08.02.2013

Кошторис доходів і видатків на 2013 рік

Кошторис доходів і видатків на 2013 рік
Показники
Код
Усього на рік
Разом
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
 
1
2
3
4
5
НАДХОДЖЕННЯ - усього
Х
77323987,00
-
77323987,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету
Х
77323987,00
Х
77323987,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.
Х
Х
-
-
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством
25010000
Х
 
 
(розписати за підгрупами)
 
Х
 
 
 
 
Х
 
 
 
 
Х
 
 
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ
25020000
Х
 
 
(розписати за підгрупами)
 
Х
 
 
- інші надходження, у т.ч.
 
Х
 
 
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)
 
Х
 
 
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)
 
Х
 
 
 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету  класифікації кредитування бюджету)
 
Х
*
*
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
Х
77323987,00
-
77323987,00
Поточнi видатки
2000
77323987,00
-
77323987,00
Оплата працi
2110
51828012,00
-
51828012,00
           Заробiтна плата
2111
51828012,00
-
51828012,00
           Грошове утримання вiйськовослужбовцiв
2112
 
-
 
Нарахування на оплату праці
2120
18754858,00
-
18754858,00
Придбання товарів і послуг
2200
6741117,00
-
6741117,00
           Предмети, матерiали, обладнання та інвентар
2210
1570607,00
-
1570607,00
           Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
2220
 
-
 
           Продукти харчування
2230
 
-
 
           Оплата послуг (крім комунальних)
2240
1810062,00
-
1810062,00
Видатки на вiдрядження
2250
116615,00
-
116615,00
Видатки та заходи спеціального призначення
2260
 
-
0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
2270
3227733,00
-
3227733,00
           Оплата теплопостачання
2271
1478268,00
-
1478268,00
           Оплата водопостачання i водовiдведення
2272
42296,00
-
42296,00
           Оплата електроенергiї
2273
469213,00
-
469213,00
           Оплата природного газу
2274
1237956,00
-
1237956,00
           Оплата iнших  енергоносiїв
2275
-
-
-
Дослiдження i розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм
2280
16100,00
-
16100,00
           Дослiдження i розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
 
-
0,00
           Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
2282
16100,00
-
16100,00
Обслуговування боргових  зобов'язань
2400
-
-
-
Обслуговування  внутрішніх боргових  зобов'язань
2410
-
-
-
Обслуговування зовнішніх боргових  зобов'язань
2420
-
-
-
Поточнi трансферти
1300
-
-
-
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, організаціям)
2600
-
-
-
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2610
-
-
-
Поточнi трансферти населенню
2620
-
-
-
Поточнi траснферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
-
-
-
Соціальне забезпечення
2700
-
-
-
Виплата пенсій і допомоги
2710
-
-
-
Стипендії
2720
-
-
-
Інші виплати населенню
2730
-
-
-
Інші поточні видатки
2800
-
-
-
Капiтальнi видатки
3000
-
-
-
Придбання основного капiталу
3100
-
-
-
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування
3110
-
-
-
Капiтальне будiвництво (придбання)
3120
-
-
-
 Капітальне  будiвництво (придбання) житла
3121
-
-
-
 Капітальне  будiвництво (придбання) інших об"єктів
3122
-
-
-
Капiтальний ремонт
3130
-
-
-
           Капiтальний ремонт житлового фонду (приміщень)
3131
-
-
-
           Капiтальний ремонт інших об'єктiв
3132
-
-
-
Реконструкція та реставрація
3140
-
-
-
           Реконструкцiя житлового фонду ( приміщень)
3141
-
-
-
           Реконструкцiя та реставрація iнших об'єктiв
3142
-
-
-
           Реставрація пам'яток культури, iсторiї та архiтектури
3143
-
-
-
Створення дежавних запасiв i резервiв
3150
-
-
-
Придбання землi i нематерiальних активiв
3160
-
-
-
Капiтальнi трансферти
3200
-
-
-
Капiтальнi трансферти  підприємствам (установам, організаціям)
3210
-
-
-
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння інших рівнів
3220
-
-
-
Капiтальнi трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
3230
-
-
-
Капiтальнi трансферти населенню
3240
-
-
-
Надання внутрiшнiх кредитiв
4110
-
-
-
Надання кредитів органам державного управлiння інших рівнів
4111
-
-
-
Надання кредитів пiдприємствам, установам, організаціям
4112
-
-
-
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв
4113
-
-
-
Надання зовнішніх кредитів
4210
-
-
-
 
Нерозподiленi видатки
 
        9000
-
-
-
 

кількість переглядів: 842