31.05.2012

Регламент прокуратури Львівської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом прокурора Львівської області від
15 травня 2012 року № 86, зі змінами і доповненнями, внесеними Наказами прокурора Львівської області від 7 березня 2013 року № 36, від 30 квітня 2013 р. № 60, від 27 серпня 2013 р. №123, від 25 жовтня 2013 р. № 151, від 3 грудня 2013 р.№ 177, від 23 грудня 2014 №147, від 25 вересня 2015 №223, від 29 вересня 2015 №225, від 03.03.2016 №59
 
 
Р Е Г Л А М Е Н Т
прокуратури Львівської області
 
 
1. Загальні положення
 
1.1.      Організація, засади і порядок діяльності прокуратури Львівської області визначаються Конституцією України, Законом України “Про прокуратуру”, іншими законодавчими актами, міжнародно-правовими договорами, наказами, розпорядженнями, вказівками, інструкціями  Генерального прокурора України та прокурора області, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.
Діяльність прокуратури міста Львова та районів міста окрім вищезгаданої нормативної бази також визначається Регламентом прокуратури міста Львова, який затверджується прокурором міста, примірник якого упродовж 5 робочих днів скеровується до прокуратури області.
1.2.      Керівництво прокуратурою Львівської області здійснює прокурор Львівської  області.
1.3.      Заступники прокурора Львівської області організовують, спрямовують та контролюють роботу структурних підрозділів на закріплених за ними напрямах прокурорсько-слідчої діяльності, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції.
1.4.      Розподіл службових обов’язків між керівництвом прокуратури Львівської області та взаємозамінність визначаються наказом прокурора області.
1.5.      Координацію діяльності заступників прокурора Львівської області, структурних підрозділів з питань, вирішення яких потребує комплексного підходу, здійснює прокурор Львівської області, а за його відсутності - перший заступник прокурора області, якщо інше не передбачено конкретною вказівкою чи дорученням прокурора області.
1.6.      Начальники структурних підрозділів прокуратури Львівської області, їх заступники є безпосередніми організаторами роботи у підрозділах.
1.7. Проекти наказів, інструкцій, положень, розпоряджень, вказівок прокурора Львівської області, зміни та доповнення до них готуються структурними підрозділами відповідно до напрямів прокурорсько-слідчої діяльності за погодженням із заступниками прокурора області та організаційно – контрольним відділом. Їх оформлення здійснюється у порядку, встановленому Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України.
1.8.      Зміни та доповнення до Регламенту прокуратури Львівської області вносяться відповідним наказом прокурора області, що готується організаційно – контрольним відділом на підставі обґрунтованих пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, завізованих заступниками прокурора області.
1.9.      Проекти наказів щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури Львівської області і підпорядкованих прокуратур готуються структурними підрозділами та подаються на підпис прокурору області після погодження з відповідними заступниками прокурора області та відділом роботи з кадрами. Проекти наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності за вчинення проступку, який ганьбить працівника прокуратури, візуються старшим прокурором прокуратури області з питань внутрішньої безпеки.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
1.10.    Пропозиції щодо змін і доповнень до структури  прокуратури Львівської області готуються за поданням заступників прокурора області відділом роботи з кадрами за участі організаційно-контрольного відділу.
1.11. Пропозиції щодо штатної чисельності апарату прокуратури Львівської області розробляються  відділом роботи з кадрами на підставі пропозицій заступників прокурора області, які погоджуються з організаційно-контрольним відділом.
1.12.    Відділ роботи з кадрами невідкладно доводить до відома керівників самостійних структурних підрозділів та підпорядкованих прокурорів про зміни у структурі прокуратури Львівської  області, призначення, переміщення керівних кадрів, а в необхідних випадках – накази прокурора Львівської області про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників.
1.13.    Внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників прокуратури Львівської області.
1.14.    Здійснення представництва прокуратури Львівської області та її службових осіб у судах в порядку цивільного, адміністративного, господарського судочинства, у справах, у яких прокуратура області та її службові особи виступають як сторони або треті особи, встановлюється прокурором області.
(пункт 1.14 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
1.15.    Перший заступник або заступник  прокурора Львівської області згідно з розподілом обов’язків є повноважними особами для підписання довіреностей, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, які подаються в порядку цивільного, адміністративного, господарського судочинства, де прокуратура області, її службові особи виступають як сторони, треті особи або суб’єкти оскарження.
Право внесення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у вищевказаних справах надається прокуророві Львівської області. 
(пункт 1.15 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
1.16.    Діяльність прокуратури Львівської області здійснюється в умовах гласності. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені прокуратури Львівської області надсилаються прес-секретарем прокурора області за погодженням із прокурором області. Персональну відповідальність за достовірність і повноту наданих відомостей несуть заступники прокурора області, керівники самостійних структурних підрозділів, прес-секретар прокурора області.
1.17.    Прокуратура Львівської області має офіційний web-сайт, на якому розміщується інформація про діяльність органів прокуратури області, документи нормативного характеру, відомості, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації», а також офіційні повідомлення для засобів масової інформації. Порядок розміщення матеріалів на офіційному web-сайті встановлюється розпорядженням прокурора області.
 
2. Організація роботи структурних підрозділів прокуратури Львівської області
 
2.1.      Самостійний структурний підрозділ прокуратури Львівської області – це Управління, відділ, старший прокурор прокуратури області, що відповідно до затвердженої структури прокуратури області не входять до складу інших підрозділів і підпорядковуються безпосередньо заступнику прокурора області або прокурору області. 
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
2.2.      Завдання і функції самостійного структурного підрозділу, права та обов’язки його працівників визначаються у Положеннях, які затверджуються наказами прокурора Львівської області. Положення про самостійні структурні підрозділи прокуратури Львівської області попередньо візуються їх начальниками, начальником організаційно – контрольного відділу і відповідними заступниками прокурора області. Оригінали цих документів після затвердження передаються до організаційно – контрольного відділу.
2.3.      Розподіл функціональних обов’язків між працівниками структурних підрозділів проводиться їх керівниками за погодженням з начальниками самостійних структурних підрозділів та затверджується відповідними заступниками прокурора області. В структурних підрозділах, підпорядкованих прокурору області розподіл проводиться їх начальниками та затверджується прокурором області. При розподілі враховується теоретична підготовка, практичний досвід, індивідуальні нахили та здібності працівників.
2.4. Робота структурних підрозділів обласного апарату організовується, як правило, за зонально-предметним принципом з використанням спеціалізації працівників, закріплення за ними зон і предметів (тем) як дієвого засобу підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності. За кожним працівником структурного підрозділу визначаються функціональні обов’язки та права, закріплюються прокуратури районного рівня та предметні напрями роботи, встановлюється обов’язковий перелік інформації, документів, матеріалів і статистичних даних, необхідних для виконання покладених на нього завдань.
2.5.      Зональні прокурори забезпечують:
- належний вплив на стан справ у закріплених прокуратурах та ефективність роботи з відповідного напряму діяльності;
-   формування накопичувальних справ, у яких зосереджуються матеріали, що характеризують стан законності на предметних напрямах, території та об’єктах, піднаглядних закріпленим прокуратурам;
-  методичне керівництво роботою закріплених прокуратур на певному напрямі, оперативний контроль за своєчасним і повним виконанням управлінських рішень;
-    вивчення якості актів прокурорського реагування, інших документів та вжиття заходів до усунення недоліків при їх підготовці, надання працівникам підпорядкованих прокуратур фахової практичної допомоги;
- періодичне вивчення з виїздами на місця стану справ у підпорядкованих прокуратурах у порядку, встановленому розділом 9 Регламенту.
2.6.      Структурні підрозділи прокуратури області роботу на своїх напрямах організовують з урахуванням галузевих наказів Генерального прокурора України, основного плану роботи, рішень колегії, нарад, доручень, вказівок, інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України та прокуратури області.
2.7.      Узгодженість у роботі структурних підрозділів обов’язкова при здійсненні спільних заходів, зокрема:
-           розробці наказів, розпоряджень, вказівок прокурора області та їх виконанні;
-           плануванні роботи, підготовці планових і позапланових завдань підпорядкованим прокурорам;
-           вивченні та узагальненні практики прокурорської діяльності, у тому числі при комплексному опрацюванні тем, пріоритетних у прокурорсько-слідчій діяльності;
-           організації та проведенні виїздів до підпорядкованих прокуратур;
-           підготовці документів до органів влади, правоохоронних та інших органів;
-           розробці методичних рекомендацій, пам’яток, інформаційних листів;
-           підвищенні ділової кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.
2.8.      Забезпечення комплексного підходу щодо вирішення питань при плануванні роботи, проведенні засідань колегії та нарад у прокурора Львівської області, контролю виконання, організації виїздів працівників кількох самостійних структурних підрозділів до підпорядкованих прокуратур, а також в інших випадках за вказівкою прокурора області, здійснює організаційно-контрольний відділ.
 
3. Планування роботи
 
3.1.      План роботи прокуратури області складається на півріччя з визначенням у ньому першочергових та перспективних заходів, які щоквартально корегуються. У плані передбачаються заходи з урахуванням їх відповідності вимогам часу, цілеспрямованості, конкретності і реальності визначених заходів.
3.2.      Пропозиції до плану роботи, графіку виїздів, орієнтовного графіку проведення засідань колегії, координаційних і міжвідомчих нарад, списку осіб, які викликаються на стажування, вносяться до організаційно-контрольного відділу не пізніше 10  числа останнього місяця поточного кварталу керівниками самостійних структурних підрозділів за попереднім погодженням із відповідними заступниками прокурора області. Зазначені пропозиції повинні містити обґрунтування доцільності проведення перевірок підпорядкованих прокуратур, структурних підрозділів, надання практичної допомоги, заходів навчального і методичного характеру, стажування прокурорсько-слідчих працівників.
3.3.      За наслідками опрацювання пропозицій організаційно-контрольним відділом формується проект плану роботи прокуратури області. Узгоджений із заступниками прокурора області план подається начальником організаційно-контрольного відділу для затвердження прокурору області. Протиріччя щодо  обґрунтованості  окремих  пропозицій організаційно-контрольним відділом вирішуються з відповідними заступниками  прокурора  області, а  при необхідності - прокурором області.
3.4. Не пізніше 25 числа останнього місяця поточного кварталу план роботи разом з графіком виїздів та списком осіб, які викликаються на стажування, орієнтовним графіком проведення засідань колегії, координаційних і міжвідомчих нарад організаційно-контрольним відділом надсилається підпорядкованим прокурорам та передається для організації виконання заступникам прокурора області, начальникам самостійних структурних підрозділів, старшим прокурорам прокуратури області.
3.5.      Щоквартальне корегування плану роботи здійснюється наказом прокурора області. Упродовж кварталу зміни до плану, за необхідності, вносяться у такому ж порядку на підставі мотивованого рапорту відповідного заступника прокурора області за погодженням з організаційно-контрольним відділом. Про внесення змін відповідальний структурний підрозділ невідкладно інформує підпорядкованих прокурорів. 
3.6.      Науково-практичні конференції, семінари, інші навчальні заходи за участі працівників підпорядкованих прокуратур проводяться самостійними структурними підрозділами прокуратури області відповідно до плану роботи прокуратури області, рішень колегії та нарад у прокурора області. В інших випадках такі заходи здійснюються лише за рапортом відповідного заступника прокурора області, погодженим із прокурором області.
3.7.      Виконання планового заходу завершується:
            - проведення перевірок організації виконання галузевих та інших наказів Генерального прокурора України в органах прокуратури чи надання їм практичної допомоги – складанням доповідної записки на ім’я прокурора області за підписом виконавця, погодженої безпосереднім керівником, керівником самостійного структурного підрозділу і відповідним заступником прокурора області;
            -           проведення семінарів, науково-практичних конференцій – складанням рапорту на імя прокурора області про їх проведення за підписом відповідного заступника прокурора області;
- розробка проектів документів методичного характеру – складанням проектів таких документів з передачею їх у встановленому порядку на розгляд методичної ради прокуратури  області.
            Керівники структурних підрозділів, підпорядкованих прокурору області, складають відповідні документи за своїм підписом.
3.8.      Доповідні записки та інші документи про виконання планових заходів повинні містити конкретні пропозиції щодо їх реалізації (розгляду на засіданні колегії, координаційній, міжвідомчій чи оперативній нараді, надсилання інформаційних листів, листів орієнтовного характеру, листів-зауважень, внесення документів прокурорського реагування тощо).
3.9. Про виконання планового заходу заступники прокурора області, керівники підрозділів, підпорядкованих прокурору області, особисто доповідають прокурору області з внесенням пропозицій щодо шляхів реалізації відповідних матеріалів.
3.10.    Виконання планового заходу у повному обсязі повинно бути завершено у тому місяці, який визначено у плані. У разі неможливості виконання заходу в установлений термін відповідний заступник прокурора області не пізніше ніж за тиждень до кінця місяця звертається з мотивованим рапортом до прокурора області про продовження строку виконання. Дата реалізації планових заходів шляхом розгляду відповідного питання на засіданні колегії чи нараді визначається прокурором області.
3.11. Контроль за своєчасним, повним і якісним виконанням планових заходів покладається на заступників прокурора області та організаційно-контрольний відділ, а щодо стажування працівників підпорядкованих прокуратур – на відділ роботи з кадрами.
3.12. Після виконання планового заходу керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують невідкладну передачу до організаційно-контрольного відділу рапорту з відповідною резолюцією прокурора області про зняття з контролю даного заходу та копій відповідних документів, що свідчать про кінцеву реалізацію заходу (рішення колегії, постанови координаційної чи міжвідомчої наради, протоколу оперативної наради, направлених на місця листів, унесених актів прокурорського реагування, доповідних записок тощо).  Лише після цього організаційно-контрольний відділ завершує контроль за виконанням планового заходу.
 3.13. Організаційно-контрольний відділ зобов’язаний активно впливати на стан планування роботи, вивчати обґрунтованість пропозицій самостійних структурних підрозділів та їх відповідність вимогам наказів Генерального прокурора України та цього Регламенту, вносити пропозиції щодо удосконалення якості та процедури планування, надавати прокурору області інформацію про стан виконання планових заходів.
(Розділ 3 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 27 серпня 2013 р. №123)
 
4. Порядок надіслання завдань, доручень та листів підпорядкованим прокурорам
 
4.1.      Завдання та доручення підпорядкованим прокурорам надсилати на підставі плану роботи Генеральної прокуратури України, рішень колегій Генеральної прокуратури України та прокуратури області, нарад у Генерального прокурора, його заступників, прокурора області, у термін, необхідний для якісного виконання, але не пізніше ніж за місяць до встановленого строку, за підписом прокурора області чи його заступників.  
Якщо листи орієнтовного характеру містять конкретні доручення чи вказівки або визначають терміни виконання, вони надсилаються на місця у такому ж порядку.
4.2.      В інших випадках завдання і доручення надсилати на місця виключно за погодженням з прокурором області.
4.3.      За підписом заступників прокурора області можуть також надаватися та надсилатися:
-           листи-зауваження, у тому числі за наслідками виїздів до підпорядкованих прокуратур;
-           листи орієнтовного та інформаційного характеру, а також про надання пропозицій чи інформації у зв’язку з проведенням навчально-методичних заходів, внесенням змін до чинного законодавства;
-           доручення щодо проведення перевірок звернень громадян, народних депутатів України, за матеріалами ревізій, аудиту, перевірок конкретних органів державного контролю і управління, заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, повідомлень у засобах масової інформації та у конкретних провадженнях.
4.4. Лише за підписом прокурора області підпорядкованим прокурорам можуть надсилатися доручення про перевірку інформації щодо вчинення працівниками прокуратури злочинів, корупційних діянь, інших зловживань та ганебних вчинків,  отриманої на «телефон довіри».
4.5.      Усі завдання та листи, зазначені у пунктах 4.1-4.3 (крім зазначених в останньому абзаці пункту 4.3), до підпису керівництвом прокуратури області надаються для опрацювання редактору, а також для вивчення до організаційно-контрольного відділу.
4.6.      Працівники організаційно-контрольного відділу з’ясовують, чи дотримано вимоги Регламенту при оформленні документа, чи відповідає його зміст критеріям, визначеним галузевими наказами Генерального прокурора України, та в разі відсутності зауважень візують, а після підпису та реєстрації відповідним підрозділом присвоюють порядковий номер з відміткою “окв”. Перший примірник документа разом з його електронною копією того ж дня передається до організаційно-контрольного відділу. Неналежно оформлені документи повертаються виконавцям, про що повідомляється відповідному заступнику прокурора області.
4.7.      Витребовування від підпорядкованих прокуратур інформації, а також даних, що не пов’язані з прокурорсько-слідчою діяльністю та звітністю,  не допускається.
4.8.      Надіслання документів, передбачених пунктами 4.1, 4.2, абзацами першим і другим пункту 4.3, без реєстрації в організаційно-контрольному відділі забороняється. Листи, завдання, доручення, підготовлені з порушенням установлених Регламентом вимог, секретаріатом прокуратури області повертаються виконавцям. 
4.9.      За наявності інформації про направлення завдань та листів усупереч встановленому порядку чи таких, що не відповідають вимогам організаційно-розпорядчих документів Генерального прокурора України, начальник організаційно-контрольного відділу негайно доповідає прокурору області для вирішення питання щодо їх відкликання та вжиття відповідних заходів реагування.
4.10.  За необхідності систематичного одержання від підпорядкованих прокурорів відомостей про проведену роботу їм надсилаються завдання з періодичними термінами інформування прокуратури області. За минуванням потреби виконання таких завдань припиняється за рішенням прокурора області на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого з відповідним заступником прокурора області та завізованого в організаційно-контрольному відділі.
(Розділ 4 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 27 серпня 2013 р. №123)
 4.11. Контроль за своєчасністю та якістю виконання підпорядкованими прокурорами завдань і доручень, скерованих за ініціативи прокурора області на місця з відміткою «окв», покладається на працівників структурних підрозділів, якими такі документи підготовлено, керівників цих структурних підрозділів та заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
Прокурором області може бути встановлений спеціальний контроль за скерованими на місця з його ініціативи завданнями і дорученнями.
Зняття з контролю таких завдань і доручень здійснюється прокурором області на підставі рапорту заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.»
(Розділ 4 доповнено пунктом 4.11. згідно Наказу прокурора Львівської області  від 25 вересня 2015 р. №223)
 
5. Організація роботи колегії прокуратури Львівської області
 
5.1.      У прокуратурі Львівської області діє колегія у складі прокурора    області (голова),    його    першого    заступника, заступників, начальників організаційно – контрольного відділу, роботи з кадрами, прокурора міста Львова, інших визначених наказом Генерального прокурора України керівних працівників органів прокуратури області.
            5.2.      Відповідно до статті 18 Закону України “Про прокуратуру” колегія прокуратури області є дорадчим органом, який спрямовує наглядову роботу органів прокуратури України. Рішення колегії у необхідних випадках реалізуються наказами прокурора області.
5.3.      На розгляд колегії після ретельного вивчення виносяться найбільш важливі питання, що стосуються додержання законності, стану правопорядку, діяльності органів прокуратури, виконання наказів Генерального прокурора України, підсумків роботи за планово-звітні періоди, організаційні, кадрові та інші питання, що потребують колегіального вирішення.
5.4.      Підсумкові засідання колегії за участі підпорядкованих прокурорів проводяться, як правило, двічі на рік. У прийнятих рішеннях визначаються пріоритетні напрями прокурорсько-слідчої діяльності на наступний період та завдання апарату.
5.5.      Засідання колегії призначаються прокурором області за обґрунтованими пропозиціями його заступників або з власної ініціативи у термін, необхідний для якісної підготовки матеріалів та їх вивчення членами колегії, а щодо кадрових питань – за пропозицією керівника відділу роботи з кадрами чи з власної ініціативи.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 30 квітня 2013 р. №60)
5.6.      Доповідна записка, аналіз чи узагальнення з пропозиціями щодо розгляду питання на колегії заступниками прокурора області надаються прокурору області, який приймає рішення про час і дату проведення засідання колегії та коло його учасників.
5.7. Після прийняття такого рішення відповідальний структурний підрозділ, за необхідності, складає план підготовки засідання колегії, готує проект рішення та необхідні матеріали (довідки, об’єктивні дані про роботу підпорядкованих прокуратур (об’єктивки), проекти наказів, списки запрошених та осіб, виступи яких пропонується заслухати, інші документи).
5.8.      Під час підготовки до розгляду на засіданні колегії з кадрових питань відповідні документи відділом роботи з кадрами надаються для опрацювання у межах компетенції до організаційно-контрольного відділу (документи щодо призначення прокурорів районного рівня на новий термін повноважень). За вказівкою прокурора області з кандидатами на посади членами колегії, керівниками структурних підрозділів можуть проводитися співбесіди. З цією метою відділом роботи з кадрами особам, які проводять співбесіди, надаються матеріали, які характеризують кандидатів на посади.
(зі змінами згідно Наказів прокурора Львівської області  від 30 квітня 2013 р. №60, від 3 грудня 2013 р.№ 177)
5.9. Матеріали на розгляд колегії відповідними структурними підрозділами подаються до організаційно – контрольного відділу не пізніше як за п’ять діб (за винятком питань щодо кадрових призначень) до дати проведення засідання. Вони повинні містити характеристику стану законності та об’єктивну (як позитивну, так і критичну) оцінку прокурорсько-слідчої діяльності підпорядкованих прокуратур, що ґрунтується на критеріях, визначених галузевими наказами Генерального прокурора України. У проекті рішення також мають бути вказані причини недоліків і прорахунків, конкретні завдання, способи та строки їх виконання, перелік виконавців та особа, на яку покладається контроль. За наявності підстав у проекті рішення зазначаються пропозиції щодо відповідальності конкретних посадових осіб або винесення на розгляд атестаційної комісії питання про їх відповідність займаній посаді.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 30 квітня 2013 р. №60)
5.10.    Документи, що виносяться на розгляд колегії, візуються виконавцями, начальниками самостійних структурних підрозділів, відповідними заступниками прокурора області, а ті, що містять статистичні дані, – начальником відділу статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратури області. Зазначені особи несуть відповідальність за якість, достовірність, об’єктивність і повноту підготовлених матеріалів.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
5.11.    Відповідальний структурний підрозділ забезпечує ознайомлення керівників підпорядкованих прокуратур, звіти яких пропонується заслухати на колегії, зі змістом критичних зауважень, що викладені у матеріалах колегії.
5.12.    У випадках розробки діаграм, графіків, таблиць для супроводження доповідей, графічний дизайн та комп’ютерна демонстрація здійснюється відділом інформатизації у взаємодії з відповідними структурними підрозділами.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
5.13. Організаційно - контрольний відділ готує порядок денний, що затверджується прокурором області, план проведення колегії та надає членам колегії систематизовані матеріали за три дні (за винятком питань щодо кадрових призначень) до засідання. Матеріали з кадрових питань після затвердження прокурором області порядку денного засідання колегії організаційно - контрольним відділом надаються членам колегії невідкладно.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 30 квітня 2013 р. №60)
5.14.    Організаційно-контрольним відділом здійснюється контроль за повнотою і якістю документів, що подаються на розгляд колегії. У разі неякісної підготовки матеріалів за рапортом начальника організаційно-контрольного відділу матеріали повертаються виконавцям на доопрацювання, одночасно прокурором області може бути прийнято рішення щодо перенесення дати проведення засідання.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 30 квітня 2013 р. №60)
5.15. До участі в роботі колегії за рішенням прокурора області запрошуються керівники і посадові особи державних органів, працівники апарату прокуратури області, підпорядковані прокурори.                    Запрошення зазначених осіб на засідання колегії та ознайомлення їх з необхідними документами забезпечують начальники структурних підрозділів, які готували питання до розгляду, а на підсумкові засідання – організаційно – контрольний відділ. Відповідальність за запрошення представників засобів масової інформації та вирішення питань щодо їх участі у засіданнях колегії покладається на прес-секретаря прокурора області.
5.16.    Якщо питання готують кілька підрозділів обласного апарату, організація його підготовки покладається на першого виконавця. Організація підготовки підсумкових засідань колегії покладається на організаційно – контрольний відділ та заступників прокурора області.
5.17.    Засідання колегії проводяться за наявності більшості її членів. Головує на засіданнях прокурор області, а за його відсутності – виконувач обов’язків. Хід засідання колегії може стенографуватися, за рішенням голови колегії може також проводитися аудіо- чи відеозапис.
5.18. На засіданнях колегії, як правило, доповідають заступники прокурора області або начальники самостійних структурних підрозділів. Виступи мають бути чіткими і стислими, з викладенням причин порушень, з відповідними висновками та конкретними пропозиціями. Тривалість доповідей, звітів, інформацій встановлюється головуючим.
5.19. Розглянуті колегією матеріали у разі необхідності повертаються для внесення відповідних змін і доповнень до структурних підрозділів, що готували питання. Керівник самостійного структурного підрозділу у триденний строк організовує доопрацювання рішення, наказів, візує їх у керівників залучених галузевих підрозділів та заступників прокурора області.
5.20. Остаточний варіант рішення колегії візує начальник організаційно – контрольного відділу, при виданні наказу щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності або заохочення – начальник відділу роботи з кадрами. Доопрацьовані та завізовані рішення колегії, накази не пізніше п’яти робочих днів з часу засідання подаються на підпис прокурору області начальником організаційно – контрольного відділу.
(зі змінами згідно Наказів прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36, від 3 грудня 2013 № 177)
5.21. Після підписання рішення колегії організаційно-контрольний відділ складає протокол засідання колегії за підписом головуючого та начальника організаційно-контрольного відділу, який протягом 5 робочих днів скеровується до Генеральної прокуратури України.
5.22.    Примірники рішення колегії, а також видані на їх підставі накази, розпорядження чи вказівки прокурора області після підпису надсилаються організаційно – контрольним відділом для виконання до підпорядкованих прокуратур, передаються членам колегії, начальникам самостійних структурних підрозділів прокуратури області відповідно до прийнятого рішення.
5.23.    Контроль за повнотою, всебічністю і своєчасністю виконання рішень колегії покладається на визначених у них керівників прокуратури Львівської області.
5.24. Організаційно – контрольний відділ здійснює загальний контроль за виконанням рішень колегії. З цією метою на кожне рішення колегії заводиться окрема контрольна справа, у якій акумулюються всі документи (доповідні записки, довідки, рапорти, статистична інформація тощо), пов’язані з його виконанням.
5.25. Доповідні записки про виконання рішення колегії прокуратури області, що надійшли від прокурорів районного рівня, передаються до організаційно – контрольного відділу. Цим підрозділом забезпечується надання вказаних документів на розгляд відповідних заступників прокурора області для організації вивчення повноти та якості виконання і підготовки рапорту про можливість зняття рішення колегії з контролю. Рішення про зняття з контролю або продовження терміну виконання визначених заходів приймається у місячний строк від передбаченої у ньому останньої дати.
5.26.    Рішення колегії знімаються з контролю прокурором області або виконувачем його обов’язків на підставі обґрунтованого рапорта заступника прокурора області, на якого покладався контроль за виконанням, завізованого начальником організаційно – контрольного відділу. У разі здійснення контролю кількома заступниками прокурора області такий рапорт за пропозиціями відповідних заступників готується організаційно – контрольним відділом і підписується його начальником.
5.27.    З контролю знімаються лише повно і всебічно виконані заходи з урахуванням ефективності їх реалізації. У разі неналежного виконання рішення колегії окремими виконавцями або невиконання окремих заходів контроль виконання у цій частині продовжується.
5.28.    Листи підпорядкованим прокурорам про зняття рішення (окремих заходів) колегії з контролю чи його продовження готує структурний підрозділ, якого стосується питання, за підписом відповідного заступника прокурора області, а підсумкових рішень – організаційно – контрольний відділ за підписом його начальника.
5.29. Організаційно – контрольний відділ здійснює облік засідань колегії та прийнятих рішень, періодично вивчає практику роботи колегії, стан виконання визначених заходів, вносить пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.
 
6. Організація проведення нарад
 
6.1. Керівництвом прокуратури області, начальниками структурних підрозділів проводяться оперативні наради за необхідності розгляду та обговорення питань з окремих напрямів діяльності підпорядкованих прокуратур і піднаглядних органів, що не потребують комплексного підходу до їх вирішення, а також щодо організації роботи структурних підрозділів апарату, результатів перевірок, надання практичної допомоги, аналітичних досліджень, звітів прокурорсько-слідчих працівників про виконання службових обов’язків, виконавської дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку.
6.2.      За рішенням прокурора області за участі його заступників, керівників структурних підрозділів та інших працівників прокуратури області проводяться апаратні наради для визначення невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності.
6.3.      Організація проведення оперативних (апаратних) нарад у прокурора області здійснюється організаційно – контрольним відділом, а за дорученням прокурора області – іншими структурними підрозділами.
Матеріали оперативних (апаратних) нарад готуються структурним підрозділом, якому доручено чи за ініціативи якого здійснюється розгляд питання.
            За три дні до наради відповідальний структурний підрозділ готує порядок денний, проект протоколу оперативної (апаратної) наради, доповідну записку (довідку) з питання порядку денного, а також забезпечує участь у нараді запрошених осіб.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 29 вересня 2015 р. №225, яким пункт 6.3. доповнено частинами другою і третьою)
 
6.4.      Результати оперативної (апаратної) наради оформлюються протоколами упродовж п’яти робочих днів з часу її проведення за підписом головуючого лише у разі прийняття рішень та визначення конкретних заходів.
6.5.      Контроль за якісним і своєчасним виконанням рішень оперативних нарад у структурних підрозділах покладається на їх керівників, у заступників прокурора області – на начальників самостійних структурних підрозділів, у прокурора області – на заступників прокурора області, організаційно – контрольний відділ, або за вказівкою прокурора області – на інші структурні підрозділи.
6.6. Рішення оперативних (апаратних) нарад, проведених під головуванням прокурора області, знімаються з контролю на підставі обґрунтованого рапорта заступника прокурора області або керівника підрозділу, підпорядкованого прокурору області, завізованого начальником організаційно – контрольного відділу.
6.7.      Якщо контроль за виконанням рішення наради покладався на кількох заступників прокурора області, такий рапорт готується організаційно – контрольним відділом на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених із відповідними заступниками прокурора області.
6.8.      Рішення оперативних нарад у заступників прокурора області та керівників структурних підрозділів знімаються з контролю на підставі рапорту тих працівників, на яких покладався контроль.
6.9.      У разі неналежного виконання ухваленого нарадою рішення або окремих заходів контроль виконання у цій частині продовжується.
6.10.    Облік оперативних та апаратних нарад, проведених прокурором області, здійснюється організаційно – контрольним відділом, а щодо розслідування кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких проводиться слідчими прокуратури області, – відповідним самостійним структурним підрозділом. У структурних підрозділах здійснюється облік оперативних нарад, проведених їх керівниками.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
6.11.    Для узгодження діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю та протидії корупції прокурором області проводяться координаційні наради за участі керівників правоохоронних органів.
6.12.    Організація, підготовка та проведення координаційних нарад здійснюється відповідно до Положення про координацію діяльності правоохоронних органів із протидії злочинності та корупції, затвердженого в установленому порядку.
6.13. У необхідних випадках складається план підготовки до проведення координаційної наради. Матеріали (доповідні записки, довідки, аналізи, узагальнення, списки запрошених осіб, інші документи) та проекти постанов координаційних нарад готуються працівниками самостійних структурних підрозділів, яких стосується винесене на розгляд питання. Документи, що виносяться на розгляд наради, візуються виконавцями, керівниками самостійних структурних підрозділів та відповідними заступниками прокурора області.
6.14.    За організаційне забезпечення підготовки та проведення координаційних нарад з питань протидії злочинності відповідає Управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, а з питань протидії корупції – Управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
6.15.    З метою підготовки матеріалів та проектів документів на розгляд координаційної наради, організації виконання узгоджених рішень наказом прокурора області може створюватися робоча група з представників відповідних правоохоронних органів за погодженням з їх керівниками.
6.16.    Відповідальний самостійний структурний підрозділ забезпечує участь у нараді запрошених осіб, після проведення наради, за необхідності, доопрацьовує прийняту постанову і передає її відповідному заступнику прокурора області для підпису головою та учасниками наради, після чого надсилає виконавцям, складає протокол.
6.17.    За результатами вивчення стану додержання законності в діяльності органів влади та управління обласного рівня керівництвом прокуратури області можуть проводитися міжвідомчі наради за участі керівників відповідних органів. На таких нарадах заслуховуються інформації, звіти, виступи учасників та ухвалюються узгоджені рішення.
6.18.    Матеріали міжвідомчої наради готуються самостійним структурним підрозділом, який ініціював розгляд питання. Ним забезпечується участь запрошених осіб, готується проект постанови. За результатами проведення наради постанова доопрацьовується і подається на підпис прокурору області або його заступнику та відповідним посадовим особам – учасникам наради, після чого надсилається виконавцям.
6.19. Постанови координаційної, міжвідомчої наради підписуються головуючим та іншими учасниками упродовж п’яти робочих днів з часу проведення, у цей же термін після підписання надсилаються для організації виконання учасникам наради, підпорядкованим прокурорам та до Генеральної прокуратури України.
6.20.    Постанови координаційних, міжвідомчих нарад, проведених під головуванням прокурора області, підписуються ним після візування відповідним заступником прокурора області і начальником організаційно – контрольного відділу.
6.21.    У постановах нарад повинні передбачатися конкретні та, як правило, спільні узгоджені заходи, строки і органи, на які покладається їх виконання.
6.22.    Контроль за своєчасним і якісним виконанням органами прокуратури постанов координаційних, міжвідомчих нарад, проведених під головуванням прокурора області, покладається на заступників прокурора області, організаційно – контрольний відділ, а під головуванням заступників прокурора області – на керівників самостійних структурних підрозділів прокуратури області. Контроль виконання рішень нарад по відомствах забезпечується їх керівниками.
6.23.    Виконання узгодженого заходу у повному обсязі має бути завершено у тому місяці, який визначено у постанові.
6.24.    Повно та всебічно виконані постанови координаційних, міжвідомчих нарад знімаються з контролю прокурором області або виконувачем його обов’язків на підставі обґрунтованого рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого відповідним заступником прокурора області, начальником організаційно – контрольного відділу, а нарад, проведених під головуванням заступників прокурора області, – цими заступниками на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу.
6.25.    У випадку неналежного виконання узгоджених заходів, термін їх виконання у такому ж порядку може бути продовжений прокурором області, виконувачем його обов’язків або заступником, який головував на нараді. 
6.26.    Листи керівникам правоохоронних та інших державних органів, підпорядкованим прокурорам про зняття постанов координаційних нарад з контролю або його продовження готує Управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні або Управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, або відділ захисту прав і свобод дітей прокуратури області, міжвідомчих нарад – самостійний структурний підрозділ, якого стосується розглянуте питання.
(п. 6.26 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
6.27. Управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, Управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, забезпечують належну організацію координаційної діяльності. Зазначені Управління, а також інші самостійні структурні підрозділи періодично, у межах компетенції, вивчають практику здійснення координаційної діяльності, рішення, прийняті на координаційних та міжвідомчих нарадах, вносять пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
6.28. Облік координаційних, міжвідомчих нарад та прийнятих ними рішень, контроль за станом організації цієї роботи у підпорядкованих прокуратурах здійснюється самостійними структурними підрозділами. Загальний облік координаційних та міжвідомчих нарад, проведених прокурором області та його заступниками, покладається на організаційно – контрольний відділ. Для забезпечення такого обліку заступники прокурора області у 3-денний термін з дня підписання надають в організаційно-контрольний відділ копії протоколів  проведених міжвідомчих нарад та прийнятих ними постанов.
 
7. Організація розгляду документів
 
7.1.      Приймання, реєстрація, розгляд та проходження документів, звернень і запитів на інформацію у прокуратурі області здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України, Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у прокуратурі Львівської області та цього Регламенту.
Заяви  і  повідомлення про  вчинені  кримінальні  правопорушення реєструються  у  відповідних  книгах вхідної  кореспонденції (додатки 6,7) згідно  з  вимогами  Інструкції про  порядок приймання, реєстрації та  розгляду в  органах прокуратури України заяв, повідомлень про  вчинені кримінальні  правопорушення, затвердженої наказом  Генерального  прокурора  України від 03.12.2012 № 125, з  присвоєнням індексу "ЗП".
(п. 7.1 доповнено частиною 2 згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.2. Усі звернення, що надходять до органів прокуратури, підлягають обов’язковій реєстрації у програмному комплексі «Єдина система статистики та аналізу роботи органів прокуратури України» (далі – ЄССА) працівниками прокуратури відповідного рівня в день їх надходження, з подальшим внесенням інформації про заявника, характер та суть звернення, дату його вирішення. Заяви і повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення розглядаються відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Вхідну кореспонденцію після проставляння на ній штампа з датою надходження реєструють у ЄССА лише відповідні працівники секретаріату під своїм паролем. Вони вносять в ЄССА обов’язкові реквізити вхідного документа: прізвище, ім’я, по батькові заявника або назву кореспондента, його адресу інші дані. Після внесення первинних даних в ЄССА на документі проставляється реєстраційний номер і він передається у відділ з питань розгляду листів та прийому громадян. Працівники цього відділу вивчають звернення та визначають, чи належить його розгляд до компетенції прокуратури області.
(п. 7.2 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.2.1. Керівникам прокуратур усіх рівнів і галузевих підрозділів апаратів, прокурорам – процесуальним керівникам досудового розслідування забезпечити виконання вимог закону при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні в органах досудового розслідування заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасне внесення щодо них відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
(п. 7.2 доповнено пунктом 7.2.1. згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.2.2. Інформувати керівників органів прокуратури вищого рівня спеціальним повідомленням, а також чергового прокурора підрозділів приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України та галузевих підрозділів прокуратур обласного рівня у визначеному порядку про надходження повідомлень про кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки, терористичні акти, бандитизм, катастрофи, аварії, вибухи, пожежі та інші події, унаслідок яких заподіяно значну матеріальну шкоду або сталася загибель людей, умисні вбивства, вчинені при обтяжуючих обставинах і в умовах неочевидності, кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами та злочинними організаціями, службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, народними депутатами України, суддями, керівниками правоохоронних органів і вчинені проти них, особливо тяжкі кримінальні правопорушення,  вчинені іноземцями і проти них, а також стосовно журналістів у разі перешкоджання їхній законній професійній діяльності, про інші кримінальні правопорушення, які набули в суспільстві негативного резонансу. У вказаних інформаціях викладати обставини та ознаки кримінального правопорушення, за яким розпочато досудове розслідування, його кваліфікацію, дані про підозрювану особу, застосований запобіжний захід, заподіяну шкоду, найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер.
(п. 7.2 доповнено пунктом 7.2.2. згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.3.      Перевірки за заявами та скаргами фізичних і юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, крім заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, проводяться лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, державного нагляду (контролю), органами місцевого самоврядування, посадовими чи службовими особами відповідного рівня або неприйняття ними рішень з цих питань у встановлені строки.  
Заяви та скарги, звернення і запити депутатів усіх рівнів, які надійшли до органів прокуратури без долучення до них копій відповідей органів державного нагляду (контролю), уповноважених на їх розгляд, надсилаються за належністю підрозділами з розгляду звернень та прийому громадян.
У разі неприйняття органами державного нагляду (контролю) рішень з цих питань у встановлені строки, організація розгляду звернень забезпечується відповідними галузевими підрозділами, міськими, районними, міжрайонними та прирівняними до них прокурорами з обов’язковим наданням оцінки законності діяльності уповноважених органів.
(п. 7.3 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.4.      Розгляд первинних звернень народних депутатів України та їх листів зі скаргами громадян і юридичних осіб здійснюється згідно з Інструкцією про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України.
7.5.      За зверненнями, розгляд яких належить до компетенції прокуратури області, відділ з питань розгляду листів та прийому громадян визначає структурний підрозділ, уповноважений на вирішення порушених питань, після чого повертає зазначені звернення до секретаріату для подальшого спрямування.
7.6.      У разі неправильного визначення структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у зверненні питань, воно невідкладно повертається до відділу з питань розгляду листів та прийому громадян на підставі рапорту виконавця, завізованого його безпосереднім керівником. Депутатські документи у таких випадках на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу та резолюції заступника прокурора області невідкладно передаються безпосередньо структурному підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених питань.
У разі надходження до самостійного структурного підрозділу прокуратури області звернень чи повідомлень про вчинення кримінального правопорушення, такі невідкладно рапортом через куруючого заступника прокурора області передаються у відповідний самостійний структурний підрозділ, до компетенції якого належить їх розгляд по суті, для організації подальшого вирішення згідно вимог ст. 214 КПК України
(п. 7.6 доповнено частиною 2 згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.7.      У спірних випадках відділом з питань розгляду листів та прийому громадян звернення передаються на доповідь першому заступнику прокурора області для встановлення порядку їх розгляду.
7.8.      У випадку надходження заяв, скарг та повідомлень щодо вчинення працівниками прокуратури кримінальних правопорушень, корупційних діянь та ганебних вчинків, а також загибелі чи тяжкого травмування працівників прокуратури, втрати ними матеріалів кримінальних проваджень, таємних, інших важливих документів, зброї та випадків її застосування керівники самостійних структурних підрозділів невідкладно інформують начальника відділу роботи з кадрами прокуратури Львівської області для негайної доповіді прокурору області.
(зі змінами згідно Наказів прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36, 3 грудня 2013р. № 177)
7.9.      Закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативні акти органів державної влади передаються секретаріатом старшому прокурору прокуратури області з питань правового забезпечення для реєстрації, ознайомлення та розгляду керівництвом обласної прокуратури і подальшого зберігання. Якщо у цих правових актах містяться конкретні доручення, пропозиції чи рекомендації прокуратурі області, то вони невідкладно передаються секретаріатом для доповіді прокурору області та старшому прокурору прокуратури області з питань правового забезпечення.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.10. Проекти законів та інших нормативно-правових актів, що надходять для вивчення від органів державної влади, передаються старшому прокурору прокуратури області з питань правового забезпечення для підготовки доручень прокурора області або його заступника щодо порядку опрацювання цих документів. Висновки структурних підрозділів із зазначених питань візуються відповідними керівниками  самостійних структурних підрозділів та заступниками прокурора області.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.11.    Секретаріатом  вхідна  кореспонденція передається керівництву прокуратури області  на  розгляд не  менш  ніж  двічі на  день.
Звернення з  вимогою розпочати досудове  розслідування, заяви  і  повідомлення  про  вчинені кримінальні   правопорушення  та  інші термінові документи передаються  на  розгляд керівництву  прокуратури невідкладно.
(п. 7.11 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.12. Первинний розгляд документів здійснюється керівництвом прокуратури області, керівниками самостійних структурних підрозділів, як правило, у день їх надходження, але не пізніше наступного робочого дня. На них вчиняються резолюції, в яких визначаються виконавці, строки та чіткий порядок вирішення, ставиться дата і підпис. У разі направлення документа для виконання у підпорядковані прокуратури чи інші відомства за належністю, а також на текстах нормативних актів державних органів резолюція вчиняється на окремому аркуші.
7.13. Прокурору області або виконувачу його обов’язків  подаються на розгляд документи та звернення, що надійшли від Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, Генерального прокурора України та його заступників, Глави Адміністрації Президента України та його заступників, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,  Уповноваженого Президента України з прав дитини, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів України, Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації, Центральної виборчої комісії, Служби безпеки України,  Державної прикордонної служби України, Голови Державної фіскальної служби України, перших керівників міністерств, державних комітетів, інших центральних органів державної виконавчої  влади, обласних органів влади і управління, судових та правоохоронних органів, державних установ іноземних країн і міжнародних організацій (їх представництв), запити і звернення народних депутатів України та депутатів органів місцевого самоврядування обласного рівня, звернення керівників комітетів і комісій Верховної Ради України, Львівської обласної ради, звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, скарги на дії заступників прокурора області, документи з кадрових питань, у тому числі щодо можливих неправомірних дій працівників органів прокуратури області та оскарження їх дій у суді, інформації про результати розгляду документів прокурорського реагування, що підписувались прокурором області, а також з актуальних питань, що викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації.            
Окрім цього, на розгляд вищевказаних осіб подаються документи, які надійшли з обласних органів влади і управління, судових і правоохоронних органів щодо запрошення прокурора області для участі у різноманітних заходах (нарадах тощо).
Ці документи після реєстрації невідкладно подаються на розгляд прокурора області. У разі взяття прокурором області виконання документів на контроль, вони терміново передаються в організаційно-контрольний відділ для постановки на контроль, після чого надаються виконавцям – через секретаріат.
(зі змінами згідно Наказів прокурора Львівської області  від 30 квітня 2013 р. №60,  від 23 грудня 2014 р. №147, від 03 березня 2016 р. №59).
7.14.    Заступникам прокурора області подаються на розгляд згідно із закріпленими напрямками діяльності звернення інших керівників обласних органів та відомств, доручення заступників Генерального прокурора України, що надходять на їхнє ім’я, начальників управлінь, відділів Генеральної прокуратури України, адресовані керівництву прокуратури області, спеціальні повідомлення міськрайпрокурорів про скоєні злочини, інформації підпорядкованих міськрайпрокурорів щодо виконання рішень колегії, оперативних, міжвідомчих та координаційних нарад, що знаходяться на їх контролі, інформації про серйозні порушення законності, інформації про тяжкі злочини, відповіді про розгляд документів прокурорського реагування, скарги на рішення керівників структурних підрозділів, старших прокурорів прокуратури області.
Секретаріатом готуються і передаються зазначені документи (крім тих, що готує на доповідь відділ з питань розгляду листів та прийому громадян) заступникам прокурора області.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.15. Документи, що стосуються кількох структурних підрозділів, підпорядкованих різним заступникам прокурора області, передаються на доповідь першому заступнику прокурора області, який визначає виконавців.
7.16. Начальникам самостійних структурних підрозділів передаються на розгляд інші, віднесені до їх компетенції документи: інформації про виконання доручень прокуратури області, що стосуються розгляду конкретних звернень, досудового розслідування кримінальних правопорушень, розгляду судами справ та проваджень; звернення громадян та юридичних осіб, щодо рішень, прийнятих підлеглими працівниками або керівництвом підпорядкованих прокуратур, а також з питань тривалого зволікання, неприйняття ними рішень, залишення їх без розгляду. Цим керівникам надаються для опрацювання постанови та протоколи координаційних і міжвідомчих нарад, що надійшли з підпорядкованих прокуратур.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.17. До організаційно-контрольного відділу передаються для організації вивчення копії регламенту прокуратури м. Львова, наказів про розподіл обов’язків між керівним складом та працівниками структурних підрозділів прокуратури області, між працівниками прокуратур районного рівня, розмежування повноважень між прокуратурами або закріплення за ними об’єктів нагляду, доповідні записки про виконання рішень колегії та нарад у прокурора області. У разі необхідності з ними ознайомлюються структурні підрозділи апарату, старші прокурори прокуратури області та подають письмові зауваження до них до організаційно-контрольного відділу для вирішення питання щодо підготовки спільних листів щодо усунення виявлених недоліків.
 (п. 7.17 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.18. Надходження документів від керівництва прокуратури області до безпосередніх виконавців не повинно перевищувати двох робочих днів.
У разі надходження до прокуратури заяви чи повідомлення про вчинення кримінального правопорушення строк надходження документів від керівництва прокуратури області до безпосередніх виконавців, які зобов’язані вносити відповідні відомості до ЄРДР необхідно обмежити цим же робочим днем.
(п. 7.18 доповнено згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.19. Якщо у резолюції визначено кількох виконавців, доведення її змісту, своєчасне та якісне виконання, продовження строків, підготовка відповіді, підпис у керівництва прокуратури області покладається на першого виконавця.
7.20. Документи розглядаються у терміни, визначені законами та організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України та прокуратури області. Якщо рішення з поважних причин не може бути прийнято у визначений термін, начальник підрозділу подає завізований виконавцем рапорт про продовження строку до керівництва прокуратури області, готує попередню відповідь.
7.21.    У разі несвоєчасного надання розділу до контрольного документа одним із визначених у резолюції виконавців на нього покладається обов’язок продовження строку розгляду, а за рішенням керівництва прокуратури області – підготовка, візування та подання на підпис загальної інформації.
7.22.    У разі тимчасової відсутності працівника прокуратури області службові документи, провадження за якими не закінчено, а при звільненні – всі наявні документи за вказівкою керівника структурного підрозділу через канцелярію передаються до виконання іншим працівникам.
7.23.    Документи та наглядові провадження з одного самостійного структурного підрозділу до іншого передаються через канцелярію за згодою обох начальників, а в разі незгоди – за письмовою вказівкою відповідного заступника або прокурора області.
7.24.    Передача документів, щодо яких контроль встановлено прокурором області чи його заступниками, здійснюється лише за їх погодженням.
7.25. Усі документи, що подаються керівництву прокуратури області, мають бути завізовані безпосередніми виконавцями, керівниками структурних підрозділів, редактором, а прокурору області  - також і заступниками прокурора області.
7.26.    Документи, які містять пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства, а також статистичні дані, до підпису візуються старшим прокурором прокуратури області з питань правового забезпечення і відділі статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратури області.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.27. Відповіді на звернення, розглянуті прокурором області, на запити народних депутатів України, або ж по яких було відмовлено заступниками прокурора області та які надійшли вдруге, а також підготовлені за наслідками перевірок документи прокурорського реагування, що вносяться на ім’я перших керівників правоохоронних органів та органів влади й управління області, готуються та надсилаються за підписом прокурора області. За дорученням прокурора області відповіді на розглянуті ним звернення можуть надаватись за підписом його заступників.
7.28. Документи, що потребують особистої доповіді, подаються на підпис прокурору області його заступниками, начальниками самостійних структурних підрозділів, а також в окремих випадках тими працівниками, котрим прокурором області надавалися конкретні доручення.
7.29.    Заступниками прокурора області відповідно до їх компетенції підписуються документи, визначені у пункті 7.14.
7.30. Керівниками самостійних структурних підрозділів (виконувачами обов'язків) підписуються документи:
- доручення та листи, адресовані окремим підпорядкованим прокурорам у конкретних цивільних, господарських, адміністративних справах та кримінальних провадженнях, матеріалах та зверненнях із встановленням контролю або без такого;
- супровідні листи до документів, підписаних керівництвом прокуратури області;
- відповіді, за скаргами або заявами, що ними розглядались, у випадках роз’яснення чинного законодавства або ж принесення протесту, пред’явлення позову або застосування іншого заходу прокурорського реагування з  подальшим повідомленням про результати їх розгляду;
- листи та інші документи, адресовані в органи влади та управління обласного рівня, їх підпорядкованих підрозділів, правоохоронним і контролюючим органам без зазначення посадової особи;
- листи про надіслання до прокуратури Львівської області кримінальних справ та матеріалів на вивчення.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.31.    Керівниками підрозділів у складі управлінь підписуються документи:
листи та інші документи, адресовані прокурорам міст, районів та міжрайонних прокуратур без встановлення контролю;
- відповіді на задоволені звернення громадян, про роз’яснення їм вимог чинного законодавства, а також у випадках, коли провадження за зверненнями раніше припинено на підставі статті 12 Закону України „Про прокуратуру”.
7.32. Прокурори управлінь і відділів підписують процесуальні документи, винесені: в ході досудового розслідування кримінальних проваджень; за результатами вивчення матеріалів кримінального провадження, законності зупинення або закриття кримінальних проваджень. Посадові особи вищого рівня можуть підписувати вищевказані документи в рамках компетенції посадової особи нижчого рівня.
(п. 7.32 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.33.    Накази, розпорядження, вказівки, завдання, доручення та інші документи за підписом керівництва прокуратури області у разі необхідності негайного направлення та в інших необхідних випадках передаються центральним факсом або електронною поштою зі спеціально визначеної електронної адреси.
7.34. Надіслання факсом або електронною поштою термінових документів, які підлягають реєстрації в організаційно-контрольному відділі, безпосередньо структурними підрозділами забороняється.
7.35.    Усі документи передані факсимільним зв’язком або електронною поштою, підлягають обов’язковій реєстрації, зокрема матеріали щодо необхідності негайної реєстрації відомостей у ЄРДР підлягають реєстрації у встановлений законодавством та відомчими документами добовий термін з часу отримання таких прокуратурою області. Оригінали переданих факсом або електронною поштою документів надсилаються адресату у встановленому порядку.
(п. 7.35 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.36. Розмноження, копіювання наказів, розпоряджень, вказівок прокурора області, рішень колегії, планів роботи прокуратури області, протоколів нарад у прокурора області, його заступників, а також інших найбільш важливих документів за підписом керівництва прокуратури області здійснюється оператором копіювальних та розмножувальних машин або секретаріатом у першу чергу.
7.37. Матеріали та кримінальні провадження витребовуються від підпорядкованих прокуратур та інших правоохоронних органів листами за підписом прокурора області, відповідного заступника прокурора області, підпорядкованого йому керівника самостійного структурного підрозділу або його заступника, на яких покладено обов’язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
            7.38. Матеріали і кримінальні провадження, інформації про стан досудового розслідування та прокурорського нагляду за наявності підстав витребовуються структурними підрозділами, на які безпосередньо не покладено обов’язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні, лише за обґрунтованим рапортом на ім’я заступника прокурора області, який відповідає за організацію роботи відповідного наглядового підрозділу.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.39.Кримінальні провадження, які розслідуються іншими правоохоронними органами, у разі необхідності в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, можуть прийматися до провадження слідчих прокуратури області за вказівкою прокурора області.Про таке рішення керівники слідчих підрозділів надсилають повідомлення відповідним відділам процесуального керівництва.
(п.7.39 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від  25 жовтня 2013 № 151 )
7.40. Матеріали та кримінальні провадження, витребувані для вивчення, та ті, що надійшли до прокуратури області за ініціативою органів досудового розслідування, реєструються секретаріатом на загальних підставах та у книгах обліку (додаток №8 до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України) окремо у кожному відділі процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
            7.41. У разі доставки матеріалів та кримінальних проваджень нарочним забороняється передача їх з рук в руки без відповідної реєстрації та обліку.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.42. Повернення матеріалів і кримінальних проваджень підпорядкованим прокуратурам та іншим правоохоронним органам здійснюється з обов’язковим додержанням зазначеного порядку обліку.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.43. Кримінальні провадження, у яких проводиться досудове розслідування можуть перебувати на вивченні в структурних підрозділах не більше 10 днів з дня надходження, за винятком випадків, коли кримінальним процесуальним законодавством встановлені більш стислі строки прийняття відповідних процесуальних рішень. За великого обсягу матеріалів у цих провадженнях строк їх вивчення може бути продовжено відповідним заступником прокурора області, але не більше 20 днів.
(п. 7.43 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.44. Строк перебування на вивченні закритих кримінальних проваджень або тих, у яких досудове розслідування зупинено, а також розглянутих судами з постановленням вироку, що вступив у законну силу, не може перевищувати одного місяця.
(п. 7.44 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
            7.45. Кримінальні провадження, за результатами вивчення яких прийняті рішення, що не переривають перебіг процесуальних строків або наслідком яких є початок чи відновлення досудового розслідування кримінальних правопорушень, повертаються органам, від яких вони надійшли, не пізніше наступної доби з часу прийняття цих рішень.
(п. 7.45 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
            7.46. Працівниками апарату прокуратури області, які призначені прокурорами у кримінальних провадженнях,  в усіх випадках прийняття процесуальних рішень про призначення, заміну процесуального керівника або групи процесуальних керівників, об’єднання, виділення, закриття кримінальних проваджень, продовження строків досудового розслідування, що витребувані для вивчення до прокуратури області, вносяться відповідні відомості у ЄРДР.
(п. 7.46 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
 
(пункти 7.47-7.48 виключено згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
 
            7.49. Контроль за виконанням прийнятих рішень та поданих доручень прокурора про проведення слідчих та негласних слідчих дій під час досудового розслідування кримінальних проваджень до їх повного виконання здійснюється керівниками відповідних структурних підрозділів.
(п. 7.49 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
            7.50. Керівниками самостійних структурних підрозділів щомісячно до першого числа подаються заступникам прокурора області списки витребуваних кримінальних проваджень та матеріалів з метою забезпечення належного контролю за додержанням порядку їх витребування та строків вивчення.
(п. 7.50 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.51. Кримінальні провадження, досудове розслідування яких здійснюється слідчими слідчого відділу прокуратури області, та наглядові провадження за ними для перевірок чи вивчення надаються тільки з дозволу відповідних заступників прокурора області, які  відповідають за організацію роботи слідчого відділу та підрозділу процесуального керівництва, або безпосередньо прокурора області. Недопустимо залучення до вивчення кримінальних проваджень працівників, які ніе мають до них відношення.
(п. 7.51 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 25 жовтня 2013 р. №151)
7.52.    У разі необхідності здійснення подальшого контролю, наглядові провадження, заведені на підставі повідомлень про резонансні кримінальні правопорушення, які взяті на контроль керівництвом прокуратури області, передаються від одного структурного підрозділу до іншого через канцелярію за мотивованим рапортом, узгодженим з начальником відповідного відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування та відповідним заступником прокурора області.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.53. Наглядове провадження, заведене старшим прокурором прокуратури області з міжнародно-правових доручень за кримінальним провадженням, що надійшло до прокуратури області від іноземного компетентного органу у порядку перейняття кримінального переслідування, за рапортом старшого прокурора прокуратури області з міжнародно-правових доручень передається до відповідного структурного підрозділу прокуратури області для забезпечення нагляду за прийняттям законного процесуального рішення у такому кримінальному провадженні.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
7.54. Наглядові провадження, матеріали перевірок та інші документи, необхідні для вивчення, доповіді керівництву прокуратури області або зняття з контролю, у встановлений термін безперешкодно надаються працівникам організаційно-контрольного відділу, відділу з питань розгляду листів та прийому громадян, начальнику відділу роботи з кадрами прокуратури області, а також працівникам, які за дорученням керівництва прокуратури області проводять службові розслідування та службові перевірки. Відповідальність за своєчасність надання документів і матеріалів покладається на керівників структурних підрозділів.
(зі змінами згідно Наказів прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36, 3 грудня 2013р. № 177)
Кожному  громадянину на  його  прохання можуть  бути  надані для  ознайомлення у  приміщеннях  прокуратури документи та матеріали, які  зачіпають його права  і  свободи, у  тій  мірі, в  якій це не  суперечить вимогам  дотримання державної або  іншої, що  охороняється законом, таємниці, законним  інтересам інших  осіб.
На  прохання запитувачів у  спеціально відведеному  кабінеті їм  можуть бути  надані документи, що  містять  публічну  інформацію, чи  їх  копії та  вони  мають  право  робити  виписки з  них, фотографувати, копіювати, сканувати та  записувати на  носії інформації.
Рішення (у письмовій формі) щодо надання громадянину документів для  ознайомлення приймають керівники прокуратури та  структурного  підрозділу.
Працівники прокуратури, які отримали документи без реєстрації у  прокуратурі, повинні невідкладно особисто або за участі працівника  канцелярії передати такі документи у секретаріат для здійснення реєстрації. Відповідальність за документи, які  були передані без  відповідної  реєстрації, покладається  на  осіб, які  прийняли  рішення про передачу та розгляд документа без реєстрації у секретаріаті (канцелярії).
(Регламент доповнено пунктом 7.55 згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
 
 8. Організація контролю виконання
 
8.1. З метою забезпечення своєчасності і повноти виконання організаційних заходів та розгляду документів в апараті прокуратури Львівської області встановлюється контроль виконання. Його здійснення передбачає невідкладне доведення завдань, доручень та документів до виконавців, обов’язковість інформування відповідного керівника про хід та результати виконання, зняття виконання з контролю та облік цієї роботи.   
8.2.      Про встановлення контролю виконання обов’язково зазначається у планах роботи, рішеннях колегії, протоколах нарад у керівництва прокуратури області і керівників структурних підрозділів. Контроль виконання завдань, доручень та організаційно-розпорядчих документів прокуратури області встановлюється прокурором області.
8.3.      Заступниками прокурора області контроль виконання  встановлюється щодо завдань і доручень, інших передбачених пунктом 4.3 Регламенту документів, надісланих за їх підписом підпорядкованим прокуратурам.
8.4.      Заступниками прокурора області та керівниками самостійних структурних підрозділів контроль виконання може також встановлюватися щодо документів, розгляд яких віднесено до їх компетенції відповідно до пунктів 7.14 та 7.16 Регламенту. У цьому випадку вони самостійно визначають порядок здійснення контролю.
8.5.      Контроль за якістю здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування та участі у судовому провадженні здійснювати керівникам органів прокуратури та галузевих підрозділів апаратів прокуратур усіх рівнів, які за розподілом обов’язків відповідають за відповідну ділянку роботи. Під час кримінального провадження прокурорам забезпечувати виконання вимог закону щодо додержання розумних строків, а також строків, прямо визначених КПК України, з огляду на складність кримінального провадження. Принципово реагувати на факти порушення розумних строків.
(п. 8.5 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
8.6.      Установлення періодичності направлення підпорядкованими прокурорами інформацій щодо доручень у конкретних кримінальних провадженнях з метою здійснення постійного контролю за якістю їх виконання забороняється.
При прийнятті рішення про закриття кримінального провадження, у якому особі повідомлено про підозру, упродовж п’яти днів направляти його керівнику органу прокуратури вищого рівня з мотивованим висновком.
(зі змінами і доповненнями згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
8.7.      Організаційно-контрольний відділ здійснює загальний контроль виконання документів, взятих на контроль прокурором області, а також заходів, визначених планом роботи прокуратури області, рішеннями колегії та нарад під головуванням прокурора області.
8.8.      Відділом з питань розгляду листів та прийому громадян здійснюється контроль за вирішенням скарг громадян з особистого прийому прокурора області; запитів і звернень народних депутатів України, депутатів обласної та місцевих рад; звернень громадян, які надійшли до прокуратури області безпосередньо з листами народних депутатів України, а також звернень з особистого прийому працівників апарату, розглянутих прокурором області.
8.9.      Секретаріат прокуратури області здійснює контроль за веденням діловодства у структурних підрозділах прокуратури області відповідно до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України.
8.10.    Усі документи, взяті на контроль прокурором області, беруться на облік організаційно-контрольним відділом, після чого невідкладно передаються виконавцям через секретаріат прокуратури області.
8.11.    Документи, за якими встановлено контроль виконання, беруться також на облік у структурних підрозділах. Безпосереднє виконання контрольних документів забезпечується керівником структурного підрозділу. Керівники підрозділів невідкладно повідомляють організаційно-контрольний  відділ про працівника, котрому доручено виконання заходів та документів, за якими організаційно-контрольним відділом здійснюється загальний контроль відповідно до пункту 8.7 Регламенту.
8.12.    Якщо у взятих на контроль документах не встановлено терміну їх виконання, вони розглядаються у визначені законодавством строки, але не більше 30 днів з часу реєстрації.
8.13.    Узятий на контроль документ вважається виконаним, якщо порушені у ньому питання вирішено у повному обсязі, зроблено доповідь керівництву прокуратури області, вжито необхідних заходів прокурорського реагування, надіслано вичерпну відповідь. У день виконання або не пізніше наступного дня матеріали, які засвідчують виконання документа, передаються до організаційно-контрольного відділу для зняття з контролю, про що цим відділом робиться запис на копії документа.
            8.14. Прокурором області встановлюється особливий контроль за розглядом документів, що надійшли від Президента України, Прем’єр – міністра України та Голови Верховної Ради України. Прокурором області особливий контроль може встановлюватися і в інших випадках.
            8.15. Відповідальність за організацію, своєчасність та повноту розгляду документів особливого контролю покладається безпосередньо на заступників прокурора області у межах визначеної компетенції.
            8.16. Документи, за виконанням яких встановлено особливий контроль, обліковуються організаційно – контрольним відділом окремо.
            8.17. Про виконання документів особливого контролю заступник прокурора області доповідає прокурору області не пізніше, ніж за три дні до закінчення встановленого терміну їх розгляду. За результатами доповіді прокурор області приймає рішення про зняття документа з контролю або його продовження.
8.18.    У випадку недотримання вимог щодо порядку, якості та строків виконання заходів та документів, які взяті на контроль, прокурором  області може бути призначена службова перевірка, яка проводиться організаційно-контрольним відділом. До участі у цій перевірці можуть залучатися працівники інших підрозділів.
8.19.    Наглядові провадження після зняття документів з контролю повертаються до секретаріату.
8.20.    Організаційно-контрольним відділом прокурору області щотижнево надається інформація про стан виконання документів, взятих на контроль прокурором області, а відділом з питань розгляду листів та прийому громадян – щодо вирішення депутатських звернень і запитів.
 
9. Організація виїздів та викликів працівників   підпорядкованих прокуратур
 
            9.1. Перевірки діяльності підпорядкованих прокуратур проводяться відповідно до планів роботи прокуратури Львівської області, рішень колегії, координаційних, міжвідомчих, оперативних та апаратних нарад під головуванням прокурора області. Виїзди до прокуратур районів у місті Львові  здійснюються з урахуванням вимог наказу Генерального прокурора України №1/2гн-2012. Працівники прокуратури м.Львова залучаються до проведення структурними підрозділами апарату галузевих перевірок у прокуратурах районів міста Львова та надання їх керівникам практичної допомоги. З метою забезпечення контролю за станом усунення недоліків у діяльності прокуратур районів міста  прокурору міста Львова надсилаються копії довідок про результати здійснених апаратом виїздів до цих прокуратур  та рішень атестаційної комісії стосовно їх працівників.
(зі змінами і доповненнями згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
9.2.  Позапланові виїзди з метою проведення перевірок у підпорядкованих прокуратурах чи на об’єктах, що їм піднаглядні, можуть здійснюватися тільки за рапортом заступника прокурора області, який погоджено прокурором області.
9.3.      За наявності на доповідних записках, аналізах, узагальненнях та інших матеріалах резолюції прокурора області про проведення такої перевірки виїзд здійснюється на підставі рапорту начальника структурного підрозділу, завізованого в організаційно – контрольному відділі і погодженого з відповідним заступником прокурора області.
9.4. Комплексні перевірки виконання підпорядкованими прокуратурами вимог Закону України “Про прокуратуру”, наказів Генерального прокурора України плануються і проводяться, як правило, один раз на п’ять років у зв’язку із закінченням терміну повноважень прокурора з метою об’єктивної оцінки діяльності та вирішення питання щодо можливості його призначення на повторний строк. Позапланові комплексні перевірки здійснюються за рішенням прокурора області.
9.5. Галузеві перевірки в прокуратурах районного рівня плануються і проводяться у випадках, коли наявні дані свідчать про суттєві недоліки та прорахунки в організації роботи або порушення виконавської дисципліни на цьому напрямі, а застосовані раніше заходи до їх усунення (направлення листів, обговорення звітів конкретних працівників на нарадах та засіданнях колегії тощо) не дали позитивних результатів.
9.6.      Перевірки стану виконання кількох галузевих наказів Генерального прокурора України проводяться відповідними структурними підрозділами, як правило, одночасно.
9.7. Практична допомога надається відповідно до планів роботи прокуратури Львівської області, рішень колегії та нарад, а в окремих випадках – за рішенням відповідного заступника прокурора області, як правило, з урахуванням нетривалого часу перебування на посаді керівників прокуратури, недостатнього практичного досвіду роботи.
9.8. Виїзди для перевірки звернень громадян та народних депутатів України, повідомлень у засобах масової інформації про порушення законів, вивчення матеріалів кримінальних проваджень здійснюються за рішенням відповідного заступника прокурора області на підставі обґрунтованого рапорту начальника підрозділу.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
9.9.      У такому ж порядку здійснюються виїзди для розслідування кримінальних проваджень, участі прокурора в судовому провадженні, участі у розгляді справ у порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства, для вивчення позитивного досвіду роботи.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
9.10. При організації комплексної перевірки та перевірки виконання законів України щодо боротьби зі злочинністю і протидії корупції, указів Президента України та галузевих наказів Генерального прокурора України з цих питань  прокурором області визначається керівник групи. До складу групи включаються, як правило, керівники структурних підрозділів. За рішенням керівника групи до проведення перевірок можуть залучатися працівники підпорядкованих прокуратур.
9.11.   Виїзди до підпорядкованих прокуратур для вивчення стану справ прокурорами структурних підрозділів прокуратури області здійснюються відповідно до закріплених за ними зон, за винятком випадків, коли рішення про відрядження інших працівників прийнято прокурором області, його заступниками або виїзд здійснюється керівником відповідного структурного підрозділу.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
9.12.       Організація виїздів працівників самостійних структурних підрозділів покладається на їх начальників, керівників груп та заступників прокурора області. Вони відповідають за якість виїздів, належну і своєчасну підготовку доповідних записок.
9.13. Виїзд для перевірки, надання практичної допомоги за участі працівників кількох підрозділів здійснюється за розпорядженням прокурора області, проект якого готується організаційно-контрольним відділом за пропозиціями самостійних структурних підрозділів.
9.14.    Виїзд працівника (працівників) одного самостійного структурного підрозділу здійснюється на підставі рапорту керівника структурного підрозділу за погодженням прокурора області або відповідного його заступника. Рапорти про виїзди для проведення перевірок або надання практичної допомоги попередньо візуються в організаційно-контрольному відділі.
9.15.    До початку виїзду для проведення комплексної, галузевої перевірки, надання практичної допомоги обов’язково складається план. План комплексної перевірки, перевірки виконання законів України щодо боротьби зі злочинністю і протидії корупції, указів Президента України та галузевих наказів Генерального прокурора України з цих питань затверджується керівником групи, в інших випадках – відповідним заступником прокурора області.
9.16.     Необхідність складання планів проведення виїздів, передбачених пунктами 9.8, 9.9, визначається у кожному конкретному випадку відповідним заступником прокурора області. 
9.17. Інструктаж працівників, які здійснюють виїзд, проводиться керівниками груп, а в разі виїзду працівників одного самостійного структурного підрозділу – їх керівниками.
9.18.    Результати перевірок, надання практичної допомоги оформлюються доповідними записками. За наслідками виїздів, передбачених пунктами   9.8-9.9, 9.11 можуть складатися довідки. У цих документах у стислій формі викладається об’єктивна оцінка стану справ на місцях; вказуються як позитивні, так і негативні результати роботи, причини виявлених недоліків та прорахунків, роль та вплив керівника прокуратури районного рівня; зазначається, яка надана практична допомога; містяться висновки та пропозиції. До них можуть долучатися статистичні дані та інші необхідні матеріали.
(п. 9.18 викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
9.19.    За наслідками спільного виїзду працівників кількох підрозділів для проведення галузевої перевірки чи надання практичної допомоги члени групи складають окремі доповідні записки, примірники яких на місці вручаються керівнику прокуратури.
9.20.    За результатами комплексної перевірки, перевірки виконання законів України щодо боротьби зі злочинністю і протидії корупції, указів Президента України, галузевих наказів Генерального прокурора України з цих питань, при здійсненні інших виїздів, об’єднаних спільною метою, на підставі галузевих довідок керівником групи чи його заступником складається зведена доповідна записка, яка підписується керівником та членами групи.
9.21.    З доповідною запискою під розпис ознайомлюється керівник прокуратури, якому вручається один її примірник. У разі незгоди з викладеними фактами чи висновками до неї долучаються письмові заперечення. Результати виїзду, як правило, обговорюються на місці.
9.22.    Про проведення та результати перевірки на об’єктах, що піднаглядні підпорядкованим прокурорам, працівник обласного апарату обов’язково інформує керівника відповідної прокуратури.
9.23.    Результати планових виїздів доповідаються прокурору області, його заступниками. Наслідки інших виїздів начальниками самостійних структурних підрозділів доповідаються заступникам прокурора області. За результатами доповіді прокурор області або його заступник приймає рішення щодо реалізації виїздів. Копії доповідних записок у триденний термін після доповіді передаються до організаційно – контрольного відділу.
9.24.    Виплата коштів на відрядження здійснюється відділом фінансування та бухгалтерського обліку у порядку, встановленому наказом Генерального прокурора України.
9.25. Відрядження працівників прокуратури Львівської області за кордон здійснюється згідно з Інструкцією про організаційно–протокольне забезпечення заходів міжнародного співробітництва, які здійснюються органами прокуратури України, затвердженою Генеральним прокурором України.
9.26.    Керівники самостійних структурних підрозділів завчасно у письмовій формі інформують режимно–таємну частину про закордонні відрядження працівників, яким надано допуск до державної таємниці, для проведення відповідних інструктажів та обліку.
9.27. Виклик працівників підпорядкованих прокуратур до прокуратури Львівської області здійснюється лише з дозволу заступника прокурора області, а прокурорів районного рівня – з дозволу прокурора області.
 
 10. Забезпечення статистичною інформацією
 
10.1. Керівники самостійних та інших структурних підрозділів апарату прокуратури області:
- забезпечують належне ведення первинного обліку роботи в електронному вигляді;
- організовують своєчасне, повне і достовірне внесення відомостей про результати прокурорсько-слідчої діяльності своїх галузевих підрозділів та підпорядкованих прокуратур до Єдиної системи статистики та аналізу органів прокуратури України та Єдиного реєстру досудових розслідувань, проводять перевірки достовірності відповідних даних органів прокуратури області та даних досудового слідства інших правоохоронних органів;
- на підставі даних первинного обліку, які повинні відповідати даним, внесеним до Єдиної системи статистики та аналізу органів прокуратури України, складають та перевіряють відповідні статистичні звіти за результатами прокурорсько-слідчої діяльності органів прокуратури області та несуть персональну відповідальність за достовірність відображеної у них інформації.
(зі змінами згідно Наказу прокурора Львівської області  від 27 серпня 2013 р. №123)
10.2. Відділ статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку контролю здійснює перевірки своєчасності, повноти і достовірності відображення результатів прокурорсько-слідчої діяльності у документах первинного обліку і статистичній звітності, а також внесення інформації до Єдиної системи статистики та аналізу органів прокуратури України та Єдиного реєстру досудових розслідувань.
10.3. За підсумками роботи органів прокуратури області вказаний підрозділ періодично формує статистичні збірники, які надаються керівництву прокуратури області, начальникам самостійних структурних підрозділів. Іншим керівникам структурних підрозділів надається відповідна статистична інформація, що стосується галузевої діяльності в електронному вигляді.
10.4. При здійсненні виїздів до підпорядкованих прокуратур, підготовці до проведення підсумкових засідань колегії та в інших необхідних випадках відділ статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань готує відповідні статистичні дані, у тому числі і для оприлюднення на офіційному web-сайті прокуратури області.
(Розділ 10 Регламенту викладено у новій редакції згідно Наказу прокурора Львівської області  від 07 березня 2013 р. №36)
 
11. Методична робота. Поширення та впровадження позитивного досвіду
 
11.1. При прокуратурі Львівської області діє методична рада. Завдання та функції методичної ради визначаються у Положенні, яке затверджується  прокурором Львівської області.
11.2.    Діяльність методичної ради планується на рік. Проект плану роботи ради складається її відповідальним секретарем на підставі пропозицій самостійних структурних підрозділів прокуратури Львівської області, які надаються у строки, передбачені Положенням про методичну раду при прокуратурі Львівської області. 
11.3.    Розроблені структурними підрозділами прокуратури Львівської області методичні рекомендації з предметних напрямів роботи розглядаються методичною радою при прокуратурі області і після схвалення у 5-денний термін скеровуються керівниками структурних підрозділів прокуратури області до Генеральної прокуратури України.
11.4.    Методичні рекомендації після отримання погодження з Генеральної прокуратури України направляються структурними підрозділами прокуратури Львівської області у 10-денний термін до підпорядкованих прокуратур листом за підписом відповідального заступника прокурора області для впровадження у практичну діяльність. Копії цих листів передаються відповідальному секретарю методичної ради при прокуратурі Львівської області.
11.5.    За наявності зауважень Генеральної прокуратури України зазначені документи у 10-денний термін доопрацьовуються та направляються підпорядкованим прокурорам та зацікавленим структурним підрозділам апарату із супровідним листом.
11.6. Позитивний досвід роботи прокуратури Львівської області, міських, районних та міжрайонних прокуратур поширюється тільки за результатами його вивчення на місцях, обговорення та схвалення методичною радою при прокуратурі Львівської області. На підставі опрацьованого матеріалу відповідним структурним підрозділом готується інформаційний лист про позитивний досвід за підписом прокурора Львівської області, у якому розкриваються нові нестандартні форми та методи роботи.
11.7.    Не може бути предметом позитивного досвіду перелік позитивних результатів роботи, за відсутності новизни з певного напряму діяльності, без розкриття методики їх одержання.
11.8.    Інформаційні листи про позитивний досвід роботи після схвалення методичною радою при прокуратурі Львівської області у 5-денний термін направляються до Генеральної прокуратури України та після отримання погодження у 10-денний термін скеровуються структурними підрозділами прокуратури Львівської області до підпорядкованих прокуратур. Копії листів про позитивний досвід після реєстрації в організаційно-контрольному відділі надаються відповідальному секретарю методичної ради при прокуратурі Львівської області.
11.9. Структурні підрозділи під час виїздів на місця для проведення перевірок чи надання допомоги вивчають стан роботи щодо поширення та впровадження позитивного досвіду, методичного забезпечення органів прокуратури, ефективності використання методичних рекомендацій у практичній діяльності підпорядкованих прокуратур.
11.10.     Методична рада за участі інших структурних підрозділів апарату здійснює періодичне вивчення стану організації роботи органів прокуратури області щодо поширення позитивного досвіду, впровадження його у практичну діяльність та методичного забезпечення органів прокуратури, формує збірники цих матеріалів.
 
Організаційно – контрольний відділ
прокуратури Львівської області                                    

кількість переглядів: 3738