08.05.2012

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в органах прокуратури Львівської області

             Затверджено
                                                                         наказом прокурора Львівської області
                                                                         від “ 14 “  жовтня   2011 року № 1478к
 П О Р Я Д О К
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад   державних службовців в органах прокуратури Львівської області
 1.      Загальні положення
 1.1.Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 15.02.2002 року №169  (   далі - Порядок проведення конкурсу).
 1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.
 1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією, яка створюється наказом   прокурора області.
 1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.
 Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється  відділом роботи з  кадрами  з відповідним обґрунтуванням.
 Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
Кандидати, які подали недостовірні відомості, до  участі  в конкурсі не допускаються.
 1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
 1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень державних службовців органів прокуратури області.
 Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.
 1.7. Порядок проведення іспиту та  перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  державних службовців структурних підрозділів, міськміжрайпрокуратур затверджуються  прокурором Львівської області відповідно до Порядку проведення конкурсу  та  цього Порядку.
 1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації та обов'язково надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.
 1.9. Екзаменаційні  білети   формуються  за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та  затверджуються головою конкурсної комісії. До  кожного  білета  включаються 5  питань : по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади  запобігання  і  протидії   корупції"   та   два  питання на перевірку знання  законодавства  з   урахуванням специфіки функціональних повноважень  структурного  підрозділу,   міськміжрайпрокуратури.
 1.10. Питання 1 - 3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку (додаток 1), питання 4 - 5 підбираються  на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  державних службовців органів прокуратури області та її структурних підрозділів.
 1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.
 1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень  структурного підрозділу можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.
 1.13. Проведення іспиту можливе шляхом комп'ютерного тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу, цього Порядку та умов проведення конкурсу в  прокуратурі області, що визначаються  прокурором області.
 1.14. Процедура іспиту складається з 3 етапів:
1) організаційна підготовка до іспиту;
2) складання іспиту;
3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
 1.15. Секретар конкурсної комісії, яким є працівник відділу роботи з кадрами, за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час  його проведення.
2. Організаційна підготовка до іспиту
 2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
 2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
 2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.
3. Складання іспиту
 3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
 3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
 3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
 3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
 3.5. Іспит складається державною мовою.
 3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом прокуратури області. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
 Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
 3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.
4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
 4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.
            П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання та протидії корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  прокуратури  області, її структурного підрозділу, міськміжрайпрокуратури.
            Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання та протидії корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  прокуратури області, її структурного підрозділу, міськміжрайпрокуратури.
            Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
            Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
            Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.
 4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
 4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.
 4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі роботи з кадрами.
 4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.
 4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
 4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
 4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
Начальник відділу роботи з кадрами
прокуратури області
                                                                            
 
                                                                                                                 Додаток 1
до п. 1.6, п. 1.10  Порядку
проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад 
державних службовців  у
прокуратурі Львівської області
 
 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції"
I. Питання на перевірку знання Конституції України.
1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43).
10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).
14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно  законами України (стаття 92).
17. Державний бюджет України (стаття 96).
18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
19. Повноваження Президента України (стаття 106).
20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
25. Система судів в Україні (стаття 125).
26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України  (стаття 154).
       II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".
1. Поняття державної служби за Законом України "Про державну службу" (стаття 1).
2. Право на державну службу (стаття 4).
3. Основні принципи державної служби (стаття 3).
4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).
5.Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).
6. Основні права державних службовців (стаття 11).
7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).
8.  Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття  14).
9. Присяга державних службовців (стаття 17).
10.Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).
11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25,26).
12. Прийняття на посаду державного службовця
; випробування при прийнятті на державну службу, стажування державних  службовців (статті 15.18, 19).
13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).
14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).
15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).
16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).
17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).
18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців, (статті 35, 36).
19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).
20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).
21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції".
1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).»


кількість переглядів: 2352