються проекти доручень керівника обласної прокуратури про порядок та строки опрацювання вказаних документів, з ними ознайомлюються структурні підрозділи обласної прокуратури, які подають, за наявності, письмові зауваження до них до підрозділу організаційного та правового забезпечення для вирішення питання щодо підготовки спільних листів про усунення виявлених недоліків.
6.21. Надходження документів та звернень від керівництва обласної прокуратури до безпосередніх виконавців не повинно перевищувати двох робочих днів, а звернень і запитів народних депутатів України – забезпечується невідкладно.
6.22. Якщо у резолюції визначено кількох виконавців, доведення її змісту, своєчасне та якісне виконання, продовження строків, підготовка відповіді, підписання у керівництва обласної прокуратури покладається на першого виконавця.
6.23. Документи, звернення, депутатські запити  розглядаються у строки, визначені законодавством, організаційно-розпорядчими актами                               Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури. Документи, у яких не вказано строк виконання, або ті, строк виконання яких безпосередньо не визначено законодавством, виконуються упродовж 30 календарних днів із моменту їх реєстрації в обласній прокуратурі.
Якщо з поважних причин рішення не може бути прийнято у визначений строк, керівником самостійного структурного підрозділу, який є виконавцем (першим виконавцем), візується та подається керівництву обласної прокуратури рапорт про продовження строку виконання, готується попередня відповідь.
Частини до відповіді надаються виконавцями першому виконавцю не пізніше ніж за 3 робочі дні до закінчення визначеного у резолюції строку або строку надання відповіді, а у випадках стислих термінів виконання – невідкладно або у строк, визначений першим виконавцем.
6.24. У разі несвоєчасного надання частини до документа із контрольним строком виконання одним із визначених у резолюції виконавців, на нього покладається обов’язок продовження строку розгляду, а за рішенням керівництва обласної прокуратури – підготовка, візування та подання на підпис загальної інформації чи відповіді заявнику.
6.25. У разі тимчасової відсутності працівника обласної прокуратури, службові документи, звернення і запити, провадження за якими не закінчено, а при звільненні чи переведенні до іншого структурного підрозділу або органу прокуратури усі наявні документи, звернення і запити передаються для виконання іншим працівникам у порядку, визначеному                               організаційно-розпорядчими документами Офісу Генерального прокурора щодо діловодства в органах прокуратури, а також організаційно-розпорядчими документами обласної прокуратури з цих питань.
6.26. Документи з одного самостійного структурного підрозділу до іншого передаються за згодою їх керівників за рапортом працівника, якому доручено виконання, погодженим керівником самостійного структурного підрозділу, а в разі незгоди – за письмовим дорученням керівника обласної прокуратури, його першого заступника чи заступника відповідно до розподілу обов’язків.
6.27. Передача документів, щодо яких контроль встановлено керівником обласної прокуратури, його першим заступником чи заступниками, здійснюється лише за їх погодженням.
6.28. Усі документи, що подаються на підпис керівництву обласної прокуратури, мають бути завізовані безпосередніми виконавцями, керівниками самостійних структурних підрозділів, іншими працівниками, визначеними керівництвом обласної прокуратури, а керівнику обласної прокуратури – також першим заступником або заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків (крім самостійних структурних підрозділів, підпорядкованих безпосередньо керівнику обласної прокуратури).
Зазначені особи несуть відповідальність за якість, достовірність, об’єктивність та повноту відповідних даних у цих документах.
6.29. Листи обласної прокуратури до державних органів, у яких містяться пропозиції щодо змін до законодавства, попередньо погоджуються в підрозділі організаційного та правового забезпечення, а в разі наведення статистичних даних – також у підрозділі ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи. 
6.30. Відповіді на звернення, розглянуті керівником обласної прокуратури, на запити та звернення народних депутатів України, депутатів обласної ради, а також документи, підготовлені на ім’я керівників центральних та обласних органів державної влади, правоохоронних та контролюючих органів, надсилаються за підписом керівника обласної прокуратури.
За дорученням керівника обласної прокуратури відповіді на розглянуті ним звернення можуть надаватися за підписом його першого заступника чи заступників.
6.31.  Документи, що потребують особистої доповіді, подаються на підпис керівнику обласної прокуратури його першим заступником чи заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів, а також в окремих випадках тими працівниками, яким керівник обласної прокуратури надавав конкретні доручення. 
6.32. Першим заступником та заступниками керівника обласної прокуратури відповідно до їх компетенції підписуються документи, інформації про розгляд та відповіді на звернення, визначені у пункті 6.17 цього Регламенту.
Документи, адресовані на ім'я Генерального прокурора, його першого заступника та заступників, скеровуються виключно за підписом керівника обласної прокуратури або виконувача обов’язків. Документи, адресовані на ім'я керівників самостійних структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора, можуть скеровуватись за підписами першого заступника та заступника керівника обласної прокуратури.
6.33. Керівниками самостійних структурних підрозділів та їх заступниками підписуються:
- листи та інші документи, адресовані окремим першим заступникам та заступникам керівників окружних прокуратур у конкретних цивільних, господарських та адміністративних справах, кримінальних провадженнях щодо матеріалів та звернень із встановленням контролю або без такого;
-  листи та інші документи адресовані органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також контролюючим та правоохоронним органам, установам, відомствам та організаціям регіонального рівня без зазначення посадової особи – адресата;
-  листи про надіслання до обласної прокуратури для вивчення наглядових проваджень за зверненнями;
- супровідні листи до документів, підписаних керівництвом обласної прокуратури;
- відповіді на задоволені звернення, звернення, у яких надано роз’яснення, а також у випадках, коли розгляд звернення припинено відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян».
Керівником підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів також підписуються листи про направлення належним розпорядникам запитів на публічну інформацію, відповіді за результатами розгляду таких запитів.
6.34. Керівники підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів, їх заступники підписують:
- за дорученням першого заступника чи заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків листи та інші документи, адресовані окремим першим заступникам та заступникам керівника окружних прокуратур без встановлення контролю, а також про надання інформації щодо стану досудового розслідування у конкретних кримінальних провадженнях, розгляду судами окремих справ, виконання рішень судів за позовами, які перебувають на контролі обласної прокуратури;
- за дорученням першого заступника чи заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків листи та інші документи, адресовані установі, відомству, організації без зазначення посадової особи – адресата (за винятком органів обласного рівня, що підписуються керівником самостійного структурного підрозділу);
- відповіді на задоволені звернення громадян, про надання їм роз’яснень, а також у випадках, коли розгляд звернення припинено.
6.35. Прокурори відділів підписують:
- процесуальні документи, винесені у процесі виконання повноважень, передбачених ст. 36 КПК України, за результатами розгляду клопотань;
- відповіді на звернення у випадках, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.
6.36. Накази, завдання, доручення, листи та інші обов’язкові до виконання документи за підписом керівництва обласної прокуратури у разі необхідності негайного направлення до окружних прокуратур передаються факсимільним зв’язком із центрального факсу або електронною поштою зі спеціально визначеної електронної адреси через підрозділ документального забезпечення. У такому ж порядку можуть передаватися відповіді за результатами розгляду електронних звернень громадян, запитів на інформацію.
6.37. Надсилання факсимільним зв’язком або електронною поштою термінових документів, які підлягають реєстрації у підрозділі організаційного та правового забезпечення, безпосередньо структурними підрозділами забороняється.
6.38.  Усі документи, передані та прийняті факсимільним зв’язком або електронною поштою, підлягають обов’язковій реєстрації. Оригінали таких документів надсилаються адресату в порядку, встановленому                           організаційно-розпорядчими документами Офісу Генерального прокурора щодо діловодства в органах прокуратури та організаційно-розпорядчими документами обласної прокуратури з цих питань.
6.39. Матеріали кримінальних проваджень надсилаються до                            Офісу Генерального прокурора супровідним листом за підписом керівника обласної прокуратури, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов’язків.
6.40. Матеріали кримінальних проваджень надсилаються окружними прокуратурами та іншими правоохоронними органами до обласної прокуратури на підставі листів за підписом керівника обласної прокуратури, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов’язків, на яких покладено обов’язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні, та з дотриманням вимог КПК України.
6.41. Передача матеріалів кримінальних проваджень, інформації про стан досудового розслідування та процесуального керівництва у них до структурних підрозділів, на які безпосередньо не покладено обов’язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні, здійснюється за обґрунтованим рапортом заступнику керівника обласної прокуратури, який відповідає за організацію роботи підрозділу, до компетенції якого належать ці питання, з додержанням вимог, зазначених у пункті 6.40 Регламенту.
6.42. Матеріали кримінальних проваджень, які надійшли у зв’язку із реалізацією прокурором повноважень, передбачених КПК України, реєструються у відповідних книгах обліку, передбачених                          організаційно-розпорядчими документами Офісу Генерального прокурора щодо діловодства в органах прокуратури.
6.43. У разі доставки матеріалів кримінальних проваджень кур’єром, передача їх із рук у руки без відповідної реєстрації та обліку забороняється.
6.44. Повернення матеріалів кримінальних проваджень окружним прокуратурам та іншим правоохоронним органам здійснюється з обов’язковим додержанням зазначеного порядку обліку.
6.45. Кримінальні провадження, у яких проводиться досудове розслідування та особі повідомлено про підозру, можуть перебувати на вивченні не більше 10 календарних днів з дня надходження у підрозділ, до компетенції якого належить безпосереднє вивчення кримінальних проваджень, за винятком випадків, коли кримінальним процесуальним законодавством встановлені більш стислі строки прийняття відповідних процесуальних рішень, а кримінальні провадження, у яких особам не повідомлено про підозру, – не більше 15 календарних днів.
За умови значного обсягу матеріалів у цих провадженнях строк їх вивчення може бути продовжено першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури, до компетенції якого належить організація нагляду за додержанням законів при їх провадженні, на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, у якому кримінальне провадження перебуває на вивченні, але не більше ніж 25 календарних днів.
6.46. Строк перебування на вивченні закритих кримінальних проваджень або тих, досудове розслідування у яких зупинено, не може перевищувати                     30 календарних днів.
6.47. Матеріали кримінальних проваджень, за результатами вивчення яких прийняті рішення, що не переривають перебіг процесуальних строків або наслідком яких є відновлення досудового розслідування, повертаються органам, від яких вони надійшли, не пізніше наступної доби з часу прийняття цих рішень.
6.48. Контроль за виконанням прийнятих рішень та наданих вказівок у кримінальних провадженнях до їх повного виконання забезпечується  керівниками відповідних структурних підрозділів та прокурорами, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у порядку, визначеному КПК України.
6.49. Керівниками самостійних структурних підрозділів до першого числа кожного місяця першому заступнику та заступникам керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків подаються списки витребуваних матеріалів кримінальних проваджень із метою забезпечення контролю за додержанням порядку їх витребування та строків вивчення.
6.50. За необхідності здійснення подальшого контролю наглядові провадження, заведені на підставі повідомлень про резонансні злочини, які взято на контроль керівництвом обласної прокуратури, передаються від одного структурного підрозділу до іншого через працівника, відповідального за ведення діловодства у структурному підрозділі, за рапортом, погодженим керівником самостійного структурного підрозділу, який розглядається невідкладно.
6.51. Наглядове провадження, заведене у підрозділі міжнародно-правового співробітництва, за повідомленням компетентних органів іноземної держави про встановлення або затримання особи, яка розшукується компетентними органами України, виданої в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, у тому числі тимчасово виданої особи, за рапортом керівника цього підрозділу, погодженого першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків, передається до відповідного структурного підрозділу обласної прокуратури для забезпечення прийняття законного процесуального рішення у такому кримінальному провадженні.
6.52. Наглядові провадження, матеріали перевірок та інші документи, необхідні для вивчення, доповіді керівництву обласної прокуратури або зняття з контролю, у встановлений строк та з додержанням вимог законодавства надаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення, підрозділу кадрової роботи та державної служби, підрозділів з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, документального забезпечення, а також працівникам, які проводять службові розслідування згідно з вимогами організаційно-розпорядчих документів Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури. Відповідальність за своєчасність надання документів і матеріалів покладається на керівників структурних підрозділів.
7.       Організація контролю виконання                               
7.1.   З метою забезпечення своєчасності і повноти виконання організаційних заходів та розгляду документів в апараті обласної прокуратури встановлюється контроль виконання. Його здійснення передбачає невідкладне доведення завдань, доручень та документів до відома виконавців, обов’язковість інформування відповідного керівника про хід та результати виконання, зняття виконання з контролю та облік цієї роботи.  
7.2.   Про встановлення контролю виконання обов’язково зазначається у планах роботи, протоколах нарад у керівництва обласної прокуратури і керівників структурних підрозділів. Контроль за виконанням завдань, доручень та організаційно-розпорядчих документів обласної прокуратури встановлюється керівником обласної прокуратури.
7.3.   Першим заступником та заступниками керівника обласної прокуратури встановлюється контроль за виконанням завдань і доручень, інших передбачених пунктом 4.3 Регламенту документів, надісланих за їх підписом до підпорядкованих прокуратур.
7.4.   Першим заступником та заступниками керівника обласної прокуратури, керівниками самостійних структурних підрозділів може також встановлюватися контроль за виконанням документів та звернень, розгляд яких віднесено до їх компетенції відповідно до пунктів 6.17 та 6.19 даного Регламенту. У цьому випадку ними самостійно визначається порядок здійснення контролю.
7.5.   Контроль за станом організації та здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях і підтримання у них обвинувачення встановлюється керівником обласної прокуратури, його першим заступником чи заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів або їх заступниками згідно з компетенцією. Питання про припинення контролю за матеріалами кримінальних проваджень вирішується цими ж особами.
7.6.   Підрозділом організаційного та правового забезпечення  здійснюється загальний контроль за виконанням документів, взятих на контроль керівником обласної прокуратури, а також заходів, визначених планом роботи обласної прокуратури, рішеннями нарад у керівника обласної прокуратури.
7.7.   Контроль за своєчасністю, якістю та повнотою розгляду і вирішення звернень і запитів у структурних підрозділах обласної прокуратури здійснюється їх керівниками.
Забезпечення загального контролю за дотриманням порядку і строків вирішення звернень і запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, звернень з особистого прийому керівництва обласної прокуратури покладається на підрозділ з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
7.8. Підрозділ документального забезпечення здійснює контроль за станом діловодства у структурних підрозділах обласної прокуратури та окружних прокуратурах. Порядок здійснення такого контролю передбачений організаційно-розпорядчими документами Офісу Генерального прокурора щодо діловодства в органах прокуратури та організаційно-розпорядчими документами обласної прокуратури з цих питань.
7.9.   Усі документи, взяті на контроль керівником обласної прокуратури, беруться на облік підрозділами організаційного та правового забезпечення, організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів відповідно до компетенції, після чого через підрозділ документального забезпечення обласної прокуратури невідкладно передаються виконавцям.
7.10. Документи, за виконанням яких встановлено контроль, беруться також на облік у структурних підрозділах. Безпосереднє виконання контрольних документів забезпечується керівником структурного підрозділу.
Керівники структурних підрозділів невідкладно повідомляють підрозділ організаційного та правового забезпечення або підрозділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів про працівника, якому доручено виконання, та результати такого виконання заходів та документів, за якими вказаними підрозділами здійснюється загальний контроль відповідно до пунктів 7.6 та 7.7 Регламенту.
7.11. Якщо у взятих на контроль документах не встановлено строку їх виконання, вони розглядаються у визначені законодавством строки, але не більше 30 календарних днів із моменту реєстрації.
7.12. Узятий на контроль документ вважається виконаним, якщо порушені у ньому питання вирішено у повному обсязі, зроблено доповідь керівництву обласної прокуратури, вжито необхідних заходів реагування, надіслано відповідь. У день виконання або не пізніше наступного робочого дня копії матеріалів, які засвідчують виконання документа, передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення  для зняття з контролю, про що цим підрозділом робиться відмітка на примірнику документа.
7.13. Керівником обласної прокуратури може встановлюватись особливий контроль за розглядом документів, що надійшли від                       Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Особливий контроль може встановлюватися керівником обласної прокуратури і в інших випадках.
Документи, за виконанням яких встановлено особливий контроль, обліковуються підрозділом організаційного та правового забезпечення  окремо.
7.14. Відповідальність за організацію, своєчасність і повноту розгляду документів, узятих на особливий контроль, покладається безпосередньо на першого заступника та заступників керівника обласної прокуратури в межах компетенції, керівників самостійних структурних підрозділів, підпорядкованих безпосередньо керівнику обласної прокуратури.
7.15. Про виконання документів, узятих на особливий контроль, перший заступник та заступники керівника обласної прокуратури доповідають керівнику обласної прокуратури не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення встановленого строку їх розгляду. За результатами доповіді керівник обласної прокуратури приймає рішення про зняття документа з контролю або його продовження.
7.16. Підрозділом організаційного та правового забезпечення постійно доповідається керівництву обласної прокуратури інформація про стан виконання документів, узятих керівником обласної прокуратури на особливий контроль та контроль.
Підрозділом організаційного та правового забезпечення щотижнево надається керівництву обласної прокуратури інформація про стан виконання документів, взятих на контроль (особливий) керівником обласної прокуратури, а підрозділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів – щодо вирішення контрольних звернень і запитів.
7.17.  Матеріали розгляду депутатських звернень і запитів, звернень з особистого прийому керівництва обласної прокуратури у день виконання або не пізніше наступного робочого дня передаються до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів для зняття з контролю або його продовження, про що робиться запис на примірнику  відповіді.
Цей підрозділ щомісяця інформує відповідних керівників самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури про суттєві порушення порядку та строків розгляду і вирішення зазначених звернень, а в разі виявлення систематичності таких порушень – керівника обласної прокуратури, його першого заступника чи заступника відповідно до розподілу обов’язків.
8.      Організація виїздів та викликів працівників окружних прокуратур
8.1.    Виїзди до окружних прокуратур для перевірок стану організації роботи проводяться відповідно до планів роботи обласної прокуратури, рішень нарад у керівника обласної прокуратури або за його рішенням (дорученням) з урахуванням стану справ у конкретній прокуратурі.
8.2.    Практична допомога керівникам окружних прокуратур надається відповідно до планів роботи обласної прокуратури, рішень нарад у керівника обласної прокуратури або за його дорученням, як правило, з урахуванням стану справ у конкретній прокуратурі, зокрема нетривалого часу перебування на посаді, недостатнього практичного досвіду роботи керівника прокуратури чи відповідного структурного підрозділу, а також за ініціативою керівників прокуратур, які її потребують.
8.3.    Перевірки стану організації роботи в окружних прокуратурах на окремих напрямах плануються і проводяться у випадках, коли наявні дані свідчать про суттєві недоліки або якщо застосовані раніше заходи не сприяли досягненню реальних результатів.
8.4.    Позапланові виїзди з метою проведення перевірок в окружних прокуратурах чи піднаглядних їм органах та установах здійснюються тільки за рішенням (дорученням) керівника обласної прокуратури або за рапортом першого заступника чи заступника керівника обласної прокуратури, який погоджено керівником обласної прокуратури.
Копія такого рапорту після погодження керівництвом обласної прокуратури невідкладно передається до підрозділу організаційного та правового забезпечення, який веде облік виїздів працівників обласної прокуратури до окружних прокуратур.
8.5.   За наявності на доповідних записках, аналізах, узагальненнях та інших матеріалах резолюції керівника обласної прокуратури про проведення такої перевірки, виїзд здійснюється на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, завізованого у підрозділі організаційного та правового забезпечення і погодженого першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків.
8.6.    Перевірки стану організації роботи окружних прокуратур із кількох напрямів, а також надання практичної допомоги їх керівникам проводяться відповідними структурними підрозділами, як правило, одночасно.
8.7.   Виїзди для перевірок за зверненнями громадян, зверненнями та запитами народних депутатів України, повідомленнями у засобах масової інформації про порушення законів, з метою вивчення матеріалів кримінальних проваджень, матеріалів у цивільних, адміністративних та господарських справах та виконавчих проваджень здійснюються за рішенням керівника обласної прокуратури, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов’язків на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу.
8.8.   У такому ж порядку здійснюються виїзди для проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, підтримання публічного обвинувачення в судах, участі у розгляді справ у порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства, у навчально-методичних заходах.
8.9.   При організації перевірки в окружній прокуратурі стану організації роботи на основних напрямах керівником обласної прокуратури визначається керівник відповідної групи. За рішенням керівника групи до проведення такої перевірки можуть залучатися працівники окружних прокуратур.
8.10. Організація виїздів у відрядження працівників самостійних структурних підрозділів покладається на їх керівників, керівників груп, першого заступника або заступників керівника обласної прокуратури, які відповідають за якість виїздів, належну і своєчасну підготовку документів за їх результатами.
8.11. Виїзд для перевірки, надання практичної допомоги за участі працівників кількох самостійних підрозділів здійснюється за наказом керівника обласної прокуратури, проект якого готується підрозділом організаційного та правового забезпечення за пропозиціями керівників самостійних структурних підрозділів.
8.12. Виїзд працівника (працівників) одного самостійного структурного підрозділу здійснюється на підставі рапорту його керівника за погодженням керівника обласної прокуратури, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов’язків. Рапорти про виїзди для проведення перевірок або надання практичної допомоги попередньо візуються у підрозділі організаційного та правового забезпечення.
Після підписання примірники таких рапортів невідкладно передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення для забезпечення обліку виїздів.
8.13. Залучення до проведення перевірок працівників окружних прокуратур здійснюється на підставі листа керівника обласної прокуратури, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов’язків або заступника, який керує виїздом, адресованого керівнику окружної прокуратури.
8.14.  До початку виїзду для проведення перевірки, надання практичної допомоги складається план. План перевірки стану організації роботи на кількох напрямах затверджується керівником групи, в інших випадках – першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури, а для самостійних структурних підрозділів, підпорядкованих безпосередньо керівнику обласної прокуратури – керівником обласної прокуратури.
8.15.  Необхідність складання планів проведення виїздів, передбачених пунктом 8.7 цього Регламенту, визначається у кожному конкретному випадку керівником обласної прокуратури, його першим заступником або заступником відповідно до розподілу обов’язків.
8.16.  Інструктаж працівників, які відряджаються, здійснюється керівником групи, а в разі виїзду працівника (працівників) одного самостійного структурного підрозділу – його керівником.
8.17. Результати перевірок, надання практичної допомоги відображаються у доповідних записках, а виїздів, передбачених пунктами 8.7, 8.8 цього Регламенту, – у довідках. У цих документах у стислій формі викладається об’єктивна оцінка стану справ на місцях; окреслюються наявні тенденції; вказуються позитивні результати роботи, виявлені порушення, їх причини, роль та вплив керівників структурних підрозділів і прокуратур; зазначається, яку практичну допомогу реально надано; наводяться конкретні висновки та пропозиції. До них можуть долучатися статистичні дані та інші необхідні матеріали.
8.18. За наслідками спільного виїзду працівників кількох самостійних  структурних підрозділів для проведення перевірки чи надання практичної допомоги складаються окремі доповідні записки. 
8.19. За результатами перевірки стану організації роботи в окружній прокуратурі на основних напрямах, а також при здійсненні інших виїздів, об’єднаних спільною метою, на підставі довідок за окремими напрямами керівником групи чи його заступником складається зведена доповідна записка, яка підписується керівником та членами групи.
8.20. Про проведення та результати перевірки органів та установ, піднаглядних окружній прокуратурі, працівник обласної прокуратури обов’язково інформує керівника відповідної прокуратури.
8.21. З доповідною запискою (довідкою) за результатами перевірки, надання практичної допомоги під підпис ознайомлюється керівник прокуратури, якому вручається її примірник.
При відмові керівника прокуратури від підпису доповідної записки (довідки) працівник (працівники), яким (якими) здійснюється виїзд, зазначає про це у відповідному документі та невідкладно доповідає (доповідають) керівництву обласної прокуратури.
У разі незгоди керівника прокуратури з викладеними фактами чи висновками та надання письмових заперечень вони долучаються до доповідної записки (довідки).
8.22. Результати виїзду, як правило, розглядаються (обговорюються) на місці. За матеріалами щодо результатів виїзду, у тому числі наданими запереченнями, упродовж трьох робочих днів здійснюється доповідь керівництву обласної прокуратури для прийняття остаточного рішення щодо їх реалізації.
Керівнику обласної прокуратури доповідаються результати виїздів, проведених під керівництвом першого заступника або заступників керівника обласної прокуратури. Наслідки інших виїздів керівниками самостійних структурних підрозділів доповідаються керівництву обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків. За результатами доповіді керівник обласної прокуратури, його перший заступник або заступники приймають рішення щодо реалізації результатів виїздів.
Упродовж трьох робочих днів після доповіді копії доповідних записок, а також інші матеріали щодо реалізації виїздів (протокол оперативної наради у керівника прокуратури, внесені документи реагування) передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення.
8.23. Перевірки стану організації роботи у структурних підрозділах обласної прокуратури проводяться за наказом керівника обласної прокуратури з додержанням вимог, передбачених пунктами 8.13, 8.15, 8.16, 8.18, 8.20 цього Регламенту.
8.24. Виїзди працівників обласної прокуратури у закордонні службові відрядження здійснюються згідно з організаційно-розпорядчим документом Офісу Генерального прокурора з питань організаційно-протокольного забезпечення заходів міжнародного співробітництва в органах прокуратури.
8.25. Працівники обласної прокуратури, яким надано допуск та доступ до державної таємниці, письмово повідомляють керівника обласної прокуратури та режимно-секретну частину обласної прокуратури про виїзд у службове відрядження та у приватних справах за кордон із зазначенням мети виїзду. Упродовж трьох робочих днів після повернення із відрядження (приватної поїздки), вони з’являються до режимно-секретної частини обласної прокуратури для проведення співбесіди.
Інструктаж таких працівників перед виїздом за кордон та співбесіди після повернення проводяться керівником режимно-секретної частини обласної прокуратури.
8.26. Виклик до обласної прокуратури керівників окружних прокуратур здійснюється лише з дозволу керівника обласної прокуратури на підставі відповідного листа.
8.27. Виклик до обласної прокуратури заступників керівників окружних прокуратур, керівників їх структурних підрозділів та інших працівників окружних прокуратур здійснюється першим заступником або заступником керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків у порядку, передбаченому пунктом 4.3 цього Регламенту, а в разі ініціювання виклику підрозділами, безпосередньо підпорядкованими керівнику обласної прокуратури, – керівником обласної прокуратури.
9.      Робота з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статистики. Забезпечення статистичною інформацією
9.1.   Керівники структурних підрозділів обласної прокуратури у межах компетенції:  
-        забезпечують контроль за своєчасним, повним і достовірним внесенням до інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури» відомостей про прокурорську діяльність та її результати; об’єктивним відображенням у Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового розслідування процесуальних рішень; надходженням інформації про судове рішення щодо особи у кримінальному провадженні;
-        організовують перевірки об’єктивності показників звітності про прокурорську роботу обласної прокуратури, їх відповідності даним інформаційних систем.  
9.2.   Підрозділом ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи обласної прокуратури в порядку контролю здійснюються перевірки стану первинного обліку, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформаційної системи щодо обліку роботи прокурора, звітності обласної прокуратури.
9.3.   Цим підрозділом періодично формуються аналітично-статистичні збірники про стан та структуру кримінальних правопорушень у Львівській області, результати прокурорської роботи, примірники яких надаються керівництву обласної прокуратури, керівникам самостійних структурних підрозділів, а керівникам інших структурних підрозділів – відповідна статистична інформація, що стосується діяльності на певному напрямі.
9.4.   При здійсненні виїздів до підпорядкованих прокуратур, підготовці до проведення нарад у керівництва обласної прокуратури та в інших необхідних випадках підрозділом ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи готуються відповідні статистичні дані в порівнянні із загальнодержавними.
9.5.   Звітність про стан протидії злочинності та прокурорської діяльності щомісячно оприлюднюється на офіційному вебсайті обласної прокуратури.
10.    Робота щодо методичного забезпечення прокурорської діяльності
10.1.  Самостійними структурними підрозділами обласної прокуратури можуть готуватись пропозиції щодо розробки документів методичного спрямування перед Офісом Генерального прокурора та Тренінговим центром прокурорів України.
10.2.  За необхідності та за погодженням із відповідними підрозділами Офісу Генерального прокурора, самостійні структурні підрозділи обласної прокуратури згідно із закріпленими напрямами діяльності можуть самостійно забезпечувати підготовку їх проектів.
10.3. Контроль за впровадженням та використанням у практичній діяльності документів методичного спрямування здійснюється самостійними структурними підрозділами обласної прокуратури згідно з компетенцією. Їх працівниками під час виїздів до окружних прокуратур для проведення перевірок чи надання практичної допомоги вивчається ефективність використання документів методичного спрямування у практичній діяльності прокуратур.
 
 
Відділ організаційного
та правового забезпечення                                                                                 
Львівської обласної прокуратури
 
 

кількість переглядів: 3247