20.04.2017

Звіт за перший квартал 2017 року (форма №2д, №2м)

            Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)
         
                       
                       
ЗВІТ                      
про надходження та використання коштів загального фонду (форма           №2д, №2м)        
за І квартал 2017 р.                      
                  коди    
                       
Установа Прокуратура Львівської області             за ЄДРПОУ 02910031    
Територія 79005,м.Львів,проспект Шевченка17,19             за КОАТУУ 4610136600    
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад)             за КОПФГ 425    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     90 Генеральна прокуратура України              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     901010 Здiйснення прокурорсько-слiдчої дiяльностi, пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв прокуратури              
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів     - -              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)     - -              
Періодичність: квартальна, річна                      
Одиниця виміру: грн, коп.                      
                       
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
                       
                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 156 628 074,00 34 647 438,00 - 28 751 433,52 28 749 044,52 29 292 320,43 2 389,00    
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 156 628 074,00 - - 28 751 433,52 28 749 044,52 29 292 320,43 2 389,00    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 132 274 288,00 - - 27 381 565,58 27 381 565,58 27 381 565,58 -    
Оплата праці 2110 040 108 657 084,00 26 353 866,00 - 22 666 230,11 22 666 230,11 22 666 230,11 -    
Заробітна плата 2111 050 108 657 084,00 - - 22 666 230,11 22 666 230,11 22 666 230,11 -    
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 23 617 204,00 5 510 500,00 - 4 715 335,47 4 715 335,47 4 715 335,47 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 9 751 036,00 - - 812 856,29 812 856,29 1 356 132,20 -    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 1 724 622,00 - - 6 880,00 6 880,00 550 155,91 -    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - -   - - -    
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - -    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 2 458 933,00 - - 209 959,47 209 959,47 209 959,47 -    
Видатки на відрядження 2250 130 560 292,00 - - 83 782,00 83 782,00 83 782,00 -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 4 998 444,00 1 015 143,00 - 512 234,82 512 234,82 512 234,82 -    
Оплата теплопостачання 2271 160 2 164 400,00 - - 299 241,48 299 241,48 299 241,48 -    
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 124 640,00 - - 1 879,48 1 879,48 1 879,48 -    
Оплата електроенергії 2273 180 1 199 527,00 - - 164 524,86 164 524,86 164 524,86 -    
Оплата природного газу 2274 190 1 509 877,00 - - 46 589,00 46 589,00 46 589,00 -    
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - -    
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 8 745,00 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - -    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 8 745,00   - - - - -    
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - -    
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - -    
Стипендії 2720 340 - - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 14 602 750,00 - - 557 011,65 554 622,65 554 622,65 2 389,00    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - -   -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - - -    
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - -    
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - - -    
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - - -    
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - -    
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - - -    
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - -    
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - -    
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - -    
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 - - - - - - -    
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - -    
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 1 767 929,00 X X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - - -    
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                      
Керівник           Б.В.Подубинський          
      (підпис)     (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер           О.М.Габер          
      (підпис)     (ініціали, прізвище)          

кількість переглядів: 194