Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців органів Львівської обласної прокуратури

ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку
державних службовців органів Львівської обласної прокуратури
 
І.       Загальні положення
1.   Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців органів Львівської обласної прокуратури (далі – Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів.
2.   Правила визначають загальні положення організації внутрішнього службового розпорядку державних службовців органів Львівської обласної прокуратури, режиму та умов роботи, забезпечення раціонального використання робочого часу, підвищення ефективності та якості роботи.
3.   Правила затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців органів Львівської обласної прокуратури за поданням керівника обласної прокуратури та профспілкового комітету працівників органів Львівської обласної прокуратури (далі – профспілковий комітет).
4.   Правила є обов’язковими для всіх державних службовців органів Львівської обласної прокуратури та доводяться до їх відома під підпис.
 
ІІ. Загальні вимоги щодо етичної поведінки державних службовців
1.   Державні службовці у своїй діяльності зобов’язані:
-     дотримуватися вимог етичної поведінки;
-     дбати про професійну честь і гідність;
-     уникати нецензурної лексики;
-     не допускати проявів зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян;
-     дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю одягу та спілкування, виявляти принциповість і витримку під час виконання своїх службових обов’язків;
-     утримувати в порядку своє робоче місце та забезпечувати збереження державного майна, наданого в користування;
-     дотримуватися вимоги щодо заборони куріння тютюнових виробів на робочих місцях та у місцях загального користування, крім спеціально відведених місць, обладнаних кімнат.
 
IІІ.    Робочий час і час відпочинку
1.   Тривалість робочого часу державних службовців органів Львівської обласної прокуратури становить 40 годин на тиждень.
В органах Львівської обласної прокуратури встановлено такий службовий розпорядок:
-     початок роботи з 9 години – упродовж робочого тижня;
-     перерва на обід з 13 години до 13 години 45 хвилин – упродовж робочого тижня (перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час працівник може відлучатися з місця роботи);
-     кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер –
о 18 годині, у п’ятницю – о 16 годині 45 хвилин;
-     вихідні дні – субота та неділя.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу, при наявності рекомендації Кабінету Міністрів України, керівництвом обласної прокуратури може видаватися відповідний наказ про перенесення таких днів, який погоджується з профспілковим комітетом.
2.   Державні службовці можуть перебувати в робочий час за межами приміщення прокуратури зі службових питань з відома безпосереднього керівника відповідного підрозділу (окружної прокуратури), а керівники самостійних структурних підрозділів – відповідного заступника керівника обласної прокуратури.
Про свою відсутність на роботі державний службовець повідомляє безпосереднього керівника у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншими доступними способами.
У разі недотримання державним службовцем цих вимог складається акт про його відсутність на робочому місці.
У випадку відсутності на робочому місці у зв’язку з хворобою, державний службовець у день виходу на роботу пред’являє безпосередньому керівнику листок тимчасової непрацездатності, який, після оформлення, надсилається до кадрового підрозділу обласної прокуратури.
При ненаданні державним службовцем доказів поважності причин відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівництва прокуратури щодо причин своєї відсутності.
3.   Облік робочого часу державних службовців ведеться шляхом складання відповідальною особою табелів обліку робочого часу. Щомісячно   10 і 20 числа табель обліку робочого часу передається до відділу фінансування та бухгалтерського обліку обласної прокуратури за підписом керівника структурного підрозділу (окружної прокуратури), відповідальної за це особи і працівника відділу кадрової роботи та державної служби обласної прокуратури.
4.   Забороняється в робочий час відволікати державних службовців від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, не пов’язаних з основною діяльністю.
 
ІV.    Перебування державних службовців на робочому місці у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу
1.   Для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань державні службові, для яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, на підставі наказу керівництва прокуратури, про який повідомляється профспілковий комітет, можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу.
2.   За потреби державний службовець може залучатися до чергування у вихідні, святкові та неробочі дні та після закінчення робочого часу.
Чергування державного службовця здійснюється згідно з графіком, який затверджується наказом керівництва прокуратури за погодженням із профспілковим комітетом.
3.   За роботу в зазначені дні державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, що визначені законодавством про працю, або протягом місяця за їх заявами надаються відповідні дні відпочинку.
4.   Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.
 
V.      Порядок доведення до відома державних службовців нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань
1.   Нормативно-правові акти, накази та доручення зі службових питань доводяться до відома державних службовців у паперовій або електронній формі шляхом ознайомлення.
2.   Підтвердженням ознайомлення може слугувати підпис державного службовця на документі або у журналі реєстрації документів.
3.   Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державних службовців шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному вебсайті Львівської обласної прокуратури.
 
VI.    Охорона праці та протипожежна безпека
1.   Керівник прокуратури або визначена ним відповідальна особа організовує забезпечення безпечних умов праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.
За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці, інструктування державних службовців відповідає особа, на яку покладено такий обов’язок.
2.   Державні службовці органів Львівської обласної прокуратури зобов’язані дотримуватися правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
3.   Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 
VII.   Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна
1.   Державний службовець у разі звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передає справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно особі, уповноваженій керівником структурного підрозділу обласної прокуратури або керівництвом прокуратури, в якому працював державний службовець. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
2.   Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується державним службовцем, який звільняється чи переводиться, керівником його структурного підрозділу (окружної прокуратури) та державним службовцем, який приймає справи і майно.
Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.
 
VIII. Пропускний режим
1.   Порядок допуску на територію та до адміністративних будівель обласної прокуратури регламентується окремим наказом керівника прокуратури.
2.   Вхід державних службовців обласної прокуратури до адміністративних приміщень здійснюється через пости (турнікети) з використанням електронної перепустки (смарт-карти) або за пред’явленням службового посвідчення.
 
IX.    Прикінцеві положення
1.   Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
2.   Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються керівництвом прокуратури, а у випадках, передбачених чинним законодавством, спільно або за згодою з профспілковим комітетом.
 

кількість переглядів: 270