Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
20.10.2017

ЗВІТ за третій квартал 2017 року (форма №2 д)

                Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов`язкового державного
соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
               
               
               
Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 д)
за III квартал 2017 р.
                  Коди
Установа 00774 Прокуратура Львівської області   за ЄДРПОУ 02910031
Територія 79005 м.Львів пр-т.Шевченка 17/19   за КОАТУУ 4610136600
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа,заклад)   за КОПФГ 425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 090 Генеральна прокуратура України          
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0901010 Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________________________________________  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* _______________________________________________________________________________________________________________________  
Періодичність: квартальна  
Одиниця виміру: грн коп.
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 174 003 922,00 134 621 681,00   121 088 919,64 121 088 871,85 47,79  
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 173 466 922,00     120 799 585,64 120 799 537,85 47,79  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 148 029 868,00     112 731 619,45 112 731 619,45    
Оплата праці 2110 040 121 817 396,00 94 382 990,00   93 443 058,75 93 443 058,75    
Заробітна плата 2111 050 121 817 396,00     93 443 058,75 93 443 058,75 0,00  
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060              
Нарахування на оплату праці 2120 070 26 212 472,00 20 176 904,00   19 288 560,70 19 288 560,70 0,00  
Використання товарів і послуг 2200 080 10 834 304,00     5 119 870,63 5 119 842,23 28,40  
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 2210 090 2 089 622,00     1 148 277,76 1 148 277,76 0,00  
Медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 100              
Продукти харчування 2230 110              
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 3 003 204,00     1 511 697,29 1 511 668,89 28,40  
Видатки на відрядження 2250 130 734 289,00     603 312,74 603 312,74 0,00  
Видатки на заходи спеціального призначення 2260 140              
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 4 998 444,00 2 597 919,00   1 854 782,84 1 854 782,84    
Оплата теплопостачання 2271 160 2 164 400,00     942 659,34 942 659,34 0,00  
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 124 640,00     29 138,25 29 138,25 0,00  
Оплата електроенергії 2273 180 1 199 527,00     616 731,93 616 731,93 0,00  
Оплата природного газу 2274 190 1 509 877,00     266 253,32 266 253,32 0,00  
Оплата інших енергоносіїв 2275 200              
Оплата енергосервісу 2276 210              
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 8 745,00     1 800,00 1 800,00    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230              
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 8 745,00 8 745,00   1 800,00 1 800,00 0,00  
Обслуговування боргових зобовязань 2400 250              
Обслуговування внутрішніх боргових зобовзань 2410 260              
Обслуговування зовнішніх боргових зобовзань 2420 270              
Поточні трансферти 2600 280              
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290              
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300              
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310              
Соціальне забезпечення 2700 320              
Виплата пенсій і допомоги 2710 330              
Стипендії 2720 340              
Інші виплати населенню 2730 350              
Інші поточні видатки 2800 360 14 602 750,00     2 948 095,56 2 948 076,17 19,39  
Капітальні видатки 3000 370 537 000,00     289 334,00 289 334,00    
Придбання основного капіталу 3100 380 537 000,00     289 334,00 289 334,00    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 387 000,00     289 334,00 289 334,00 0,00  
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400              
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410              
Капітальне будівництво (придбання) інших обєктів 3122 420              
Капітальний ремонт 3130 430 150 000,00            
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440              
Капітальний ремонт інших обєктів 3132 450 150 000,00            
Реконструкція та реставрація 3140 460              
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470              
Реконструкція та реставрація інших обєктів 3142 480              
Реставрація памяток культури, історії та архітектури 3143 490              
Створення державних запасів і резервів 3150 500              
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510              
Капітальні трансферти 3200 520              
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530              
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540              
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550              
Капітальні трансферти населенню 3240 560              
Внутрiшнє кредитування 4100 570              
Надання внутрішніх кредитів 4110 580              
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590              
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600              
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610              
Зовнiшнє кредитування 4200 620              
Надання зовнішніх кредитів 4210 630              
Інші видатки 5000 640 X 17 455 123,00 X X X X  
Нерозподілені видатки 9000 650              
                   
           
Керівник _______________________________________ Квятківський Ю.В.  
                   
                   
Головний бухгалтер ______________________________ Углик Н.В.  

кількість переглядів: 970