31.01.2020

Звіт про власний капітал

Звіт
про власний капітал (форма №4-дс д)
за     2020 р.
            (рік, місяць, число) 2020 01 01
Установа  00774 Прокуратура Львівської області           за ЄДРПОУ  02910031
Територія  79005 м.Львів пр-т.Шевченка 17/19           за КОАТУУ 4610136600
Організаційно-правова форма господарювання  Державна організація (установа,заклад)     за КОПФГ  425
Орган державного управління  Генеральна прокуратура України         за КОДУ 75364
Вид економічної діяльності  Діяльність у сфері юстиції та правосуддя        за КВЕД  84.23
                   
Періодичність:  річна  
Одиниця виміру: грн коп.
 
Стаття Код рядка Внесений капітал Капітал у дооцінках Фінансовий результат Капітал у підприємствах Резерви Цільове фінансування Разом  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Залишок на початок року 4000 11 762 844   -2 736 333     883 478 9 909 989  
Коригування:                  
Зміна облікової політики 4010                
Виправлення помилок 4020                
Інші зміни 4030                
Скоригований залишок на початок року 4090 11 762 844   -2 736 333     883 478 9 909 989  
Переоцінка активів:                  
Дооцінка (уцінка) основних засобів 4100                
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій 4110                
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів 4120                
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів 4130                
Профіцит/дефіцит за звітний період 4200     -2 200 123       -2 200 123  
Збільшення капіталу в підприємства 4210                
Зменьшення капіталу в підприємства 4220                
Інші зміни в капіталі 4290 2 028 926   39 551     2 138 989 4 207 466  
Разом змін в капіталі 4300 2 028 926   -2 160 572     2 138 989 2 007 343  
Залишок на кінець року 4310 13 791 770   -4 896 905     3 022 467 11 917 332  

кількість переглядів: 253