Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
23.10.2020

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

                 Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов`язкового державного
соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)
%COMMKENT%
 
               
               
               
               
Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 д)
за     III квартал 2020 р.
                  Коди
Установа  00774 Львівська обласна прокуратура               за ЄДРПОУ  02910031
Територія  79005 м.Львів пр-т.Шевченка 17/19               за КОАТУУ 4610136600
Організаційно-правова форма господарювання  Державна організація (установа,заклад)         за КОПФГ  425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  090 Офіс Генерального прокурора        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0901010  Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________________________________________  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* _______________________________________________________________________________________________________________________  
Періодичність:  квартальна  
Одиниця виміру: грн коп.
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 Видатки та надання кредитів - усього Х 010 238 862 246,00 177 745 325,00   168 110 450,92 168 101 622,37 8 828,55  
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 238 862 246,00     168 110 450,92 168 101 622,37 8 828,55  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 215 753 132,00     159 254 655,70 159 254 655,70    
Оплата праці  2110 040 176 846 827,00 134 213 572,00   131 228 228,77 131 228 228,77    
  Заробітна плата 2111 050 176 846 827,00     131 228 228,77 131 228 228,77    
  Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060              
Нарахування на оплату праці 2120 070 38 906 305,00 29 526 988,00   28 026 426,93 28 026 426,93    
Використання товарів і послуг 2200 080 18 682 314,00     6 779 732,36 6 770 996,51 8 735,85  
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 2210 090 5 552 332,00     1 187 324,34 1 187 324,34    
Медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 100              
Продукти харчування 2230 110              
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 6 343 409,00     2 837 557,66 2 837 557,66    
Видатки на відрядження 2250 130 1 470 600,00     641 265,48 632 529,63 8 735,85  
Видатки на заходи спеціального призначення 2260 140              
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 5 172 523,00 3 820 833,00   2 112 914,26 2 112 914,26    
  Оплата теплопостачання 2271 160 1 948 158,00     883 887,67 883 887,67    
  Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 97 263,00     47 785,41 47 785,41    
  Оплата електроенергії 2273 180 1 717 789,00     725 033,24 725 033,24    
  Оплата природного газу 2274 190 1 400 813,00     451 640,80 451 640,80    
  Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 8 500,00     4 567,14 4 567,14    
  Оплата енергосервісу 2276 210              
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 143 450,00     670,62 670,62    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230              
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 143 450,00 83 450,00   670,62 670,62    
Обслуговування боргових зобовязань 2400 250              
Обслуговування внутрішніх боргових зобовзань 2410 260              
Обслуговування зовнішніх боргових зобовзань 2420 270              
Поточні трансферти 2600 280              
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290              
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300              
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310              
Соціальне забезпечення 2700 320              
Виплата пенсій і допомоги 2710 330              
Стипендії 2720 340              
Інші виплати населенню 2730 350              
Інші поточні видатки 2800 360 4 426 800,00     2 076 062,86 2 075 970,16 92,70  
Капітальні видатки 3000 370              
Придбання основного капіталу 3100 380              
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390              
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400              
  Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410              
  Капітальне будівництво (придбання) інших обєктів 3122 420              
Капітальний ремонт 3130 430              
  Капітальний ремонт  житлового фонду (приміщень) 3131 440              
  Капітальний ремонт  інших обєктів 3132 450              
Реконструкція та реставрація 3140 460              
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470              
  Реконструкція та реставрація інших обєктів 3142 480              
  Реставрація памяток культури, історії та архітектури 3143 490              
Створення державних запасів і резервів 3150 500              
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510              
Капітальні трансферти 3200 520              
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530              
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540              
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550              
Капітальні трансферти населенню 3240 560              
Внутрiшнє кредитування 4100 570              
Надання внутрішніх кредитів 4110 580              
  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590              
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600              
  Надання інших внутрішніх кредитів  4113 610              
Зовнiшнє кредитування 4200 620              
Надання зовнішніх кредитів 4210 630              
Інші видатки 5000 640 X 10 100 482,00 X X X X  
Нерозподілені видатки 9000 650              
                   
                   
               Керівник _______________________________________ Друзюк М.В.  
                   
                   
               Головний бухгалтер ______________________________ Углик Н.В.  

кількість переглядів: 488