Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
15.11.2013

Положення про методичну раду при прокуратурі Львівської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом прокурора Львівської області
від 17 травня 2012 року № 88
 
 
П О Л О Ж Е Н Н Я
про методичну раду при
прокуратурі Львівської області
 
1. Загальні положення
 
            1.1. Методична рада (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим та методичним органом при прокуратурі Львівської області. Метою діяльності Ради є сприяння у виконанні завдань, покладених на органи прокуратури Законом України «Про прокуратуру», та вивчення пропозицій щодо вдосконалення організації та діяльності органів прокуратури Львівської області.
            1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», іншими законами України, наказами і розпорядженнями Генерального прокурора України, прокурора області, Регламентом прокуратури Львівської області та цим Положенням.
            1.3. Положення про Раду, її персональний склад затверджується наказом прокурора Львівської області. Організовує роботу Ради її голова.
            1.4. Члени Ради працюють на громадських засадах.
            1.5. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради за дорученням її голови здійснюється відповідальним секретарем Ради із залученням відповідних структурних підрозділів прокуратури Львівської області.
 
2. Пріоритетні завдання Ради
 
            2.1. Пріоритетними завданнями Ради є:
            2.1.1. Організація роботи щодо впровадження у діяльність органів прокуратури найбільш досконалих та ефективних форм і методів роботи, розробки методичних рекомендацій і поширення позитивного досвіду з різних напрямів прокурорсько-слідчої діяльності.
            2.1.2. Обговорення та відпрацювання методичних документів з проблемних питань прокурорської діяльності, правотворчої та правозастосовної практики у сфері її здійснення.
            2.1.3. Участь у розробці та надання консультативних висновків правового характеру з питань, що виникають у діяльності органів прокуратури.
            2.1.4. Розгляд пропозицій щодо протидії злочинності та корупції в органах державної влади, захисту прав людини та основоположних свобод.
            2.1.5. Надання висновків та пропозицій зі спірних або недостатньо врегульованих питань застосування законів у діяльності органів прокуратури.
            2.1.6. Взаємодія з Національною академією прокуратури України та відповідними установами, утвореними в правоохоронних, наукових та навчальних установах.
 
            2.2. Іншими завданнями Ради є:
            2.2.1. Розгляд та схвалення документів методичного спрямування з питань прокурорської діяльності, розроблених структурними підрозділами прокуратури Львівської області.
            2.2.2. Розгляд питань щодо впровадження в практичну діяльність органів прокуратури найбільш досконалих та ефективних форм і методів роботи.
 
3. Структура і склад Ради
 
         3.1. Раду очолює голова – заступник прокурора Львівської області, визначений відповідним наказом прокурора області.
         3.2. До її складу входять заступник голови Ради, відповідальний секретар і члени Ради з числа найбільш кваліфікованих працівників органів прокуратури, наукових та науково-педагогічних співробітників наукових установ та навчальних закладів.
         3.3. У разі необхідності Рада утворює зі свого складу тимчасові робочі групи, а також залучає до їх роботи працівників прокуратури, правоохоронних та інших державних органів, науковців.
         3.4. Пропозиції щодо складу Ради надаються структурними підрозділами прокуратури Львівської області, іншими науковими установами та навчальними закладами.
 
 
4. Повноваження голови Ради
 
            4.1. Голова Ради:
            4.1.1. Організовує роботу Ради та здійснює інші пов’язані з її діяльністю повноваження відповідно до Закону України „Про прокуратуру”, наказів і розпоряджень Генерального прокурора України, прокурора Львівської області, Регламенту прокуратури Львівської області та цього Положення.
            4.1.2. Представляє Раду у відносинах з правоохоронними органами, науковими, юридичними навчальними закладами, іншими відомствами та організаціями.
            4.1.3. Доповідає прокурору Львівської області про результати діяльності Ради та ініціює пропозиції щодо їх реалізації.
            4.1.4. Забезпечує розгляд звернень членів Ради, науковців, керівників структурних підрозділів прокуратури Львівської області з питань діяльності методичної ради.
            4.1.5. Приймає рішення про винесення питань на розгляд Ради.
            4.1.6. Визначає коло осіб, які залучаються до участі в засіданні Ради, за необхідності запрошує заступників прокурора Львівської області.
            4.1.7. Скликає та проводить засідання Ради.
            4.1.8. Дає доручення відповідальному секретарю і членам Ради з питань, що розглядаються на засіданнях.
            4.1.9. Підписує рішення Ради та протоколи її засідань.
            4.1.10. Дає доручення членам Ради, заступникам прокурора Львівської області, керівникам структурних підрозділів прокуратури Львівської області та підпорядкованих прокуратур, що випливають з рішень Ради стосовно їх діяльності.
 
5. Повноваження заступника голови Ради
 
            5.1. Заступник голови Ради:
            5.1.1. За відсутності голови Ради виконує його обов’язки.
            5.1.2. Виконує доручення голови Ради.
            5.1.3. Забезпечує взаємодію структурних підрозділів прокуратури Львівської області з навчальними юридичними закладами щодо розробки методичних посібників, рекомендацій, інформаційних листів про позитивний досвід, обґрунтованих висновків з проблемних питань прокурорського нагляду.
 
6. Повноваження відповідального секретаря Ради
 
            6.1. Відповідальний секретар Ради:
            6.1.1. За погодженням з головою складає проекти планів роботи Ради, контролює їх виконання, щорічно узагальнює її роботу.
            6.1.2. Виконує доручення голови Ради.
            6.1.3. Здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи Ради із залученням відповідних структурних підрозділів прокуратури Львівської області.
            6.1.4. Організовує підготовку засідань Ради (готує матеріали, повідомляє членів Ради та запрошених про час і місце проведення засідань, порядок денний, надсилає їм проекти документів), дає окремі доручення членам Ради щодо організації та проведення засідань.
            6.1.5. За дорученням голови Ради забезпечує запрошення для участі в засіданні Ради науковців, фахівців, керівників структурних підрозділів прокуратури Львівської області, які не є членами Ради, та інших осіб, причетних до розгляду питань порядку денного.
            6.1.6. Забезпечує доведення рішень Ради, вказівок прокурора області, голови Ради до відома членів Ради, керівників структурних підрозділів прокуратури Львівської області, а в разі необхідності – до відома керівників підпорядкованих прокуратур. Здійснює контроль за виконанням рішень Ради.
            6.1.7. Забезпечує взаємодію з навчальними юридичними закладами, правоохоронними органами, відомствами й організаціями.
            6.1.8. Самостійні структурні підрозділи прокуратури Львівської області надають допомогу відповідальному секретарю Ради в організації її роботи.
            6.1.9. За відсутності відповідального секретаря його обов'язки виконує один із членів Ради за дорученням голови.
 
7. Повноваження членів Ради
 
            7.1. Члени Ради:
            7.1.1. Беруть участь:
            - у засіданнях Ради;
            - у розробці методичних рекомендацій, посібників, інформаційних листів та інших документів, що стосуються впровадження передових форм і методів прокурорсько-слідчої діяльності.
            7.1.2. За дорученням голови Ради або за власної ініціативи пропонують, готують проекти документів, а також вивчають матеріали, що виносяться на розгляд Ради (практичні посібники, методичні рекомендації, інформаційні листи тощо), за результатами вивчення подають письмові висновки, пропозиції, зауваження, рецензії.
            7.1.3. При підготовці та вивченні питань, що виносяться на розгляд засідання Ради, ініціюють залучення вчених і фахівців до експертної, аналітичної та іншої роботи, користуються аналітичними та статистичними матеріалами прокуратури Львівської області, правоохоронних та інших органів.
            7.1.4. Виконують доручення голови Ради, його заступника з інших питань, що належать до компетенції методичної ради.
            7.1.5. Виконують доручення відповідального секретаря щодо підготовки та проведення засідань Ради.
           
8. Планування та підготовка засідань Ради
 
            8.1. Засідання Ради проводяться періодично, згідно з планом роботи та за потребою
            8.2. Діяльність методичної ради планується на рік. Планування роботи Ради здійснюється з урахуванням планів роботи прокуратури Львівської області та пріоритетних напрямів прокурорської діяльності.
            8.3. Пропозиції до плану роботи Ради надаються її відповідальному секретарю до 10 числа останнього місяця поточного року структурними підрозділами прокуратури Львівської області та членами Ради.
            8.4. Проект плану засідань Ради складається відповідальним секретарем з урахуванням наданих пропозицій до 25 числа останнього місяця поточного року, після чого затверджується головою Ради. Затверджений план роботи доводиться до відома членів Ради, керівників самостійних структурних підрозділів прокуратури Львівської області та розміщується на офіційному інтернет-порталі прокуратури області.
            8.5. Упродовж року за необхідності здійснюється коригування плану. Підставою для внесення змін до плану є мотивований рапорт керівника структурного підрозділу прокуратури області, завізований відповідним заступником прокурора області, на ім’я голови методичної ради.
            8.6. Проекти документів, пропозиції, що подаються на розгляд Ради, виконуються державною мовою, візуються виконавцями та керівниками структурних підрозділів і відповідними заступниками прокурора Львівської області. Зазначені документи надаються відповідальному секретарю Ради у кількості, необхідній для подальшого опрацювання членами Ради.
            8.7. Документи, що надходять на розгляд, надаються відповідальним секретарем у триденний строк для вивчення членам Ради, іншим особам, які залучені до співпраці.
            8.8. Члени Ради та керівники структурних підрозділів прокуратури області протягом двох тижнів опрацьовують отримані документи і надають відповідальному секретарю письмові пропозиції та зауваження, які у триденний строк передаються розробнику для врахування при підготовці остаточного варіанту проектів документів, що виносяться на розгляд Ради.
            8.9. Розробник надає відповідальному секретарю остаточний варіант проектів документів, що виносяться на розгляд Ради (разом з порівняльними таблицями), у необхідній кількості та у термін, визначений відповідальним секретарем Ради, але не пізніше ніж за два тижні до проведення засідання.
            8.10. Про час і місце проведення засідання Ради та порядок денний членам Ради повідомляється не пізніше ніж за тиждень до проведення засідання.
            8.11. На засідання Ради можуть запрошуватися працівники, відповідальні за підготовку питань порядку денного, науковці, фахівці, які беруть участь у розгляді питань, до яких вони причетні.
            8.12. Особи з інших населених пунктів запрошуються на засідання за рішенням голови Ради.
 
9. Проведення засідань Ради
 
            9.1. Засідання Ради є повноважним за наявності не менше половини її затвердженого складу.
            9.2. Засідання відкриває і веде голова Ради, який встановлює порядок розгляду питань, час для доповіді, співдоповіді та виступів з урахуванням обсягів і актуальності документів, що готувались на обговорення.
            9.3. Голова надає слово для виступу членам Ради, запрошеним особам у порядку черговості, ставить на голосування пропозиції членів Ради в порядку їх надходження, організовує обговорення голосування, оголошує його результати, забезпечує дотримання Положення учасниками засідання.
            9.4. Головуючий має право вносити в першочерговому порядку пропозиції щодо подальшого ходу засідання, ставити виступаючим уточнюючі запитання, з'ясовуючи повноту та всебічність підготовки питання, що розглядається, оголошувати про припинення обговорення, вносити пропозиції щодо рішення.
            9.5. Обговорення проекту рішення не є обов'язковим, якщо жоден із членів Ради не має доповнень або заперечень щодо його прийняття.
            9.6. Члени Ради, які беруть участь у засіданні, мають право в усній чи письмовій формі подати до проекту рішення пропозиції, зауваження, а також зняти їх на будь-якій стадії обговорення.
            9.7. На голосування виносяться проекти рішень з урахуванням пропозицій і зауважень. Рада може ухвалити рішення: схвалити проект документа в цілому або прийняти за основу та рекомендувати його на повторний розгляд після доопрацювання, відхилити.
            9.8. При прийнятті рішення головуючий голосує останнім.
            9.9. Рішення з розглянутих питань приймаються протокольно, за умови, що за нього проголосувала більшість присутніх членів Ради.
           
 
 
            9.10. Засідання Ради оформлюються протоколом та за потреби – стенограмою. У протоколі зазначаються порядок денний, прізвища та ініціали голови, заступника голови, відповідального секретаря, присутніх членів Ради та запрошених осіб, рішення, прийняті з кожного розглянутого питання.
            9.11. Протоколи складає відповідальний секретар Ради. Підписує протокол голова Ради та відповідальний секретар.
            9.12. Розроблені структурними підрозділами прокуратури Львівської області методичні рекомендації з предметних напрямів роботи та листи про позитивний досвід роботи розглядаються методичною радою при прокуратурі області і після схвалення у 5-денний термін скеровуються керівниками структурних підрозділів прокуратури області до Генеральної прокуратури України.
            9.13. Після отримання погодження з Генеральної прокуратури України зазначені документи направляються структурними підрозділами до підпорядкованих прокуратур листом за підписом відповідального заступника прокурора області (інформаційні листи про позитивний досвід роботи – за підписом прокурора області) у 10-денний строк. Копії листів про скерування методичних рекомендацій та листів про позитивний досвід роботи (після реєстрації в організаційно-контрольному відділі) передаються відповідальному секретарю методичної ради при прокуратурі Львівської області.
            9.14. За наявності зауважень Генеральної прокуратури України зазначені документи у 10-денний термін доопрацьовуються та направляються підпорядкованим прокурорам та зацікавленим структурним підрозділам апарату із супровідним листом.
            9.15. Контроль за впровадженням у практичну діяльність методичних документів та інформаційних листів про позитивний досвід роботи здійснюється структурними підрозділами прокуратури Львівської області за напрямами діяльності.
            9.16. Керівники структурних підрозділів прокуратури Львівської області щорічно (до 10 січня) інформують відповідального секретаря Ради про стан роботи з методичного забезпечення та результати впровадження затверджених Радою документів. Відповідальний секретар узагальнює результати цієї роботи та доповідає голові Ради.
            9.17. Матеріали засідань Ради зберігаються у відповідального секретаря методичної ради при прокуратурі Львівської області.
            9.18. Рада може висвітлювати свою діяльність у журналах „Вісник прокуратури”, на офіційному інтернет-порталі прокуратури Львівської області та в інших виданнях.
Методична рада при
прокуратурі Львівської області   

кількість переглядів: 1213